Νόμος 177/79 (ΦΕΚ 205 /Α/79)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 177 

«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/l969 «περι Δασικoύ Κώδικος».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομoφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

Αρθρον 1 
Είς το αρθρον 80 του Ν.Δ. 86/1969, ως άντικατεστάθη" διά του άρθρου 6 του Ν.Δ. 996/71 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 έχουσαι ως εξής:
«5. Δια Π .Δ. εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, δύναται να απαγορεύεται καθ'άπασαν την επικράτειαν, η συλλογή αυτοφυών φυτών, βοτανολογικού υλικού, ή σύλληψις αγρίων ζώων και ή εξαγωγή έκ της χώρας τούτων, ώς και ή διεξαγωγή ,ερεύνης επί της αγρίας πανίδος και αυτoφυούς χλωρίδος άνευ άδείας της υπο του Υπουργου Γεωργίας, είδικως εξουσιοδοτημένης Δασικής Αρχής.
6. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζεται ή διαδικασία συντονισμού και ελέγχου των καθ'άπασαν την χώραν
 διεξαγωμένων βοτανoλoγικών και ζωολογικών έρευνων επι της αγρίας πανίδος και αύτοφυους χλωρίδος, ως και οι οροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής τούτων.
7. Δι' άποφάσεως του Υπoυργoύ Γεωργίας συνιστάται Γνωμοδοτική Έπιτροπή άποτελουμένη έξ έπτά μελών ώς κάτωθι:
α) Εκ του Γενικού Διεuθυντού Δασών ώς Προέδρου.
β) Εκ τριών uπαλλήλων της Γενικής Διευθύνσεως Δασών επί βαθμώ 4ω-2ω.
γ) 'Εκ τριών Καθηγητών ή Υφηγητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Εν απουσία ή κωλύματι του Προέδρου, προεδρεύει ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.
'Εργoν της Επιτροπης είναι ή γνωμοδότησις επι των έν παραγράφω 6 του παρόντος άρθρου θεμάτων οσάκις τίθενται υπόψιν αυτής. 
Γραμματεύς της 'Επιτροπης μετα του Αναπληρωτού του, ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Δασων. Εις τόν  Πρόεδρον, τα μέλη και τον Γραμματέα της 
Επιτρoπής, καταβάλλονται μόνο οδοιπορικά έξοδα κατά τας εκαστoτε ισχύουσες διατάξεις».

Αρθρον 2
Αι παράγραφοι 2, 3 και 4 του αρθρου 252 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Πας Κάτοχος κυνηγετικού όπλου, κατα την έννοιαν του άρθρου 1, παράγρ. 1β του Ν.Δ. 542/1970 , υποχρεούται όπως, έντος τριμήνου απο της ένάρξεως ισχύος του παρόντος, εφοδιασθή, υπό της οικείας Δασικής Αρχής δια Δελτίoυ κατοχής κυνηγετικού,όπλου. Την υποχρέωσιν ταύτην  έχουν και οι έφεξής αποκτώντες κυνηγετικα οπλα, οίτινες uποχρεούνται όπως, έντος τριμήνου από της κτήσεως του όπλoυ, εφοδιάζονται δια του ώς άνω δελτίου, της υποχρεώσεως ταύτης έξαιρούνται οι οπλουργοί και οι έμποροι.Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένης δια της Έφημερίδoς της κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειαι της έκδόσεως του ώς άνω δελτίoυ, 
Εν περιπτώσει μή εμπροθέσμοu έκδόσεως του διελτίου κατοχής, υπαιτιότητι του ένδιαφερομένου, έπιβάλλεται υπο της Δασικης Αρχης και πρόστιμον, υπερ του Κεντρικού Ταμείοu Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, (ΚεΦάλαιο Θήρας), ούτινος τό ϋψοςκαθορίζεται δια,αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερον των 1.000 δρχ. ούτε ανώτερο των 10.000 δρχ.
«3, κατά πάσα περίπττωση μεταφοράς κυνγετικού όπλου διά οχημάτων παντός ειδους, πλοίων κλπ,..ή εντός κατωκημένων περιοχών, το κυνηγετικον όπλο δέον να είναι κενό φυσιγγίων και να φέρεται υποχρεωτικώς εντος θήκης, λελυμένο, τα έντος των οικιών φuλασσόμενα κυνηγετικά όπλα, δέον όπως τηρούνται κενά φυσιγγίων».
«4. Δύναται ο Υπουργος Γεωργίας, όταν απαγορεύεται η θήρα, να επιβάλη δι'αποφάσεώς του, την σφράγισιν των κυνηγετικών οπλων. Εν συνδρομη τεχνικών η αλλων, ειδικών λόγων, ρητώς εν τη αποφάσει τoυ αναφερομένων, δύναται να εξαιρή,  της υποχρεώσεως ταύτης ορισμένας της 'Επικράτειας περιοχάς.». 

Aρθρoν 3
 
Το αρθρoν 253 άντικαθίσταται ώς άκολούθως
«Αρθρον 253

Εκτροφεία Θηραμάτων-Καταφύγια Θηραμάτων- Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές
Δι' άποφάσεων του Ύπουργου Γέωργίας δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται, δια την προστασίαν και διάσωσιν του φuσικού περιβάλλοντος της χώρας έν γένει, καθώς επίσης και προς τον σκοπον της διατηρήσεως, αναπτύξεως και εκμεταλλεύσεως του θηραματικoύ πλούτου και της άγριας πανίδος εν γένει, να ιδρύωνται 
α) Εκτροφεία Θηραμάτων, 
β) Καταφύγια Θηραμάτων και 
γ) Ελεγχόμεναι Κυνηγετικές Περιοχες, Επί ωρισμένων, σαφώς προσδιοριζoμένων δια της  αποφάσεως αύτoύ εδαφικών εκτάσεων, απαγορευομένης απολύτως της εντός αυτών θήρας ή επιτρεπομένης ταύτης υπό ώρισμένας προυποθέσεις κατά τα έν αρθ.254 , του παρόντος ειδικώτερον όριζόμενα.

Aρθρoν 4 
Το αρθρo 254 αντικαθίσταται ώς άκολoύθως:
Αρθρον 254.
΄Ιδρυσις και  Λειτοuργία 'Εκτροφείων Θηραμάτων -Καταφυγίων Θηραμάτων - Έλεγχόμενων Κυνηγετικών-Περιοχών.
1. Δι' αποφάσεως του 'Yπουργού Γεωργίας δύνανται να ίδρύωνται μέχρι έξήντα (60) έκτροφεία θηραμάτων, επί σκoπώ άναπαραγωγής και αυξήσεως των ενδημικών θηραμάτων ή είσαγωγής ξενικών τοιούτων, προς έμπλουτισμον 
άλλων περιοχων δι'αύτων. Δια της αύτής αποφάσεως καθορίζονται αί έν έκάστου έκτελεστέαι δια την, εκπλήρωση του ώς ανω σκοπού εργασίαι. 
Δια την, συντήρηση και λειτουργία των έκτροφείων δύνανται να προσλαμβάνωνται, δι'επιιλoγής κατά τας κείμενας διατάξεις-αναλόγως των άναγκων είς έως δύο φύλακες κατά εκτρoφείo,επί σχέσει εργασίας ίδιωτικoυ δικαίου αορίστου 
χρόνου  αμειβόμενoι εις, βάρος των "πιστώσεων του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών" (Κεφάλαιον Θήρας).
 Οι φύλακες εκτροφείων εξομοιώνονται ώς προς τα προσόντα, αποδοχάς, δικαιώματα και καθήκοντα προς τούς φύλακες θήρας.
2. Δι'όμοίας αποφασεως επιτρέπεται ή Ίδρυσις έκτροφείων θηραμάτων επί μη δημοσίων έκτάσεων υπό ιδιωτών ή νομικων προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προς το  σκοπον της "άναπαραγωγής των θηράματων" είτε προς έμπορία (κρέατος,δέρματος, πτερών, κεράτων κλπ,) είτε προς εμπλουτισμόν μη δημoσίων εκτάσεων διά θηραμάτων μη έπιβλαβων, εφ'όσον ή λειτουργία τoύτων δεν αντίκειται προς τας ισχύούσας περι δημοσίας υγείας διατάξεις, 
Δια Προεδρικού Διατάγματος ρuθμίζονται  αί προυποθέσεις ίδρύσεως των έν λόγω εκτροφείων ώς και λοιπαί λεπτομέρειες τούτων.
3. Δια κoινής άπoφάσεως των Υπουργού Γεωργίας και Οίκονομικών έπιτρέπεται:
α) Ή άγορά, άνευ δημοπρασίαςυπό του Δημοσίου, εκτάσεων ώς και έρημονήσων ενθα διαβιoύν αίγαγροι η έτερα ευγενή θηράματα, προς δημιουργία, έντος τoύτων εκτροφείων ή προς ίδρυσιν σταθμών παρακολουθήσεως και δακτυλιώσεως
αποδημητικών πτηνών.
" Η αναγαστική απαλοτριωσις κτημάτων οιασδήποτε φύσεως, κειμένων έντος των ,έκτάσεων, περι ων, το αρθρον 253, προς πραγμάτωσιν του ,έν αυτώ σκοπού τoύτου καθοριζομένου δια του παρόντος, ώς δημοσίας ώφελείας.
4, Απαγορεύεται η, επί σκοπώ θήρας, παραβίασις των ορίων εκτροφείων, ως και ο φόνος η οιασδήποτε βλάβη εκτρεφομένων θηραμάτων. 
5. Δι'αποφάσεως του, Υπουργού Γεωργίας, δύνανται να ιδρύωνται μόνιμα  καταφύγια θηραμάτων επί εκτάσεως ουχί μικροτέρας των πέντε χιλίαδων (5.000) στρεμμάτων Προκειμένου περί δασων (10.000) στρ. προκειμένου περί μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων χιλίων (1,000) στρ. προκειμένου περί πεδινών και πεντακοσίων (500) στρ. προκειμένου περί ελωδων  εκτάσεων.
Τα καταφυγια ταύτα, δέον να πληρούν  τας προυποθέσεις προς κάλυψιν των βασκων αναγκών του θηράματος, είς ότι αφορά είς την ήσυχίαν, τροφήν και ύδωρ. Δι' ομοίας άποφάσεως καθορίζονται  απαιτούμεναι τεχνικαι έργασίαι και τα μέτρα, αφ'ένος μεν προς βελτίωσιν και συμπλήρωσιν της βλαστήσεως, αφ'ετέρου προς τροποποίησιν και προσαρμογή τoυ περιβάλλοντος προς το αρμόζον τοιούτον δι'έκαστον διαβιούν θήραμα.
6. Αί διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν ισχύουν προκειμένου περί ερημονήσων.  Επι τούτων και εφ'όσον αύται είναι εκτάσεως άνω των 500 στρ.ιδρύονται καταφύγια θηραμάτων αναλόγως των αναγκών.
7. Ή δίωξις εντός των καταφυγίων των επιβλαβών θηραμάτων ενεργείται παρά των δασικών όργάνων ή των φυλάκων θήρας, διά ειδικών συνεργείων. Επιτρέπεται η σύλληψις θηράματος δά επιστημονικούς σκοπούς ή η μεταφορά τούτων προς 
εμπλουτισμόν άλλης περιοχής κατόπιν αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ.
8. Απαγορεύεται η θήρα παντος θηράματος εντός καταφυγίων θηραμάτων 
9. Διά αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ εκδιδομένης μετα γνώμην του Tεχνικού Συμβουλίοu Δασών, δύναται να χαρακτηρίζονται ώς συνεχείς Ελεγχόμεναι κυνηγετικαί Περιοχαί, εκτάσεις, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, ουχί μικρότερες των
100.000 στρ. εντός , του χώρoυ της ήπειρωτικης Έλλάδος,  Εντός του χώρου της νησιωτικής Ελλάδος δεν ύφίσταται ο περιορισμoς του προηγουμένου εδαφίου. Προ της εκδόσεως της αποφάσεως ταύτης συντάσσεται πλήρης μελέτη των
απαιτούμενων τεχνικών έργων και βελτιώσεως τoυ φυσικού περιβάλλοντος και Αγριοβιοτόπου.
10. 'Έντος των ελεγχομένων Κυνηγετικων περιoχών επιτρέπεται η θήρα κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του παρόντος υπό όρους, προυποθέσεις, πρόσθετα τέλη και διατυπώσεις καθοριζομένας διά προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του του ΥΠ.ΓΕ.Δια του αυτού Π.Δ.καθορίζεται ο τρόπος διοικήσεως, διαχειρίσεως, λειτουργίας, οργανώσεως,προστασίας, φυλάξεως, κυκλοφορίας, οι οικονομικοί πόροι της ελεγχόμενης κυνηγετκής περιοχής, ο τρόπος διαθέσεως των ειδών αυτής, ο αριθμός του αναγκαιούντος προσωπικού ώς και πάσα έν γένει λεπτομέρεια αφορώσα την αρτίαν λειτουργίαν αυτής.
11. τα πάσης φύσεως έσοδα τα προερχόμενα εκ της θηραματικής εκμεταλεύσεως των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών περιέρχονται εις το Κεντρικόν Ταμείο Γεωργίας-Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιο Θήρας)
12. Οι ιδιοκτήται των εντός της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής εκτάσεων δικαιούνται μερίσματος εκ των καθαρών εσόδων ταύτης ο προσδιορισμός, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζεται δι'αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ.
13. Δύναται ο ΥΠ.ΓΕ δι'αποφάσεως του εκδιδομένης μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών να χαρακτηρίζει και μη δημοσίας εκτάσεως ώς κυνηγετικάς περιοχάς, επι τη αιτήσει των ιδιοκτητών αυτών και υπό τας προυποθέσεις του παρόντος άρθρου. Εν αυτοίς παρέχεται το δικαίωμα εκμεταλεύσεωςτης θήρας εις τους ιδιοκτήτας των, εφ'όσον ούτοι προβούν εις την ίδρυσιν ιδιωτικών εκτροφείων εμπλουτισμού των εκτάσεων τούτων και συντάξουν διά ιδιωτικών δασολόγων, δαπάναις των ειδικάς μελέτας ή πίνακας διαχειρίσεως του θηραματικού πλούτου
,εγκρινόμενος υπό του ΥΠ.ΓΕ. Οι ιδιοκτήται των εκτάσεων τούτων δικαιούνται εις είσπραξιν δικαιώματος παρά νομίμως εφοδιασμένων διά αδείας θήρας κυνηγών.
Το δικαίωμα τούτο καθορίζεται δια της αυτής αποφπάσεως του ΥΠ.ΓΕ,
14.Εις τας εντός των Ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών, ιδιοκτήτους εκτάσεις, τη συναινέσει των ιδιοκτητών, δύνανται να ενεργούνται φυτεύσεις και έτεραι συναφείς εργασίες αποβλέπουσαι εις την βελτίωσιν του βιοτόπου και του περιβάλλοντος εν γένει, δαπάναιςτης Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, ρυθμιζόμενα διά Π.Δ.
15.Το αναγκαίο διά την διοίκησιν, λειτουργίαν και φύλαξιν της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, προσωπικόν δύναται να τοποθετήται εκ του μονίμου υπηρετούντος (δασολόγων,δασικών,διοικητικών) υπο του ΥΠ.ΓΕ ή προσλήψεως μέχρι τριών (3) δασολόγων, τεσσάρων (4) δασονόμων, πέντε (5) υπαλλήλων λογιστών καιμ διοικητικών και ένας (1) φύλακας θήρας ανά 10.000 στρ.
κυνηγετικής περιοχής επι σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.Αι αποδοχαί εν γένει του εκτάτου προσωπικού βαρύνουν τας πιστώσεις του προυπολογισμούτου Κ.Τ.Γ.Κ και Δασών.
16.«Η παράγραφος 5 του άρθρου 255 αντικαθίστανται ώς ακολούθως»
«5.Απαγορεύεται η κατά την νύκτα, εν υπαίθρω ελευθέρα ή υπο επιτήρησιν κυκλοφορία των κυνηγετικών κυνών, ώς και και η κατά την ημέραν ελευθέρα κυκλοφορία τούτων, όταν και όπου απαγορεύεται η θήρα.
Κυνηγετικοί Κύνες, περιπλανώμενοι εν υπαίθρω, κατά τη  απαγορευμένη περίοδο
θήρας ή κατά την νύκτα ή δυνάμενοι να προκαλέσουν φθοράς εις την άγρια πανίδα συλλαμβάνονται και εν ανάγκη εξοντώνονται
Ομοίως χαρακτηρίζονται ως αδέσποτα ζώα και εξοντώνονται διά παντός μέσου, πάντες οι ελευθέρως εν υπαίθρω κατά την εποχή κυκλοφορούντες εις τας ελεγχόμενας κυνηγετικάς περιοχάς, τα μόνιμα καταφύγια θηραμάτων και εκτροφεία μη κυνηγετικοί κύνες, παντός είδους ως και γαλαί.

Αρθρο 6
1
.Αι περιπτώσεις γ και δ της παρ.2 του άρθρου 256 αντικαθίστανται ώς κάτωθι
«γ.Εντός καλλιεργημένων εκτάσεων ή οπωρώνων από ανθοφορίας μέχρι και της συγκομιδής των καρπών »
«δ.Εντός περιφραγμένων διά συνεχούς αδιαπέραστου και ανυπέρβλητου από άνθρωπο φράχτου παντός είδους, ύψους τουλάχιστον ενός και ημίσεος του μέτρου (1,50) ιδιοκτήτων εκτάσεων».
2.Τ εδάφιον ε της παρ.2του άρθρου 256 καταργείται.
3.Εις το άρθρο 256 προστίθεται παράγραφος 5 έχουσα ούτω.
«Απαγορεύεται η τοποθέτησις απαγορευτικών της θήρας πινακίδων άνευ προηγουμένης εγγράφου εγκρίσεως της οικείας Δασικής Αρχής.»

Αρθρο 7
1
.Η περίπτωσις γ της παργράφου 2 του άρθροτ 258 αντικαθίστανται ως ακολούθως
«Η αγοροπωλησία καθόλο το έτος του λαγώου και της πέρδικας, πλήν των κατόπιν αδείας της Δασικής Αρχής, διατιθεμένων πλεονασμάτων των εκτροφείων ώς θηραμάτων εκ των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών»
2. Η περίπτωσις β της παραγράφου 3 του άρθρου 258 αντικαθίσταται ώς ακολούθως.
«Η θήρα διά ενέδρας παρά τας πηγάς (καρτέρι) ή διά παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος, ώς και χρησιμοποιήσις βοηθού φέροντος όπλον, άνευ αδείας θήρας»
3
.Εις το άρθρο 258 προστίθεται παράγραφος 5 έχουσα ούτω.
«Αι Δασικαί αρχαί Δδύνανται να εκδίδουν απαγορευτικάς διατάξεις θήρας, μόνο κατόπιν αποφάσεων του ΥΠ.ΓΕ, δημοσιευομένων διά της εφημερίδος της Κυβερνήσεως προς ρύθμισιν θεμάτων αφορώντων την προστασίαν και διαχείρισιν του θηραματικού πλούτου και της ασκήσεως θήρας.»

Αρθρο 8
Αι παράγραφοι 2 και 3 του αρθρου 261 του Ν.Δ.86/69
ως αύται αντικαθίστανται υπό του Ν.Δ.996/71 αντικαθίστανται ως ακολούθως.
«2. Ηκυνηγετική περίοδος καθ.ην γενικώς επιτρέπεται η θήρα αρχεται
α)Του λαγώου, από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 10η Ιανουαρίου.
β)Της ορεινής πέρδικος από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 30ην Νοεμβρίου.
γ)Της πεδινής Πέρδικος από 1ης Οκτωβρίου και λήγει την 30ην Νοεμβρίου.
δ)Των λοιπών θηραμάτων, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ.3 του παρόντος άρθρου από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 10ην Μαρτίου.
«3. Επιτρέπεται από 20ης Αυγούστου η θήρα τρυγόνων, δενδροβίων (αετομάχου, συκοφάγου) και λοιπών περιστεροειδών, των ορτύγων μετά κυνός, ως και λοιπών επιβλαβών θηραμάτων, εις περιοχάς όπου υπάρχουν περάσματα, καθοριζόμενα διά αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ τη προτάσει των Δασικών Αρχών.

Αρθρο 9
Η παράγραφος 1 του άρθρου 264 αντικαθίσταται ως ακολούθως
«1. Αδεια θήρας δεν χορηγείται εις τους καταδικασθέντας
α)Επι κακουργήματι εις οιανδήποτε ποινήν ή επί πλημμελήματι δι'ό επεβλήθη στέρησις των πολιτικών δικαιωμάτων
β) Επί ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παρανόμω οπλοφορία, παρανόμω κατοχή όπλου και παραβάσεις των διατάξεων περί θήρας. 
γ) Επί εμπρησμώ, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, εφ’όσον η τέλεσις των αδικημάτων τούτων συνδέεται προς την άσκησιν της θήρας και προς την προστασίαν των δασών. Προκειμένου περί καταδικασθέντος μέν διά παράβασιν των διατάξεων περί θήρας,δύναται να εγκριθή η χορήγησις αδείας
 θήρας υπό του Νομάρχου,μετά γνώμην της αρμοδίας Δασικής Αρχής, μετά πάροδον δύο (2) ετών από της εκτίσεως της ποινής, περί καταδικασθέντος δε εις βαθμόν πλημμελήματος επί παραβάσεων, περί ών αι παράγαραφοι α,β και γ 
του παρόντος, δύναται να εγκριθή η χορήγησις αδείας θήρας υπό του Νομάρχου μετά γνώμην της αρμοδίας Δασικής Αρχής μετά πάροδον πέντε (5) ετών από της εκτίσεως της ποινής.

Αρθρο 10
Μετά το Αρθρο 265του Ν.Δ.86/69 προστίθεται άρθρο 265Α έχον ούτω
Αρθρον 265 Α 
Ανώτατον Συμβούλιον Θήρας 
1. Παρα τη Γεν.Διευθύνσει Δασών του Υπ.Γεωργίας Συνιστάται διά αποφάσεως του Υπ.Γεωργίας Ανώτατον Συμβούλιον Θήρας (ΑΣΘ) αποτελούμενον: 
α) Εκ του Γεν.Γραμματέως Του ΥΠ.ΓΕ,ώς Προέδρου. 
β) Εκ του Γεν.Διευθυντού Δασών ώς Αντιπροέδρου ή νομίμου αναπληρωτού του. 
γ) Εκ του προϊσταμένου επί της θήρας ώς εισηγητού ή του νομίμου αναπληρωτού του. 
δ) Εκ του Προέδρου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος ή νομίμου αναπληρωτού του. 
ε) Εξ ενός καθηγητού της ζωολογίας του παρά του Υπουργού Γεωργίας καθοριζομένου Ανωτάτου Ιδρύματος,οριζομένου μετά του αναπληρωτού του παρά της οικείας Σχολής αυτού. 
στ) Εξ ενός αντιπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του οικείου Υπουργού. 
η) Εξ ενός αντιπροσώπου του Οργανισμού Τουρισμού,οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Γεν.Γραμματέως του ΕΟΤ. 
θ) Εξ ενός αντιπροσώπου του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του οικείου Υπουργού. 
2. Διά Προεδρικού Διτατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται ο ειδικώτερος σκοπός και οι αρμοδιότητες, η λειτουργία, ώς και πάσα ετέρα λεπτομέρεια. 
3. Εις τα μέλη του Συμβουλίου ουδεμία αμοιβή καταβάλλεται.

Αρθρο 11
1. Αι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 266 αντικαθίστανται ως ακολούθως.
«4. Εις εκάστην περιφέρειαν Δ/σεως Δασών άνευ Δασαρχείων ή Νομοδασαρχείου ή Δασρχείου, δύναται να αναγνωρισθούν υπό του Υπουργού Γεωργίας, ώς συνεργαζόμενοι κυνηγετικοί σύλλογοι: 
α) Μέχρι δύο (2)Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθμού κυνηγών μελών αυτών, από 500 έως 1000. 
β) Μέχρι τρείς (3) Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθμού κυνηγών-μελών αυτών απ’ο 1001 έως 2000 
γ) Μέχρις τέσσερες (4) Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθμού κυνηγών-μελών αυτών από 2001 έως 3000, 
δ) Μέχρι πέντε (5) Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού αριθμού κυνηγών-μελών αυτών από 3001 και άνω. 
ε) Εις την περιφέρειαν του Νομού Αττικής,λόγω του μεγάλου αριθμού των κυνηγών, δύναται να αναγνωρισθούν έως δεκαπέντε (15) Κυνηγετικοί Σύλλογοι. Αι έδραι και περιφέρειαι εκάστου των Κυνηγετικών Συλλόγων του Νομού Αττικής, ορίζονται διά αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 
στ) Εις την έδραν εκάστης επαρχίας ανεξαρτήτως αποστάσεως και αριθμού μελών κυνηγών. 
ζ) Εις την έδραν εκάστης των,ώς ανωτέρω κατονομαζομένων Δασικών Αρχών, πλην του Νομού Αττικής, δεν επιτρέπεται να αναγνωρισθούν ώς συνεργαζόμενοι Κυνηγετικοί Σύλλογοι πλέίονες του ενός, ανεξαρτήτως του αριθμού κυνηγών. 
η) Απαγορεύεται η αναγνώρισις εις την αυτήν πόλιν, κωμόπολιν ή χωρίον πλειόνων του ενός Κυνηγετικών Συλλόγων. 
Ομοίως απαγορεύεται η αναγνώρισις πλειόνων Κυνηγετικών Συλλόγων εις απόστασιν μικροτέραν των εικοσι πέντε (25) χιλιομέτρων εκ της έδρας του Δασαρχείου, εκτός εάν, εν τη τελευταία περιπτώσει, ό αριθμός των κυνηγών υπερβαίνη τους τριακοσίους (300). Εξαιρούνται αι περιοχαί των νήσων της χώρας. 
θ) Η έδρα και η περιφέρεια εκάστου,κατά τα ανωτέρω αναγνωριζομένου Κυνηγετικού Συλλόγου,καθορίζεται διά αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ, Βάσει του αριθμού των κυνηγών, της χιλιομετρικής αποστάσεως από της έδρας της Δασικής Αρχής, των συγκοινωνιακών συνθηκών, ώς και εις έδρας Δασονομείων ή Δασικών Τμημάτων. 
ι) Έκαστος κυνηγός υποχρεούται να είναι μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου της περιφερείας της μονίμου κατοικίας του. Εν περιπτώσει μετοικήσεως του επιτρέπεται η εις τον οικείον Κυνηγετικόν Σύλλογον μεταγραφή αυτού.

«6Ιδρύεται με έδραν τας Αθήνας Κυνηγετική Συνομοσπονδία, εις ήν υπάγονται άπασαι αι Κυνηγετικαί Ομοσπονδίαι.
 Οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών αυτοδικαίως μετέχουν ώς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίον είναι δωδεκαμελές και συμπληρούται δε ως προς τα λοιπά μέλη αυτού κατά τα εν τω καταστατικώ αυτής οριζόμενα.» 
2.Η παρ.δ του άρθρου 260 αντικαθίσταται ως ακολούθως
δ) Της Στερεάς Ελλάδος μετά των νήσων Ευβοίας, Λευκάδος, Σκύρου, Αιγίνης, Κυκλάδων, Σαλαμίνος, Κυθήρων, Ύδρας, Σπετσών και Πόρου ώς και των μικροτέρων της περιφερείας των, με έδραν τας Αθήνας. 
Εις το άρθρον 260 προστίθεται παρ.ζ έχουσα ως ακολούθως 
ζ) Της Θεσσαλίας μετά των νήσων Σποράδων με έδραν την Λάρισαν.

Αρθρο 12
1
. Παρ.1 του αρθρου287 αντικαθίσταται ως κάτωθι
«1. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παραγράφων 3 καί 4 του άρθρου 252, 
τιμωρούνται δια κρατήσεως και δια στερήσεως της αδείας θήρας επί έν έτος. 
2.Εις την παρ. 3 του άρθρου 287 προστίθεται περίπτωσις ε έχουσα ως εξής.
ε) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 252
3.Η παρ.8 του άρθρου 287 αντικαθίσταται ως κάτωθι
«8. Οι εκ προθέσεως παραβαίνοντες τας διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 252, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής. 
4, Εις το άρθρον 287 του Ν.Δ 86/69 ως τούτο συνεπληρώθη από το άρθρο 16 του Ν.Δ 996/71 προστίθενται παράγραφοι 19,20 και 21
19. Όσοι δεν σφραγίζουν τα κυνηγετικά των όπλα συμφώνως προς την εν παραγράφω 4 του άρθρου 252 απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας αλλά εκπροθέσμως και εντός 15 ημερών απο της λήξεως της αναφερομένης εν αυτή προθεσμίας, τιμωρούνται διοικητικώς δια ποινής του προστίμου καθοριζομένης δια της αυτής αποφάσεως, από δραχμών 1000 κατ' ελάχιστον μέχρι δραχμών 10.000 κατ' ανώτατον όριον υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, (Κεφάλαιον θήρας). Το πρόστιμον τούτο καταβάλλεται κατά την έκδοσιν της αδείας. Μετά την πάροδον των ως άνω 15 ημερών οι παραλείψαντες την σφράγισιν ως και οι αποσφραγίζοντες τα κυνηγετικά των όπλα τιμωρούνται δια του ως άνω προστίμου και προσέτι και ποινικώς, στερούνται δε αδείας θήρας δι' εν κυνηγετικόν έτος, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της δίκης. 
20. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 80 του Ν.Δ. 86/1969 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και δια χρηματικής ποινής ουχί κατωτέρας των δέκα χιλιάδων δραχμών. 
21. Δια παραβάσεις αίτινες λαμβάνουν χώραν εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών ισχύουν τα κάτωθι: 
α) Διά κρατήσεως ή προστίμου, ή δι' άμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωροϋνται: 
αα) Η διάβασις παντός, κυνηγού ή μη, δι' όπλου, δια μέσου των κυνηγετικών περιοχών άνευ αδείας της Δασικής Αρχής. Η διάβασις επιτρέπεται μόνον εφ' όσον τα όπλα είναι λελυμένα και εντός θήκης. 
ββ) Η κυκλοφορία των οχημάτων, δια ταχύτητος μεγαλυτέρας των ενδείξεων των ειδικών πινακίδων, ή χρήσις παρά τούτων ηχητικών οργάνων και συσκευών, εκτυφλωτικών φώτων και προβολέων. 
γγ) Η κατασκήνωσις παντός ατόμου άνευ αδείας της αρμοδίας Δασικής Aρχής. 
δδ) Η εισαγωγή ή διέλευσις ποιμνίων ή ζώων άνευ αδείας των Κτηνιατρικών Αρχών ως και αι πτηνοτροφικαί εγκαταστάσεις άνευ αδείας των Δασικών Αρχών και άνευ υγειονομικού ελέγχου. 
εε) Η ολοκληρωτική δέσμευσις της ροής των υδάτων, κατά την κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ή διευθέτησιν χειμάρρων ή έτέρων έργων. 
β) Διά φυλακίσεως μέχρι δύο (2) ετών ή διά χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται: 
αα) Διά θήρευσιν εξ αποστάσεως μεγαλυτέρας των τεσσαράκοντα (40) μέτρων, πλην των ευγενών θηραμάτων. 
ββ) Διά θήραν μη ανεπτυγμένων θηραμάτων, δια σύλληψιν παντός είδους θηράματος, καταστροφήν ή διατάραξιν φωλεών, συλλογήν ωών, μόλυνσιν ποτιστρών και διατάραξιν της πανίδος εν γένει. 
γγ) Διά παράβασιν της παραγράφου 16 του άρθρου 254. 
γ) Τυχόν έτεραι παραβάσεις εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών τιμωρούνται κατά τας γενικάς διατάξεις του παρόντος.

Αρθρον 13
Αι διατάξεις του Β.Δ 134/73 ισχύουν μέχρις εκδόσεως των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων Π.Δ
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .