Φορείς Πιστοποίησης και κριτήρια αναγνώρισης Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου.

Αριθ.138320

Κριτήρια αναγνώρισης Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου και Φορείς Πιστοποίησης

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ANAΠΤΥΞHΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:......κλπ

απoφασίζoυμε:

Αρθρο 1   Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση λαμβάνονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για την εφαρμογή των Μέτρων του Έγγραφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΜ): Μέτρο 3.2 "Βιολογική κτηνοτροφία", Μέτρο 3.4 ''Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας" και "Μέτρο 3.13 Διατήρηση γεωργικών εκτάσεων για την προστασία της Άγριας Ζωή", όσον αφορά τη "Χορήγηση ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου".

Αρθρο 2   Αρμόδιες Αρχές
1. Επισπεύδουσα Αρμόδια Αρχή για να δέχεται την αίτηση κάθε υποψήφιου Φορέα Πιστοποίησης του ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσας Απόφασης, για την διαβίβασή τους στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή και για την εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάmυξης και Τροφίμων της αναγνώρισης ή μη του υποψηφίου Φορέα Πιστοποίησης μετά την γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, είναι η Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάmυξης και Τροφίμων.
2. Γνωμοδοτική Επιτροπή: για την εξέταση της πληρότητας του υποβαλλομένου φακέλου κάθε υποψήφιου Φορέα Πιστοποίησης του ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου, γιατην συμμόρφωση αυτού προς τις απαιτήσεις της παρούσας Απόφασης και για την διατύπωση της σύμφωνης ή μηγνώμης της προς την Επισπεύδουσα Αρμόδια Αρχή, συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Δ/νσεων Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών, Υγείας των Ζώων και Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση των αρμοδίων Δ/νσεων, ορίζονται τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
3. Αρμόδιες Αρχές για την επιθεώρηση και τον Έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας Απόφασης είναι οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες διενεργούν επιτόπιους ελέγχους για τον σκοπό αυτό.
4. Εποπτεύουσα Αρχή των Υπηρεσιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είναι η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αρθρο 3   Φορείς Πιστοποίησης
Έργο των Φορέων Πιστοποίησης που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 και 5 είναι:
1. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της ταυτότητας του ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου από την επιλογή πατρογονικών σκύλων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι απόγονοί τους ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της φυλής.
2. Η διαχείριση του ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου, η οποία περιλαμβάνει:
α) τον έλεγχο της αναπαραγωγής του ελληνικού ποιμενικού σκύλου
β) τη ζωοτεχνική βελτίωση της φυλής του ελληνικού ποιμενικού σκύλου
γ) τη διοργάνωση ετήσιας έκθεσης μορφολογίας (σχεδιασμένες συζεύξεις)
δ) την εκπόνηση εκτροφικού προγραμματισμού
ε) τη τήρηση γενεαλογικού μητρώου
στ)την εκπαίδευση των εκτροφέων.
3. Η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με τη διαχείριση του ελληνικούΠοιμενικού Σκύλου και τη διαμόρφωση του μορφολογικού προτύπου του, με στόχο τη διατήρηση και ζωοτεχνική βελτίωση της φυλής.

Αρθρο 4   Προϋποθέσεις για την αναγνώριση των Φορέων Πιστοποίησης
Η αρμόδια αρχή αναγνωρίζει ως Φορέα Πιστοποίησης το νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτό:
1. α) Δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα
    β) Το καταστατικό του εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των μελών του.
   γ) Δέχεται ως μέλος του κάθε εκτροφέα, ιδιοκτήτη ενός τουλάχιστον πιστοποιημένου ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου. Προ της έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης αρκεί η καταχώριση του σκύλου ως ελληνικού ποιμενικού σε μητρώα του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδας ή σε αναγνωρισμένο από αυτόν όμιλο φυλής.
    δ) Αποδεικνύει δράση και εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη διαχείριση του Ποιμενικού Σκύλου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 2.
    ε) Αποδέχεται τους ελέγχους από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Διαθέτει κανονισμό αναπαραγωγής, βελτίωσης ή διατήρησης του γενετικού επιπέδου του Ποιμενικού Σκύλου, στον οποίο καθορίζονται:
α) ο βελτιωτικός στόχος.
β) το σύστημα αναγνώρισης των ζώων.
γ) τα γνωρίσματα (standards) της φυλής (συνοπτική περιγραφή των στοιχείων της φυλής σύμφωνα με το παράρτημα Ι).
δ) το σύστημα χρησιμοποίησης των στοιχείων για την αξιολόγηση του μορφολογικού προτύπου του ελληνικού ποιμενικού σκύλου (παράρτημα 11).
ε) το σύστημα καταγραφής στα γενεαλογικά βιβλία
στ) ο διαχωρισμός του γενεαλογικού βιβλίου στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι τρόποι ταξινόμησηςκαι εγγραφής των ζώων
3. Διαθέτει, όσον αφορά στη διοικητική του οργάνωση, την απαραίτητη υποδομή για την πραγματοποίηση των αναγκαίων ελέγχων και την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων, ώστε να παρέχει στην αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, στοιχεία σχετικά με:
α) την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του νομικού προσώπου
β) την κατοχή επαρκούς αριθμού ζώων αναπαραγωγής για την εξασφάλιση της διατήρησης της φυλής.
γ) την ικανότητα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αξιολόγησης του μορφολογικού προτύπου του ελληνικού ποιμενικού σκύλου για την πραγματοποίηση του προγράμματος βελτίωσης και την εξασφάλιση της διατήρησης της φυλής.

Αρθρο 5   Διαδικασία αναγνώρισης των Φορέων Πιστοποίησης
1. Για την αναγνώριση του ως Φορέα Πιστοποίησης το νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (επισπεύδουσα αρμόδια αρχή) αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, της έγκρισής του από την αρμόδια αρχή ή δικαστήριο και της νόμιμης εκπροσώπησής του
β) τον κανονισμό αναπαραγωγής, βελτίωσης ή διατήρησης του γενετικού επιπέδου του ποιμενικού σκύλου
γ) έγγραφη βεβαίωση, ότι ακολουθείται η διαδικασίασήμανσης των ζώων, σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥ Α αρ. 280241/2003 (8'1777) "Σήμανση, καταγραφή δεσποζομένων σκύλων και λοιπές διατάξεις"
δ) αναλυτική έκθεση, στην οποία περιγράφονται η οργάνωση, η υποδομή και η ικανότητα να πραγματοποιείτους αναγκαίους ελέγχους των φαινοτυπικών και χαρακτηρολογικών γνωρισμάτων της φυλής και της τήρησης των γενεαλογικών δέντρων
ε) το γενεαλογικό βιβλίο που τηρεί ή καταρτίζει τα στοιχεία των πατρογονικών σκύλων που αποτελούν τον πυρήνα των πρωτογενών συζεύξεων. Οι διατάξεις που έχει θεσπίσει για το σύστημα εγγραφής των στοιχείων σε αυτά πρέπει να αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό, άλλως πρέπει να προσκομίζεται το έγγραφο του Φορέα, στο οποίο θα περιγράφονται.
στ) αναλυτική κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των εκτροφέων μελών του φορέα και τη διεύθυνση των εκτροφών, καθώς και τον αριθμό των θηλυκών και αρσενικών ενηλίκων ζώων αναπαραγωγής ανά εκτροφή κατά τηνημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. Η Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Eφαρμoγή της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διαβιβάζει τους φακέλους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός 10 ημερών, στην Γνωμοδοτική Επιτροπή.
3. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών του φακέλου των υποψηφίων, την τήρηση των απαντήσεων της παρoύσας Aπόφασης και πρoβαίνει στην σύνταξη έκθεσης με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε διατυπώνοντας σε αυτή την σύμφωνη ή μη γνώμη της προς την Επισπεύδουσα Αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, επιστρέφεται εγγράφως στον αιτούντα.
4. Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών και την σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, αναγνωρίζεται ο Φορέας Πιστοποίησης του Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου.
Στην περίπτωση μη σύμφωνης γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και έκδοσης απορριπτικής Απόφασης, οενδιαφερόμενος δικαιούται εντός τριάντα (30) ημερών, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αρθρο 6  Διαδικασία και προϋποθέσεις πιστοποίησης ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου
1. Η πιστοποίηση του ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου από πατρογονικούς σκύλους εκτροφώντης υπαίθρου γίνεται με:
α) τη λήΨη του ιστορικού της εκτροφής των σκύλων της αγέλης
β) την εκτίμηση του φαινοτύπου των σκύλων της αγέλης με βάση το μορφολογικό πρότυπο (όπως καθορίζεται στο παράρτημα 11)
2. Η πιστοποίηση σκύλων παραγωγής εκτροφέων-μελών του Φορέα Πιστοποίησης γίνεται με βάση το ειδικό έντυπο της ταυτότητας των ήδη καταχωρημένων προγόνων σε μητρώο, επικυρωμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Πιστοποίησης. (παράρτημα Ι)

Αρθρο 7   Υποχρεώσεις Φορέων Πιστοποίησης
Με την απόφαση αναγνώρισης του άρθρου 5 καθορίζονται και οι υποχρεώσεις του Φορέα Πιστοποίησης σχετικά με:
α) την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων, τον έλεγχο της πατρότητας, της εφαρμογής του προγράμματος διατήρησης και ζωοτεχνικής βελτίωσης της φυλής, την επιλογή και τη διακίνηση του βελτιωμένου γενετικού υλικού και τη διάσωση-διατήρηση του αυτόχθονου γενετικού υλικού
β) τη παροχή στις αρμόδιες κρατικές αρχές των απαραίτητων πληροφοριών για τον έλεγχο της πιστοποίησηςκαι την παρακολούθηση της διαχείρισης του ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου.

Αρθρο 8   Σήμανση ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου
1. Για να πιστοποιηθεί ο σκύλος ως ελληνικός ποιμενικός σύμφωνα με το άρθρο 6 πρέπει να έχει προηγουμένως σημανθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ αρ. 280241 /2003 (8' 1777).
2. Ο Φορέας Πιστοποίησης υποχρεούται να τηρεί βιβλίο, στο οποίο καταγράφονται ο αριθμός σήμανσης του ζώου και λεπτομερώς τα ακριβή μορφολογικά χαρακτηριστικά του, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ταυτοποίησή του.

Αρθρο 9   Ανάκληση της αναγνώρισης
Η απόφαση αναγνώρισης του Φορέα πιστοποίησης ανακαλείται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάmυξης και Τροφίμων κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, όταν διαπιστωθεί ότι ο Φορέας Πιστοποίησης δεν τηρεί τις προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση και στην πράξηαναγνώρισης υποχρεώσεις.

Αρθρο 10   Έκδοση κανονιστικών πράξεων
Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ρυθμίζονται αναγκαίες λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα της παρούσας απόφασης.

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τα παραρτήματα Ι και 11.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2005

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ

Προέλευση (τόπος ή χώρα): Ελλάδα
Χρησιμότητα: Φύλακας κοπαδιών
Ηλικία: (κατά τη γενετήσια ωριμότητα-ενηλικίωση)....2-3 χρόνια
Ύψος ακρωμίου:...60-75 cm
Βάρος: κατά την ενηλικίωση...35-55 kg
Συμπεριφορά προς ξένους:..Επιφυλακτική
Τρίχωμα: Κοντότριχο με υπομανδύα και μακρύτριχο με υπομανδύα, ουλότητα (ίσιο ή ελαφρά κυματιστό).
Εξάσκηση:  Αρκετή
Εξυπνάδα:  Πολύ υψηλή
Εκπαιδευσιμότητα: Καλή όταν γίνεται με παρατήρηση έξω από τις κλασσικές μεθόδους, με σεβασμό στην ανεξαρτησία του.
Η ανταπόκριση στην εκπαίδευση είναι πολύ καλή.
Εφόσον είναι ειδική. Ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση πρέπει να δοθεί στο θέμα της προστασίας.
Σχέση με οικογένεια: Η σχέση του γίνεται καλή έως ιδανική αν κατανοήσουμε τα ποιμενικά του ένστικτα.
Κληρονομικές ασθένειες: Εντρόπιο, Εκτρόπιο, δυσπλασία του ισχίου, κωφότητα, προγναθισμός, εσωγναθισμός.
Χαρακτήρας: Ανεξάρτητος, χρειάζεται κοινωνικοποίηση, έντονα κυριαρχικός και κτητικός, θαρραλέος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γενική Περιγραφή
Είναι σκύλος ρωμαλέος, με καλή σωματική διάπλαση που την χαρακτηρίζει ο ισχυρός σκελετός και η καλή μυϊκή κάλυψη, ικανός να κινείται όλη μέρα κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, σε δύσβατες περιοχές και με τις ελάχιστες απαιτήσεις σε τροφή και να αντιμετωπίζει τα αγρίμια που απειλούν τα κοπάδια, είτε με καταδίωξη τους, είτε με συ μπλοκή σώμα προς σώμα,
Ο τυπικός βηματισμός είναι ο βραχύς τροχασμός,
Η κίνηση του πρέπει να είναι άνετη και σταθερή στον τροχασμό, ικανή να επιταχυνθεί σε καλπασμό, με δυνατότητα ελιγμών, Στο βάδισμα ο σκύλος κρατά χαμηλά το κεφάλι.
Η παρουσία του στο κοπάδι δεν ενοχλεί τα ζώα με τα οποία αναπτύσσει σχέσεις αρμονικής συμβίωσης και ένστικτο προστασίας, το οποίο εκδηλώνει έντονα με απωθητικές ενέργειες στην παρουσία οποιουδήποτε εισβολέα στον ζωτικό του χώρο,
Τα άτομα της φυλής εμφανίζουν καλή υγεία, μακροβιότητα, αργή ωρίμανση και έντονο σεξουαλικό διμορφισμό, με εμφανή έκφραση στα ανατομικά χαρακτηριστικά,
Τα θηλυκά είναι πολύτοκα και εμφανίζουν καλό μητρικό ένστικτο.
Η προέλευση του είναι οι αρχαιοελληνικοί ποιμενικοί Μολοσσικοί σκύλοι έτσι όπως αυτοί εξελίχθηκαν δια μέσου των αιώνων σε ένα γενετικό κράμα με άλλους ποιμενικούς ορεινούς σκύλους της χώρας μας.Σήμερα εμφανίζεται σαν πρωτόγονος ποιμενικός ορεινός σκύλος φύλακας κοπαδιών,.

Κεφαλή
Είναι ογκώδης με αναλογία ρύγχους-κρανίου 2:3 και μέτρια ρινομετωπική γωνία,
Το κρανίο είναι ομαλά καμπυλωτό, με εμφανή υπεροφρυα τόξα, και φαρδύ όσο σχεδόν το μήκος του, καταλήγει σε αισθητή ινιακή απόφυση.
Το ρύγχος είναι φαρδύ και βαθύ στο σημείο πρόσφυσης με το κρανίο και συγκλίνει ομαλά προς το ακρορίνιο, χωρίς να καθίσταται μυτερό αλλα αντιθέτως διατηρώντας επαρκές εύρος, το οποίο έχει ευρείς ρώθωνες με μαύρο χρωματισμό. Οι παρειές είναι επίπεδες και βαθιές Τα ζυγωματικά είναι εμφανή.

Στόμα
Έχει άρτια και ισχυρή οδοντοστοιχία, με ιδιαίτερα ανεπτυγμένους κυνόδοντες. Η άνω και κάτω γνάθος συγκλίνουν σε δάγκωμα τύπου ψαλίδας ή επίπεδο δάγκωμα και καλύπτονται από χείλη παχιά και ελαφρά χαλαρά.

Αυτιά
Εκφύονται στο ύψος της νοητής γραμμής από την έξω γωνία των ματιών προς τα πίσω, είναι τριγωνικά, καρδιόσχημα, μετρίου μεγέθους ακουμπούν στις παρειές επίπεδα ή αποκαλύπτουν εν μέρη το εσωτερικό τους. Το δέρμα τους είναι παχύ και καλύπτεται από πυκνό τρίχωμα.
Κατά την προσήλωση του σκύλου σε κάποιο ερέθισμα, ανασηκώνονται ελαφρά και κινούνται προς τα εμπρός. Συμβάλλουν ιδιαίτερα στην συνολική έκφραση του προσώπου.
Δεν επιτρέπεται η κοπή των αυτιών και άτομα χωρίς αυτιά δεν είναι δυνατόν να αξιολογούνται στις εκθέσεις μορφολογίας.

Οφθαλμοί
Μετρίου μεγέθους, σε ωοειδές σχήμα, τοποθετημένοι συμμετρικά σε παράλληλες γραμμές του επιμήκη άξονα του κρανίου, απέχουν αρκετά μεταξύ τους, Κατά την πλαγία όψη της κεφαλής, κατέχουν θέση λίγο πιο κάτω από το επίπεδο του ρύγχους, καθώς αυτό επεκτείνεται νοητά προς το κρανίο. Το χρώμα τους είναι καστανό. Τα βλέφαρα πρέπει να είναι σφιχτά, χωρίς να αποκαλύmουν τον βλεwογόνο τους. Το βλέμμα είναι σοβαρό διεισδυτικό και ήρεμο.

Τράχηλος
Είναι ισχυρός, φαρδύς, μυώδης, σχετικά βραχύς, καλύmεται από δέρμα χαλαρό που σχηματίζει προγούλι σε μικρό βαθμό.

Εμπρόσθια άκρα
Ισχυροί ώμοι, έχουν θέση κοντά στον θώρακα. Οι ωμοπλάτες είναι επικλινείς και σχηματίζουν μέτρια γωνία με τους βραχίονες. Τα μπροστινά πόδια πρέπει να είναι ίσια, με δυνατά και χοντρά οστά που καλύπτονται απο ισχυρές μυ'ίκές μάζες.

Οι αγκώνες πρέπει να βρίσκονται παράλληλα με το θώρακα και σε απόσταση από τις πλευρές ικανή να επιτρέπει την απρόσκοπτη έκταση του θώρακα κατά την κίνηση, ακόμη και κατά την, μέγιστη προσπάθεια του σκύλου.

Οι καρποί πρέπει να έχουν ελαστικότητα και δύναμη.

Σώμα
Το στήθος πρέπει να είναι ευρύ και βαθύ μέχρι του ύψους αγκώνων. Ο θώρακας απαρτίζεται από πλευρές τοξοειδείς με μέτρια καμπυλότητα, που επεκτείνονται αρκετά προς τα πίσω και αφήνουν αρκετό χώρο για την καρδιά και τους πνεύμονες.
Η ράχη είναι φαρδιά, ίσια και μετρίου μήκους, καλυmόμενη από ισχυρές μυϊκές μάζες. Η κάτω γραμμή του θώρακα συγκλίνει ελαφρά προς τα πίσω, σχηματίζοντας μέτρια καμπύλη που δίνει την εικόνα της σφικτής κοιλιάς, διατηρώντας όμως ικανό βάθος στην οσφυ'ίκή χώρα,
Η οσφύς είναι φαρδιά, βραχεία, μυώδης, ελαφρά καμπυλωτή, ενώνεται με εξίσου φαρδιά λεκάνη που είναι ελαφρά επικλινής προς τα πίσω και απαρτίζεται από ισχυρά λαγόνια οστά, που είναι εμφανή κατά το μεγαλύτερο ύψος της.

Οπίσθια άκρα
Οι μηροί πρέπει να είναι φαρδιοί και μακριοί και να έχουν καλή μυ'ίκή κάλυΨη. Οι αρθρώσεις του γόνατου και του ταρσού είναι ισχυρές και σχηματίζουν μέτριες γωνιώσεις καθώς εμφανίζονται στην στάση του σκύλου και από την πλάγια όψη του.
Οι κνήμες είναι μετρίου μήκους και ο ταρσός ευρίσκεται χαμηλά.Τα μετατάρσια είναι κοντά, συμπαγή και κάθετα στο έδαφος όταν ο σκύλος είναι σε θέση στάσης.
Τα οπίσθια άκρα πρέπει να έχουν ισχυρά και χοντρά οστά και να είναι παράλληλα καθώς παρατηρούνται από πίσω.
Η παρουσία ή όχι Ψευδονύχων είναι αδιάφορη και δεν προσθέτει γενετική αξία του σκύλου, καθόσον δεν αποτελεί λειτουργικό στοιχείο.

Πέλματα
Τα πέλματα είναι ευμεγέθη και σφικτά σε σχήμα ωοειδές, με χοντρά και σκληρά νύχια. Η μεσοδακτύλιος μεμβράνη είναι καλά ανεπτυγμένη και τα δάκτυλα είναι μακριά και καμπυλωτά.

Ουρά
Είναι χοντρή στη βάση της, φυτρώνει Ψηλά στην λεκάνη, είναι μακριά έως το ύψος του ταρσού και σχηματίζει καμπύλη και μικρή αναστροφή κατά την άκρη της.
Όταν ο σκύλος βρίσκεται σε διέγερση και κινείται, ανασηκώνεται και σχηματίζει ημικύκλιο πάνω από την λεκάνη. Καλύπτεται από άφθονο τρίχωμα και σχηματίζει πλούσιο θύσανο.
Εμφανίζονται επίσης βραχύουρα ή άνουρα άτομα, τα οποία είναι αποδεκτά εξίσου με τα μακρύουρα άτομα και οι μεταξύ τους συζεύξεις είναι επιθυμητές προς την κατεύθυνση σταθεροποίησης μιας ποικιλίας της φυλής, στον βαθμό που το ιδιαίτερο αυτό στοιχείο δεν συνδέεται γενετικά με προβλήματα υγείας.

Τρίχωμα
Είναι πυκνό και άφθονο, με χοντρή τρίχα και συνίσταται από δύο μανδύες. Ο κάτω μανδύας έχει μαλακό και πυκνό τρίχωμα, ενώ ο πάνω μανδύας έχει μακρύτερο τρίχωμα με τρίχες ίσιες ή ελαφρά κυματιστές. Ο σγουρός μανδύας δεν είναι επιθυμητός.
Το τρίχωμα είναι αφθονότερο στο πίσω μέρος των μηρών.
Εμφανίζεται σε δύο ποικιλίες, τον μεσότριχο τύπο και τον μακρύτριχο τύπο.
Τα αρσενικά άτομα εμφανίζουν χαίτη. Τα θυληκά άτομα έχουν κοντύτερο τρίχωμα. Το δέρμα είναι σκληρό αλλά ελαστικό.

Χρωματισμός
Οι βασικοί χρωματισμοί είναι ο μαύρος, ο καστανός, ο λευκός και ο ποικιλόχρωμος.
Στον μαύρο χρωματισμό παρατηρούνται πολλές φορές καστανές ανταύγες, ενώ εμφανίζονται λευκά σημάδια στο στήθος, το λαιμό, το επιρίνιο και τα άκρα (Μπασιούρης κατά την ποιμενική ορολογία).
Ποικιλία του μαύρου χρωματισμού είναι επίσης η εμφάνιση πυρόξανθων ή ραβδωτών περιοχών στις παρειές, το στήθος, πάνω από τα μάτια και τα άκρα (Γκέσος,κατά την ποιμενική ορολογία).
Στον καστανόφαιο χρωματισμό παρατηρούνται αποχρώσεις που κυμαίνονται από τον υπόξανθο, τον φαιό, έως τονσκοτεινό καστανόφαιο (Μούργο κατά την ποιμενική ορολογία) και τον ραβδωτό.
Στον υπόξανθο (Σταρένιο) και τον ραβδωτό είναι δυνατή η παρουσία μαύρου χρώματος στο ακρορίνιο, καθώς και η παρουσία λευκών περιοχών στο ακρορίνιο και στα άκρα.
Στον ποικιλόχρωμο τύπο (Παρδαλής κατά την ποιμενική ορολογία) .εμφανίζονται πάνω στην δεσπόζουσα λευκή επιφάνεια του τριχώματος κηλίδες μικρές ή μεγάλες, καθώς και στίγματα, καστανόφαιου ραβδωτού ή μαύρου χρώματος.
Οι κηλίδες χρώματος πάνω στο κεφάλι, είναι επιθυμητό να σχηματίζουν συμμετρικές περιοχές.
Έκφραση του ποικιλόχρωμου τύπου είναι και ο κυανομιγής χρωματισμός.
Όλοι οι χρωματισμοί είναι ισότιμοι και αποτελούν γονιδιακό πλούτο της φυλής. Ο εκτροφέας πρέπει να τους χρησιμοποιεί ανάλογα με τις αισθητικέ ς του προτιμήσεις, αφού λάβει υπόψη του τα άλλα ουσιώδη ανατομικά χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρας και συμπεριφορά
Ανεξάρτητος, θαρραλέος, αποφασιστικός, πιστός, εργατικός με υΨηλή αίσθηση καθήκοντος και ισχυρό ένστικτο προστασίας των ζώων και του περιβάλλοντος του.
Είναι ευαίσθητος στον έπαινο και στον ψόγο και δεν ανέχεται την βίαιη συμπεριφορά.
Έντονο κυριαρχικός, υποτάσσεται σε ένα άτομο. Σε αγέλες πάνω από τρία άτομα επιδιώκει την ιεραρχική τοποθέτηση του στις υψηλότερες κοινωνικές βαθμίδες με έντονες αψιμαχίες.
Ικανός να διακρίνει καταστάσεις και να ενεργεί από μόνος του.
Καχύποπτος αλλά διακριτικός στην παρουσία των ξένων, δεν δημιουργεί εύκολα φιλίες, ήρεμα αποτραβηγμενος, αλλά έτοιμος να επέμβει με απότομα ξεσπάσματα επιθετικότητας.
Κατά την συνοδεία των κοπαδιών συνήθως κινείται στην περιφέρεια, επιλέγοντας θέσεις από τις οποίες έχει δυνατότητα να ελέγχει την ευρύτερη περιοχή.
Την νύχτα είναι ιδιαίτερα κινητικός και απαντά με βαθύ γαύγισμα στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος.
Εμφανίζει επιθετικότητα προς τα άγρια ζώα και ικανότητα απώθησης ή δίωξη τους.
Χρειάζεται κοινωνικοποίηση με ανθρώπους και ζώα από μικρή ηλικία, για να είναι ευάγωγος και αρμονικός οτήν συμβίωση μαζί τους.
Εκπαιδεύσιμος, διατηρεί την τάση να κρίνει τις καταστάσεις πριν ενεργήσει Δεν πρέπει να ωθείται σε επιθετικότητα. Διαθέτει μεγάλη ενεργητικότητα που πρέπει να διοχετεύεται σε διάφορες δραστηριότητες, διαφορετικά οδηγείται από την ανία σε καταστροφικές τάσεις και υπερβολικό γαύγισμα.
Η συντήρησή του απαιτεί μεγάλους χώρους και συχνή ανθρώπινη παρουσία.

Μέγεθος
Το ύψος ακρωμίου του θηλυκού πρέπει να είναι το λιγότερο 60 εκατοστά και του αρσενικού 66 εκατοστά.
Τα περισσότερα άτομα της φυλής, με καλές συνθήκες διαχείρισης στην διατροφή και την υγιεινή, ξεπερνούν αρκετά τα παραπάνω όρια και φθάνουν ύψος ακρωμίου 65 - 68 εκατοστά για τα θηλυκά και 70 έως 75 εκατοστά για τα αρσενικά που είναι ιιθυμητό και λειτουργικό στοιχείο του ρόλου του σκύλου, στο μέτρο που δεν ανατρέπει την αρμονία και την δύναμη του σώματος.
Το βάρος του θηλυκού είναι το λιγότερο 32 κιλά και του αρσενικού το λιγότερο 40 κιλά, για σκύλους που εργάζονται καθημερινά στις συνθήκες της υπαίθρου.
Τα μεγέθη αυτά μπορούν να επεκτείνονται στους αρσενικούς έως 55 κιλά και για τις θηλυκές έως 40 κιλά.
Το βάρος του σώματος πρέπει να είναι σε απόλυτη αναλογία με το ύψος του σώματος και να συμβάλει στην ισχυρήδομή του σκύλου.
Παχύσαρκα ή πλαδαρά άτομα δεν είναι επιθυμητά.

Ελαττώματα
Μυτερό και μακρύ ρύγχος, αποχρωματισμός της μύτης, σφικτά χείλη, ανοιχτόχρωμα μάτια, εντρόπιο ή έντονα χαλαρά βλέφαρα, πολύ μεγάλα αυτιά ή μικρά αυτιά τοποθετημένα ψηλά στο κρανίο, κομμένα αυτιά, προγναθισμός ή υπογναθισμός, έλλειψη δοντιών όταν δεν οφείλεται σε ατύχημα ή προχωρημένη ηλικία, στενό και επίμηκες κρανίο, ραιβοποδία ή βλαισσοποδία, αδύνατα και μικρά πέλματα, αδύναμα μετακάρπια και μετατάρσια, λεπτός σκελετός και ελαφριά κατασκευή του σώματος, αδύνατη και μακριά ράχη, που εμφανίζει έντονη καμπύλη από το ακρώμιο εως τα λαγόνια οστά της λεκάνης, λυμφατική εμφάνιση του σώματος, λεπτή ουρά, έλλειψη τριχώματος, σγουρό τρίχωμα.
Καστανός χρωματισμός. Μέγεθος σώματος με ύψος ακρωμίου και βάρος που δεν προσεγγίζουν τα κατώτερα αποδεκτά όρια, σε ώριμα άτομα ηλικίας 2 ετών.
Νευρική ιδιοσυγκρασία και υπέρμετρη επιθετικότητα.

Κατάταξη
Ο Ελληνικός ποιμενικός ανήκει στις Μαοτιφοειδείς φυλές ποιμενικού τύπου της Ομάδας 2, της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας.

Σημείωση
Τα αρσενικά άτομα πρέπει να έχουν δύο εμφανώς αναπτυγμένους φυσιολογικούς όρχεις, κανονικά τοποθετημένους στο όσχεο.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .