Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων

Αριθ.3009/2/84-ιγ'    

Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 περίπτ. ζ' εδάφιο δεύτερο και 18 παρ. 1 του Ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν όπλα, πυρομαχικά και άλλες διατάξεις» (Α' -14 7), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2334/1995 «Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α' -184).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α-98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Το άρθρο 13 της υπ' αριθμ. 3009/2/84 δ' από 27-7-2004 (ΦΕΚ 8'-1208/6-8-2004), απόφασής μας, αντικαθίσταται ως εξής:

Αρθρο 13
1. Η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση της απόφασής μας αυτής και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι 6-8-2006, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.
2. Στους κατόχους αδειών συλλεκτικών και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, παρέχεται προθεσμία έως 6-8-2006 γιατην προσκόμιση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 2 βεβαίωσης, από την οποία να προκύmει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2005 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .