ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3944 Τροποποίηση του ν. 2168/1993,

 ..εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων» και άλλες διατάξεις.

Δείτε τον Νόμο 

 

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .