Εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της εχινοκοκκίασης-υδατίδωσης, της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων Π. Δ. 400/83 (ΦΕΚ 151 Α/83)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Υπ' Αριθ. 400/83 
Εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της εχινοκοκκίασης-υδατίδωσης, της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου Ι του Ν. 829/1978 «περί καταπολεμήσεως της εχινοκοκκιάσεως-υδατιδώσεως, της λύσσας και λοιπών ζωοανθρωπονόσων».
2. Την 497/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:


Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
  
Οι διατάξεις του Διατάγματος αυτού, εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της εχινοκοκκίασης-υδατίδωσης, της λύσσας και όσων άλλων ζωοανθρωπονόσων προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 2
Οργάνωση και εφαρμογή της καταπολέμησης των ζωοανθρωπονόσων
 
1. Η καταπολέμηση των ζωοανθρωπονόσων του άρθρου Ι ενεργείται με ειδικόπρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 829/1978 και του Διατάγματος αυτού από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και εφαρμόζεται ανάλογα με τις υπάρχουσες ή τις παρουσιαζόμενες ανάγκες ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα ή τμήματα αυτής.
2. Το ανωτέρω πρόγραμμα κοινοποιείται σε όλες τις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες, από τις οποίες οι νομαρχιακού επιπέδου, μεριμνούν για την άμεση υποβολή αυτού στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της έδρας τους.
3. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο εξετάζει την εφαρμογή του προγράμματος, σε συνεδρίαση που μετέχουν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού και οι προϊστάμενοι των νομαρχιακού επιπέδου υπηρεσιών Κτηνιατρικής και Υγιεινής, 
οι Διοικητές της Αστυνομικής Αρχής και Αγροφυλακής έκπρόσωπος των ιδιωτών κτηνιάτρων, που ορίζεται για κάθε Νομό από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, καθώς και οι Πρόεδροι των Φιλοζωικών Σωματείων του Νομού, 
εισηγείται στο Νομάρχη την προσαρμογή της εφαρμογής αυτού, στις τοπικές και ειδικότερες συνθήκες της περιοχής, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την έκδοση των απαραίτητων διαταγών προς τους Δημάρχους, Κοινοτάρχες και 
προϊσταμένους των υπηρεσιών του νομού που εμπλέκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ/τος αυτού, στην εφαρμογή του προγράμματος για την πλατύτερη ενημέρωση του κοινού και την εξασφάλιση της απαιτούμενης συμπαράστασης και των κατάλληλων χώρων.
4. Το προσαρμοσμένο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πρόγραμμα υποβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τις Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές υπηρεσίες στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, 
η οποία μεριμνά για την έγκριση της εφαρμογής του τον επόμενο χρόνο.
Το ανωτέρω πρόγραμμα συνοδεύεται από πρόταση των υπηρεσιών που το υποβάλλουν σχετικά με το απαιτούμενο προσωπικό και τα μέσα για την υλοποίηση του, από προϋπολογισμό δαπάνης εφαρμογής του και από στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των σκύλων που διαβιούν στο νομό και την επιδημιολογική κατάσταση των ζωοανθρωπονόσων στα ζώα.
5. Η αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, μετά από επεξεργασία και μελέτη των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου και εκείνων που υποχρεωτικά γνωστοποιούνται σε αυτή από νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλους 
φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας αναφορικά με την εξέλιξη των ζωοανθρωπονόσων στον άνθρωπο, εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 ολόκληρου ή μέρους του προγράμματος και μεριμνά για την κατάλληλη στελέχωση των υπηρεσιών εφαρμογής αυτού και τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα μέσα και υλικά.
6. Το εγκρινόμενο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρόγραμμα καταπολέμησης των ζωοανθρωπονόσων εφαρμόζεται από τις Νομαρχιακές κτηνιατρικές υπηρεσίες (Δ/νσεις Κ τηνιατρικής-Νομοκτηνιατρεία-Αγροτικά Κτηνιατρεία) σύμφωνα με τα οριζόμενα για κάθε περίπτωση στα επόμενα άρθρα.

Αρθρο 3
Καταγραφή και σήμανση σκύλων
  
1. Οι ιδιοκτήτες σκύλων οποιασδήποτε κατηγορίας οφείλουν να υποβάλλουν στις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες δήλωση κατοχής σκύλου,'κατά την πρώτη μεν εφαρμογή του Διατάγματος αυτού μέσα σε προθεσμία δυο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, οποτεδήποτε δε μέσα σε δέκα ημέρες από την απόκτηση με οποιοδήποτε τρόπο σκύλου ηλικίας τουλάχιστον δυο μηνών. Η δήλωση διατυπώνεται σε ειδικό έντυπο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι προμηθεύονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες ή τους Δήμους και Κοινότητες που εφοδιάζονται με τα έντυπα αυτά από τις ίδιες υπηρεσίες.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες μετά την εκπνοή της προθεσμίας των δυο μηνών ταξινομούν τις υποβληθείσες δηλώσεις κατά Δήμο, Κοινότητα και Οικισμό, της περιοχής δικαιοδοσίας τους και ενημερώνουν σχετικά τη Νομαρχιακού επιπέδου 
προϊσταμένη τους υπηρεσία, η οποία κατά την πρώτη εφαρμογή του Διατάγματος αυτού στην περιοχή της, καταρτίζει κοινό πρόγραμμα σήμανσης και εξέτασης των σκύλων από τα συνεργεία του άρθρου 5 και ειδοποιεί διαμέσου των Δήμων και Κοινοτήτων τους ιδιοκτήτες των σκύλων για την εξέταση και σήμανση αυτών σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
3. Οι σκύλοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν σημάνθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και οι σκύλοι που στο εξής δηλώνονται, σημαίνονται από τις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες στο κατάστημα τους ή επιτόπια, ανάλογα με τις αποστάσεις και τις ειδικότερες κατά περίπτωση συνθήκες.
4. Οι ιδιοκτήτες των σκύλων οφείλουν με προσωπική τους ευθύνη να τους οδηγούν δεμένους με αλυσίδα ή λουρί από το περιλαίμια τους στους ειδικούς για το σκοπό αυτό χώρους του άρθρου 4 ή της προηγούμενης παραγράφου, κατά περίπτωση.Οι σκύλοι και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καταγράφονται σε ειδικό μητρώο το οποίο τηρείται από κάθε αρμόδια για τη σήμανση κτηνιατρική υπηρεσία, σε ειδική δε στήλη αυτού αναγράφεται ως αριθμός μητρώου του σκύλου ο αριθμός που είναι αποτυπωμένος σε μεταλλική πλακέττα η οποία θα κρέμεται κατά τρόπο στέρεο στο περιλαίμιο του.
5. Σε περίπτωση απώλειας της πλακέττας σήμανσης του σκύλου ο ιδιοκτήτης αυτού οφείλει να δηλώσει αυτό αμέσως στην οικεία κτηνιατρική υπηρεσία η οποία αντικαθιστά χωρίς αναβολή την απολεσθείσα πλακέττα.
6. Εκτός από την ανωτέρω σήμανση μπορεί οι σκύλοι να σημαίνονται, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο και εφικτό από τον κτηνίατρο με τη μέθοδο της δερματόστιξης (τατουάζ) 
7. Η κτηνιατρική υπηρεσία ή το συνεργείο που σήμανε σκύλο, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, προβαίνει στις εξής ενέργειες:
α) Χορηγεί στον ιδιοκτήτη του σκύλου βιβλιάριο κτηνιατρικής παρακολούθησης αυτού.
β) Ελέγχει αν ο κύριος του σκύλου έχει καταβάλει την εισφορά του άρθρου 4 παρ. Ι του Ν. 829/1978 και σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνει την αρμόδια κατά νόμο αρχή για τη βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς.
γ) Αναφέρει στην κτηνιατρική υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του σκύλου και στη Νομαρχιακού επιπέδου, προϊσταμένη της υπηρεσία τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των σημανθέτων σκύλων και τους αντίστοιχους αριθμούς μητρώου αυτών.
8. Σε διάστημα δέκα ημερών από το θάνατο, την απώλεια και την αλλαγή κυριότητας ή του τόπου διαβίωσης σκύλου, ο ιδιοκτήτης του οφείλει να δηλώσει τη μεταβολή στην κτηνιατρική υπηρεσία, στα μητρώα της οποίας έχει καταγραφεί ο σκύλος. Η υπηρεσία αυτή ενημερώνει τα μητρώα της και αναφέρει την μεταβολή στην προϊσταμένη της, νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική υπηρεσία.

Αρθρο 4
Κτηνιατρική εξέταση των σκύλων 
1
. Η κτηνιατρική εξέταση των σκύλων ενεργείται υποχρεωτικά:
α) Κάθε χρόνο, από τα συνεργεία του άρθρου 5, επιτόπια μεν για τους σκύλους των Δήμων και Κοινοτήτων του τελευταίου εδαφίου της περπτ. β του άρθρόυ 1 του Ν.829/1978 σε τόπους δε που ορίζονται από το πρόγραμμα, του οποίου η εφαρμογή έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 για τους λοιπούς Δήμους και Κοινότητες.
β) Οποτεδήποτε, απο τις οικείές κτηνιατρικές υπηρεσίες ύστερα από οποιαδήποτε σήμανση σκύλου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3. .
2. Για την ανωτέρω εξέταση επιλέγονται ειδικοί χώροι από τις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες ή τους κτηνιάτρους των συνεργείων, σε συνεργασία με τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως χώροι εξετάσεως σκύλων.
3. Ο αριθμός των ανωτέρω χώρων σε κάθε περιοχή εξαρτάται από τον αριθμό των σκύλων, την πυκνότητα των κατοίκων και τις τοπικές συνθήκες της περιοχής. Οι χώροι αυτοί πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) Να είναι έκτασης 500 έως 1000 τετραγ. μέτρων.
β) Να ευρίσκονται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 100 μέτρων από σχολεία, χώρους αθλήσεως, ψυχαγωγίας και γενικά συγκέντρωσης ανθρώπων.
γ) Το έδαφός τους πρέπει κατά προτίμηση να είναι επίπεδο, σκληρό και όχι υγρό.
4. Οι χώροι που επιλέχτηκαν για την εξέταση των σκύλων περιφράσσονται, διαμορφώνονται και σημαίνονται με πινακίδες, με μέριμνα των Δήμων και Κοινοτήτων, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους για την εφαρμογή του προγράμματος, κτηνιάτρους.
5. Οι ιδιοκτήτες των σκύλων οφείλουν να τους οδηγούν στους ανωτέρω χώρους σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των υπεύθυνων κτηνιάτρων.
6. Οι σκύλοι εξετάζονται, κατά περίπτωση μετά την καταγραφή και σήμανση ή τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους, από τους υπεύθυνους κτηνιάτρους στα πλαίσια του προγράμματος και των ειδικότερων οδηγιών της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, ανάλογα δε με τα ευρήματα και τις ανάγκες του προγράμματος υποβάλλονται σε θεραπεία ή εμβολιασμό.
7. Η κτηνιατρική υπηρεσία ή το συνεργείο που εξέτασε οποτεδήποτε σκύλο, προβαίνει στις εξής ενέργειες:
α) Καταχωρεί στις ειδικές στήλες του βιβλίου κτηνιατρικής παρακολούθησης του σκύλου τις εξετάσεις και τις λοιπές κτηνιατρικές επεμβάσεις που διενεργήθηκαν από αυτή ή από ιδιώτη κτηνίατρο, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση προσκομίζεται η κτηνιατρική βεβαίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περιπτ. β του άρθρου Ι του Ν. 829/1978.
β) Ελέγχει και ενεργεί σύμφωνα με την περιπτ. β της παρ.7 του άρθρου 3.
γ) Αναφέρει τους αριθμούς μητρώου των σκύλων και τις διενεργηθείσες σε καθένα από αυτούς εξετάσεις και λοιπές 
επεμβάσεις στην κτηνιατρική υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του σκύλου και στη Νομαρχιακού επιπέδου προϊσταμένη της υπηρεσία.
8. Οι κτηνίατροι κατά την εξέταση των σκύλων και τη διενέργεια των λοιπών επεμβάσεων τους επικουρούνται από τους βοηθούς τους και τους ιδιοκτήτες των σκύλων που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συγκράτηση τους.
Μπορούν επίσης να επικουρούνται από δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους και όργανα της Αγροφυλακής, ανάλογα με τις αποφάσεις και τις εντολές του οικείου Νομάρχη, που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2.
9. Μετά το πέρας των εξετάσεων και λοιπών κτηνιατρικών επεμβάσεων καθώς και την απομάκρυνση των σκύλων από τους χώρους εξέτασης τους, οι χώροι αυτοί απολυμαίνονται με μέριμνα των υπεύθυνων κτηνιάτρων, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά παθολογικών υλικών ικανών να μολύνουν ανθρώπους ή ζώα.

Αρθρο 5
Συνεργεία εξέτασης σκύλων
 
1. Για την επιτόπια εξέταση των σκύλων συγκροτούνται με απόφαση του Νομάρχη, στις Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές υπηρεσίες και ύστερα από πρόταση τους ειδικά συνεργεία.
2. Με τις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατό, ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος, τις ιδιαιτερότητες και εδαφολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, να συγκροτούνται παρόμοια συνεργεία στις έδρες των Αγροτικών Κτηνιατρείων.
3. Καθένα από τα ανωτέρω συνεργεία αποτελείται από ενα κτηνίατρο, κατά προτίμηση εκπαιδευμένο ειδικά για την εφαρμογή του προγράμματος και εναν έως τρείς βοηθούς κτηνιάτρων που υπηρετούν στην έδρα της υπηρεσίας που συγκροτούνται τα συνεργεία ή που προσλαμβάνονται με ημερομίσθιο στα πλαίσια των διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν και των σχετικών πιστώσεων. 

Αρθρο 6
Αδέσποτοι και επικίνδυνοι σκύλοι
 
1. Οι σκύλοι χαρακτηρίζονται ως:
α) Επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και τα παραγωγικά ζώα: όταν έχουν ηλικία άνω των δυο μηνών και δεν έχουν καταγραφεί στα ειδικά μητρώα των κτηνιατρικών υπηρεσιών οπουδήποτε και αν ευρίσκονται.
β) Αδέσποτοι και επικίνδυνοι: όταν περιφέρονται σε κοινόχρηστους ή ξένης ιδιοκτησίας χώρους, χωρίς να φέρουν τατουάζ ή στο περιλαίμιο τους πλακέττα με τον αριθμό μητρώου τους και χωρίς άμεση επιτήρηση και έλεγχό τους από ικανό για το σκοπό αυτόν συνοδό.
2. Υπό άμεση επιτήρηση και έλεγχο θεωρείται ο σκύλος, όταν οδηγείται δεμένος με ασφαλές μέσον (λουρί, αλυσίδα κλπ.) ή φέρει φίμωτρο και ευρίσκεται σε μικρή απόσταση από το συνοδό του.Από τους περιορισμούς της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται οι ποιμενικοί και οι κυνηγετικοί σκύλοι, κατά τη διάρκεια αντίστοιχα της φύλαξης του ποιμνίου ή του κυνηγίου.
3. Ικανός συνοδός σκύλου για την άμεση επιτήρηση και έλεγχο του, θεωρείται το άτομο του οποίου οι διανοητικές και σωματικές ικανότητες του επιτρέπουν να συγκρατεί το σκύλο ή να τον συλλαμβάνει αμέσως μόλις διαγράφεται κίνδυνος να προκαλέσει βλάβη ή να μολυνθεί.

Αρθρο 7
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκύλων
 
1. Δεν επιτρέπεται η χωρίς συνοδό περιφορά σκύλων, έστω και αν αυτοί φέρουν τατουάζ ή πλακέττα σήμανσης.Οι ιδιοκτήτες σκύλων, οφείλουν να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να είναι αδύνατη η ελεύθερη και χωρίς επιτήρηση έξοδος των σκύλων που διατηρούν από τις ιδιοκτησίες τους σε κοινόχρηστους γενικά χώρους και βιότοπους αδέσποτων σκύλων.
2. Οι κυνηγοί οφείλουν να οδηγούν, υπό την άμεση επιτήρηση τους, τους κυνηγετικούς σκύλους στους τόπους του κυνηγίου, ευθύνονται δε για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που προκαλείται από τους σκύλους που επιτηρούν σε ανθρώπους ή ζωα που διαβιούν ή διέρχονται από τους τόπους του κυνηγίου. Την ευθύνη αυτή έχουν και οι ποιμένες για τις ζημιές και βλάβες που προκαλούνται από τους φύλακες των ποιμνίων τους σκύλους, για την άμεση επιτήρηση των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι.
3. Οι ιδιοκτήτες των σκύλων που επιθυμούν να απαλλαγούν από αυτούς, ειδοποιούν σχετικά τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις τοπικές κτηνιατρικές υπη ρεσίες, οι οποίες μεριμνούν για την απόδοση τους δωρεάν σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν σκύλο. Σε περίπτωση αδυναμίας ευρέσεως ιδιοκτήτη ή διατήρησης τους σε κυνοκομεία, οι ανεπιθύμητοι σκύλοι θανατώνονται με μέριμνα των κτηνιατρικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8.

Αρθρο 8
Περισυλλογή των χωρίς συνοδό και θανάτωση των αδέσποτων σκύλων
  
1. Η περισυλλογή των χωρίς συνοδό περιφερομένων και η θανάτωση των αδέσποτων και επικινδύνων σκύλων, ενεργείται από ειδικά εξουσιοδοτημένα συνεργεία, τα οποία συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο και περιοχή δράσης από τις νομαρχιακές κτηνιατρικές υπηρεσίες, καθώς και από τους οικείους Δήμους. Κοινότητες ή Φιλοζωικά Σωματεία που ορίζονται κάθε.χρόνο από τους οικείους Νομάρχες και ενεργούν κάτω από την άμεση επίβλεψη κτηνιάτρου της οικείας κτηνιατρικής υπηρεσίας ή βοηθών αυτού. .
2. Βασική επιδίωξη των συνεργείων, είναι η σύλληψη των σκύλων και των δυο περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου με δίχτυα, απόχες και άλλα κατάλληλα μέτρα.Σε περιπτώσεις όμως που οι σκύλοι αυτοί είναι ιδιαίτερα άγριοι και επικίνδυνοι, ώστε η σύλληψη τους να είναι ανέφικτη, αναισθητοποιούνται ή θανατώνονται επί τόπου κατά την κρίση του κτηνιάτρου ή του βοηθού του που συμμετέχει στο συνεργείο.
3. Οι σκύλοι που περισυλλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αφού υποστούν κτηνιατρική εξέταση από την οικεία κτηνιατρική υπηρεσία και βρεθούν:
α) Υγιείς, παραδίδονται:
αα) Οι περιφερόμενοι χωρίς συνοδό, στους ιδιοκτήτες τους.
ββ) Οι αδέσποτοι στα φιλοζωικά σωματεία ή στις τοπικές και νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες μεριμνούν για να αποκτήσουν οι σκύλοι αυτοί ιδιοκτήτη. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής, τα φιλοζωικά σωματεία και οι προαναφερόμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες, τηρούν ειδικά βιβλία, στα οποία καταγράφονται όσοι με αίτησή τους ζητούν να αποκτήσουν δωρεάν σκύλο, από αυτούς που περισυλλέγονται.
β) Μη υγιείς:
αα) Οι περιφερόμενοι χωρίς συνοδό, ύστερα από συναίνεση του ιδιοκτήτη τους, ή υποβάλλονται στις κτηνιατρικές επεμβάσεις που ορίζονται από το άρθρο 9 ή θανατώνονται με μέριμνα των κτηνιατρικών υπηρεσιών.
ββ) Οι αδέσποτοι και επικίνδυνοι θανατώνονται με μέριμνα των ανωτέρω κτηνιατρικών υπηρεσιών, εκτός αν παραληφθούν από τα ειδοποιούμενα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες φιλοζωικά σωματεία.
4. Σε περίπτωση περισυλλογής αδέσποτων και επικίνδυνων σκύλων σε περιοχή που δεν υπάρχουν φιλοζωικά σωματεία ή είναι αδύνατη η ανεύρεση από τις κτηνιατρικές υπη ρεσίες ιδιοκτήτη γι' αυτούς, οι σκύλοι αυτοί θανατώνονται με μέριμνα των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Επίσης θανατώνονται οι αδέσποτοι και επικίνδυνοι σκύλοι, μετά παρέλευση δεκαπενθημέρου από την παράδοση τους στα φιλοζωικά σωματεία, ύστερα από αίτησή τους προς την εποπτεύουσα κτηνιατρική αρχή, εφόσoν κατά το διάστημα αυτό δεν έχει ανευρεθεί ιδιοκτήτης γι' αυτούς.
5. Η αναισθητοποίηση ή η ευθανασία των σκύλων ενεργείται με ειδικά όπλα, μεθόδους και μέσα που χειρίζονται αποκλειστικά οι κτηνίατροι, οι βοηθοί τους και άλλα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται για το σκοπό αυτόν νόμιμα.

 

Αρθρο 9
Θεραπείες, απομονώσεις-θανατώσεις σκύλων
 
1. Σκύλοι που ύστερα από παρασιτολογική εξέταση, βρέθηκαν προσβλημένοι από εχινόκοκκο ή τοξοκάρα, θανατώνονται με σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών τους ή αποπαρασιτώνονται σύμφωνα με οδηγίες των κτηνιάτρων και απομονώνονται με μέριμνα και ευθύνη των ιδιοκτητών τους.Οι σκύλοι που βρίσκονται σε απομόνωση, επανεξετάζονται μετά από 40-45 ημέρες και η απομόνωση τους λήγει όταν η εξέταση είναι αρνητική. Οι σκύλοι πού θα βρεθούν προσβλημένοι σε τρείς διαδοχικές εξετάσεις, θανατώνονται υποχρεωτικά με μεθόδους ευθανασίας.
2. Οι σκύλοι, στους οποίους δεν έχει γίνει παρασιτολογική εξέταση, θεωρούνται ύποπτοι και υποβάλλονται σε θεραπεία σύμφωνα με οδηγίες των κτηνιάτρων.
3. Ειδικότερα για τους ποιμενικούς σκύλους, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Μετά την καταγραφή και σήμανση τους, διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος, σε ποσοστό που καθορίζεται κατά περιοχή από τις νομαρχιακές κτηνιατρικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα και με οδηγίες της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.
β) Για όσους βρίσκονται προσβλημένοι, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την παρ. Ι.
γ) Σε όλους τους ποιμενικούς σκύλους, χορηγούνται αντιπαρασιτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία εξασφαλίζουν την διακοπή του βιολογικού κύκλου του εχνικόκοκκου έστω και αν οι σκύλοι επαναπροσβάλλονται.
δ) Η χορήγηση των αντιπαρασιτικών, γίνεται από μέλη των συνεργείων του άρθρου 5, είναι όμως δυνατό να αναθέτεται αυτή και σε όργανα της Αγροφυλακής ή και σε άλλους, εκτός των κτηνιάτρων και των βοηθών τους, υπαλλήλους των κτηνιατρικών υπηρεσιών (σταυλίτες, νοσοκόμους, σπερματογχύτες) υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσθετη για το σκοπό αυτόν απασχόληση τους, δεν θα αποβαίνει σε βάρος των κυρίων καθηκόντων τους. 
ε) Η ανάθεση θα πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της νομαρχιακής κτηνιατρικής υπηρεσίας και μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Διοικητή της Αγροφυλακής, ο(>ταν η απόφαση αφορά όργανά της. Η απόφαση ορίζει τον Ιλάχιστο αριθμό σκύλων στους οποίους υπεύθυνα ο :Θριζόμενος υπάλληλος αναλαμβάνει να χορηγεί τα αντιπαιiασιτικά ιδιοσκευάσματα, σε τακτικά χρονικά διαστήμα181.
4. Οι σκύλοι που είναι προσβλημένοι από λεϊσμανίαση που επιβεβαιώνεται με εργαστηριακές εξετάσεις, θανατώνονται, ύστερα από έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη, με μεθόδους ευθανασίας, ή με ευθύνη των ιδιοκτητών τους, θέτονται υπό αυστηρή απομόνωση κατά τρόπο, που να απολείεται το ενδεχόμενο οι σκύλοι αυτοί να δηχθούν από φλεβοτόμους.
5. Για σκύλους και ζώα γενικά λυσσύποπτα και λυσσόβλητα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 56, 57 και 60 του από' 26.3. 1936 Β.Δ «περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων ζώων» 
(ΦΕΚ 1754/Α/1936) και του από 1975  Β.Δ «περί τροποποιήσεως των άρθρων 58 και 59 του από 26/3/1936 Β.Δ «περί... κλπ.» (ΦΕΚ 227/Α/1951), όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Αρθρο 10
Ελεγχος σφαγίων για υδατίδωση
1
. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 1 του από 7-16/7/1952 Β.Δ. «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 30.11.1940 Β.Δ. «περί επιθεωρήσεως σφαγίων κλπ», (ΦΕΚ 189/Α/1952) η σφαγή ζώων για ανθρώπινη κατανάλωση εκτός των σφαγείων ή στεγάστρων σφαγής εφαρμόζονται υποχρεωτικά για τον έλεγχο των σφαγίων των ζώων αυτών, προς διαπίστωση υδατίδωσης κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. " 2. Η ανωτέρω σφαγή διενεργείται σε κοινούς χώρους σφαγής, η θέση και ο αριθμός των οποίων για κάθε Κοινότητα ή Οικισμό ή ομάδα καθορίζονται ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, με απόφαση του οικείου Νομάρχη ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακού επιπέδου" κτηνιατρικής υπηρεσίας.
3. Οι κοινοί χώροι σφαγής, κατασκευάζονται και διαμορφώνονται από τις Κοινότητες, σε συνεργασία με τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, καθένας δε από αυτούς πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να βρίσκεται εκτός κατοικημένης περιοχής.
β) Να καμπτει επιφάνεια, τουλάχιστον 250 τετρ. μέτρων.
γ) Να είναι περιφραγμένος κατά τρόπο που να αποκλείεται η είσοδος σκύλων.
δ) Να διαθέτει κλίβανο για την καύση των ακατάλληλων και κατασχομένων μερών του σφαγίου, ή βόθρο για την απόρριψή τους, το άνοιγμα του οποίου να καλύπτεται κατά τρόπο ασφαλή.
ε) Να διαθέτει παροχή πόσιμου νερού και ασφαλή μέσα στήριξης των σφαγίων.
4. Δικαίωμα και υποχρέωση να χρησιμοποιούν τους κοινούς χώρους σφαγής έχουν, όσοι σφάζουν ζώα για τοπική κατανάλωση. Οι χρησιμοποιούντες τους ανωτέρω χώρους, οφείλουν να ειδοποιούν προ της σφαγής τον αρμόδιο κτηνίατρο ή τον επόπτη υδατίδωσης και να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου.
5. Ο υγειονομικός γενικά έλεγχος των σφαγίων στους ανωτέρω χώρους ενεργείται από τους τοπικούς ή ειδικά οριζόμενους κτηνιάτρους, σε ειδικές όμως περιπτώσεις που αυτό είναι αδύνατο, ο έλεγχος αποκλειστικά για την υδατίδωση αναθέτεται στους επόπτες υδατίδωσης.
6. Ως επόπτες υδατίδωσης ορίζονται υπάλληλοι του Δημοσίου, των Δήμων, Κοινοτήτων και λοιπών νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι υπηρετούν στην περιοχή.Η ανάθεση στους ανωτέρω επόπτες του ελέγχου για υδατίδωση, ενεργείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από πρόταση των Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικών υπηρεσιών και συναίνεση των υπηρεσιών που υπηρετούν. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι κοινοί χώροι σφαγής που εποπτεύονται από καθένα επόπτη.
7. Οι επόπτες, πριν να αναλάβουν την άσκηση του ελέγχου για υδατίδωση, εκπαιδεύονται από τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, κάτω από τον έλεγχο και εποπτεία.
των οποίων εκτελούν τα καθήκοντά τους τα οποία είναι τα ακόλουθα: .
α) Η εξέταση των σπλάγχνων όλων των ζώων που σφάζονται στους κοινούς χώρους σφαγής της αρμοδιότητάς τους, καθώς επίσης η κατάσχεση Και η μέριμνα για την απόρριψη στο βόθρο του χώρου ή την καύση των σπλάγχνων στα οποία ανακαλύπτονται υδάτιδες κύστεις.
β) Η υποβολή στην οικεία Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική υπηρεσία:
αα) Μηνιαίας κατάστασης που θα περιέχει το είδος και τον αριθμό των σφαγέντων ζώων στους κοινούς χώρους σφαγής της αρμοδιότητάς τους καθώς και τον αριθμό και το είδος όσων από τα ζώα αυτά τα σπλάγχνων κατασχέθηκαν.
ββ) Αναφοράς ατόμων τα οποία έσφαξαν ζώα χωρίς να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες ή τον επόπτη υδατίδωσης της περιΟχής.

Αρθρο 11
Πτώματα ζώων
1
. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη ή η διασπορά των πτωμάτων των ζώων, τα οποία πέθαναν ή θανατώθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, σε κοινόχρηστους και γενικά υπαίθριους χώρους.
2. Τα πτώματα των ζώων, υποχρεωτικά θάβονται ή αποτεφρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 26.3.1936 Β.Δ., με μέριμνα και ευθύνη των ιδιοκτητών των ζώων.
3. Σε περιοχές που οι Δήμοι και οι Κοινότητες δεν οργάνωσαν σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, κοινούς χώρους ενταφιασμού των ζώων και μέχρι να τους οργανώσουν, τα πτώματα των ζώων θάβονται ή αποτεφρώνονται και γενικά καταστρέφονται, ώστε να αποκλείεται απόλυτα το ενδεχόμενο να φαγωθούν από σαρκοβόρα ζώα και πτηνά.
4. Η εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, αναθέτεται εκτός από τις Αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 13 του προαναφερόμενου Β.Διτος και στα όργανα της Αγροφυλακής.

Αρθρο 12
Απαγόρευση εισαγωγής άρρωστων ζώων
 
1. Απαγορεύεται η εισαγωγή ζώων για τα οποία διαπιστώνεται κατά τους κτηνιατρικούς ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες για κάθε περί πτωση διατάξεις, ότι πάσχουν έκδηλα από οποιαδήποτε επικίνδυνη για τον άνθρωπο ζωοανθρωπονόσο και ανεξάρτητα από τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν.
2. Ειδικά για την εισαγωγή σκύλων, απαιτείται στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις συνοδεύει το σκύλο, να αναγράφεται ότι ο σκύλος έχει υποστεί αντιπαρασιτική κατά του εχινόκοκκου θεραπεία κατά το διάστημα των τελευταίων 30 ημερών προ της αφιξής του σε σημείο εισόδου της χώρας καθώς και το είδος του φαρμάκου που χρησιμοποίήθηκε για την αποπαρασίτωση του σκύλου.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία, σκύλοι που πρόκειται να εισαχθούν, δεν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφ6υ, παραμένουν υποχρεωτικά 3 ημέρες στα σημεία εισόδου με δαπάνες των ιδιοκτητών τους και υποβάλλονται σε αντιπαρασιτική κατά του εχινόκοκκου θεραπεία, δωρεάν από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

Αρθρο 13
Δαπάνες-Ενισχύσεις

1. Το πρόγραμμα καταπολέμησης των ζωοανθρωπονόσων που αναφέρονται στο Δ/γμα αυτό εφαρμόζεται δωρεάν, όλες δε οι σχετικές δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτού, βαρύνουν τον Ειδικό Φορέα «Εσοδα πάσης φύσεως για την καταπολέμηση της εχινοκοκκιάσεως-υδατιδώσεως, της λύσσης και των λοιπών μεταδιδομένων υπό του κυνός εις τον άνθρωπο ζωοανθρωπονόσων» του Κεντρικού Ταμ. Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (άρθρα Ι και 5 του Ν. 829/78).
2. Οι Δήμοι και Κοινότητες μπορεί να ενισχυθούν με μέρος ή ολόκληρη τη δαπάνη που απαιτείται για τη διαμόρφωση των χώρων εξέτασης των σκύλων, των κοινών χώρων σφαγής και των κοινών χώρωνενταφιασμού των ζώων:
Το ποσό της ενίσχυσης για κάθε. περίπτωση ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από πρόταση της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, η δε δαπάνη βαρύνει τον Φορέα της παρ. Ι ή το «Πρόγραμμα Οικονομικών Ενισχύσεων για την εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας» που καταρτίζεται στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.Δ. 13111974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν κ.λπ.
παραγωγήν», όπως κάθε φορά ισχύει.

Αρθρο 14
Ποινές
Οι παραβάτες των διατάξεων του Δ/τος αυτού τιμωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 829/1978.
Στον Υπουργό Γεωργίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού. .

Αθήνα  4 Οκτωβρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .