Μέτρα Διαχείρισης Αγριας Πτηνοπανίδας (ΦΕΚ 757/Β/85) & σχετικές τροποποιήσεις

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του (άρθρου 2 παραγράφου 1 περίπτ. ζ και 3 του Ν. 1338/Ι983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» ή (ΦΕΚ 34/Α/83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο, της Ευρωπαικής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/84).
2. Την 20862/2.8. 1985 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 487/Β/85/)
3. Την Υ. 5317.8.1985 απόφαση του Πρωθυπoυργoύ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραϊτη» (ΦΕΚ 487/Β/85).

Αποφασίζουμε:

ΣKOΠOΣ 
Αρθρο 1
1. Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 79/409//ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 «περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (Ε.Ε.Ι5 σελ. 202), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 8118541 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρί.ου 1981 (EEL.319/98 σελ. 3), τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση όλων των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας και ειδικότερα για την προστασία, τη διαχείριση και τη ρύθμιση των πληθυσμών της, ώστε να ανταποκρίνονται ιδιαίτερα οι πληθυσμοί αυτοί στις οικολογικές, επιστημονικές και πολιτιστικές απαιτήσεις λαμβάνοντας ωστόσo υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές ανάγκες.
2. Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή στα πτηνά, στα αυγά, στις φωλιές και στους οικότοπους τους.

ΕΝΝΟΙΕΣ 
Αρθρο 2 

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) Πτερωτά θηράματα: τα πτηνά της αγριας πανίδας που ζουν ελεύθερα στο φυσικδ τους περιβάλλον, 
καθώς Και όσα από αυτά εκτρέφονται τεχνητά με σκοπό τη θήρα ή την οικονομική εκμετάλλευσή τους.
β) Θηρεύσιμα πτερωτά Θηράματα: είναι όσα αναφέρονται στα Παραρτήματα IΙ/1 και ΙΙ/2 της απόφασης αυτής και 
γ) Μη θηρεύσιμα πτερωτά θηράματα: είναι όσα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης αυτής.

Αρθρο 3 
1. Επιτρέπεται η θήρα:
α) Των θηρευσίμων πτερωτών θηραμάτων της περίπτωσης β) του άρθρου 2 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.
β) Των μη θηρεύσίμων πτερωτών θηραμάτων της περίπτωσης γ) του άρθρου 2 της απόφασης αυτής που:
αα) Δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς και την αεροπλοία.
ββ) Προκαλούν σοβαρές ζημιές στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική, θηραματική, αλιευτική και υδατική οικονομία, και
γγ) Θέτουν σε κίνδυνο την ενδημική άγρια χλωρίδα ή πανίδα, εφόσoν δεν υπάρχει άλλη ικανοποιητική λύση για τη πρόληψη των κινδύνων και ζημιών της περίπτωσης β.
γ) Των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας που απαιτείται να παρθούν από το φυσικό τους περιβάλλον για λόγους επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, αναπληθυσμού ή αναπαραγωγής, 
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της αρμόδιας δασικής αρχής, καθορίζονται οι προϋποθέσεις. οι μέθοδοι και τα μέσα θανάτωσης, σύλληψης, κατοχής και διακίνησης των μη θηρευσίμων πτερωτών θηραμάτων των περιπτώσεων β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι μέθοδοι, τα μέσα, οι περιοχές γιά τον έλεγχο των πληθυσμών των μη θηρευσίμων πτερωτών θηραμάτων της περίπτωσης β) της παραγράφου Ι του άρθρου αυτού, ο χρόνος και το προσωπικό καταπολέμησης, καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής των τεκμηρίων το ύψος της αμοιβής και ο τρόπος πληρωμής των δικαιούχων.

ΜΕΣΑ ΘΗΡΑΣ 
Αρθρο 4
1. Η Θήρα των θηρευσίμων θηραμάτων επιτρέπεται αποκλειστικά ως άθλημα και ασκείταιμόνο με τόξο ή κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο που φέρει λεία κάννη και είναι μονόκαννο, δίκαννο ή επαναληπτική καραμπίνα, η οποία φέρει μέχρι τρία φυσίγγια συνολικά, από τα οποία το ένα είναι στη θαλάμη και τα δύο στην αποθήκη.
2. Κυνηγοί. που κατά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής κατέχουν επαναληπτικές καραμπίνες δυνάμενες να φέρουν περισσότερα από τρία φυσίγγια. οφείλουν, μέσα σε διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση της, να μετατρέψουν τα όπλα αυτά ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.
3. Οι κάτοχοι των όπλων των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δελτίο κατοχής κυνηγετικού όπλου.

ΧΡΟΝΟΣ ΘΗΡΑΣ 
Αρθρο 5 
1. Η Θήρα των θηρεύσιμων πτερωτών θηραμάτων επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από) 20 Αυγούστου μέχρι 10 Μαρτίου του επομένου έτους, εκτός α) των ειδών Πετροπέρδικα (Alectoris graecca) και Νησιωτική πέρδικα (Alectoris chukar), που επιτρέπεται από 15 Σεπτεβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου. 
και β) της Πεδινής πέρδικας (Ρerdix perdix), που επιτρέπεται από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου.
2. Η θήρα των ειδών της προηγουμένης παραγράφου επιτρέπεται να ασκείται μισή ώρα πριν την ανατολή μέχρι και μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου.
3. Με αποφάσεις του υπoυργού Γεωργίας που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της αρμόδιας δασικής αρχής ή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας. μπορεί να περιορίζονται η διάρκεια της περιόδου θήρας της παραγράφου Ι του άρθρου αυτού
οι ημέρες θήρας κατά εβδομάδα σε ολόκληρη την επικράτεια ή σε τμήματα αυτής και ο αριθμός θηραμάτων, εφόσον διαπιστώνεται κίνδυνος μείωσης ορισμένων ειδών της άγριας πτηνοπανίδας, λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών,

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΗΡΑΣ
Αρθρο 6
1. Η θήρα επιτρέπεται σε ολόκληρη την Επικράτεια, εκτός από τις ακόλουθες περιοχές για τις οποίες ισχύουν eιδικές ρυθμίσεις ή απαγορεύσεις θήρας:
α) Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, τα μόνιμα Καταφύγια Αγριας Ζωής, στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές, τα Κυνηγετικά Πάρκα, τα Εκτροφεία θηραμάτων σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής και τις περιοχές που ισχύουν Απαγορεύσεις Θήρας ορισμένου χρόνου
δ) Στις πόλεις, κωμοπόλεις. χωριά ή οικισμούς και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία του και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες σε ακτίνα 150 μέτρων.
2. Απαγορεύεται η θηρα χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή: .
α) Στους αμπελώνες από την έναρξη της περιόδου της θήρας μέχρι τη λήξη του τρυγητού. 
β) Στους αθέριστους λειμώνες.
γ) Στις καλλιεργημένες εκτάσεις και στους οπωρώνες, εφόσον η άσκηση της θήρας μέσα σ' αυτά βλάπτει τη καλλιέργεια και 
δ) Στις περιφραγμένες εκτάσεις.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΘΗΡΑΣ 
Αρθρο 7
1. Απαγορεύεται για την άσκηση της θήρας των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας η χρησιμοποίηση ή χρήση: 
α) Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων για θήρα σε λίμνες, ποταμούς ελώδεις εκτάσεις και λιμνοθάλασσες καθώς και σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300 μέτρων από της ακτής.
β) Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων στην ανοιχτή θάλασσα, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 18 χιλιόμετρα την ώρα
γ) Οποιασδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκίνητου μέσου, από το οποία ασκείται θήρα, η μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων που δεν είναι λυμένα ή μέσα στην κλειστή θήκη τους καθώς και η χρήση των προβολέων τους για εντοπισμό ή ακινητοποίηση του πτερωτού θηράματος.
δ) Αεροσκαφών για άσκηση θήρας μέσα από αυτά.
ε) Ελαστικής σφεντόνας, θηλειών από οποιοδήποτε υλικό, ιξού, αγγίστρων, ομοιωμάτων, ζωντανών κραχτών, ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλευσης των πουλιών, εξαρτημάτων κυνηγετικών όπλων γιά νυκτερινή σκόπευση, κυνηγετικών όπλων με στόχαστρο που φωσφορίζει, κάθε είδους προβολέων, καθρεφτών, δικτύων, εκρηκτικών, μηχανισμών ηλεκτροπληξίας, δολωμάτων με τοξικές ή αναισθητικές ουσίες, κάθε μορφής παγίδων γιά πουλιά με σκοπό την προοέλκυση, νάρκωση, σύλληψη ή θανάτωση των πτερωτών θηραμάτων, καθώς και ασυρμάτων για συντονισμό δράσης κατά τη θήρα.
2Απαγορεύεται επίσης:
α) Η σύλληψη, η διατήρηση σε αιχμαλωσία η αγοραπωλησία, η κατοχή, η μεταφορά, η εισαγωγή και η εξαγωγή κάθε είδους ζωντανού πτερωτού θηράματος, με εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή των θηραμάτων της περιπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και εκείνων που προέρχονται από τεχνητή, εκτροφή, τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές το εξωτερικό, εφόσον τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
β) Η αγοραπωλησία οποιασδήποτε μορφής νεκρών θηρεύσιμων πτερωτών θηραμάτων, με εξαίρεση εκείνων που προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή το εξωτερικό, εφόσoν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους και 
γ) Η αγοραπωλησία, η κατοχή, η ταρίχευση, η έκθεση σε κοινή θέα, η μεταφορά, η εισαγωγή ή η εξαγωγή των μη θηρεύσιμων νεκρών πτερωτών θηραμάτων ολόκληρων ή μερών προιόντων τους, με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ο) και γ) της παραγρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και εκείνων που προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή το εξωτερικό, εφόσον τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
Οι κάτοχοι ταριχευμένων μη θηρεύσιμων πτερωτών θηραμάτων υποχρεούνται να τα δηλώσουν, μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, στις κατά τόπoυς δασικές αρχές, συμφωνα με διαδικασία που θα καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Γεωργίας.
3. Για την προστασία βιότοπων των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας απαγορεύεται:
α) Η. ρύπανση των υγροτόπων με δηλητήρια ή απόβλητα βιομηχανιών και βιοτεχνιών. Με αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας, που εκδίδoνται ύστερα από πρόταση της αρμόδιας δασικής αρχής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τιθεται προθεσμία για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής των βιομηχανιών και βιοτεχνιών που τυχόν αποχετεύουν σε υγροβιότoπoυς. 
β) Η χρησιμοποίηση γεωργικών φαρμάκων των οποίων δεν επιτρέπεται κυκλοφορία.
γ) Η από πρόθεση διατάραξη της ησυχίας των πτερωτών θηραμάτων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής ή εξάρτησης, η καταστροφή ή η αφαίρεση των φωλιών η κατοχή ή η αγοραπωλησία νεοσσών, αυγών και κελύφων και 
δ) Η εκτέλεση έργων ή εργασιών που μπορεί να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στις περιοχές της παραγράφου 1 του άρθρου 8, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του υπουργού Γεωργίας, η οποία παρέχεται μόνο σης περιπτώσεις που δεν επέρχονται σημαντικές συνέπειες σε σχέση με τους αντικειμενικούς στόχους που θέτει η παρούσα απόφαση.

Αρθρο 8
1. Με αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της αρμόδιας δασικής αρχής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι περιοχές, για τις οποίες απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των φυσικών τους πόρων και ορίζονται τα μέτρα αυτά προκειμένου να προστατευθεί και να εξασφαλισθεί η διατήρηση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, είναι ευαίσθητα στις αλλοιώσεις των βιοτόπων τους, είναι σπάνια λόγω των μικρών πληθυσμών ή της περιορισμένης τοπικής εξάπλωσής τους ή απαιτούν ιδιαίτερη προστασία λόγω της ιδιομορφίας του βιοτόπου τους.
2. Για την επιλογή των περιοχών της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες των αποδημητικών ειδών της άγριας πτηνοπανίδας ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους χώρους προστασίας κατά τη στάθμευση, ανάπαυση, αναπαραγωγή ή διαχείμαση κατά μήκος των δρομολογίων, μετανάστευσης. 
Ως περιοχές ιδιαίτερης προστασίας θεωρούνται οι υγρότοποι και κυρίως όσοι έχουν χαρακτηρισθεί. διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ, που επικυρώθηκε με το Ν.Δ. 191/74 (ΦΕΚ 350/Α/1974).
3. Με τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού ρυθμίζονται οι αναγκαίες έρευνες και εργασίες με στόχο την προστασία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των ειδών των πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις έρευνες και εργασίες που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αυτης.
4. Με αποφάσεις του Νομάρχη, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της οικείας δασικής αρχής, μπορεί, για ορισμένους βιότοπους εξαιρετικής σημασίας για τη διατήρηση της πτηνοπανίδας, να επιβάλλονται περιορισμοί βοσκής κατά την περίοδο της αναπαραγωγής ή να απαγορεύεται η εκχέρσωση, υλοτομία ή αποκλάδωση μεμονωμένων δένδρων, συστάδων ή δενδροστοιχιών, προκειμένου να διατηρηθούν οι κατάλληλες συνθήκες φωλεοποίησης και αναπαραγωγής των ειδών του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής.
5. Με τις αποφάσεις της προηγουμένης παραγράφου, μπορεί επίσης να λαμβάνονται ειδικά μέτρα βελτίωσης των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας, όπως η διατήρηση ή δημιουργία ζωντανών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών,διατήρηση ακαλλιεργήτων κομματιών κατά μήκος των ρυακίων, αυλακιών ύδρευσης ή αποστράγγισης, ίδρυση δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων.

ΚΥΡΩΣΕ1Σ 
Αρθρο 9
1. Οι παραβάσεις των άρθρων 6 παρ. 1 περίπτ. (β), 7 παρ. 2 περ. (β) και παρ. 3 περιπτ. (β) και (γ) και 8 παρ. 4 τιμωρούνται με φυλάκιση δέκα ημερών 
ή με χρηματική από 5.000 έως 50.000 δραχμές. :
2. Οι παραβάτες των (αρθρων 4, 7 παρ. 1 περίπτ. (ε) και παρ. 2 περιπ. (α) και (γ) και οι κάτοχοι ή οιδηγοί χειριστές των μηχανοκινήτων μέσων του άρθρου 7 παρ. 1 περιπτ. (α), (β), (γ) και (δ), με τα οποία τρίτοι άσκησαν θήρα, τιμωρούνται με φυλάκιση έως ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 20.000 έως 1ΟΟ.ΟΟΟ δραχμές. .
3. Οι θηρεύοντεςτα θηράματα της περίπτ. (γ) του άρθρου 2, καθώς και κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 παρ.1 και 2, 6 παρ. 1 περ. (α) και 7 παρ. 3 περ. (α) τιμωρούνται με φυλάκιση 3 μηνών έως 2 ετών ή με χρηματική ποινή από 50.ΟΟΟ έως 500.000 δραχμές. .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αρθρο 10
Παρατίθενται παρακάτω τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ/1, ΙΙ/2, και ΙΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχουν ως εξής:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  Ιδιαιτέρως Προστατευόμενα Είδη
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥΣ

 

 

 

GAVIIFORMES
Gaviidae
Κηλιδοβούτι
 (Gavia stellata )
Λαμπροβούτι (Gavia arctica) 
Παγοβούτι (Gavia immer) 

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)
Θυελλοπούλι της Μαδέρας (Pterodroma madera)
Θυελλοπούλι των Desertas (Pterodroma feae)
Θυελλοπούλι του Bulver (Pterodroma Bulverii)
Κυματοβάτης (Oceanodroma leucorhoa)
Κυματοβάτης της Μαδέρας (Oceanodroma castro)

PROCELLARIIFORMES
Procellariidae
Αρτέμης (
Calonectris diomedia)
Μύχος (Puffinus puffinus mauretanicus)
Μικρομύχος (Puffinus assimilis)
Πελαγοδρόμος (Pelagodroma marina) 
Hydrobatidae
Πετρίλος
 (Hydrobates pelagicus) 

PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)
Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus) 
Pelecanidae
Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)
Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) 

CICONIIFORMES
Ardeidae
Ηταυρος
 (Botaurus stellaris) 
Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus)
Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) 
Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) 
Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Αργυροτσικνιάς (Egretta alba) 
Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) 
Ciconiidae
Μαυροπελαργός (Ciconia nigra) 
Πελαργός (Ciconia ciconia) 
Threskiornithidae 
Χαλκόκοτα
 (Plegadis falcinellus) 
Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia) 

PHOENICOPTERIFORMES 
Phoenicopteridae 

Φοινικόπτερο (Phoenicopterus ruber)

ANSERIFORMES 
Anatidae 
Νανόκυκνος (Cygnus columbianus bewickii)
Αγριόκυκνος (Cygnus cygnus) 
Ασπρομέτωπη (Anser albifrons flavirostris)
Νανόχηνα (Anser erythropus) 
Δαχτυλιδόχηνα (Branta leucopsis) 
Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis) 
Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea) 
Στικτόπαπια (Marmaronetta anguistirostris) 
Βαλτόπαπια (Aythya nyroca) 
Κεφαλούδι (Oxyura leucocephala) 
Νανοπρίστης (Mergus albellus) 


ACCIPITRIFORMES 
Accipitridae 
Σφηκιάρης
 (Pernis apivorus) 
Ελανος (Elanus caeruleus) 
Τσίφτης (Milvus migrans) 
Ψαλιδιάρης (Milvus milvus) 
Θαλασσαετός (Haliaaetus albicilla) 
Γυπαετός (Gypaetus barbatus) 
Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) 
Ορνιο (Gyps fulvus) 
Μαυρόγυπας (Aegypius monachus) 
Φιδαετός (Circaetus gallicus) 
Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus) 
Βαλτόκιρκος (Circus cyaneus) 
Στεπόκιρκος (Circus macrourus) 
Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus) 
Διπλοσάινο (Accipiter gentilis arrigonii)
Τσιχλογέρακο (Accipiter nisus granti)
Σαϊνι (Accipiter brevipes) 
Αετογερακίνα (Buteo rufinus) 
Κραυγαετός (Aquila pomarina) 
Στικταετός (Aquila clanga) 
Βασιλαετός (Aquila heliaca) 
Βασιλαετός της Ιβηρικής (Aquila adalberti)
Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) 
Σταυραετός (Hieraaetus pennatus) 
Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) 
Pandionidae 
Ψαραετός (Pandion haliaetus) 
Falconidae 
Κιρκινέζι
 (Falco naumanni) 
Νανογέρακο (Falco columbarius) 
Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) 
Χρυσογέρακο (Falco biarmicus)
Πετρίτης (Falco peregrinus) 
Ασπρογέρακο (Falco rusticolus) 

GALLIFORMES
Tetraonidae

Αγριόκοτα (Bonasia bonasia) 
Βουνοχιονόκοτα (φυλή Πυρηναίων) (Lagopus mutus pyrenaicus)
Βουνοχιονόκοτα (φυλή των Αλπεων) (Lagopus mutus helveticus)
Λυροπετεινός (Tetrao tetrix tetrix)
Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus)
Phasianidae 
Πετροπέρδικα (φυλή των Αλπεων) (Alectoris graeca saxatilis)
Πετροπέρδικα (φυλή Σικελίας) (Alectoris graeca whitakeri)
Βραχοπέρδικα (Alectoris barbara)
Καμπίσια πέρδικα (φυλή Ιταλίας) (Perdix perdix italica)
Καμπίσια πέρδικα (φυλή Ισπανίας) (Perdix perdix Hispaneniensis)

GRUIFORMES

Rallidae 
Στικτοπουλάδα (Porzana porzana) 
Μικροπουλάδα (Porzana parva) 
Νανοπουλάδα (Porzana pusilla) 
Ορτυκομάνα (Crex crex) 
Σουλτανοπουλάδα (Porphyrio porphyrio)
Λειροφαλαρίδα (Fulica cristata)
Gruidae 
Γερανός (Grus grus) 
Otitidae 
Χαμωτίδα (Tetrax tetrax)
Χλαμυδόγαλος (Chlamydotis undulata) 
Αγριόγαλος (Otis tarda) 

CHARADRIIFORMES 
Recurvirostridae 
Καλαμοκανάς
 (Himantopus himantopus) 
Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta) 
Burhinidae 
Πετροτριλίδα (Burhinus oedicnemus) 
Glareolidae
Αμμοδρόμος (Cursorius cursor) 
Νεροχελίδονο (Glareola pratincola) 
Charadriidae
Βουνοσφυριχτής
 (Charadrius morinellus-Eudromias morinellus)
Βροχοπούλι (Pluvialis apricaria) 
Αγκαθοκαλημάνα (Hoplopterus spinosus) 
Scolopacidae 
Μαχητής
 (Philomachus pugnax) 
Διπλομπεκάτσινο (Gallinago media )
Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris) 
Λασπότρυγγας (Tringa glareola) 
Κολυμπότρυγγας (Phalaropus lobatus) 
Ψευτότρυγγας (Turnix sylvatica) 
Ακτοτούρλι (Limosa lapponica) 

LARIFORMES
Laridae
Μαυροκέφαλος Γλάρος (Larus melanocephalus) 
Λεπτόραμφος Γλάρος (Larus genei) 
Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) 
Sternidae 
Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica)
Ροδογλάρονο (Sterna dougalii)
Καρατζάς (Sterna caspia) 
Χειμωνογλάρονο (Sterna sandvicensis) 
Ποταμόγλαρονο (Sterna hirundo) 
Χιονογλάρονο (Sterna paradisaea)
Νανογλάρονο (Sterna albifrons) 
Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger)
Μουστακογλάρονο (Chlidonias Hybridus)
Λεπτοραμφόκεπφος (Uria aaige ibericus)

PTEROCLIDIFORMES
Pteroclidae
Ερημοπεριστερόκοτα
 (Pterocles orientalis)
Περιστερόκοτα (Pterocles alchata) 

COLUMBIFORMES
 
Columbidae 
Αγριοπερίστερο
 (Columba trocaz) (φυλή Μαδέρας) 
Αγριοπερίστερο (Columba bolii) (φυλή Bolie) 
Φάσσα (Columba palumbus azorica) (φυλή Αζορών)
Δαφνοπερίστερο (Columba junoniae)

STRIGIFORMES 
Strigidae 
Μπούφος (Bubo bubo) 
Χιονόγλαυκα (Nyctea scandiaca)
Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum) 
Βαλτόμπουφος (Asio flammeus) 
Ελατόμπουφος (Χαροπούλι) (Aegolius funereus) 
Σαϊνόγλαυκα (Surnia ulula)
Σταχτοχούχουτας (Strix nebulosa)
Ουραλοχούχουτας (Strix uralensis)

CAPRIMULGIFORMES 

Caprimulgidae 
Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus) 

APODIFORMES 
Apodidae
 
Καφροσταχτάρα (Apus caffer)

CORACIIFORMES 
Alcedinidae 
Αλκυόνα
 (Alcedo atthis)
Coraciidae 
Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)

PICIFORMES 
Picidae 

Σταχτοτσικλιτάρα (Picus canus)
Μαυροτσικλιτάρα (Dryocopus martius) 
Παρδαλοτσικλιτάρα (Dendrocopus major canariensis) (φυλή Καναρίων) 
Παρδαλοτσικλιτάρα (Dendrocopus major thannerii) (φυλή Τανερ ) 
Βαλκανοτσικλιτάρα (Dendrocopos syriacus) 
Μεσοτσικλιτάρα (Dendrocopos medius) 
Λευκονώτης (Dendrocopus leucotus) 
Τριδάχτυλος (Picoides tridactylus) ( R )

PASSERIFORMES 
Alaudidae 
Χερσόφιλος (Chersophilus duponti) 
Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra) 
Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla) 
Κατσουλιέρης της Θεκλας (Galerida theclae)
Δενδροσταρήθρα (Lullula arborea) 
Motacillidae
Χαμοκελάδα (Anthus campestris) 
Bombycillidae 
Troglodytidae 
Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes) 
Turdidae 
Γαλαζολαίμης
 (Luscinia svecica)
Μαυροπετρόκλης (Oenanthe leucura)
Μαυρολαίμης των Καναρίων (Saxicola dacotiae)
Sylviidae
Μουστακοποταμίδα
 (Acrocephalus melanopogon) 
Νεροποταμίδα (Acrocephalus paludicola)
Λιοστριτσίδα (Hippolais olivetorum)
Σαρδοτσιροβάκος (Sylvia sarda) 
Προβηγκοτσιροβάκος (Sylvia undata) 
Μουστακοτσιροβάκος (Sylvia rueppelli) 
Ψαλτοτσιροβάκος (Sylvia nisoria) 
Muscicapidae
Νανομυγοχάφτης
 (Ficedula parva)
Δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata) 
Κρικομυγοχάφτης (Ficedula albicollis)
Sittidae
Τουρκοτσοπανάκος 
(Sitta krueperi) 
Κορσικοτσοπανάκος (Sitta whiteheadi)
Laniidae
Αετομάχος
 (Lanius collurio) 
Γαϊδουροκεφαλάς (Lanius minor) 
Corvidae
Κοκκινοκαλιακούδα
 (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
Fringillidae
Σπίνος (Fringilla coelebs ombriosa) (φυλή Καναρίων)
Γαλαζόσπινος (Fringilla teydea)
Σταυρομύτης της Σκωτίας (Loxia scotica)
Ερημοπύρρουλας (Bucanetes githagineus)
Πύρρουλας των Αζορών (Pyrrhula murina)
Σμυρνοτσίχλονο (Emberiza cineracea) 
Βλάχος (Emberiza hortulana)
Σκουρόβλαχος (Emberiza caesia)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/1
(Θηρεύσιμα σε όλη την Ευρώπη)

ANSERIFORMES 
Anatidae 
Χωραφόχηνα
 (Anser fabalis) 
Σταχτόχηνα (Anser anser)
Καναδόχηνα (Branta canadensis)
Σφυριχτάρι (Anas penelope
Καπακλής (Anas strepera) 
Κιρκίρι (Anas crecca) 
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 
Ψαλιδονούρα (Anas acuta) 
Σαρσέλα (Anas querquedula)
Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) 
Γκισάρι (Aythya ferina)
Μαυροκέφαλη (Aythya fuligula) 

GALLIFORMES 
Phasianidae 
Σκωτικό γκραους
 (πέρδικα) (Lagopus lagopus scoticus et hibericus)
Λευκοπέρδικα των Αλπεων (Lagopus mutus) 
Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar) 
Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)
Κοκκινοπέρδικα (Alectoris rufa)
Καμπίσια πέρδικα (Perdix perdix) 
Φασιανός (Phasianus colchicus)

GRUIFORMES 
Rallidae 
Φαλαρίδα (Fulica atra) 

CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
 
Κουφομπεκάτσινο (Limnocryptes minimus) 
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

COLUMBIFORMES 
Columbidae 
Αγριοπερίστερο
 (Columba livia) 
Φάσσα (Columba palumbus)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/2
(Θηρεύσιμα σε κάθε μιά χώρα)
Η Ελλάδα επιτρέπει τη Θήρα των ειδών μόνο αυτών που σημειώνονται με σταυρό +

ANSERIFORMES 
  Anatidae 
  Κύκνος (Cygnus olor) 
+Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons) 
  Χήνα η βραγχύρυγχος (Anser brachyrhychos)
  Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla) 
  Φερεντίνι (Netta rufina) 
+Μαριλόπαπια (Aythya marila) 
  Πουπουλόπαπια (Somateria mollisima) 
  Χιονόπαπια (Clangula hyemalis) 
  Μαυρόπαπια (Melanitta nigra) 
  Βελουδόπαπια (Melanitta fusca) 
+Βουκεφάλα (Bucephala clangula) 
  Σκουφοπρίστης (Mergus serrator) 
  Χηνοπρίστης (Mergus merganser) 

GALLIFORMES
  Tetraonidae
  Αγριόκοτα (Bonasia bonasia)
  Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus)
  Λυροπετεινός(Tetrao tetrix)
  Phasianidae 
  Βραχοπέρδικα (Alectoris barbara)
+Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chucar)
+Ορτύκι (Coturnix coturnix) 
  Διάνος άγριος (Μελεαγρίς..) (Meleagris gallopavo)

GRUIFORMES 
  Rallidae 
+Νεροπουλάδα (Gallinula chloropus)
  Νεροκοτσέλα (Gallinula aquaticus) 

CHARADRIIFORMES 
  Haematopodidae 
  Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)
  Charadriidae
+Βροχοπούλι (Pluvialis apricaria)
  Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola) 
+Καλημάνα (Vanellus vanellus) 
  Scolopacidae 
  Χοντροσκαλίδρα (Calidris canutus) 
  Μαχητής (Philomachus pugnax) 
  Λιμόζα (Limosa limosa) 
  Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus) 
  Τουρλίδα (Numenius arquata) 
  Μαυρότρυγγας (Tringa erythropus) 
  Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus) 
  Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia) 

LARIFORMES
  Laridae
  Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus) 
  Θυελλόγλαρος (Larus canus) 
  Γιγαντόγλαρος (Larus marinus)
  Ασημόγλαρος Μεσογείου (Larus cachinnans) 
  Μελανόγλαρος (Larus fuscus)
  Ασημόγλαρος (Larus argentatus)

COLUMBIFORMES 
  Columbidae 
+Φασσοπερίστερο (Columba oenas) 
  Δεκοχτούρα (Streptopelia decaocto) 
+Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 

PASSERIFORMES 
  Alaudidae 
+Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 
  Turdidae
+Κότσυφας (Turdus merula) 
+Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
+Τσίχλα (Turdus philomelos)
+Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 
+Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)
  Sturnidae 
+Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
  Corvidae
+Καρακάξα (Pica pica)
+Κάργια (Corvus monedula)
+Κουρούνα (Corvus corone)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

α) Κατάρτιση Εθνικού καταλόγου με τα είδη που απειλούνται με αφανισμό ή κινδυνεύουν ιδιαίτερα. λαμβάνοντας 
υπόψη της γεωγραφική ζώνη εξάπλωσής τους.
β) Απσγραφή και οικολσγική περιγραφή των ζωνών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη αποδημητικά είδη στη διάρκεια της μετανάστευσης. της διαχείμασης και της φωλεοποίησης τους.
γ) Απογραφή των δεδομένων σχετικά με το επίπεδο του πληθυσμού των αποδημητικών πτηνών χρησιμοποιώντας αποτελέσματα δακτυλίωσης.
δ) Προσδιορισμός της επίδρασης των τρόπων απόληψης πάνω στο επίπεδο των πληθυσμών.
ε) Τελειοποίηση και ανάπτυξη οικολογικών μεθόδων για την πρόληψη των βλαβών που προκαλούνται από τα πτηνά.
στ) Προσδιορισμός του ρόλου ορισμένων ειδών ως δεικτών ρύπανσης.
ζ) Μελέτη των επιβλαβών αποτελεσμάτων της χημικής ρύπανσης πάνω στο επίπεδο του πληθυσμού των ειδών πτηνών.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Αρθρο 11
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, οι διατάξεις των άρθρων 251, 252, 254, 256, 257, 258, εκτός της παρ. 3 περιπτωση, 259, 261, και 264 του Ν. Δ/τος 86/1969 « περί Δασικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 και Ν. 177/75, δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν τη θήρα των πτηνών. 

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .