Ρυθμιστική Απόφαση Κυνηγίου 2013-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 136753/3365  (ΦΕΚ 3100/Β/2013)


Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1 Την υποχρέωση προστασίας της άγριας πανίδας που απορρέει από το άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος.
2 Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57,58 και 59) και της 414985/29−11−85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18−12−85)κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίαςκαι Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.366599/16−12−96 (Φ.Ε.Κ. 1188/τ.Β/31−12−96), 294283/23−12−97 (Φ.Ε.Κ. 68/Β/ 4−2−98), 87578/703/6−3−2007(Φ.Ε.Κ.581/Β/23−4−2007) κοι−νές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1−9−2010 (Φ.Ε.Κ. 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23−2−2012 (Φ.Ε.Κ. 415/Β/2012). κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας– Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής –Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3 Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ.4 του Ν.2637/98. 4 Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικώνεν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. 303/Α/24−12−2003).
5 Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (Φ.Ε.Κ.32/Α/13−3−83), κατ’ εφαρμογή της οποίας με την παρούσα
ρυθμίζεται ότι:
που αναφέρεται στον πίνακα θηρεύσιμων της παρούσας, δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της Σύμβασης.
5.2 Καλύπτονται οι ανάγκες των αποδημητικών και ενδημικών ειδών του Παραρτήματος III της Σύμβασης.
5.3 Καλύπτονται οι απαιτήσεις του Παραρτήματος IV της Σύμβασης, απαγορεύοντας κάθε άλλο τρόπο άσκησης της θήρας, πλην της χρήσης του λειόκανου κυνηγετικού όπλου...
5.4 Εξασφαλίζεται στα είδη ικανοποιητικό επίπεδο πληθυσμών κατά περιοχή...
6 Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (Φ.Ε.Κ. 350/Α/29−11−74), κατ’ εφαρμογή της οποίας όλες οι περιοχές τις οποίες έχει εντάξει η Ελλάδα στη συμφωνία RAMSAR, έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς προστασίας, είτε ως «μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής», όπου στις περιοχές αυτές απαγορεύεται καθ’ ολοκληρίαν το κυνήγι και λειτουργούν ως περιοχές με στόχο τη συντήρηση και την αύξηση του πληθυσμού των υδροβίων πτηνών, όπως ακριβώς ορίζει η συμφωνία RAMSAR, είτε ως «Εθνικά Πάρκα» όπου μετά από Ειδική, σε κάθε περίπτωση, περιβαλλοντική Μελέτη, καθορίζονται περιορισμένης έκτασης ζώνες θήρας ή απαγορεύεται παντελώς η θήρα..
7 Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα»,η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (Φ.Ε.Κ. 106/Α/26−5−99),σε συμμόρφωση προς την οποία η παρούσα απαγορεύειη θήρα όλων των ειδών του Παραρτήματος Ι αυτής..
8 Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της, όσον αφορά ειδικότερα στηνημερομηνία έναρξης και λήξης της θήρας των αποδημητικών πτηνών και των υδροβίων θηραμάτων, η οποία καθορίστηκε βάσει μεθόδου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ορίζεται στο έγγραφοκατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ ΕΟΚ «Οδηγία για τα πουλιά» − Guidance document on hunting under Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds “The Birds Directive”, καθώς στις βασικές έννοιες του άρθρου 7(4) της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ – “Key Concepts of Article 7(4) of Directive 79/409 EEC “Period of Reproduction and Prenuptial Migration ofAnnex II Bird Species in the 27 E.U. Member States”, όπως44437 ισχύουν και τα οποία εγγυώνται την προστασία τωνειδών αυτών ενόσω διαρκεί η μετανάστευσή τους και η περίοδος φωλεοποίησης..
8.1 Την επιστολή JURM (2003) 8249MK/13.11.2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των Ευρω−παϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση C−167/03) λόγω συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
8.2 Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14−01−2004 περί διαγραφής της υπόθεσης C−167/03, από την οποία προκύπτει ειδικότερα ότι η συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας, και ιδιαιτέρως της παρούσας προς την Οδηγία 79/409/ ΕΟΚ και συγκεκριμένα ως προς τις περιόδους θήρας, είναι τελεσίδικα αναγνωρισμένη, διότι στην παρ. 2 του εγγράφου JURM (2003) 8249ΜΚ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει ότι: «Με το υπόμνημα αντίκρουσής της που κατέθεσε στις 11 Ιουνίου 2003, η Ελληνική κυβέρνηση κοινοποίησε την υπ’ αριθμ. 111381/6268/18.12.2002 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Ρυθμίσεις θήρας για το κυνηγετικό έτος 2002/2003», με την οποία η ισχύουσα νομοθεσία συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου7 παρ. 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ». Με την δε παρ. 3 εκφράζεται η πρόθεση παραίτησης: «Με βάση τα ανωτέρω,.
η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο συνέχισης της παρούσας διαδικασίας. Κατά συνέπεια,σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κανονισμού Διαδικασίας, προτίθεται να παραιτηθεί της προσφυγής». Στη συνέχεια αυτού του εγγράφου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με Απόφασή του διέγραψε τη σχετική υπόθεση εναντίον της Ελλάδος (C−167/03 OJC158 of 5.7.03).8.3 Την Κ.Υ.Α. 294283/23−12−1997 Φ.Ε.Κ. 68/Β/1998, με την οποία τροποποιείται το Παράρτημα των θηρευσίμων της Κ.Υ.Α. 414985/18−12−1985 Φ.Ε.Κ. 757/Β/1985, προσθέτοντας σε αυτό τα είδη: καρακάξα, κάργια, κουρούνα και ψαρόνι, σε συμμόρφωση της τροποποίησης των σχετικών παραρτημάτων της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, που πραγματοποιήθηκε το 1997 (ΕΕ αριθμ. L223/13−08−1997).
9 Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», κατ’ εφαρμογή της οποίας ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις που αφορούν την ανάγκη ειδικής μέριμνας για τις περιοχές του δικτύου Natura2000..
10 Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98,2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ.
11 Το Ν.3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»..
12 Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005)..
13 Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»..
14 Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
15 Την αριθ. 23111/18−6−2010 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 855/Β/18−6−2010)Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών»..
16 Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 “Διορισμός Υπουρ−γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Φ.Ε.Κ.
141/Α/2012)..
17 Την υπ αρ. Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού “Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη” (Φ.Ε.Κ. 2101/Β/2012).
18 Την αριθμ. 57949/23−11−2012 (Φ.Ε.Κ. 3231/Β/2012) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α περί «εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Υπουργού και με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού στους Ειδικούς και Γενικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Δ/νσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων,Αυτοτελών γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
19 Την με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης 2115/19−07−2013 στο ΥΠΕΚΑ, πρόσφατη (Αθήνα, Μάιος 2013) Έρευνα – Μελέτη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας – Παράρτημα Καρπενησίου από τους καθηγητές Παπαγεωργίου Ν., Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη Χρ. και λοιπούς εξειδικευμένους επιστήμονες με τον τίτλο «Ηεπίδραση της θήρας στους πληθυσμούς των θηρευσίμων και μη ειδών, ο έλεγχος της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων θήρας»
– Τεύχος Α. «Επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας επί των θηρευσίμων και των απολύτως προστατευόμενων ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους πληθυσμούς ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών στην Ελλάδα», στο οποίο αποδεικνύεται ειδικότερα ότι:
1) Το κυνήγι των υδροβίων και παρυδάτιων πτηνών στην Ελλάδα ξεκινάει από τη 15η Σεπτεμβρίου, ημρομηνία μετά την οποία δεν υφίσταται πλέον ζήτημα σύγχυσης, αφού τα πουλιά έχουν ξεπεράσει το στάδιο της πτερόρροιας.
2) Για τα είδη που επιτρέπεται να θηρευθούν στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε καν ένδειξη περί ύπαρξης κινδύνου αφανισμού. Αντίθετα, με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται αποδεικνύεται ότι τα είδη αυτά
α) είναι τα πολυπληθέστερα,
β) έχουν τεράστια γεωγραφική περιοχή κατανομής,
γ) δεν παρουσιάζεται φαινόμενο διάσπασης των πληθυσμών τους και
δ) δεν παρουσιάζουν μη φυσικές διακυμάνσεις στους πληθυσμούς τους,ενώ παράλληλα θηρεύονται σε όλη την Ευρώπη καιδιατηρούν ασφαλές επίπεδο πληθυσμών στην ευρύτερηπεριοχή κατανομής τους αλλά και στην Ελλάδα.
3) Δεν υπάρχει επίδραση της όχλησης λόγω θήρας στους πληθυσμούς των προστατευομένων.
4) Ένα πολύ μεγάλο δίκτυο περιοχών απαγορευμένων στη θήρα υπάρχει ήδη εγκατεστημένο στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος, ισοκατανεμημένο σε όλη την επικράτεια.
5) Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσίατο κυνήγι απαγορεύεται, σε ακραίες καιρικές συνθήκες, από μηχανοκίνητα μέσα, τη νύχτα και επιβάλλονται πολύ άλλοι περιορισμοί, διαμορφώνοντας ένα πλήρεςσύστημα προστασίας.−Τεύχος Β. «Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας»,στο οποίο αποδεικνύεται ότι από τα στοιχεία, που είναι κατατεθειμένα στις Δασικές Υπηρεσίες, προκύπτει ότιτο σώμα της Θηροφυλακής, από το 2000 έως και το τέ−λος του 2012, έχει πραγματοποιήσει 1.210.969 ελέγχους,με ποσοστό παραβατικότητας 1,79% επί των ελεγχομένων, με ειδικότερη μείωση της λαθροθηρίας στα προστατευόμενα είδη (0,01% των συνολικών παραβάσεων).Τεύχος Γ. «Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν επίδραση της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν λόγω κλιμάκωση», στο οποίο αποδεικνύεται ότι το χρονικό περιθώριο του ενός δεκαημέρουγια είδη που δε μοιράζονται κοινούς βιότοπους, δε θηρεύονται με τον ίδιο τρόπο και δε διατρέχουν κίνδυνο συγχύσεως μεάλλα θηρεύσιμα είδη λόγω της μορφολογίας τους, των συνηθειών τους και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν κατά περίπτωση, δεν συνιστά κλιμακούμενη λήξη.
20 Την μελέτη για τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων πουλιών» (2008) του ΕΘΙΑΓΕ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης,
21 α) Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδικής
Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή Θηραματοπονίας κου Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασοπονίας καιΔιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,με θέμα «Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει:
1) τη διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των πυρκαγιών,
2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού της θηραματοπανίδας,
3) την ενδεχόμενη αναστάτωση των θηρεύσιμων ειδών και την πιθανή δυσμενή κατάσταση των ειδών από τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους,
4) τη δυνατότητα αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας, την κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά καθώς και τη σχετική πρόβλεψη για την μετάθεση της κυνηγετικής πίεσης μετά τη φωτιά,
6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θηραμάτων που ενδιαιτούνταν στις καμένες εκτάσεις,
7) τη δυνατότητα ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου συνεκτιμώντας και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων.
β) Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τεχνικής Έκθεσης που αφορά τη διαχείριση της θήρας μετά την πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επιστημόνων κ.κ. Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου Ε. και Κιούση Δ.
22 Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, και συγκεκριμένα:
22.1 Απόφαση υπ’ αριθμ. 4148 (ΦΕΚ 1840/Β/12−09−2007) Περιφέρειας Στ. Ελλάδος
22.2 Απόφαση υπ’ αριθμ. 6094/16−11−07
23 Το από 11−7−2013 ενημερωτικό σημείωμα του τμήματος Β’ της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση:
α) τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.α.σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων.στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα της Επιστημονικής Βάσης ORNIS.
β) την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών.
γ) καθώς και τις απόψεις των δασικών υπηρεσιών του ΕΘΙΑΓΕ και της Κ.Σ.Ε..
δ) το γεγονός ότι οι οικολογικές οργανώσεις δεν απήντησαν στο υπ’ αριθμ. 127754/1204/18−4−2013 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις τους ενόψει της έκδοσης της ρυθμιστικής απόφασης.
24 Την υπ’ αριθμ. 131223/1517/31−5−2013 απόφαση με τίτλο «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειαςθήρας», κατ’ εφαρμογή της οποίας οι κυνηγοί υφίστανται ειδικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας θήρας, το περιεχόμενο των οποίων, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των ειδών, διασφαλίζει πλήρως την αποφυγή της σύγχυσης.
25 Την αρ. πρ. 97734/4284/14.08.07 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/21.08.07) απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας».
26 Την αριθ. 168042/1277/30−4−2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1581/Β/2012) με θέμα «Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε περιοχές της νήσου Λήμνου».
27 Την από 2/12/2013 Προσωρινή Διαταγή του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’
αριθμ. 133275/2116/19−7−2013 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με τίτλο «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013−2014»,

αποφασίζουμε:

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014 από 20 Αυγούστου 2013 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014.
2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου(Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2014.
3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις
ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
επισυνάπτεται στην υπ’ αριθμ. 136753/3365/6−12−2013 απόφαση
«Ρυθμίσεις θήραςγια την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014»
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ/ ΗΜΕΡΕΣ/ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1.* Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 − 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2. ** Λαγός ( Lepus europaeus) 15/9 – 10/1 Τετ−Σαβ−Κυρ Ένα (1)
3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 – 20/1 Τετ−Σαβ−Κυρ Τέσσερα (4) κατάομάδα.
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 – 14/9 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Δώδεκα (12)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Δώδεκα (12)
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Είκοσι πέντε (25 )(Συνολικά από όλα τα είδη)
7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9 15/9 – 2 0/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9 – 28/2 Όλες Δέκα (10)
16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 1/10 – 15/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Δύο (2)
17. *** Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) 1/10 – 15/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Τέσσερα (4)
18. Κυνηγετικός Φασιανός (Phasianus s.p) 15/9 – 31/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Ένα (1)
ΠΟΥΛΙΑ:
β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (Anas penelope) 15/9 –10/2 Όλες Δώδεκα (12) [Συνολικά από όλα τα είδη]
2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 – 31/1 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9 – 31/1 Όλες
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 – 10/2 Όλες
5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 – 10/2 Όλες
6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata) 15/9 – 10/2 Όλες
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 – 31/1 Όλες
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 – 10/2 Όλες
9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 – 10/2 Όλες
10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera) 15/9 – 31/1 Όλες
11 Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) 15/9 – 10/2 Όλες
12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)
13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)
14. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10)

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18−12−1985 καθώς και με την ανωτέρω (26) σχετική.
* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5
*** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ.7

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2013 μέχρι και 20.1.2014 σε τρεις
(3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης
μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγουςπροστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2013 μέχρι 20.1.2014 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2014 μέχρι 28.2.2014 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.
Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 τηςπαρούσης.
5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
7. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar)επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
α) στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις πα−ρακάτω Κυριακές: 15.9.2013, 22.9.2013, 29.9.2013, 06.10.2013,13.10.2013, 20.10.13. 27.10.13, 3.11.2013 και 10.11.2013.
β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2013 έως 30.11.2013 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη−Σάββατο−Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 15.9.2013 – 17.11.2013 και μόνο τις μέρες Σάββατο− Κυριακή.
γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2013 έως 14.09.2013.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέ−τρων από τις ακτές
1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύ−
ουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.
1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 22 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ.
135386/2706/25−9−2013 κοινή απόφαση των Αν. Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα− τικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2457/Β’/2013),
4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορ−
τοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.

Aθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .