Νόμος 86/69 (ΦΕΚ 7/Α/69)

ΝΟΜΟΣ περι ΘΗΡΑΣ 
(άρθρα του Δασικού Κώδικα Ν.86/69 με τις σχετικές τροποποιήσεις..)

 

Παρατηρήσεις :
1
. Με  μαύρο χρώμα των γραμμάτων & λέξεων είναι ο αρχικός νόμος 86/69
2. Με το μπλέ χρώμα των γραμμάτων & λέξεων είναι οι τροποποιήσεις του αρχικού νόμου από τους  Ν.996/71 177/75
3. Με το κόκκινο χρώμα των γραμμάτων & λέξεων είναι οι τροποποιήσεις του νόμου από τονΝ.2637/98 
4. Πολλές αποφάσεις του ΥΠ.ΓΕ έχουν μεταβιβασθεί σε κατώτερους ή περιφερειακούς υπηρεσιακούς παράγοντες ..
5Δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν τη θήρα των πτηνών. οι διατάξεις των άρθρων 251, 252, 254, 256, 257, 258, εκτός της παρ. 3 περίπτωση η, 259, 261, και 264 του Ν. Δ/τος 86/1969 « περί Δασικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 και Ν. 177/75, βλέπε την ΚΥΑ 757/Β/85

 

Θηράματα, Μέσα ασκήσεως Θήρας, Κυνηγετικές Περιοχές κλπ.

 

Αρθρον 251 
Θηράματα 
1. Η Θήρα επιτρέπεται να ασκείται ώς άθλημα, σε όλη την Επικράτεια, κατά τις διατάξεις του παρόντος κώδικος. 
2. Ώς θηρεύσιμα θηράματα νοούνται όλα τα άγρια θηλαστικά και πτηνά, εκτός: 
Από τα θηλαστικά: ο ακανθόχοιρος (σκατζόχοιρος), νυκτερίδας, μυγαλής, ασπάλακας. 
Από τα πτηνά: 
α) Τα μικροτέρα κατά μέγεθος της σιταρήθρας, μη συμπεριλαμβανομένης (των μικροτέρων σε μήκος των 17 εκ.) 
β) Των, κύκνου, πελαργού, φοινικόπτερου ροδόχροου( φλαμίγκο) γερανού, κούκου, όλων των ειδων γυπός (όρνεου), παντός είδου δρυκολάπτη, έποπος (τσαλαπετεινού), όλων των ειδών κίρκου (κιρκινεζιού) και τριόρχου, ακριδοθήρα (αγιοπουλιού), σίττης (τσοπανάκου , σφυρικτή), αιγοθήλη (γιδοβίζι), του μικρού μελανοκέφαλου γλάρου, παντός είδος χελιδόνος, του κορακία (χαλκοκουρούνας), παντός είδους νυκτοβίων και της τρυγόνος στρεπτοπηλίας δεκαοκτώ (δεκαοκτούρας).

Αρθρο 252 
Μέσα ασκήσεως Θήρας 
1
. Η θήρα ασκείται μόνον δια συνήθους κυνηγετικού επωμιζόμενου πυροβόλου όπλου, ως και διά τόξου και κυνηγετικού μαχαιριού, μετά ή άνευ κυνός. 
Ως συνήθη κυνηγετικά όπλα νοούνται τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά ή αυτογεμή (αυτόματα) τοιαύτα έχοντα το εσωτερικό της κάννης λείο και όχι ραβδωτό 
Η διά πυροβόλου πολεμικού όπλου ή αεροβόλου ή άλλου είδους όπλου άσκηση της θήρας απαγορεύεται. 
2Πας κάτοχος κυνηγετικού όπλου, κατά την έννοιαν του άρθρου 1, παρ.1β του ΝΔ.542/1970, όπλου, ύποχρεούται όπως, έντος τριμήνου από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, εφοδιασθή υπό της οικείας Δασικής Αρχής δια δελτίου κατοχής κυνηγετικού όπλου. Την υποχρέωσιν ταύτην έχουν και oι εφεξής αποκτώντες κυνηγετικά όπλα, οίτινες υπχρεούνται όπως, εντός τριμήνου από της κτήσεως του όπλου, εφοδιάζονται διά του ως άνω δελτίου. Της υποχρεώσεως ταύτης εξαιρούνται oι οπλουργοί καί οι έμποροι όπλων. Διά αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται αι λεπτομέρεται της εκδόσεως του ως άνω δελτίου. Εν περιπτώσει μη εμπροθέσμου εκδόσεως του δελτίου κατοχής, υπαιτιότητι του ενδιαφερομένου, επιβάλλεται υπό της Δασικής Αρχής και πρόστιμον, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, (Κεφάλαιον Θήρας), ούτινος το ύψος καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, όπερ δεν δύναται να είναι κατώτερον των 1.000 δρχ. ουδέ ανώτερον των 10.000 δρχ. 
3.Κατά πάσαν περίπτωσιν μεταφοράς κυνηγετικού όπλου διά οχημάτων, παντός είδους πλοίων κλπ. ή εντός κατοικημένων περιοχών, το κυνηγετικόν όπλον δέον να είναι κενόν φυσιγγίων και να φέρεται υποχρεωτικώς εντός της θήκης, λυμένο. 
Τα εντός των οικιών φυλασσόμενα κυνηγετικά όπλα, δέον όπως τηρούνται κενά φυσιγγίων. 
Δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, όταν απαγορεύεται η θήρα, να επιβάλη διά αποφάσεως του, την σφράγισιν των κυνηγετικών όπλων. Εν συνδρομή τεχνικών ή άλλων ειδικών λόγων, ρητώς εν τη αποφάσει του αναφερομένων, δύναται να εξαιρή της υποχρεώσεως ταύτης ορισμένας της Επικρατείας περιοχάς. 
5.Απαγορεύεται η τοποθέτησις και η χρήσις παγίδων, δηλητηρίων, δικτύων, βρόχων, ιξού, ειδικών καθρεπτών, αγκίστρων και παντός είδους ελκυστικών φώτων ή οργάνων ή αναλόγων μέσων, σκοπόν εχόντων την θανάτωσιν, σύλληψιν ή νάρκωσιν εν γένει αγρίων θηλαστικών και πτηνών, ως και η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή των οργάνων τούτων. 
6.Απαγορεύεται η προς θήρα χρησιμοποίησις ελαστικής σφενδόνης, κραχτών, ομοιωμάτων και μιμητικών φωνών των θηραμάτων. 
7.Χρησις παγίδων πάσης φύσεως επιτρέπεται να γίνεται μετά από έγκρισιν του ΥΠ.ΓΕ μόνο διά επιστημονικούς σκοπούς (δακτυλίωσις, ταρίχευσις, μελέται)

Αρθρον 253 
Εκτροφεία Θηραμάτων- Καταφύγια Αγριας Ζωής -Ελεγχόμεναι κυνηγετικαί περιοχαί . 
Διά αποφάσεων του ΥΠ.ΓΕ δημοσιευμένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται διά την προστασίαν και διάσωσιν του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας εν γένει, καθώς επίσης και προς τον σκοπόν της διατηρήσεως, αναπτύξεως και εκμεταλλεύσεως των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας ως και των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας. να ιδρύονται α) Εκτροφεία Θηραμάτων, β) Καταφύγια Αγριας Ζωής και γ) Ελεγχόμεναι Κυνηγετικαί Περιοχαί, επί ορισμένων, σαφώς προσδιορισμένων διά αποφάσεως αυτού, εδαφικών εκτάσεων απαγορευμένης απολύτως της εντός αυτών θήρας ή επιτρεπομένης ταύτης υπό ωρισμένας προϋποθέσεις κατά τα εν άρθρθω 254 του παρόντος ειδικώτερον οριζόμενα.

Αρθρον 254 
Ιδρυσις και Λειτουργία Εκτροφείων Θηραμάτων- Καταφυγίων Αγριας Ζωής -Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών 
1
. Διά αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ δύναται να ιδρύωνται μέχρις (60) εξήκοντα εκτροφεία θηραματων, επί σκοπώ αναπαραγωγής και αυξήσεως των ενδημικών θηραμάτων ή εισαγωγής ξενικών τοιούτων, προς εμπλουτισμόν άλλων περιοχών δι’αυτών. Διά της αυτής αποφάσεως καθορίζονται αι εν εκάστω εκτελεστέαι διά την εκπλήρωσιν του ως άνω σκοπού εργασίαι. Δια την συντήρησιν και λειτουργίαν των εκτροφείων δύναται να προσλαμβάνωνται δι’επιλογής, κατά τας κείμενας διατάξεις, αναλόγως των αναγκών εις έως δύο φύλακες κατά εκτροφείο, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αμειβόμενοι εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Τ.Γ.ΚΔ (Κεφάλαιο Θήρας). Οι Φύλακες εκτροφείων εξομοιούνται ως προς τα προσόντα, αποδοχάς, δικαιώματα και καθήκοντα προς τους φύλακες θήρας. 
2. Δι’ομοίας Αποφάσεως επιτρέπεται η ίδρυσις εκτροφείων θηραματων επί μη δημοσίων εκτάσεων υπό ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προς τον σκοπόν της αναπαρωγής των θηραματων, είτε προς εμπορίαν,(κρέατος, δέρματος, πτερών, κεράτων κλπ) είτε προς εμπλουτισμόν μη δημοσίων εκτάσεων διά θηραματων μη επιβλαβών, εφ’όσον η λειτουργία τούτων δεν αντίκειται προς τας ισχύουσας περί δημοσίας υγείας διατάξεις. Δια Προεδρικού Διατάγματος ρυθμίζονται αι πρϋποθέσεις ιδρύσεως των εν λόγω εκτροφείων ως και λοιπαί λεπτομέρειαι λειτουργίας τούτων. 
3.Δια κοινής αποφάσεως τω ΥΠ.ΓΕ και Οικονομικών επιτρέπεται: 
α)Η αγορά άνευ δημοπρασίας υπό του δημοσίου εκτάσεων ως και ερημονήσων, ένθα διαβιούν αίγαγροι ή έτερα ευγενή θηράματα προς δημιουργίαν εντός τούτων εκτροφείων ή προς ίδρυσιν σταθμών παρακολουθήσεως και δακτυλιώσεως αποδημητικών πτηνών 
Β) Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις κτημάτων οιασδήποτε φύσεως, κειμένων εντός των εκτάσεων, περί ων το άρθρον 253, προς πραγμάτωσιν του εν αυτώ σκοπού,του σκοπού τούτουκαθοριζομένου διά του παρόντος, ως δημοσίας ωφελείας. 
4. Απαγορεύεται η επί σκοπώ θήρας, παραβίασις των ορίων εκτροφείων, ως και ο φόνος ή οιαδήποτε βλάβη εκτρεφομένων θηραμάτων. 
5. Με αποφάσειςτου οικείου Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύονται Καταφύγια Αγριας Ζωής, σε δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες, καθώς και σε ερημονησίδες με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές, είτε είναι απαραίτητες γιά τη διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας, είτε είναι απαραίτητες γιά την επιβίωση ενός ή περισσοτέρων ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας που είναι μοναδικά, σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση ή αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου. 
6. Εντός των Καταφυγίων Αγριας Ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους της άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας γιά μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού,τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία, μεταλλεία και δρόμοι εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτπώσεων τύπου Α’ και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων κατάλληλων περιοχών μόνο από τη Δασική Υπηρεσία. 
7. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορεύεται ή να τίθεται όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομοκών και ανθοκομικών-διακοσμητικών φυτών γιά εμπορικούς σκοπούς. 
8. Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής η Δασική Υπηρεσία δύναται να προγραματίζει και εκτελεί ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου των καταφυγίων άγριας ζωής και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με παραδοσιακές καλλιέργειες, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυτικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα εν λόγω ειδικά έργα ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 τουΝ.996/1979 (ΦΕΚ289Α) 
9. Δι’αποφάσεως τουΥΠ.ΓΕ εκδιδομένης μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, δύνανται να χαρακτηρίζονται ως συνεχείς ελεγχόμεναι κυνηγετικαί περιοχαί εκτάσεις, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, ουχί μικρότεραι των 100.000 στρ. εντός του χώρου της ηπειρωτικής Ελλάδος. Εντός του χώρου της νησιωτικής Ελλάδος δεν υφίσταται ο περιορισμός του προηγουμένου εδαφίου. Προ της εκδόσεως της αποφάσεως ταύτης συντάσσεται πλήρης μελέτη των απαιτουμένων τεχνικών έργων και βελτιώσεως του φυσικού περιβάλλοντος και αγριοβιοτόπου. 
10. Εντός των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών επιτρέπεται η θήρα κατά παρέκλισσιν των διατάξεων του παρόντος υπό όρους,προϋποθέσεις,πρόσθετα τέλη και διατυπώσεις, καθοριζομένας δια Προεδρικού Διάτάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπ.ΓΕ ,.διά του αυτού Προεδρικού Διατάγματος καθορίζεται ο τρόπος διοικήσεως, διαχειρίσεως, λειτουργίας, οργανώσεως, προστασίας, φυλάξεως, κυκλοφορίας, οι οικονομικοί πόροι της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, ο τρόπος διαθέσεως των εσόδων αυτής, ο αριθμός του αναγκαιούντος προσωπικού, ως και πάσα εν γένει λεπτομέρεια αφορώσα την αρτίαν λειτουργίαν αυτής. 
11. Τα πάσης φύσεως έσοδα τα προερχόμενα εκ της θηραματικής εκμεταλεύσεως των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών περιέχονται εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών. (Κεφάλαιο Θήρας) 
12. Οι ιδιοκτήται των εντός της ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής εκτάσεων δικαιούνται μερίσματος εκ των καθαρών εσόδων ταύτης, ο προσδιορισμός, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζεται δι’αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ. 
13. Δύναται ο ΥΠ.ΓΕ, διά αποφάσεώς του εκδιδομένης μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών να χαρακτηρίζει και μη δημοσίας εκτάσεις, ως κυνηγετικάς περιοχάς, επί τη αιτήσει των ιδιοκτητών αυτών και υπό τας προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Εν αυταίς παρέχεται το δικαίωμα εκμεταλεύσεως της θήρας εις τους ιδιοκτήτας των, εφ’όσον ούτοι προβούν εις την ίδρυσιν ιδιωτικών εκτροφείων εμπλουτισμού των εκτάσεων τούτων και συντάξουν, δι’ιδιωτών δασολόγων, δαπάναις των, ειδικάς μελέτας ή πίνακας διαχειρίσεως του θηραματικού πλούτου, εγκρινομένας υπό του ΥΠ.ΓΕ.. Οι ιδιοκτήται των εκτάσεων τούτων δικαιούνται είς είσπραξιν δικαιώματος παράτων νομίμως εφοδιασμένων δι’αδείας θήρας κυνηγών. Το δικαίωμα τούτο καθορίζεται διά της αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ. 
14. Εις τας εντός των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών, ιδιοκτήτους εκτάσεις,τη συναινέσει των ιδιοκτητών, δύνανται να ενεργούνται φυτεύσεις και έτεραι συναφείς εργασίαι αποβλέπουσαι εις βελτίωσιν του βιοτόπου και του περιβάλλοντος εν γένει, δαπάναις της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, ρυθμιζόμεναι διά Προεδρικού Διάτάγματος. 
15. Το αναγκαιούν διά την διοίκησιν, λειτουργίαν, διαχείρισιν και φύλαξιν της ΕΚΠ προσωπικόν,δύναται να τοποθετείται εκ του μονίμου υπηρετούντος (δασολόγων, δασικών, διοικητικών) υπό του Υπουργού Γεωργίας ή δια προσλήψεως μέχρι 3 τριών δασολόγων, τεσσάρων δασοκόμων, πέντε υπαλλήλων λογιστών και διοικητικών και ενός φύλακος θήρας ανά 10.000 στρέματα Κυνηγετικής περιοχής, επι σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 
Αι αποδοχαί εν γένει του έκτακτου προσωπικού βαρύνουν τας πιστώσεις του προϋπολογισμού του Κ.Τ.Γ.Κ Και Δασών. 
16. Απαγορεύεται η άσκησις θήρας εντός των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών, κατά παράβασιν των διάτάξεων του παρόντος και των βασει αυτού εκδοθησομένων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Αρθρον 255 
Κυνηγετικοί Κύνες 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
  οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9  καταργήθηκαν με τον Ν.3170 περί αδέσποτων κλπ
1. Κύριοι Κυνηγετικών Κυνών, μη εφοδιασμένοι δια δελτίου ταυτότητας τούτων, δεν απολαμβάνουν των περί προστασίας των κυνηγετικών διατάξεων του παρόντος. 
2. Το δελτίον ταυτότητας των κυνηγετικών κυνών χορηγείται εις τους κυρίους τούτων υπό του οικείου κυνηγετικού συλλόγου, επι καταβολή παραβόλου οριζομένου δι’αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ. 
3. Προς διάκρισιν των κυνηγετικών κυνών, καθιερούται ενιαίον ομοιόμορφον διακριτικόν σήμα δι’άπασαν την επικράτειαν καθοριζόμενον δι’αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ 
4. Η μεταφορά διά δημοσίου μεταφορικού μέσου κυνηγετικού κυνός άνευ φιμώτρου απαγορεύεται. 
5. Απαγορεύεται η , κατά την νύκτα, εν υπαίθρω ελευθέρα ή υπό επιτήρησιν κυκλοφορία κυνηγετικών κυνών, ώς και η κατά την ημέραν ελευθέρα κυκλοφορία τούτων, όταν και όπου απαγορεύεται η θήρα , Κυνηγετικαί κύνες, περιπλάνώμενοι εν υπαίθρω, κατά την απαγορευμένην περίοδον θήρας ή κατά την νύκτα ή δυνάμενοι να προκαλέσουν φθοράς εις την αγρίαν πανίδα συλλαμβάνονται και εν ανάγκη εξοντώνονται, Ομοίως χαρακτηρίζονται ως αδέσποτα ζώα και εξοντώνονται διά παντός μέσου, πάντες οι ελευθέρως εν υπαίθρω κατά πάσαν εποχήν κυκλοφορούντες εις τας Ελεγχόμενας Κυνηγετικάς Περιοχάς, τα μόνιμα Καταφύγια Αγριας Ζωής και εκτροφεία μη κυνηγετικοί κύνες, παντός είδους, ως και γαλαί. 
6. Απαγορεύεται η διατήρησις εις υπαιθρίους ποιμενικάς εγκαταστάσεις κυνηγετικών κυνών, ιδίως κυνών διώξεως (ιχνηλατών), ήτοι λαγοσκυλων, φωλεωδυτών, λαγωνικών. 
7. Ο συλλαμβάνων κυνηγετικόν κύνα περιπλανώμενον, φέροντα όμως διακριτικόν σήμα, υποχρεούται όπως παραδώση τούτον αμελητί εις τον κύριόν του ή το πλησιεστέραν δασικήν ή αστυνομικήν αρχήν. Η αστυνομική αρχή υποχρεούται να ειδοποιήση αμέσως το πλησιέστερον δασικόν όργανον. Η δασική η άλλη αρχή παραδίδει τον κύνα εις το οικείον κυνηγετικόν σύλλογον. ο οποίος υποχρεούται όπως φροντίση διά την εύρευσιν του κατόχου και την απόδοσιν τούτου, μετάτ ην καταβολήν των μέχρι της αποδόσεως εξόδων διατροφής και συντηρήσεως του. Εάν εντός 15 ημερών από της παραδόσεως του κυνός εις τον κυνηγετικόν σύλλογον δεν ευρεθή ο κύριος τούτου ο σύλλογος προβαίνει εις την διά δημοπρασίας εκποίησιν του κυνός, των πρακτικών ταύτης υποκειμένων εις έγκρισιν του δασάρχου. Το εκπλειστηρίασμα, μετά την αφάιρεσιν των καταβληθέντων εξόδων διατροφής και συντηρήσεως του κυνός, αποδίδεται εντός μηνός από της εκποιήσεως, άλλως εισάγεται εις Κ.Τ.Γ.Κ & Δ (Κεφάλαιο Θήρας), πλήν του ενός τρίτου χορηγουμένου ώς αμοιβή εις τον συλλάβοντα τον κύνα. 
8. Επί κυνηγετικών κυνών δεν έχει εφαρμογήν η διάταξις του αρθρου 80 παρ.3 του Ν.3030 της 6/11-10-54 
9. Δια του κυνηγετικούς κύνας ισχύουν κατά τα λοιπά οι περι συλλογής κυνών αστυνομικαί διατάξεις.
10. Επιτρέπεται καθ’όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο σε περιορισμένες εκτάσεις, που καθορίζονται από την οικεία Δασική Αρχή. 
Επίσης
 επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων σκύλων δεικτών με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του ΥΠ.ΓΕ, που Δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
11 . Παράγραφος που καταργήθηκε

Αρθρον 256 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 
Απαγορευμένοι εις την θήραν χώροι 
1
. Απαγορεύεται η θήρα εντός πόλεων-κωμοπόλεων, χωρίων ή συνοικισμών εν  γένει και εις ακτίνα 250 μέτρων από της παρυφή αυτών ή εις ακτίνα 100 μέτρων από μεμονομένων οικιών. Κατά παρέκκλισιν δύναται ο ΥΠ.ΓΕ μετά από πρότασιν της δασικής αρχής και συμφώνου γνώμης της οικείας αστυνομικής αρχής, να επιτρέπη την θήραν των επιβλαβών θηραματων και εις τους ανωτέρω χώρους.
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η θήρα άνευ της συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου, νομέως ή μισθωτού: 
Α) Εντός των αμπελώνων από της ενάρξεως της περιόδου της θήρας έως λήξεως του τρυγητού. 
Β) Εντός των αθέριστων λειμώνων 
Γ) Εντός των καλλιεργούμενων εκτάσεων ή οπωρώνων από ανθοφορίας μέχρι συγκομιδής των καρπών. 
Δ) Εντός περιφραγμένων διά συνεχούς αδιαπεράστου και ανυπερβλήτου από άνθρωπον φράχτου παντός είδους, ύψους τουλάχιστον ενός και ημίσεος μέτρου (1,50), ιδιοκτήτων εκτάσεων 
3ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η θήρα εντός του πυρήνος Εθνικών Δρυμών. 
4ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η θήρα διά σκοπεύσεως επί πτηνών ισταμένων επί τηλεγραφικών στύλων, τηλεγραφικών καλωδίων του ΟΤΕ και λοιπών έργων, εφ’ων δύναται να προκληθή βλάβη εις τας εγκαταστάσεις. 
5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτησις απαγορευτικών πινακίδων της θήρας άνευ προηγουμένης εγκρίσεως της οικείας Δασικής Αρχής .

Αρθρον 257 
1. Εις τα Βασιλικά δασοκτήματα και πανεπιστημιακά δάση επιτρέπεται η άσκησις της θήρας κατά τας διατάξεις του παρόντος, κατόπιν ειδικής αδείας της διευθύνσεως των βασιλικών κτημάτων ή πανεπιστημιακών αρχών. 
2. Εις τας περιοχάς περιλαμβάνουσας λίμνας, βάλτους, ελώδεις εκτάσεις ή δέλτα ποταμών και ποταμόκολπους, ως και παρόχθιους γενικώς εκτάσεις ,στις οποίες σταθμεύουν και διαβιούν τα υδρόβια πτερωτά θηράματα (ένυδρα και παρυδάτια), δύναται ο ΥΠ.ΓΕ διά αποφάσεως του να λάβη κάθε μέτρον πρόσφορον αποβλέπον εις την διατήρησιν, διαφύλαξιν και αύξησιν του θηραματικού κεφαλαίου, σχετικόν με την ενάσκησιν της θήρας. 
3. Απαγορεύεται πάσα μόλυνσις δι’οιουδήποτε τρόπου υδάτων, λιμνών, λιμνοθαλασσών, είτε διά δηλητηρίου είτε εξ υπολειμμάτων διαφόρων εργοστασίων και βιομηχανιών. Οι Ιδιοκτήτες τούτων υποχρεούνται όπως διά της ιδρυτικής των μελέτης ή διά συμπληρωματικής τοιαύτης διά τα ήδη υφιστάμενα, προβλέπουν την κατασκευήν των απαραιτήτων τεχνικών έργων προς ασφαλή και αζήμιον διά τα ρέοντα ύδατα, την πανίδα και χλωρίδα, παροχέτευσιν των βιομηχανικών ακαθάρτων υδάτων. 
4. Επιτρέπεται διά αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ, τη προτάσει της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας και συμφώνω γνώμη του Δασάρχου, η ίδρυσις κυνηγετικών σποπευτηρίων παρά των κυνηγετικών οργανώσεων,σκοπόν εχόντων τη εξάσκησιν των κυνηγών και την ενέργειαν αθλητικών σκοπευτικών αγώνων, ως και ο καθορισμός περιοχής εκγυμνάσεως κυνηγετικών κυνών. Η θέσις και λειτουργία εν γένει καθορίζονται εν τη αποφάσει. 
5. Αι αμοιβαί δια τη καταπολέμησιν επιβλαβών θηραματων, ο τρόπος παραδόσεως και παραλαβής των τεκμηρίων, η πληρωμή της αμοιβής αμέσως, επι τη παραδόσει του τεκμηρίου, καταβαλλομένης, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται διά παοφάσεως του ΥΠ.ΓΕ.

Αρθρο 258 
1ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
α) Η χρησιμοποίησις προς άσκησιν της θήρας μηχανοκινήτων πλωτών μέσων, διά τη θήραν υδροβίων πτηνών εντός των λιμνών, ελωδών εκτάσεων, ποταμών και λιμνοθαλασσών. 
β) Η άσκησις θήρας από μηχανοκινήτων μέσων και μεταφορά διά τούτων κυνηγετικών όπλων, εάν ταύτα δεν είναι λυμένα ή εντός θήκης, ως και διά πάσης φύσεως προβολέων και ελκυστικών φώτων. 
γ) Οι οδηγοί τών μηχανοκινήτων μέσων, δι' ων τρίτοι ήσκησαν παράνομον θήραν, ευθύνονται ως συναυτουργοί, ως και οι παραχωρήσαντες την χρήσιν τούτου, εφ' όσον τελούν εν γνώσει. Οι παρά των ιδιοκτητών του τροχοφόρου άσκησις της θήρας, κατά τον διαληφθέντα τρόπον, θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωσις. 
δ) Η θήρα ελάφου, δορκάδος, αιγάγρου (αγριοκάτσικου), αγριογιδού, τετράωνος (αγριοπετεινού), ως και φασιανού. 
Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, μη δυναμένων εν πάση περιπτώσει να εκδοθούν προ της 1ης Αυγούστου 1971, δύναται να εγκριθή η θήρα των ανωτέρω, εφ' όσον ο αριθμός τούτων αυξηθή, οπότε εν τη αποφάσει θά καθορίζεται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος της θήρας, το εiδος και ο αριθμός των θηραμάτων και η παρά του κυνηγού καταβολή προσθέτου τέλους αδείας.

2ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ επίσης 
α) Η θήρα ωφελίμων πτηνών και θηλαστικών, καθοριζομένων διά αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ 
β) Η αγοροπωλησία και η μεταφορά προς πώλησιν παντός είδους θηράματος κατά την διάρκειαν της απαγορεύσεως της θήρας. 
γ) Η αγοροπωλησία καθ’ολον το έτος του λαγού και της πέρδικας , πλην των κατόπιν αδείας της Δασικής Αρχής, διατιθεμένων πλεονασμάτων των εκτροφείων ως και θηραμάτων εκ των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών . 
δ) Η αγοροπωλησία παντός θηράματος, εφ’όσον διαπιστωθή ότι η θανάτωσις τούτου ετελέσθη δι’απαγορευμένων μέσων 
ε) Η μεταφορά, η έκθεσις εις κοινή θέαν και ο καθ’όιονδήποτε τρόπον βασανισμός συλληφθέντων θηραμάτων. 
στ) Η θήρα παράτου κυνηγού πλέον του ενός λαγού και τεσσάρων περδίκων δι’εκάστην ημερησίαν έξοδον τούτου. 
Ο υπουργός Γεωργίας δύναται διά αποφάσεως του να τροποποιή τον αριθμόν τούτον καθ’ άπασαν την επικράτειαν ή κατά περιφερείας ταύτης, ως επίσης να περιορίζη τον αριθμόν προς θήραν και άλλων θηραμάτων. 
ζ) Η θήρα της άρκτου και λυγκός άνευ εγκρίσεως του ΥΠ.ΓΕ 
3.Ωσαύτως ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
α) Η καταστροφή φωλεών παντός πτηνού και η αφαίρεσις εξ αυτών των ωών και νεοσσών και η αγοροπωλησία τούτων, πλήν των κατά τας διατάξεις του άρθρου 257 χαρακτηριζομένων διά αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ ως επιβλαβών. 
β) Η θήρα διά ενέδρας παρά τας πηγάς (καρτέρι) ή διά παρακολουθήσεωςτων ιχνών επί χιόνος , ως και η χρησιμοποίησις βοηθού φέροντος όπλον, άνευ αδείας θήρας . 
γ) Η μεταφορά ζώντος θηράματος καθ’όλον το έτος και η διατήρησις εν αιχμαλωσία ωδικών πτηνών, ως και παντός θηράματος, πλην των εξωτικών (κολυμπρίων, καναρίων, ψιττακών), επιτρεπομένη μόνο διά αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ εις δημοσίας ή κοινοτικάς αρχάς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως και κυνηγετικάς οργανώσεις προς εμπλουτισμόν ζωολογικών κήπων και πάρκων των πόλεων. Επιτρέπεται η κατόπιν ειδικής αδείας του ΥΠ,ΓΕ σύλληψις και μεταφορά θηράματος διά επιστημονικούς σκοπούς. 
δ) Η άνευ αδείας της δασικής ή αστυνομικής αρχής μεταφορά κυνηγετικών όπλων εις υπαιθρίους τόπους κατά την περίοδον, καθ’ ην απαγορεύεται η θήρα, κατά δε τον χρόνον της κυνηγετικής περιόδου άνευ αδείας θήρας. 
ε) Η μετά του κυνηγετικού όπλου διάβασις διά απηγορευμένων εις την θήραν εκτάσεων, εκτός εάν το όπλον είναι λυμένον. 
στ) Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να απαγορεύη την θήραν παντός θηράματος εν περιπτώσει χιονοπτώσεως μεγάλης διαρκείας και εντάσεως εις όλην την χώρα ή μεμονωμένας περιοχάς. 
ζ) Η καθ’ομάδας, περιλαμβανούσας πλείονας των έξι κυνηγών, εκτός της ομαδικής θήρας υδροβίων πτηνών, αγριοχοίρων και επιβλαβών ζώων, ήτοι λύκου, αλώπεκος (αλεπού), θωός (τσακάλι) και κορακοειδών, ήτις δέον να διενεργήται κατόπιν αδείας του δασάρχου τη επιβλέψει δασικού οργάνου ή του κυνηγετικού συλλόγου. Η διά οιουδήποτε μεταφορικού μέσου μεταφορά μεγαλύτερου αριθμού κυνηγών, εφ’ όσον κατά την διάρκειαν ταύτης δεν ενεργείται θήρα, δεν θεωρείται ως παράβασις, ως επίσης και όταν πλείονες των έξι κυνηγοί ευρίσκονται εις τοιαύτην απόστασιν, ώστε να υφίσταται η απαιτουμένη ζώνη ασφαλείας διά τα θηράματα. Η Ζώνη αυτή καθορίζεται διά αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ 
4. Κατόπιν αδείας του ΥΠ.ΓΕ επιτρέπεται ο φόνος και η ταρίχευσις μη θηρευσίμων θηραμάτων, προς εμπλουτισμόν συλλογών μουσείων και των εργαστηρίων Ζωολογίας των Πανεπιστημίων, ως και διά διδακτικούς σκοπούς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
5. Αι δασικαί αρχαί δύνανται να εκδίδουν απαγορευτικάς διατάξεις θήρας, μόνον κατόπιν αποφάσεων του ΥΠ.ΓΕ δημοσιευμένων, διά της εφημερίδος της Κυβερνήσεως προς ρύθμισιν θεμάτων αφορώντων την προστασίαν διοίκησιν και διαχείρισιν του θηραματικού πλούτου και της ασκήσεως της θήρας εν γένει. 
6 . α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ χωρίς άδεια η εξαγωγή , εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, διαμετακόμιση, πώληση, αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλευση, ο αντιπραγματισμός και γενικά η κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση: 
αα) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών επεξεργασμένων ή μη. 
ββ) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν, εκτρέφονται σε αιχμάλωσία ή έχουν παραχθεί τεχνητά, επεξεργασμένων ή μη, καθώς και των ειδών ή δειγμάτων που αποτελούν μέρος προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, και 
γγ) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ή επεξεργασμένων ή μη,.που Χρησιμοποιούνται γιά δάνεια ή ανταλλαγές γιά μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και επιστημονικών-ερευνητικών ιδρυμάτων.......... 
β) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας των νομικών προσώπων που υποδέχονται,φυλάσσουν και περιθάλπουν είδη της άγριας πανίδας, ώς κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια γιά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης περίπτωσης. 
Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα αναγνωρίζονται ώς Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Αγριας Πανίδας’εφόσον η λειτουργία τους δεν αντικειται στις ισχύουσες περί δημοσίας υγείας διατάξεις.

Αρθρο 259 
Ειδικά μέτρα προστασίας θηραματων 
1
. Ιδιοκτήται, νομείς ή μισθωταί οικιών, κήπων ή αγρών υποχρεούνται να καταστρέφουν τας υπό των κορακοειδών (κάργια, καρακάξα κλπ) κατασκευαζομένας φωλεάς εις τας οικίας ή παραρτήματα τούτων ή εις δένδρα ευρισκόμενα εντός των κήπων ή αγρών των. 
2. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται: 
α) Να διατάση επ’αμοιβή ή μη την δι’οιουδήποτε μέσου δίωξιν ωρισμένων θηραμάτων και λοιπών ζώων και καταστροφήν των φωλεών τούτων, επιζημίων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν, αλιευτικήν και θηραματικήν οικονομία, ιδία δε εκ των πτηνών των απαριθμουμένων εις την συναφθείσαν την 18-10-50 εν Παρισίους διεθνή σύμβασιν και υπογραφείσαν υπό της Ελλάδος την 18-11-53 
β) Να απαγορεύη τον φόνον θηράματος, όταν απειλήται διά πλήρους αφανισμού. 
3. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να απαγορεύη την εκχέρσωσιν εκτάσεων, ως και τη υλοτομίαν ή αποκλάδωσιν μεμονωμένων δένδρων ή δενδροστοιχιών, των οποίων η διατήρησις επιβάλλεται προς καταφυγήν, προστασίαν και αναπαραγωγήν (κατασκευή φωλεών) ζώων και πτηνών, άτινα είναι σπάνια ή τείνουν να εξαφανισθούν, ως και τη βοσκήν παντός ζώου εις πάρκα,εκτροφεία και εις νησίδας προς προστασίαν και μη εκφυλισμόν των εκεί διαβιούντων σπανίων θηραματων. 
4. Διά αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,δύνανται να λαμβάνωναι τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας των αποδημητικών πτηνών, διά την μη πρόσκρουσιν των επί των φάρων. 
5. Η χρήσις γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνων-ζιζανιοκτόνων) επί γεωργικών εκτάσεων επιτρέπεται τη καθοδηγήσει της Δ/νσεως Γεωργίας και εις ποσότητα τοιαύτην, ώστε να αποβαίνη ακίνδυνος διά τα θηράματα. 
Η χρήσις τούτων εντός των δασών ή δασικών εν γένει εκτάσεων θα γίνεται κατόπιν συννενοήσεως μετά της δασικής αρχής.

Αρθρο 260 
Κυνηγετικαί Περιφέρειαι 
Η όλη Επικράτεια διαιρείται εις τας κάτωθι κυνηγετικάς περιφερείας: 
α) Της Κρήτης και Δωδεκανήσου μετά των νήσων αυτών με έδρα τα Χανιά. 
β) Των νήσων Αρχιπελάγους με έδραν την Μυτιλήνη 
γ) Της Πελοπονήσσου μετά των νήσων Ύδρας, Σπετσών, Ζακύνθου, Πόρου, Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και των λοιπών μικροτέρων της περιφέρειας των με έδρα τας Πάτρας. 
δ) Της Στερεάς Ελλάδος μετά των νήσων Ευβοίας, Λευκάδος, Σκύρου, Αιγίνης, Κυκλάδων, Σαλαμίνος, Κυθήρων, Ύδρας, Σπετσών και Πόρου ως και των μικροτέρων της περιφερείας των, με έδραν τας Αθήνας. 
ε) Της Ηπείρου μετά των νήσων Κερκύρας και Παξών με έδρα τα Ιωάννινα. 
στ) Της Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία-Θράκη) μετά των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης με έδραν την Θεσσαλονίκη. 
ζ) Της Θεσσαλίας μετάτων νήσων Σποράδων με έδραν την Λάρισαν.

Αρθρον 261 
Χρόνος Θήρας 
1
. Το Κυνηγετικόν έτος άρχεται από 1η Αυγούστου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. 
2. Η κυνηγετική περίοδος, καθ’ήν επιτρέπεται η θήρα άρχεται: 
α) Του λαγού, από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 10ην Ιανουαρίου. 
β) Της Ορεινής Πέρδικας από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 η Νοεμβρίου. 
γ) Της Πεδινής Πέρδικας από Ιης Οκτωβρίου και λήγει την 30 η Νοεμβρίου. 
δ) Των λοιπών θηραμάτων, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 10η Μαρτίου. 
3. Επιτρέπεται από 20ης Αυγούστου η θήρα τρυγόνων, δεδροβίων (αετομάχου, συκοφάγου) και λοιπών περιστεροειδών, των ορτύγων μετά κυνός, ως και λοιπών επιβλάβών θηραμάτων, εις περιοχάς όπου υπάρχουν περάσματα, καθοριζόμενα διά αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας τη προτάσει των Δασικών Αρχών 
4. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται διά αποφάσεως του τη προτάσει της Δασική Αρχής ή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας, να περιορίζη την Κυνηγετική περίοδο καθ’ όλην την επικράτειαν ή περιφέρειαν ταύτης. 
5. Επιτρέπεται η θήρα μόνο κατά την διάρκειαν της ημέρας, ήτοι ημίσειαν ώρα πρό της ανατολής και μέχρις ημίσειας ώρας μετά την δύσιν του ηλίου. 
6. Από 11ης Μαρτίου και μέχρις ενάρξεως της Κυνηγετικής Περιόδου επιτρέπεται η διά δηλητηρίου καταπολέμησις των επιβλαβών θηραμάτων, μερίμνη και ευθύνη των κυνηγετικών συλλόγων και άνευ χρήσεως κυνηγετικών όπλων, η σύλληψις εις τας φωλεάς των νεογνών και νεοσσών αυτών και η καταστροφή των φωλεών των. Επίσης η συγκρότησις συνεργείων δι’ έρευναν (παγάνα) ως και η δίωξις των κορακοειδών τη επιβλέψει δασικού οργάνου. Κατά την διάρκειαν της Κυνηγετικής περιόδου η χρήσις παγίδων και δηλητηρίων επιτέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως του ΥΠ,ΓΕ. 
7. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται διά αποφάσεως του να παρατείνη τη θήραν των αποδημητικών πτηνών καθ΄άπασαν την επικράτειαν ή περιφέρειαν ταύτης, επί προσθέτω καταβολή τέλους καθοριζομένων εν τη αποφάσει.

Αρθρον 262 
Αδειαι θήρας 
1
. Η θήρα επιτρέπεται μόνον εις τον κάτοχον αδείας θήρας, εκδιδομένης εις τον τόπον της μονίμου κατοικίας του υπό της αρμοδίας δασικής αρχής. 
2. Ουδείς δύναται να λάβη άδειν θήρας, εάν δεν είναι μέλος κυνηγετικού συλλόγου. Εξαιρούνται όσοι, εκ της υπηρεσίας των, δεν επιτρέπεται να μετέχουν εις οργανώσεις, ως και οι αλλοδαποί. 
3. Η άδεια θήρας, είναι προσωπική και αμεταβίβαστος, ισχύει διά την κυνηγετικήν περίοδον και περιφέρειαν, διά την οποίαν εξεδόθη, διακρίνεται δε: 
α) Εις τοπικήν, ισχύουσαν διά την περιφέρειαν του Νομού. 
β) Εις την περιφερειακήν, ισχύουσαν διά μίαν των κυνηγετικών περιφερειών, περί ών το άρθρον 260 του δασικού κώδικος. 
γ) Εις Γενικήν, ισχύουσαν δι’ολόκληρον την Επικράτειαν 
και 
δ) Εις Γενικήν τοιαύτην υπηκόων ξένων Κρατών, ισχύουσαν δι’ ολόκληρον την Επικράτειαν . 
Η άδεια θήρας εκδίδεται επί τη υποβολή γραμματίου ή τριπλοτύπου εισπράξεως του αρμοδίου Δημοσίου Ταμείου, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας,Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφ.Θήρας), εκ 
αα) δραχμών εκατόν είκοσι πέντε (125) διά την τοπικήν άδεια, 
ββ) τριακοσίων διά την περιφερειακήν, 
γγ) εξακοσίων (600), διά την γενικήν, 
δδ) πεντακοσίων (500) διά την γενική άδειαν υπηκόων ξένων Κρατών, διά άσκησιν θήρας μέχρι δεκαπέντε ημερών, 
εε) χιλίων πεντακοσίων (1500), διά την γενική υπηκόων ξένων Κρατών διά άσκησιν θήρας μέχρι δύο μηνών και στστ) τριών χιλιάδων (3000), διά την γενικήν υπηκόων ξένων Κρατών, δι’ άσκησιν θήρας κατά την διάρκειαν ολοκλήρου της κυνηγετικής περιόδου. 
Οι ομογενείς υπήκοοι ξένω Κρατών ή οι διαμένοντες έν Ελλάδι πέραν της δεκαπενταετίας, καταβάλουν, διά την έκδοσιν αδείας,τα ως άνω διά τους ημεδαπούς καθοριζόμενα ποσά . 
Δι’αποφάσεως Του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευμένης εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως,είναι δυνατή η αυξομείωσις των ως άνω ποσών. 
4. Προς έκδοσιν της κατά τα ανωτέρω αδείας θήρας απαιτείται εισέτι και γραμμάτιον ή τριπλότυπον εισπράξεως του αρμοδίου ταμείου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφ.Θήρας) εκ δραχμών εξήκοντα (60) διά τας τοπικάς και περιφερειακάς αδείας και δραχμών εκατό (100) διά τας γενικάς τοιαύτας προς εξασφάλισιν λογαριασμού πληρωμής των εν άρθρω 267 φυλάκων θήρας. 
Η έκδοσις των αδειών θήρας άρχεται από 1ης Αυγούστου εκάστου έτους. 
5. Τα εις τας 3 και 4 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα ποσά δύνανται να αυξάνονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 
6. Δι’αποφάσεως του επί της Γεωργίας Υπουργού, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος, η μορφή και τα στοιχεία άτινα δέον να περιέχη η άδεια θήρας,η διαδικασία εκδόσεως ταύτης, τόσον διά τους Έλληνας πολίτας όσον και διά τους υπηκόους ξένων Κρατών, ως και τα απαιτούμενα προσόντα υγείας, κυνηγετικής ικανότητας και κυνηγετικών γνώσεων διά τους το πρώτον αιτουμένους έκδοσιν αδείας θήρας. 
7. Προς Έκδοσιν αδειών θήρας κατοίκων των απηγορευμένων ζωνών της παραμεθορίου περιοχής απαιτείται ειδική έγκρισις της αρμοδίας στρατιωτικής αρχής εφ’απλού χάρτου. 
8. Οι δημόσιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, κάτοχοι αδείας θήρας, μετατιθέμενοι, δύνανται να θηρεύουν εις την περιφέρειαν της θέσεως εις ην τοποθετούνται με την αυτήν άδειαν, θωρημένην παρά της δασικής αρχής.

Αρθρον 263 
Θήρα υπό Δασικών υπαλλήλων 
Οι μόνιμοι δημόσιοι δασικοί υπάλληλοι δύνανται να θηρεύουν, όπου και όταν επιτρέπεται η θήρα, επι τη βάσει με την αυτήν άδειαν, θεωρημένην παρά της δασικής αρχής.

Αρθρον 264 
Απαγορεύσεις χορηγήσεως αδειών θήρας 
1. Αδεια θήρας δεν χορηγείται εις τους καταδικασθέντας : 
α) Επί κακουργήματι εις οιανδήποτε ποινήν ή επι πλημελλήματι, δι’ ο επεβλήθη στέρησις των πολιτικών δικαιωμάτων. 
β) Επί ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παρανόμω οπλοφορία, παρανόμω κατοχή όπλου και παραβάσεις των διατάξεων περί θήρας. 
γ) Επί εμπρησμώ, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, εφ’όσον η τέλεσις των αδικημάτων τούτων συνδέεται προς την άσκησιν της θήρας και προς την προστασίαν των δασών. 
Προκειμένου περί καταδικασθέντος μεν διά παράβασιν των διατάξεων περί θήρας, δύναται να εγκριθή η χορήγησις αδείας θήρας υπό του Νομάρχου, μετά γνώμην της αρμοδίας Δασικής Αρχής, μετά πάροδον δύο (2) ετών από της εκτίσεως της ποινής, περί καταδικασθέντος δε εις βαθμόν πλημμελήματος επί παραβάσεων, περί ων αι παράγαραφοι α,β και γ του παρόντος, δύναται να εγκριθή η χορήγησις αδείας θήρας υπό του Νομάρχου μετά γνώμην της αρμοδίας Δασικής Αρχής μετά πάροδον πέντε (5) ετών από της εκτίσεως της ποινής. 
2. Η μετά την έναρξιν της κυνηγετικής περιόδου καταδίκη διά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος, συνεπάγεται την ακύρωσιν της αδείας θήρας, ήτις κατάσχεται υπό των αρμοδίων οργάνων, άνευ επιστροφής των καταβληθέντων διά την έκδοσιν χρηματικών ποσών. 
3. Δεν χορηγέιται άδεια θήρας εις τους μη συμπληρώσαντας το 21ον έτος της ηλικίας των, δύναται όμως να χορηγηθή υπεύθυνος δήλωσις του έχοντος την επιμέλειαν του ανηλίκου ότι συγκατατίθεται εις την έκδοσιν αδείας θήρας. 
4. Ο Υπουργός Γεωργίας τη προτάσει του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, δύναται να απαγορεύη την χορήγησιν αδείας θήρας εις ωρισμένας περιφερείας, εφ’όσον λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν τούτο. 
5. Ο Υπουργός Γεωργίας, μετά πρότασιν του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως,δύναται να απαγορεύη τη χορήγησιν αδείας θήρας εις άτομα χαρακτηριζόμενα ώς επικίνδυνα εις την ασφάλειαν εν γένει ή να ανακαλή τυχόν χορηγηθείσας άδειας άνευ επιστροφής των καταβληθέντων προς έκδοσιν αυτών χρηματικών ποσών.

Αρθρον 265 
Οικονομική εξυπηρέτησις της θήρας 
1
. Απαντες οι εκ της θήρας πόροι, κατά τας διατάξεις του παρόντος, περιέρχονται εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, συνιστωμένου προς τούτο ιδιαιτέρου κεφαλαίου εν τω προϋπολογισμώ του. Οι ως άνω πόροι διατίθενται προς εκπλήρωσιν φιλοθηραματικών σκοπών και άσκησιν της θηραματικής πολιτικής, απαγορευμένης απολύτως της καθ’ οιονδήποτε τρόπον δοαθέσεως των πόρων ταύτης δι’ετέρους σκοπούς. 
2.Εις τα τριπλότυπα εισπράξεως ως και πάσης φύσεως καταθέσεις υπέρ του Κρατικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών ως έσοδα εκ της θήρας ή υπέρ της θήρας υποχρεωτικώς θα τίθεται η ένδειξις «Κεφάλαιο Θήρας» 
3. Πόροι του Κεφαλαίου Θήρας είναι: 
α) Αι κατά τα άρθρα 262 και 264 εισπράξεις δι’έκδοσιν αδειών θήρας. 
β) Αι κατά το άρθρον 287 παρ.14 επιδικαζόμεναι αποζημιώσεις. 
γ) Τα χρηματικά ποσά προερχόμενα εκ των υπό των ποινικών δικαστηρίων απαγγελλομένων χρηματικών ποινών και προστίμων κατά των παραβαινόντων τας περί θήρας διατάξεις. 
δ) Τα εκλειστηριάσματα εκ της εκποίησεως κατασχομένων πειστηρίων. 
ε) Αι εισπράξεις εξ επιχορηγήσεως παρά των Γεωργικών συναιτερισμών διά την καταπολέμησιν των εις την Γεωργίαν επιβλαβών θηραματων. 
4. Σκοπός του Κεφαλαίου Θήρας είναι η παροχή των οικονομικών δυνατοτήτων, προς διατήρησιν, διαφύλαξιν και αύξησιν των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας,κατά περίπτωση δε και της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους διά της λήψεως των ενδεδειγμένων μέτρων, τα κυριώτερα των οποίων είναι: 
α) Η εξασφάλισις των οικονομικών μέσων διά την πληρωμήν των φυλάκων θήρας και της τοποθετήσεως των αναγκαίων πινακίδων. , καθώς και των έργων που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τη δασική υπηρεσία τα οποία αποσκοπούν στη διατήρηση, απόκατάσταση και διαχείριση των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους. 
β) Ίδρυσις εκτροφείων και καταφυγίων θηραμάτων. 
γ) Συστηματική καταπολέμηση των επιβλαβών...
δ) Η εκ του Εσωτερικού και Εξωτερικού αγορά, μεταφορά και εγκατάστασις διαφόρων θηραματων προς εμπλουτισμόν και αύξησιν του θηραματικού κεφαλαίου της χώρας. 
ε) Η ίδρυσις και λειτουργία σταθμών ερεύνης, παρακολουθήσεως και δακτυλιώσεως αποδημητικών πτηνών και θηραμάτων έν γένει. 
στ) Η αγορά ή απαλλοτρίωσις εκτάσεων ή ερημονήσων ή μεμονομένων αγρών, εντός καταφυγίων θηραμάτων ή εκτροφείων, απαραίτητων διά την άσκησιν της θηραματικής πολιτικής. 
ζ) Η λήψις μέτρων προστασίας των απαοδημητικών πτηνών διά την μη πρόσκρουσιν των επί των φάρων. 
η) Η καταβολή εισφορών της χώρας διά την συμμετοχήν της Ελλάδος εις διεθνείς οργανισμούς θηρευτικού αντικειμένου (Διεθνές Συμβούλιο Θήρας κλπ.), και προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας. 
θ) Η σύνταξη μελετών και η εκτέλεση ειδικών προαγραμμάτων έρευνας και διαχείρισης των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους 
ι) Η εκτέλεση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ειδών άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους. 
ια) Η εκτέλεση προγραμμάτων υποδοχής, φύλαξης και περίθαλψης των ειδών της άγριας πανίδας 
ιβ) Τα έξοδα επαναπατρισμού στη χώρα και επαναποστολής, επαναεξαγωγής στη χώρα καταγωγής ειδών της άγριας πανίδας. 
ιγ) Τα έξοδα μεταφοράς, υποδοχής, περίθαλψης των κατασχεθέντων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των νρκρών δειγμάτων αυτών ζώντων η νεκρών, επεξεργασμένων η μή, καθώς και της διατροφής των ζώντων ειδών της άγριας πανίδας. 
ιδ) Με απόφαση του ΥΠ.ΓΕ που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ καθορίζονται, σε εφαρμογή της παρούσας παραγράφου οι όροι,προϋποθέσεις σύναψης μεταξύ ΥΠ.ΓΕ και τρίτων προσώπων, που διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις και αποδεδειγμένη επιστημονική εμπειρία και ενασχόληση με τα οικεία θέματα, υπό το συντονισμό της κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας τουΥΠ.ΓΕ.

Αρθρον 265 Α 
Ανώτατον Συμβούλιον Θήρας 
1. Παρα τη Γεν.Διευθύνσει Δασών του Υπ.Γεωργίας Συνιστάται διά αποφάσεως του Υπ.Γεωργίας Ανώτατον Συμβούλιον Θήρας (ΑΣΘ) αποτελούμενον: 
α) Εκ του Γεν.Γραμματέως Του ΥΠ.ΓΕ,ώς Προέδρου. 
β) Εκ του Γεν.Διευθυντού Δασών ώς Αντιπροέδρου ή νομίμου αναπληρωτού του. 
γ) Εκ του προϊσταμένου επί της θήρας ώς εισηγητού ή του νομίμου αναπληρωτού του. δ) Εκ του Προέδρου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος ή νομίμου αναπληρωτού του. 
ε) Εξ ενός καθηγητού της ζωολογίας του παρά του Υπουργού Γεωργίας καθοριζομένου Ανωτάτου Ιδρύματος,οριζομένου μετά του αναπληρωτού του παρά της οικείας Σχολής αυτού. 
στ) Εξ ενός αντιπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του οικείου Υπουργού. 
η) Εξ ενός αντιπροσώπου του Οργανισμού Τουρισμού,οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Γεν.Γραμματέως του ΕΟΤ. 
θ) Εξ ενός αντιπροσώπου του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του οικείου Υπουργού. 
2. Διά Προεδρικού Διτατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται ο ειδικώτερος σκοπός και οι αρμοδιότητες, η λειτουργία, ώς και πάσα ετέρα λεπτομέρεια. 
3. Εις τα μέλη του Συμβουλίου ουδεμία αμοιβή καταβάλλεται.

Αρθρον 266 
Κυνηγετικαί Οργανώσεις 
1
. Διά την σύστασιν Κυνηγετικού Συλλόγου απαιτείται η τήρησις των περί σωματείων κειμένων διατάξεων η δε επωνυμία του δέον να είναι «Κυνηγετικός Σύλλογος» προστιθεμένης της ονομασίας της έδρας δασαρχείου ή Νομαρχίας ή Επαρχείου. 
2. Σκοπός τούτων είναι, αφ’ενός μεν η οργάνωσις των κυνηγών και η φίλαθλος κυνηγετική κατάρτισις και προαγωγή αυτών διά την αναγκαίαν πειθαρχίαν προς εφαρμογήν του παρόντος κώδικος, αφ’ετέρου δε η συμβολή τούτων εις την προσπάθειαν της Πολιτείας διά τη διατήρησιν, ανάπτυξιν και προστασίαν του θηραματικού πλούτου της χώρας. Αι κυνηγετικαί οργανώσεις οφείλουν να βοηθούν τας δασικάς αρχάς εις παν ζήτημα ενδιαφέρον την θήρα και το θήραμα και να παρέχουν εις αυτάς πάσαν αναγκαίαν πληροφορίαν και συνδρομήν. 
3. Αι κυνηγετικαί οργανώσεις υπάγονται εις το Υπουργείον Γεωργίας, το οποίον ορίζεται ως ανωτέρα εποπτική αρχή. 
4. Εις εκάστην περιφέρειαν Δ/σεως Δασών άνευ Δασαρχείων ή Νομοδασαρχείου ή Δασρχείου, δύναται να αναγνωρισθούν υπό του Υπουργού Γεωργίας, ως συνεργαζόμενοι κυνηγετικοί σύλλογοι: 
α) Μέχρι δύο (2)Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθμού κυνηγών μελών αυτών, από 500 έως 1000. 
β) Μέχρι τρείς (3) Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθμού κυνηγών-μελών αυτών από 1001 έως 2000 
γ) Μέχρις τέσσερες (4) Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθμού κυνηγών-μελών αυτών από 2001 έως 3000, 
δ) Μέχρι πέντε (5) Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθμού κυνηγών-μελών αυτών από 3001 και άνω. 
ε) Εις την περιφέρειαν του Νομού Αττικής,λόγω του μεγάλου αριθμού των κυνηγών, δύναται να αναγνωρισθούν έως δεκαπέντε (15) Κυνηγετικοί Σύλλογοι. Αι έδραι και περιφέρειαι εκάστου των Κυνηγετικών Συλλόγων του Νομού Αττικής, ορίζονται διά αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 
στ) Εις την έδραν εκάστης επαρχίας ανεξαρτήτως αποστάσεως και αριθμού μελών κυνηγών. 
ζ) Εις την έδραν εκάστης των,ώς ανωτέρω κατονομαζομένων Δασικών Αρχών, πλην του Νομού Αττικής, δεν επιτρέπεται να αναγνωρισθούν ως συνεργαζόμενοι Κυνηγετικοί Σύλλογοι πλείονες του ενός, ανεξαρτήτως του αριθμού κυνηγών. 
η) Απαγορεύεται η αναγνώρισις εις την αυτήν πόλιν, κωμόπολιν ή χωρίον πλειόνων του ενός Κυνηγετικών Συλλόγων. 
Ομοίως απαγορεύεται η αναγνώρισις πλειόνων Κυνηγετικών Συλλόγων εις απόστασιν μικροτέραν των εικοσι πέντε (25) χιλιομέτρων εκ της έδρας του Δασαρχείου, εκτός εάν, εν τη τελευταία περιπτώσει, ο αριθμός των κυνηγών υπερβαίνη τους τριακοσίους (300). Εξαιρούνται αι περιοχαί των νήσων της χώρας. 
θ) Η έδρα και η περιφέρεια εκάστου, κατά τα ανωτέρω αναγνωριζομένου Κυνηγετικού Συλλόγου, καθορίζεται διά αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ, Βάσει του αριθμού των κυνηγών, της χιλιομετρικής αποστάσεως από της έδρας της Δασικής Αρχής, των συγκοινωνιακών συνθηκών, ως και εις έδρας Δασονομείων ή Δασικών Τμημάτων. 
ι) Έκαστος κυνηγός υποχρεούται να είναι μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου της περιφερείας της μονίμου κατοικίας του. Εν περιπτώσει μετοικήσεως του επιτρέπεται η εις τον οικείον Κυνηγετικόν Σύλλογον μεταγραφή αυτού. 
5. Εις εκάστην Κυνηγετικην περιφέρειαν ιδρύεται ανά μία Κυνηγετική Ομοσπονδία, εις ην υπάγονται υποχρεωτικώς άπαντες οι κυνηγετικοί Σύλλογοι της περιφέρειας με έδραν την της Κυνηγετικής Περιφέρειας. 
6. Ιδρύεται με έδραν τας Αθήνας Κυνηγετική Συνομοσπονδία, εις ην υπάγονται άπασαι αι Κυνηγετικαί Ομοσπονδίαι. Οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών αυτοδικαίως μετέχουν ς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οώποίον είναι δωδεκαμελές και συμπληρούται δε ως προς τα λοιπά μέλη αυτού κατά τα εν τω καταστατικώ αυτής οριζόμενα. 
7. Διά αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευμένης στη εφημερίδα της Κυβερνήσεως,καθορίζονται αι λεπτομέρειαι της λειτουργίας των κυνηγετικών συμβουλίων, της συνθέσεως αυτών, των προσόντων και ιδιοτήτων των μελών αυτών, της θητείας τούτων, των καταστατικών των, της περιουσίας αυτών, της προσωρινής διοικήσεως αυτών και πάσης συναφούς λεπτομερείας, σκοπούσης εις την καλυτέραν εξυπηρέτησιν της θήρας.Ωσαύτως, διά της αυτής αποφάσεως ρυθμίζονται αι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αναγνωρίσεως των κυνηγετικών συλλόγων ώς και τα της συγχωνεύσεων αυτών. 
8. Κατά τα λοιπά ως προς τας κυνηγετικάς οργανώσεις, ισχύουν αι διατάξεις περί σωματείων του Αστικού Κώδικος............ 
9. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων κυνηγετικών οργανώσεων οι μη κρινόμενοι ως νομιμόφρονες υπό της οικείας αστυνομικής αρχής, μέλη δε των κυνηγετικών συλλόγων: 
α) Οι στερούμενοι του δικαιώματος λήψεως αδείας θήρας κατά τας διατάξεις του παρόντος. 
β) Οι αλλοδαποί, εξαιρουμένουν των ομογενών ξένης υπηκοότητας, των διαμενόντων μονίμως εν τη ημεδαπή. 
10. Διά αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευμένης εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα των δικαιωμάτων εγγραφής, ετησίων εσόδων των κυνηγετικών συλλόγων. Εν Παση περιπτώσει το ποσόν αυτό δεν δύναται να οροσθή μικρότερον των 50 και 60 δρχ.αντιστοίχως, πάντως τουλάχιστον το ήμισυ των εσόδων τούτων δέον να διατίθεται υποχρεωτικώς διά φιλοθηραματικούς σκοπούς.

Αρθρον 267 (ΝΔ 86/69). 
1. Η εφαρμογή και τήρησις των περί θήρας διατάξεων ανατίθεται εις την δασικήν υπηρεσίαν και ανήκει εις την αρμοδιότητα της διά του Ν.Δ 4519 της 29/30.6.1966 (περί διαρθρώσεως κατά βαθμούς των οργανικών θέσεων του Κτηνιατρικού Κλάδου του Υπουργείου Γεωργίας) και 818 της 3/15.10.1966 Β.Δ.. (περί. οργανώσεως της παρά τη Γενική Διευθύνσει Δασών του Υπουργείου Γεωργίας) 
Ε' Διευθύνσεως Οικονομίας Δασικών Βοσκοτόπων και καθορισμού της αρμοδιότητος αυτής, συσταθείσης της Δ/νσεως Δασών υπό τον τίτλον «Δ/νσις Οικονομίας Δασικών βοσκοτόπων» ασκείται δε υπό των δασικών οργάνων και των διά του παρόντος προβλεπομένων φυλάκων θήρας, διατηρουμένων εν ισχύ των διατάξεων του παρόντος ως προς τα καθήκοντα των δασικών οργάνων διά την θηροφυλακήν. Οι φύλακες θήρας συγχρόνως υποχρεούνται, κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων τούτων, εντός των εκτάσεων, περί ων το άρθρον 1, να καταγγέλλουν πάντα παραβάτην των περί των δασών διατάξεων εξομοιούμενοι ως προς την επιτέλεσιν των καθηκόντων των προς τους δασοφύλακας.
2. Δι' αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσλαμβάνονται μέχρι τριακόσιοι (300) φύλακες θήρας επί μηνιαία και επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αμειβόμενοι εις βάρος του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών  Κεφάλαιον Θήρας . Διά της αυτής ως άνω αποψάσεως καθορίζονται τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η πρόσθετος εκπαίδευσίς των, η ηλικία η έδρα και κατανομή του ως άνω αριθμού ανά την Χώραν, μη ισχυουσών διά τους προσλαμβανομένους φύλακας θήρας των περί εντοπιότητος δίατάξεων του υπαλληλικού κώδικος, ως επίσης ο τρόπος της προσλήψεως; το ύψος της αντιμισθίας, τα επιδόματα ευδοκίμου υπηρεσίας, τα οδοιπορικά αυτών έξοδα, η ανανέωσις της συμβάσεως και αναπροσαρμογή των αποδοχών των ως και η απόλυσις και ο πειθαρχικός έλεγχος αυτών, η στολή, η υπόδησις, ο οπλισμός και πάσα συναφής λεπτομέρεια διά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των.
3. Κυνηγετικαί οργανώσεις ή ιδιοκτήται μη δημοσίων εκτάσεων, δύνανται δαπάναις των να προσλαμβάνουν ιδιωτικούς φύλακας θήρας.
Αυτοί αναγνωρίζονται, μετά πρόταση της αρμοδίας δασικής αρχής, υπό του Υπουργού Γεωργίας, ως φύλακες θήρας, εξομοιούμενοι εις ότι αφορά εις τα 
καθήκοντα και δικαιώματα με τους εν τη παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου τοιούτους, πλην της αντιμισθίας. 
Η έδρα και η περιφέρεια φυλάξεως ορίζεται εν τη αποφάσει αναγνωρίσεως, μετά πρoηγonμένην σύμφωνον πρότασιν της κυνηγετικής οργανώσεως ή του ιδιοκτήτου. 
4. Οι κυνηγετικοί σύλλογοι δύνανται δι' ειδικής εισφοράς των μελών των, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Γεωργίας, να προμηθεύωνται μεταφορικά μέσα, 
διά την αποτελεσματική δίωξη της λαθροθηρίας, άτινα διατίθενται εις τους φύλακας θήρας της περιφερείας των. Αι δαπάναι κινήσεως και συντηρήσεως τούτων βαρύνουν τους οικείους κυνηγετικούς συλλόγους.  

Αρθρο 287  
Ποιναί κατά των παραβαινόντων τας διατάξεις περί θήρας 
(Το άρθρ. 287 τροποποιήθηκε με το αρθρο 16 του Ν.Δ 996/1971 και το άρθρο. 12 του Νόμου 177/1975) 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  οι παράγραφοι 3α', 3β΄, 6, 10α και 12  καταργήθηκαν με τον Ν.3170 περί αδέσποτων κλπ
1. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παραγράφων 3 καί 4 του άρθρου 252, τιμωρούνται δια κρατήσεως και δια στερήσεως της αδείας θήρας επί έν έτος. 
2. Ο παρά την διάταξιν της παρ. 6 του άρθρου 252 χρησιμοποιόν προς θήραν ελαστικήν σφενδόνην, κράχτας, ομοιώματα και μιμητικάς φωνάς των θηραμάτων, τιμωρείται δια κρατήσεως ή προστίμου. 
3. Δια κρατήσεως ή προστίμου ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται: 
α) Ο κατά παράβασιν της διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 255 μεταφέρων κυνηγετικόν κύνα δια δημοσίου μεταφορικού μέσου άνευ φιμώτρου. 
β) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 255. 
γ) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 258. 
δ) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 259. 
ε) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 252. 
4. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 259 τιμωρούνται κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 268. 
5. Οι παραβαίνονες τας διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 258 τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Η επιβαλλομένη ποινή φυλακίσεως, λόγω παρανόμου θήρας δια μηχανοκινήτων μέσων ή ασκήσεως ταύτης δια προβολέων ως και η τοιαύτη λόγω της θήρας ελάφου, δορκάδος, αιγάγρου, φασιανού, τετράωνος (αγριοπετεινού), δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν. 
6. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 255 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής. 
7. Οι εκ προθέσεως ή αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις του άρθρου 256 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής. 
8. Οι εκ προθέσεως παραβαίνοντες τας διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 252, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής. 
9. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 254 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών. 
10. Διά φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή διά χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων τιμωρούνται: 
α) Ο εκ προθέσεως αποκτείνων ή καθιστών ανίκανον προς θήραν κυνηγετικόν κύνα άνευ υπόπτων εκδηλώσεων επί τούτου λύσσης. Διά της καταδικαστικής αποφάσεως επιδικάζεται αποζημίωσις υπέρ του κυρίου του κυνός 1000 - 15000 δραχμών, αναλόγως της αξίας αυτού. Αποζημίωσις επιδικάζεται και εν περιπτώσει καταδίκης δια κλοπήν κυνηγετικού κυνός, εφ' όσον δεν ήθελε πραγματοποιηθή η απόδοσις του κυνός εις τον κύριον αυτού. 
β) Ο θηρεύων κατά χρόνον μη εμπίπτοντα εντός της κυνηγετικής περιόδου. 
γ) Ο άνευ αδείας θήρας φονεύων ενδημικόν θήραμα. 
11. Διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους ή διά χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων τιμωροϋνται: 
α) Οι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 257. 
β) Οι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 258. 
γ) Oι παραβαίνοντες την διάταξιν της παραγράφου 5 του άρθρου 261. 
δ) Οι θηρεύοντες άνευ αδείας θήρας. 
ε) Οι αρνούμενοι να υποστούν την κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 289 έρευναν. 
12. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 255 τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός μηνός και δια χρηματικής ποινής. 
13. Ο κατά παράβασιν των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 252 θηρεύων δια πυροβόλου πολεμικού όπλου ή αεροβόλου ή άλλου είδους όπλου, μη συνήθους κυνηγετικού, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον δύο μηνών και μέχρι δύο ετών, ως και δια χρηματικής ποινής. 
14. Εις τον καταδικαζόμενον δια την θανάτωσιν ή σύλληψιν ελάφου, δορκάδος, αγριόγιδου, παντός είδους αιγάγρου (αγριοκάτσικου), τετράωνος (αγριοπετεινού) και φασιανού, επιβάλλεται δια της καταδικαστικής αποφάσεως και χρηματική αποζημίωσις υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον θήρας), καθοριζομένη ως εξής: 
Δι' εκάστην έλαφον ποσόν δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), δι' εκάστην δορκάδα, αγριόγιδον και αίγαγρον Κρήτης ποσόν πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών. Διά δε τα λοιπά είδη αιγάγρων ποσόν τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών και δι' έκαστον τετράωνον (αγριοπετεινόν), φασιανόν ή αφαίρεσιν των ωών των ποσόν πεντακοσίων (500) δραχμών. Τα, ως άνω, ποσά δύνανται να αυξάνωνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 
15. Η ιδιότης του καταδικαζομένου ως δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου ή ως ανήκοντος εις τας ενόπλους δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας ή ως μέλους διοικητικού συμβουλίου κυνηγετικής οργανώσεως, αποτελεί ιδιαιτέραν επιβαρυντικήν περίπτωσιν. 
16. Η καταδικαστική απόφασις εις πταισματικάς ποινάς είναι εκλητή. Η ποινή της κρατήσεως δεν δύναται να είναι ελάσσων των δέκα (10) ημερών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αι διατάξεις των άρθρων 55 και 57 του Ποινικού Κώδικος. 
17. Οι παραβάται των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 252 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι δύο (2) ετών και δια χρηματικής ποινής ή καί διά μιας των ποινών τούτων, εις περίπτωσιν αμελείας. 
18. Οι παραβάται των περί θήρας αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται δια κρατήσεως μέχρις εξ (6) μηνών και διά προστίμου τουλάχιστον χιλίων (1.000) δραχμών, τα δε μέσα, δι' ων ενεργείται η παράβασις, κατάσχονται και δημεύονται, κατά τας διατάξεις του άρθρου 288. 
19. Όσοι δεν σφραγίζουν τα κυνηγετικά των όπλα συμφώνως προς την εν παραγράφω 4 του άρθρου 252 απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας αλλά εκπροθέσμως και εντός 15 ημερών απο της λήξεως της αναφερομένης εν αυτή προθεσμίας, τιμωρούνται διοικητικώς δια ποινής του προστίμου καθοριζομένης δια της αυτής αποφάσεως, από δραχμών 1000 κατ' ελάχιστον μέχρι δραχμών 10.000 κατ' ανώτατον όριον υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, (Κεφάλαιον θήρας). Το πρόστιμον τούτο καταβάλλεται κατά την έκδοσιν της αδείας. Μετά την πάροδον των ως άνω 15 ημερών οι παραλείψαντες την σφράγισιν ως και οι αποσφραγίζοντες τα κυνηγετικά των όπλα τιμωρούνται δια του ως άνω προστίμου και προσέτι και ποινικώς, στερούνται δε αδείας θήρας δι' εν κυνηγετικόν έτος, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της δίκης. 
20. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 80 του Ν.Δ. 86/1969 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και δια χρηματικής ποινής ουχί κατωτέρας των δέκα χιλιάδων δραχμών. 
21. Δια παραβάσεις αίτινες λαμβάνουν χώραν εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών ισχύουν τα κάτωθι: 
α) Διά κρατήσεως ή προστίμου, ή δι' άμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωροϋνται: 
αα) Η διάβασις παντός, κυνηγού ή μη, δι' όπλου, δια μέσου των κυνηγετικών περιοχών άνευ αδείας της Δασικής Αρχής. Η διάβασις επιτρέπεται μόνον εφ' όσον τα όπλα είναι λελυμένα και εντός θήκης. 
ββ) Η κυκλοφορία των οχημάτων, δια ταχύτητος μεγαλυτέρας των ενδείξεων των ειδικών πινακίδων, ή χρήσις παρά τούτων ηχητικών οργάνων και συσκευών, εκτυφλωτικών φώτων και προβολέων. 
γγ) Η κατασκήνωσις παντός ατόμου άνευ αδείας της αρμοδίας Δασικής Aρχής. 
δδ) Η εισαγωγή ή διέλευσις ποιμνίων ή ζώων άνευ αδείας των Κτηνιατρικών Αρχών ως και αι πτηνοτροφικαί εγκαταστάσεις άνευ αδείας των Δασικών Αρχών και άνευ υγειονομικού ελέγχου. 
εε) Η ολοκληρωτική δέσμευσις της ροής των υδάτων, κατά την κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ή διευθέτησιν χειμάρρων ή έτέρων έργων. 
β) Διά φυλακίσεως μέχρι δύο (2) ετών ή διά χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται: 
αα) Διά θήρευσιν εξ αποστάσεως μεγαλυτέρας των τεσσαράκοντα (40) μέτρων, πλην των ευγενών θηραμάτων. 
ββ) Διά θήραν μη ανεπτυγμένων θηραμάτων, δια σύλληψιν παντός είδους θηράματος, καταστροφήν ή διατάραξιν φωλεών, συλλογήν ωών, μόλυνσιν ποτιστρών και διατάραξιν της πανίδος εν γένει. 
γγ) Διά παράβασιν της παραγράφου 16 του άρθρου 254. 
γ) Τυχόν έτεραι παραβάσεις εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών τιμωρούνται κατά τας γενικάς διατάξεις του παρόντος. 
22 .Όποιος κατέχει, εισάγει, διακινεί, διαθέτει καθ’οιανδήποτε τρόπο είδη του αρθρου 258 παρ.6 περ.β χωρίς άδεια ή με πλαστή άδεια ή που φέρει αλλοιώσεις τιμωρείται με φυλάκιση από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής με φυλάκιση δύο (2) ετών 
23 .Όποιος αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια ελέγχων από ελεγκτικά όργανα στα είδη του αρθρου 258 παρ.6 περ.β ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) έως έξι (6) μήνες. 
24. Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη και επιβάλλονται οι ποινές των παρ.22 και 23 είναι στις προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες, στις ομόρρυθμες εταιρίες οι ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρίες πειορισμένης ευθύνης οι διαχειριστές και στους συνεταιρισμούς και τις ανώνυμες εταιρίες ό ορισθείς υπεύθυνος ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί τα μέλη του οργάνου διοίκησης.

Αρθρον 288   
Κατάσχεσις καί δήμευσις μέσων παρανόμου Θήρας
 
1. Τα κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος κώδικος κατεχόμενα, κατασκευαζόμενα, πωλούμενα ή χρησιμοποιούμενα παντός είδους όργανα κ.λ.π. μέσα, σκοπόν έχοντα την θήραν, σύλληψιν ή θανάτωσιν εν γένει αγρίων ζώων, (θηλαστικών και πτερωτών), ασχέτως εποχής, κατάσχονται. Το αρμόδιον ποινικόν δικαστήριον διατάσσει την δήμευσιν των κατασχεθέντων και τα μεν απηγορευμένα μέσα καταστρέφονται, τα δε άλλα εκποιούνται παρ' επιτροπής, οριζομένης παρά του εισαγγελέως και αποτελουμένης εκ του προϊσταμένου της δασικής αρχής, ένός δημοσίου υπαλλήλου και ενός αντιπροσώπου του κυνηγετικού συλλόγου, δια δημοπρασίας, του εκπλειστηριάσματος κατατιθεμένου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον θήρας). Αι ανωτέρω διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί καταδίκης δια παράβασιν της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 252.
2. Τα εκ παρανόμου θήρας προερχόμενα θηράματα κατάσχονται και εκποιούνται αμέσως υπό του κατασχόντος ταύτα υπαλλήλου επί παρουσία ετέρου δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου και εν απουσία. τούτων επί παρουσία δύο μαρτύρων, του πρακτικού εκποιήσεως μη υποκειμένου εις έγκρισιν ετέρας ανωτέρας αρχής. Το εκπλειστηρίασμα, εάν η απόφασις του δικαστηρίου είναι αθωωτική, αποδίδεται εις τον αθωωθέντα, άλλως κατατίθεται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον θήρας).
3. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον τα όπλα, δίκτυα, παγίδες και λοιπά μέσα παρανόμου θήρας δεν έχουν κατασχεθή και ο κάτοχος τούτων καταδικάζεται, διατάσσεται υποχρεωτικώς δια της καταδικαστικής αποφάσεως και η δήμευσις τούτων η περαιτέρω δε τύχη των διέπεται κατά τα εν τη παραγράφω 2 οριζόμενα. Εις περίπτωσιν μη παραδόσεως των πειστηρίων αδικαιολογήτως, ο καταδικασθείς υποχρεούται δια της καταδικαστικής αποφάσεως εις την πληρωμήν της αξίας τούτων, καθοριζομένης υπό του δικαστηρίου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνατροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας), η οποία όμως δεν πρέπει να είναι κατωτέρα των διακοσίων (200) δραχμών, προκειμένου δε περί όπλων κατωτέρα των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών και προκειμένου περί μέσων μεταφοράς κατωτέρα των δύο χιλιάδων δραχμών (2.000) δια τα δίκυκλα και τρίκυκλα και των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών δια τα λοιπά μηχανοκίνητα μέσα.
4. Εάν ο ένοχος της παρανόμου θήρας έλαβεν εις την κατοχήν του τα εις δήμευσιν κατά το παρόν Αρθρο υποκείμενα δι' αδικήματος, τότε αποδίδονται μεν ταύτα τω δικαιούχω, αντί δε της δημεύσεως επιβάλλεται τω ενόχω χρηματική ποινή ίση προς την αξίαν των αποδιδομένων τω δικαιούχω πλέον πάσης άλλης επιβαλλομένης κατά τον παρόντα.

Αρθρο 288α 
Διoικητικές Κυρώσεις
1
. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 258 παράγραφος 6 περιπτώσεις α', β', γ', δ' και στ' τιμωρούνται με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, τα δε είδη της αuτoφυoύς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών, 
επεξεργασμένων ή μη, κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας ή:
α) επαναποστέλλονται ή επανεξάγονται στη Χώρα καταγωγής ή 
β) εκποιούνται ή 
γ) διατίθενται προς φύλαξη και περίθαλψη.
Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη Δασική Αρχή εφραρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου  288 του Ν.Δ. 86/69.
2. Α ν διαπιστωθεί ότι η συνοδεύουσα το είδος άδεια είναι πλαστή ή φέρει αλλοιώσεις, επιβάλλονται επιπλέον και οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Σε περίπτωση υποτροπής τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται.
4. Για την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώbσεων του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης και η περίπτωση υποτροπής, 
5. Το πρόστιμο του άρθρου αυτού επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας  σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχου. 
Για την επίδοση της απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις επιδόσεις των άρθρων 56 έως 57 τou Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.
6. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα που του επιδόθηκε η απόφαση. 
Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί όμως με απόφαση του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.820/78 (ΦΕΚ 174 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του Ν.1406/83 (ΦΕΚ 182 Α'), εν μέρει, ή στο σύνολο, η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εάν εξαιτίας σφαλμάτων αυτής πιθανολογείται μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται από συγκεκριμένα στοιχεία, 
αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα. 
Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Kώδικα Φoρoλoγικής Δικονομίας, για την εκδίκαση των οποίων, καθώς και των προσφυγών του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου Κώδικα.
7. Το χρηματικό ύψος του προστίμου του άρθρου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σόμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋποογισμού. Για την κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η αρμόδια Διεύθυνση Δασών του οικείου νομού.

 

Αρθρο 289: 
Καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων επί παρανόμου θήρας 
1. Οι δασικοί, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι ως και τα όργανα της Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής και Αγροφυλακής υποχρεούνται να καταγγέλλουν πάντα παραβάτην των περί θήρας διατάξεων.
2. Oι υπάλληλοι και τα όργανα της παραγράφου 1 ως και οι φύλακες θήρας, δικαιούνται να ερευνούν πάντα κυνηγετικόν σάκκον ως και τα μηχανοκίνητα μέσα, έχοντες δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων, έτι δε και να προβαίνουν εις σωματικήν έρευναν κατά τα εν άρθροις 257 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας οριζόμενα. Οι ανωτέρω υποχρεούνται όπως, επί πάσης παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος καθ' οιανδήποτε περίοδον, κατάσχουν την άδειαν θήρας, τα όπλα ως και πάντα τα χρησιμοποιηθέντα μέσα δια την ενέργειαν παρανόμου θήρας, έτι δε και τα θηράματα εις οιανδήποτε κατάστασιν και αν ευρίσκονται ταύτα, εφαρμοζομένων περαιτέρω των διατάξεων του άρθρου 288.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .