Νόμος 996/71 (ΦΕΚ 192/Α/71)

ΝΟΜΟΣ 996/71
(παρακάτω παρατίθενται τα άρθρα που ενδιαφέρουν τους κυνηγούς)

«Περι αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων του Ν.Δ 86/69 περί Δασικού Κώδικος»

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Αρθρον 78
 (ως αντικατεστάθη με τον Ν.996/71)
1. α) Δια Βασιλικού Διατάγματος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, δύναται να κηρύσσωνται ως Εθνικοί Δρυμοί δασικαί περιοχαί, αι οποίαι παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον εξ απόψεως διατηρήσεως της αγρίας χλωρίδος και πανίδος, των γεωμορφολογικών σχηματισμών, του υπεδάφους, της ατμοσφαίρας, των υδάτων και γενικώς του φυσικού περιβάλλοντος των και των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία, η διατήρησις και η βελτίωσις της συνθέσεως, της μορφής και των φυσικών καλλονών των, δι' αισθητικήν ψυχικήν και υγιεινήν απόλαυσιν και ανάπτυξιν του τουρισμού, ως και την διενέργειαν πάσης φύσεως επιστημονικών ερευνών.
β) Δια του αυτού Βασιλικού Διατάγματος, καθορίζονται ωσαύτως η περιφέρεια και η έκτασις εκάστου εθνικού δρυμού, ως και τα όρια αυτού.
γ) Συνιστάται Συμβούλων Εθνικών Δρυμών, το οποίον, συνερχόμενον τακτικώς μεν δις τουλάχιστον κατ' έτος, εκτακτως δε οσάκις ήθελε συγκληθεί δι'αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εισηγείται εις τούτον περί των ληπτέων μέτρων δια την εκπλήρωσιν των σκοπών των εθνικών δρυμών. 
Η σύνθεσις και λειτουργία του Συμβουλίου καθορίζονται δια Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
2Δάση ή φυσικά τοπία, μη παρουσιάζοντα τα εν τη παραγράφω Ι του παρόντος άρθρου χαρακτηριστικά γνωρίσματα, έχοντα όμως ιδιαιτέραν αισθητικήν, υγιεινήν και τουριστικήν σημασίαν, ως και τοιαύτην επιβάλλουσαν την προστασίαν της πανίδος, χλωρίδος και του ιδιαιτέρου φυσικού των κάλλους, δύναται να κηρύσσωνται δια Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως «αισθητικά δάση», ήτοι ως δάση αναψυχής, υγείας και περιπάτου ή τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
3. Εκτάσεις δημόσιαι, ή ουμη δυνάμεναι να χαρακτηρισθούν, κατά τα ανωτέρω, ως εθνικοί δρυμοί ή αισθητικά δάσηπαρουσιάζουσαι όμως ιδιαιτέραν παλαιοντολογικήν, γεωμορφολογικήν και ιστορικήν σημασίαν, δύναται να κηρύσσωνται δια Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως «διατηρητέα μνημεία της φύσεως». 
Ομοίως, ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως, δύναται να κηρύσσωνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δένδρα ή συστάδες δένδρων, υγροβιότοποι, ως και σπάνια είδη φυτών, παρουσιάζοντα ιδιαιτέραν βοτανικήν, φυτογεωγραφικήν, αισθητική ν και ιστορικήν σημασίαν.
4
. Επί τη συνδρομή λόγων προστασίας ή προαγωγής ή αναπτύξεως γενικωτέρας σημασίας τομέων της Εθνικής Οικονομίας, δια Βασιλικού Διατάγματος εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου.ό.ασών, επιτρέπεται ο μεταχαρακτηρισμός εθνικού δρυμού εις αισθητικόν δάσος ή εις διατηρητέον μνημείον της φύσεως, ο του αισθητικού δάσους, εις εθνικόν δρυμόν ή διατηρητέον μνημείον της φύσεως και ο του διατηρητέου μνημείου τη,ς φύσεως εις εθνικόν δρυμόν, ή αισθητικόν δάσος, ως και η τροποποίησις των ορίων της εκτάσεως και της περιφερείας των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ 
Αρθρον 78Α (παρατίθεται άρθρον 78Α μετά το78 στον Ν.86/69)
1. Εις τους εθνικούς δρυμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν γενικώτερον επιστημονικόν και τουριστικόν ενδιαφέρον, απονέμεται δια Βασιλικού Διατάγματος, 
εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν εκθέσεως Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, εθνικόν δίπλωμα προστασίας της φύσεως, επιδιδόμενον εις τον οικείον νομάρχην.
2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον επιτροπή συγκροτείται δι'αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και αποτελείται: 
α) Εκ του Γενικού Διευθυντού Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, ως Προέδρου, 
β) εκ του Κοσμήτορος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
γ) εκ του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσεως. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται και οι αναπληρωταί του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, ως και τα της λειτουργίας ταύτης. Δι' ομοίας αποφάσεως ρυθμίζεται πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος.

ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΕΚΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ
Αρθρον 79 (Ως αντικατεστάθη με τον Ν.996/71)
1.Εκαστος εθνικός δρυμός αποτελείται:
α) Από τον πυρήνα αυτού ή τον καθ' εαυτό εθνικόν δρυμόν, απολύτου προστασίας, εκτάσεως ουχί ελάσσονος των 1.500 εκταρίων, εξαιρέσει των εις τας νήσους ιδρυομένων δρυμών, οίτινες δύνανται να έχουν και μικροτέραν έκτασιν.
β) Από την περί τον πυρήνα ζώνην (περιφερειακήν ζώνην), αναλόγου εκτάσεως, τουλάχιστον ίσην προς τον πυρήνα, η εκμετάλλευσις της οποίας οργανούται κατά τρόπον συμβάλοντα εις την εκπλήρωσιν των υπό του πυρήνος του εθνικού δρυμού επιδιωκομένων σκοπών. Η ζώνη αύτη δύναται να παραλείπεται, εφ' όσον επι τυγχάνεται δι'άλλων μέσων πλήρης προστασία του πυρήνος του εθνικού δρυμού.
2. Δια κανονισμού, εκδιδομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δημοσιευομένου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα της οργανώσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως εκάστου εθνικού δρυμού.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΡΗΤΕΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ . 
Αρθρον 80 
1. Προς εκπλήρωσιν των σκοπών δια τους οποίους ήδη έχουν συσταθή ή ήθελον συσταθή οι εθνικοί δρυμοί και αι κηρυχθείσαι ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως εκτάσεις, απαγορεύεται, επί ποινή απολύτου ακυρότητος, η εντός του πυρήνος του εθνικού δρυμού και των χώρων των διατηρητέων μνημείων της φύσεως πάσης μορφής παραχώρησις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ως και εις δημοσίας υπηρεσίας, προς επιδίωξιν οιουδήποτε ετέρου σκοπού.
2Απαγορεύεται, ωσαύτως, εντός του πυρήνος των εθνικών δρυμών και των χώρων των διατηρητέων μνημείων της φύσεως:
α) Η ανόρυξις και εκμετάλλευσις μεταλλείων και λατομείων, η απόληψιςοιουδήποτε ορυκτού πρoϊόντoς και εν γένει εκτέλεσις πάσης συναφούς εργασίας ή n κατασκευή σχετικής εγκαταστάσεως.
β) Η ανασκαφή, η επιχωμάτωσις, η δειγματοληψία και πάσα άλλη ενέργεια, τείνουσα εις την φθοράν και αλλοίωσιν των γεωμορφικών σχηματισμών και φυσικών καλλονών.
γ) Η τοποθέτησις διαφημιστικών πινακίδων και αγγελιών, πλην των υπό του Υπουργου Εθνικής Οικονομίας εγκρινομένων και σκοπουσών εις την ανάπτυξιν του τουρισμού, της φιλοδασική ς ενημερώσεως, των επιστημονικών μελετών και την εξυπηρέτησιν γενικωτέρων συμφερόντων.
δ) Αι βιομηχανικαί δραστηριότητες εν γένει.
ε) Η εγκατάστασις οικισμών, οικιών, αγροικιών, παραπηγμάτων και η κατασκευή παντός εν γένει έργου, εξαιρέσει των απαραιτήτων δια την προστασίαν και λειτουργίαν του εθνικού δρυμού ή των διατηρητέων μνημείων της φύσεως έργων, ως η κατασκευή δασικών κτιρίων, τοιούτων δι'εγκατάστασιν δασικών επιστημονικών εργαστηρίων, οδικού δικτύου, η διάνοιξις αντιπυρικών ζωνών, η πραγματοποιίησις υλωρικών και λοιπών προστατευτικών έργων.
στ) Η υλοτομία, η κοπή, η εκρίζωσις, η καταστροφή, η συλλογή ή η μεταφορά φυτικών ειδών και δασικών προϊόντων.
ζ) Η βοσκή παντός ζώου καθ' όλην την διάρκειαν του έτους και η κατασκευή πάσης φύσεως κτηνοτροφικών έργων, ως ποτιστρών, στεγάστρων.
η) Η θήρα παντός ζώουπλην των επιβλαβών θηραμάτων, των οποίων επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως του νομάρχου, η δια δολωμάτων δίωξις ως και η προς τον σκοπόν τούτον διάβασις μετά κυνηγετικού όπλου, μετά ή άνευ κυνός, δια μέσου του εθνικού δρυμού και 
θ) Η αλιεία, καθ' όλην την διάρκειαν του έτους εντός λιμνών και ορεινών ρεόντων υδάτων.
3. α) Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δύναται, δι' αποφάσεως του, να λαμβάνη παν μέτρον, αποβλέπον εις την προστασίαν του εθνικού δρυμού, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως, ως και είς την εκπλήρωσιν των σκοπών ιδρύσεως αυτών.
β) Αστυνομικαί δασικαί διατάξεις εκδιδόμεναι υπό της οικείας δασικής υπηρεσίας εις τα πλαίσια του παρόντος και των αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και δημοσιευόμεναι κατά την ισχύουσαν νομοθεσίαν, δύνανται να ρυθμίζουν θέματα, αφορώντα εις την προστασίαν εν γένει των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημέίων της φύσεως.
4. Δια την προστασίαν, οργάνωσιν και βελτίωσιν των περιφερειακών ζωνών, ήτοι των χώρων περιωρισμένης προστασία των εθνικών δρυμών, ως και των αισθητικών δασών, δύναται υπό της οικείας δασικής υπηρεσίας να λαμβάνωνται μέτρα και να εκτελούνται τα ενδεδειγμένα έργα, ιδία:
α) Η προστασία και αύξησις της αγρίας πανίδος και χλωρίδος ή και μείωσις τούτων, κατ' είδος και αριθμόν, εντός των ενδεδειγμένων ορίων βιολογικής ισορροπίας μεταξύ των ειδών, αφ' ενός της πανίδος, αφ' ετέρου της χλωρίδος, ως επίσης της ισορροπίας μεταξύ αλλήλων.
β) Η διατήρησις των γεωμορφικών σχηματισμών και η προστασία των φυσικών καλλονών, ως και η δια τεχνητής επεμβάσεως καλυτέρα αυτών εκμετάλλευσις, από αισθητικής και τουριστικής απόψεως.
γ) Η λήψις προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, προς προστασίαν του εθνικού δρυμού και των αισθητικών δασών.
δ) Η ίδρυσις εκτροφείων θηραμάτων και ιχθυοτροφείων,προς αύξησιν της αγρίας πανίδος, ως και η δια καταλλήλων δασοτεχνικών χειρισμών διατήρησις βελτίωσις και επέκτασις της βλαστήσεως, η ίδρυσις δασικών φυτωρίων και δασικών δενδροκήπων (αρμπορέτουμ), ως και η δια φυσικής και τεχνητής οδού αναγέννησις της χλωρίδος.
ε) Η κατασκευή του απαραιτήτου οδικού δικτύου και των αναγκαίων δασικών κτιριακών εγκαταστάσεων, ως δασοφυλακείων, πυροφυλακείων και εργαστηρίων επιστημονικών πειραμάτων και ερευνών.
στ) Η ίδρυσις θερινών και χειμερινών εγκαταστάσεων, δια την εξυπηρητησιν των κατασκηνώσεων, της ορειβασίας, του τουρισμού και του αθλητισμού εν γένει. 
ζ) Η συλλογή ή η εκρίζωσις φυτικών ειδών και η μεταφορά αυτών, ως και η σύλληψις και μεταφορά αγρίων ζώων, δύναται να επιτραπή, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δι'επιστημονικούς σκοπούς.
5. Δια Π.Δ. εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, δύνται να απαγορεύηται καθ' άπασαν την επικράτειαν η συλλογή αυτοφυών φυτών, βοτανολογικού υλικού, η σύλληψις αγρίων ζώων και η εξαγωγή εκ της χώρας τούτων, ως και η διεξαγωγή ερεύνης επί της αγρίας πανίδος και αυτοφυούς χλωρίδος άνευ αδείας της υπό του Υπουργού Γεωργίας, ειδικώς εξουσιοδοτουμένης Δασικής Αρχής. 6. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζεται η διαδικασία συντονισμού και ελέγχου των καθ' άπασαν την χώραν διεξαγομένων βοτανολογικών και ζωολογικών ερευνών επί της αγρίας πανίδος και αυτοφυούς χλωρίδος, ως και οι όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής τούτων.
7. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελουμένη εξ επτά μελών ως κάτωθι:
α) Εκ του Γενικού Διευθυντού Δασών ως Προέδρου.
β) Εκ τριών υπαλλήλων της Γενικής Διευθύνσεως Δασών επι βαθμώ 4ω-2ω.
γ) Εκ τριών Καθηγητών ή Υφηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Εν απουσία ή κωλύματι του Προέδρου, προεδρεύει ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.
Εργον της Επιτροπής είναι η γνωμοδότησις επί των εν παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου θεμάτων οσάκις τίθενται υπ' όψιν αυτής Γραμματεύς της Επιτροπής μετά του Αναπληρωτού του, ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Δασών. Εις τον Πρόεδρον, τα μέλη και το Γραμματέα της Επιτροπής, καταβάλλονται μόνον οδοιπορικά έξοδα κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρθρον 8
1 (Ως αντικατεστάθη με τον Ν.996/71)
Η μελέτη και η εκτέλεσις των πάσης φύσεως έργων και εργασιών, περί ων η παράγραφος 4 του άρθρου 80, εντός των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών 
και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως, ενεργούνται κατά τας περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων διατάξεις του Δασικού Κώδικος.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .