Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 41/Β/94) Καθορισμός Διαδικασίας & Δικαιολογητικών Χορήγησης Αδειών Αγοράς & Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓEΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 147/Α/93).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυ6έρνηση κω Κυ6ερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 90/Α/91).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «ΚυΒέρνηση ΚαΙ ΚυΒερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α85), το οποίο προοτέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/92.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (8.192.550) δρχ. περίπου για το έτος 1994 και ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη και ότι οι ως άνω δαπάνες θα πρ0βλεφθούν και θα καλυφθούν από τις αντίστοιχες πιστώσεις (ΚΑΕ 1112, 1113, 1252) των κατ' έτος προϋπολογισμών εξόδων Ελληνικής αστυνομίας απαφασίζουμε:

Αρμοδιότητα Υπηρεσιών
Αρθρο 1
1
. Η άδεια αγοράς κυνηγετικών όπλων κατηγορίας Α, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγρ. 5 εδάφ. α. του Ν. 2168/1993, η άδεια κατοχής κυνηγετικών όπλων, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1 και 29 παρ. 3 του ιδίου Νόμου και η βεβαίωση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 10 εδάφ. α του ιδίου Νόμου, χορηγούνται από τα Τμήματα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου και όπου δεν υπάρχουν τέτοιες Υπηρεσίες από τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα.
2. Αντίτυπο των ως άνω αδειών, υποβάλλεται στη Δ/νση Πληραρορικής Υ.Δ.Τ. για τη μηχανογράφηση των σχετικών στοιχείων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά-Διαδικασία χορήγησης αδειών .
Αρθρο 2 
1
. Για τη χορήγηση των προβλεπομένων από το άρθρο 1 της παρούσας αδειών και βεβαιώσεων, απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
αΓια άδεια αγοράς κυνηγετικών όπλων κατηγορίας Α' τα εξής:
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά των προβλεπομένων κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις ενσημο χαρτοσήμων.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στΙς απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993.Στην ίδια δήλωση αναφέρεται πόσα ακόμη κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγρ. 1 εδάφ.β του Ν. 2168/1993 προϋποθέσεις.
3) Ιατρικό πιστοποιητικό από ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο ή, όπου δεν υπάρχει ιατρός με τέτοια ειδικότητα, από παθολόγο, όπως το υπόδειγμα στο συνημμένο Παράρτημα. Από την υποχρέωση προσκόμισης του mστoποιητικού αυτού, 
εξαιρούνται οι υnηρετoύντες ως μόνιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Aσφαλείας, ως κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα.
4) Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής και γενικής χρήσης (άρθρο 577 Κώδικα ποινκής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν.
1805/1988).
βΓια άδεια κατοχής κυνηγετικών όπλων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 2168/1993) τα εξής:
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά των προβλεπομένων κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις ενσημοχαρτοσήμων.
2) Τιμολόγιο αγοράς από έμπορο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου κυνηγετικού όπλου ή ανταλλακτικής κάννης αυτού, ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, εφόσον η αγορά 
πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη, με την απαραίτητη υποβολή στην περίπτωση αυτή της άδειας κατοχής ή του δελτίου κατοχής του συγκεκριμένου όπλου. Εφόσον δεν υπάρχει άδεια ή δελτίο κατοχής, ο πωλητής αναφέρει στην ως άνω δήλωσή του την πηγή προέλευσης του συγκεκριμένου όπλου.
3) Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις (2), (3) και (4) του προηγουμένου εδαφίου δικαιολογητικά.
4) Δύο (2) πρόσφατες φωτoγραφiες.
γΓια χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε άτομα που έχουν ήδη εφοδιασθεί με άδεια αγοράς του συγκεκριμένου όπλου, δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά της περιπτώσεως (3) του προηγoυμέvoυ εδαφίου.
Δεν απαιτείται επίσης ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραψο ποινικού μητρώου για τη χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου, εψόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιασθεί με άδεια κατοχής άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει τρετiα από την ημερομηνία χορήγησης της αδείας αυτής.
δ. Για τη χορήγηση της αναφερoμενης στο άρθρο 1 της παρούσας βεβαίωσης, υπoβάλλovται τα προβλεπόμενα για τη χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου δικαιολογητικά εκτός από το τιμολόγιο αγοράς και τις φωτογραφίες.
ε. Για τη χορήγηση αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, σε άτομα που δεν έχουν δηλώσει τα εν λόγω όπλα (άρθρο 29 παρ. 3 Ν. 2168/1993), απαιτείται η υποβολή όλων των προβλεπομένων στο ανωτέρω εδάφ. β' δικαιολογητικών. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οποιοδήποτε επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου όπλου, ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία αναφέρει τη συγκεκριμένη πηγή 
προέλευσης του εν λόγω όπλου.
στ. Για τη χορήγηση αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων σε άτομα που ήδη κατέχουν δελτίο κατοχής των όπλων αυτών, που χορηγήθηκε από Δασικές Αρχές, απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης, μετά του εν λόγω δελτίου. Στις περιπτώσεις όμως, αυτές, οι αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές δύνανται να ζητήσουν και την προσκόμιση του αναφερομένου στην παρ. 1 εδαφ. α" περίπτωση (3) του παρόντος άρθρου ιατρικού πιστοποιητικού, αν έχουν αμφιβολίες για την κατάσταση της υγείας του αιτoύvτoς.
2. Για τη χορήγηση των αναφερομένων στα εδάφια ε" κω στ" της προηγούμενης παραγράφου αδειών, οι ενδιαφερόμενοι υπoχρεoύνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
3. Η αρμόδια για τη χορήγηση της αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου Αστυνομική Αρχή δύναται να ζητήσει την προσκόμιση του εν λόγω όπλου προς εξέταση.
4. Ολα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά πρoσκoμίζovτω από τους ενδιαφερομένους, πλην του αvτιγράφου ποινικού μητρώου, το οποίο ζητείτω υπηρεσιακά από τις Εισαγγελικές Αρχές, με μέριμνα των αρμοδίων Τμημάτων 
ασφαλείας ή Αστυνομικών Τμημάτων. Επί των σχετικών εγγράψων προς τις Εισαγγελικές Αρχές, γίνεται μνεία της παρούσας απόψασης και των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.2168/1993.
5. Σε περίπτωση χορήγησης των ανωτέρω αδειών σε αλλοδαπούς, oφείλoυν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν, κατά περίπτωση, και τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α. Για τη χορήγηση αδείας αγοράς κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Α σε κάτοικο άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπώκής  Ενωσης, έγγραφη συναίνεση του κράτους αυτού.
β. Για χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου, επικυρωμένο αvτίγραφο εγγράφου από το οποίο προκύπτει η μόνιμη παραμονή του στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν πρόκειται το όπλο αυτό να 
μεταφερθεί στο εξωτερικό.
6. Τα όπλα της προηγουμένης παραγράφου δεν δύναται ο ενδιαφερόμενος να μεταφέρει στο εξωτερικό, εάν προηγουμένως δεν εφοδιασθεί με:
α. Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου ή άδεια μεταφοράς του εν λόγω όπλου, εφόσον αυτό πρόκειται να μεταφερθεί σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής "Ενωσης.
β. Αδεια εξαγωγής, εφόσον το ανωτέρω όπλο θα μεταφερθεί σε άλλη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Ως προς την αγορά από αλλοδαπούς μέχρι δύο (2) κυνηγετικών όπλων κω πεντακοσίων (500) φυσιγγίων αυτών προς εξαγωγή των όπλων σε χώρες εκτός Ευρωπώκής "Ενωσης, εφαρμόζονται οι όροι κω προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 6 του Ν. 2168/1993 απόφαση.

Χρόνος ισχύος αδειών-Ανάκληση αυτών 
Αρθρο 3 
1
. Οι προβλεπόμενες από την παρούσα απόφαση άδειες ισχύουν ως ακολούθως:
α. Οι άδειες αγοράς κυνηγετικών όπλων για έξι (6) μήνες.
β. Οι άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων κατηγορίας Α', για πέντε (5) έτη και των λοιπών για δέκα (10) έτη. Μετά δε τη λήξη της ισχύος τους, οι άδειες αυτές ανανεώνονται ή παρατείνεται η ισχύς τους για ισόχρονο διάστημα, αφού προηγουμένως υποβληθούν τα προβλεπόμενα ανωτέρω για την αρχική χορήγηση της άδειας αυτής δικαιολογητικά.
2. Οι ανωτέρω άδειες ανακαλούνται, εφόσoν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν.21681/1993.
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Αρθρο 4 Μεταβιβάζεται στους ΔΙ ντές των Δ/νσεων Ασφαλείας και των Αστυν. Δ/νσεων το δικαίωμα να υπογράψουν «Με εντολή Υπουργού» τις αποφάσεις, οι οποίες θα εκδίδονται σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 8 του Ν. 2168/93, σε περίπτωση προσφυγής των ενδιαφερομένων για μη χορήγηση ή ανάκληση από τα αρμόδια Τμήματα Ασφαλείας ή Αστυνομικά τμήματα των προβλεπομένων από την παρούσα απάραση αδειών ή βεβαίωσης.

Έντυπα-Βιβλία 
Αρθρο 5 
1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 της παρούσης άδειες και βεβαιώσεις, καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία, που τηρούν οι αρμόδιες Αστυνομικές αρχές, χωριστά κατά περίπτωση.
2. Ο τύπος των εν λόγω βιβλίων, ως και των εντύπων που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών και βεβαιώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας, καθορίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αρθρο 6 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 7 Ιανουαρίου 1994 
Ο Υπουργός 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ    ΠΑΠΑθΕΜΕΛΗΣ 

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .