Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (ΕΚΠ) Π.Δ. 453/77 (ΦΕΚ 141 Α/77)

Περί των  Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (ΕΚΠ) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως Θήρας σε αυτές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντες υπ'όψει

 

1. Τάς διατάξεις: του άρθρου 254, του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικος » ως αντικατεστάθη διά  του άρθρου 4 του Ν.177/75 «περί αντικαστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969».
2. Tην  υπ' άριθμ. 287/1977 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας προτάσει του έπί της Γεωργίας Υπουργού, 
αποφασίζομεν:

Αρθρον  l  
Διοίκησις-Διαχείρισις Ε.Κ.Π.
1
. Αι χαρακτηριζόμεναι, κατά τας διατάξεις του άρθρου 254 του Ν.Δ. 86/69, ως Ε.Κ.Π. υπάγονται εις την αρμοδιότητα των Δασικών Aρχών εις την περιφέρειαν των οποίων περιλαμβάνεται η έκτασις αυτών. Eις περίπτωσιν κατα την οποίαν η έκτασις της Ε.Κ.Π. περιλαμβάνεται εις περιφερείας πλειόνων Δασικών  Αρχών, διά  αποφάσεως του Υπουργοϋ Γεωργίας καθορίζεται η επ'αυτής αρμοδία Δασική Αρχή. 
2. Η Διοίκησις και Διαχείρισις εκάστης Ε.Κ.Π. ασκείται υπό των, αρμοδίων, κατά τα ανωτέρω, Δασικών , Αρχών, αι οποίαι, έχουν την ευθύνη δια την σύνταξιν των μελετων ιδρύσεως ταύτης ως και πάσης ετέρας ειδικής μελέτης αφορώσης την Ε.Κ.Π., τον προγραμματισμόν και την εκτέλεσιν των υπο των μελετών, τούτων προβλεπομένων έργων και εργασιών, την  σύνταξιν του ετησίου Προγράμματος θήρας της Ε.Κ.Π., ως και την διενέργειαν πάσης συναφούς δραστηριότητος με την ανάπτυξιν του θηράματος, εν αυτή και την λειτουργίαν της.

Αρθρο  2
Ανάπτυξις-Προστασία
.
1. Η ανάπτυξις έκάστης Ε.Κ.Π. διενεργείται βάσει της ιδρυτικής μελέτης και ετέρων επιμέρους ειδικωτέρων μελετών, τα. εργα των όποίων εν όλω ή τμηματικώς περιλαμβάνονται εις τα ετήσια Προγραμματα Εργασιων περί  ων το άρθρον 3
2. Δια την ανάπτυξιν των Ε.Κ.Π. περί των ως άνω έργων, εκτελούνται εργασίαι και λαμβάνονται μέτρα ως εις τας επομένας παραγράφους ορίζεται.
3. Επιτρέπεται καθ'όλον το έτος, ή διά ειδικών επιστημονικων μέσων και μεθόδων καταπολέμησις των επιβλαβών θηραμάτων, παρά των φυλάκων θήρας, oι οποίοι και λαμβάνουν την αμοιβήν των παραδιδομένων τεκμηρίων. (αρθρ.258 παρ. 3-α  του Ν.Δ. 86/69).
4. Διά ειδικής αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύνανται vα χαρακτηρίζονται ως επιβλαβή θηράματα και έτερα τοιαύτα πλέον εκείνων τα οποία περιλαμβάνονται εν τη αποφάσει χαρακτηρισμού επιβλαβών δι'άπασαν την Χώραν. 
Δια της αυτής αποφάσεως ρυθμίζεται ή αμοιβή δια την εξόντωσιν εκάστου επιβλαβούς θηράματος, ο τρόπος παραλαβής, τούτων, ως και πάσα εν γένει λεπτομέρεια (άρθρο 257, παρ. 5 Ν.Δ. 86/69).
5. Υπό τας προϋποθέσεις της παρ. 14 του αρθρου 254 του Ν.Δ.86/69 ,αι ιδιόκτητοι εκτάσεις εντός της E.K.Π εφ'όσον καλύπτωνται υπό αγρίων οπωροφώρων δένδρων ή θάμνων εις ποσοστόν 20 %, δύνανται να εξημερώνονται και συμπληρούνται δια φυτεύσεως, προς δημιουργίαν εκμεταλλευσίμων οπωρώνων. Υπο  τας αυτάς προϋποθέσεις δημoτικαί και κοινοτικαί  εκτάσεις υποβαθμισμέναι, ως προς την βοσκοϊκανότητα και ποιότητα βλαστήσεως, δύνανται να παραχωρούνται δι'αποφάσεως του Νομάρχου, εις την Ε.Κ.Π. πρός βελτίωσιν τούτων, βάσει ειδικής μελέτης δια την άσκησιν Δασοπονίας πολλαπλών σκοπών, δια  χρονικήν περίοδον τουλάχιστον δέκα (10) έτων και την μετά ταύτα απόδοσιν εις τους Δήμους και Κοινότητας.
6. Προς βελτίωσιν του βιοτόπου της ΕΚΠ δύνανται να πραγματοποιούνται φυτεύσεις εις τας ιδιωτικάς κοινοχρήστους και λοιπάς εκτάσεις, δαπάναις του Προυπολογισμού της ΕΚΠ και να εκτελούνται διάφορα έργα, ιδρύωνται ειδικά φυτώρια καλλιεργείας καταλλήλων φυτών, ως και η κατά τας κείμενας διατάξεις
αγορά ή ενοικίασις ιδιωτικών εκτάσεων.
7. Δημόσιαι εκτάσεις εντός της Ε.Κ.Π. κατάλληλοι, προς δημιoυργίαν πυρήνων ιδιαιτέρας προστασίας και  αναπτύξεως του θηράματoς δύναvται να κηρύσσωνται ως ζώναι ασφαλείας και να απαγορεύεται η είσoδoς και η βοσκή παντός ζώου.
8. Επιτρέπεται η  κατα τας κείμενας διατάξεις αγορά και η ενοικίασις ιδιωτικών εκτάσεων εντόος των Ε.Κ.Π. κειμένων, καταλλήλων διά την κατασκευήν πυρήνων αναπαραγωγής, βελτιώσεως συνθηκών διατροφής, σποράς και φυτεύσεως καταλλήλων ειδών.
9.Επίτρέπεται η  υπό των εν παραγρ.1 του άρθρου 1, Δασικών Αρχών, ίδρυσις, λειτουργία και. εκμετάλλεσις κυνηγετικών ξενώνων, CAMPING ως και πάσα συvαφής δραστηριότης υποδοχής των επισκεπτών. Δια τον σκοπόν τούτον, διατίθενται και τα υπάρχοντα κτίρια της Δασικής 'Υπηρεσίας τα μή χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς υπό της υπηρεσίας. Οι ξενώνες αυτοί θα διαθέτουν τας απαραιτήτους  ανέσεις και, θα έχoυν τιμολόγιον χρήσεως Α' και Β' Κατηγορίας.
10. Η φύλαξις και πρoστασία της Ε.Κ.Π. ενεpγείται υπό των οργάνων της Δασικής Υπηρέσίας, ειδικώτερον δε υπό των Δασολόγων, Δασικών, Δασοφυλάκων και Φυλάκων Θήρας, υπευθύνως ασχολουμένων εις αυτήν.
11. Κατά την χορτοκοπήν και θερισμόν οι ιδιοκτήται υποχρεούνται να ειδοποιούν εγκαίρως τα όργανα της Ε.Κ.Π. προς λήψιν των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας των φωλεών, νεογνών και νεοσσών της άγριας πανίδος (άρθρον 258 παρ.3-α του Ν.Δ. 86/69).
12. Διά την πρόληψιν λαθροθηρίας δι' αυτoκινήτων και λοιπών μέσων κινήσεως επιτρέπεται η εγκατάστασις επί οδών εντός ΕΚΠ  κινητών φρακτών ή κινητών εμποδίων (αρθρ. 258 παρ. 1-β Ν.Δ. 86/69).
13. Δια την προστασίαν της πανίδος και του τοπίου, κατά , την εκτέλεσιν έργων αναδασμού ή έγγείων βελτιώσεων εντός της Ε.Κ.Π  Υποχρεούνται, οι ενεργούντες ταύτα. φoρείς όπως διατηρούν την μορφήν του τοπίου και τας υφιστάμενας δασοσυστάδας, ή θαμνοσυστάδας, εν αδυναμία  δε διατηρήσεως τούτων υποχρεούνται να δημιουργουν ετέρας ίσης τουλάχιστον εκτάσεως εις θέσεις υποδεικνυόμενας υπο της Δασικής Αρχης (άρθρο 259 παρ. 3 Ν.Δ. 86/69).
14. Δια την προστασίαν των θηραμάτων και της μικροπανίδος, επιτρέπεται  διάθεσις εις τα  σχολεία της περιφέρειας της Ε.Κ.Π., των αναγκαιούντων μέσων διά την κατασκευήν φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρημάτων, καθοριζομένου του ύψους των ποσών δι'αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, διά την απονομην επάθλων, ως και η διοργάνωσις, αποφάσει του Υπουργύ Γεωργίας, κυνηγετικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων.
15. Κατά τας αναδασώσεις  φυτεύσεις δια την διευθέτησιν χειμάρρων, σταθεροποιήσεις κατολισθήσεων κ.λ.π. χώρου Ε.Κ.Π δέον όπως, φυτεύονται, τουλάχιστον 20 % του αριθμού των δένδρων καρποφόρα, θάμνοι και δένδρα κατάλληλα προς προστασίαν και διατροφήν του θηράματoς.

Αρθρον 3 
Λειτουργια-Οργάνωσις Ε.Κ.Π.
1
. Υπο της Δασικής Υπηρεσίας, εις την περιφέρειαν της οποίας uπάγεται η Ε.Κ.Π. συντάσσεται προ της ενάρξεως του έτους, ετήσιον Πρόγραμμα , Eργασιών διαλαμβάvov;
α)τα εκτελεστέα εργα, εκ των προβλεπομένων τοιούτων εις την αρχικήν μελέτη ιδρύσεως της Ε.Κ.Π. και εις ετέρας ειδικωτέpας μελέτας, 
β) προϋπολογισμόν της απαιτηθησομένης δια την εκτέλεσιν των εν αυτώ έργων δαπάνης και
γ)την πηγήν χρηματοδοτήσεως του όλου έργου. Το πρόγραμμα τούτο εγκρίνεται υπό του ΥΠ.ΓΕ μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
2. Η εκτέλεσις των πάσης έργων-εργασιών, θα ενεργήται διά αυτεπιστασίας και, μικροεργολαβιών. Αι πάσης φύσεως δαπάνες, αναλόγως , της πηγής χρηματοδότησης έκτελουνται, συμφώνως προς τα έκάσοτε ισχύουσας  διατάξεις περι Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Δασών (ΚΤΓΚ και Δασών), Δημόσιου Λογιστικού και  Δημοσίων Επενδύσεων.
3. Κατ'έτος συντάσσεται υπό του Επόπτου της ΕΚΠ και εγκρίνεται υπό του ΥΠ.ΓΕ μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ετήσιον πρόγραμμα θήρας, το οποίον περιλαμβάνει
α)Τον χρόνον ενάρξεως και λήξεως της θήρας εις την ΕΚΠ
β)την χρονικήν διάρκειαν της περιόδου δι'έκαστον είδος και γένος του προς θήρας, θηράματος,
γ)τον αριθμόν των κυνηγών καθ'εκάστην ημέραν
δ)τον κατά κυνηγόν, επιτρεπόμενον προς θήραν αριθμόν, δι'έκαστον θήραμα
ε)την καταβλητέαν αξίαν του παρά του κυνηγού θηρευομένου θηράματος
στ)τον καθορισμόν του τιμήματος της ειδικής αδείας
ζ)τον αριθμόν και το είδος των όπλων τα οποία δικαιούται να φέρη έκαστος κυνηγός
η)την φυλή και τον αριθμόν των κυνηγετικών κυνών των δυναμένων να χρησιμοποιή έκαστος κυνηγός
θ)τας υποχρεώσεις κυνηγών, επισκεπτών, ως και οιουδήποτε προσώπου εισερχομένου εις την ΕΚΠ
ι)τον τρόπον πληρωμής της αξίας των θηρευομένων ζώων
ια)ως και πάσαν ετέραν λεπτομέρειαν περί του τρόπου λειτουργίας της Ε.Κ.Π και ασκήσεως θήρας εντός αυτής. Το πρόγραμμα τούτο άμα τη υπό του ΥΠ.ΓΕ εγκρίσει και δημοσιεύσει του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δημοσιεύεται κατά τα κεκανονισμένα και διά αστυνομικής διατάξεως υπό της Δασικής Αρχής της περιφέρειας προςεφαρμογήν του.

Αρθρο 4
Προσωπικόν 
1
. Διά την υλοπσίησιν των σκοπών έκάστης Ε.Κ.Π. και την ανάπτυξιν αυτής, τοποθετούνται εις την εις ην αύτη υπάγεται Δασικήν Αρχήν, πέραν των όργανικών θέσεων της, εις (1) Δασολόγος και (2) Δασικοί και Διοικητικοί  υπάλληλοι εκ του υπηρετούντος μονίμου προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας.
2. Το ως άνω προσωπικόν συμπληρούται, έφ'όσον παρίσταται ανάγκη, δια προσλήψεως τοιούτου, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αι κατηγορίαι του οποίου και ο αριθμος εξ έκάστης κατηγορίας αυτού ως και ο αριθμος των Διοικητικών υπαλλήλων της προηγουμένης παραγράφου καθορίζονται, επιφυλασσομένων  των διατάξεων της παραγρ.15 του αρθρου 254 του Ν.Δ.86/69, δια δημοσιευμένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αποφάσεως τουΥΠ.ΓΕ αναλόγως των εκάστοτε παρουσιαζομένων αναγκών της ΕΚΠ 
3. Ο Υπεύθυνος Δασολόγος εκάστης Ε.Κ.Π. φέρει τον τίτλσν του Επόπτου. οι Δασολόγοι.τον τίτλον του Βοηθού Επόπτου και οι  Δασικοί του τομεάρχου. 
4. Απαν το Προσωπικόv της Ε.Κ.Π. υπόκειται  εις ειδικήν έκπαίδευσιν εις τήν Σχολήν Ι.Μ.Αγάθωvος. Το πρόγραμμα, ή διάρκεια πάσα λεπτομέρεια έπί της εκπαιδεύσεως ταύτης ρυθμίζεται  δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.
5. Διά τηv αρτιωτέρα και ανετωτέρα θήραν δύναται.να συγκροτήται σώμα βοηθών κυνηγών εξ ατόμωv κατοικούντωv έvτος του χώρου της Ε.Κ.Π. και εχόντωv κυνηγετικήv πείραν ή διάθεσιν. Εργόν τούτων είναι, η υποβοήθησις εις τήv άσκησιν της θήρας ύπό των κυνηγών παρά των οποίων θα  καταβάλλεται εις αυτούς η σχετική αμοιβή. Δι' αποφάσεως του Υπουργου Γεωργία.ς ρυθμίζονται τα Καθήκοvτα, δικαιώματα, έκπαίδευσης ως και πάσα  ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα , την εν γενει κατάστασιν τούτων.
6. Κατόπιν αποφάσεως Κυνηγετικιών Όργανώσεων, επιπέδου Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας και Oμoσπoνδίας, δύναται να αποστέλωνται ετησίως προς μετεκπαίδευσιv εις το έξωτερικόν εις ειδικάς Σχολάς δαπάναις της  Κυνηγετικής Οργανώσεως, μέχρι δύο (2) υπάλληλοι Κλάδου ΑΤ2 Δασολογικού έξ εκάστης Ε.Κ.Π.

Αρθρον 5
Αποζημώσεις
1
. Δια τας υπο των θηραμάτων προκαλουμένας ζημίας επί των ιδιωτικών γεωργικών έκτάσεων των κειμένων εντός των ορίων της Ε. Κ.Π. καταβάλλεται προς τους δικαιούχους αποζημίωσις Υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Αποζημίωσις καταβάλλεται εις  ας περιπτώσεις αι αγρoζημίαι είναι εμφανώς μεγαλύτεραι των συνήθων τοιούτων των  προερχομένων συνήθως έκ της δpάσεως, στρουθίων, ποντικών, έντόμων, κορακοειδώνν κ.λ.π.
β) Δεν αναγνωρίζοται ως αγροζημίαι αι προκαλούμεναι υπό των κατοικιδίων παραγωγικών ζώων
γ) Δεν θεωρείται ως αγροζημίαι ή βοσκή θηραμάτων εις φυσικούς λειμώνας, δάση και  θαμνοτόπους, ως και χέρσους ή αγραναπαυομένους αγρούς καθως και εις μη εκμεταλευομένας γεωργικως εκτάσεις.
δ) Δεν θεωρείται ως αγροζημία πάσα καταγγελλομένη φθορά επί οιασδήποτε υπερβoσκημένης έκτάσεως.
ε) Δεν θεωρείται αγροζημία η νoμή καρπών, φύλλων, κλώνων κ.λπ. επί αυτοφυών δένδρων και θάμνων ή τοιούτων  φυτευθέντων ή έξευγενισθέντων δαπάναις της Ε.Κ.Π.
στ) Προς απαίτησιν δικαιώματος καταβoλής αποζημιώσεως απαιτείται αίτησις του ενδιαφερομένου προς την άρμοδίαν Δασικην Αpχήν επί της πρoκληθείσης ζημίας και εντός μηνός απο της πρoκλήσεως ταύτης, εις ην αναγράφoνται πλήρη στοιχεία της έκτάσεως (θέσις, εκτασις, είδος καλλιεργείας, το ύψoς ζημίας και ημερομηνία φθοράς κ.λ.π.).
ζ) Δασολόγος οριζ6μενος δι'αποφάσεως του Υπουργού, επιλαμβάνεται έντός 4ημέρου απο της ύποβολης της αιτήσεως της εκτιμήσεως της ζημίας βάσει της αιτήσεως, οπότε συντάσσεται πρακτικόν υπογραφόμενον παρά του Δασολόγου και του αιτούντος.
2. Εις τούς κτηνοτρόφους συνεπεία φθοράς έκ της δράσεως των έπιβλαβών θηραμάτων επί των ζημιών των, καταβάλλεται αποζημίωσις, άμα τη διαπιστώσει ταύτης υπό Δασολόγου, οριζομένου υπό του Υπουργού κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου υποβληθησομένης εντός  15θημέρου από της προκλήσεως ταύτης και ενόρκου καταθέσεως τούτου περί του άριθμού των απωλεσθέντων, του είδους του ζώου, της ηλικίας κ.λ.π.
3. Εν περιπτώσει μη υπογραφής του πρακτικού υπό του αιτούντος την εξετάσιν, της αιτήσεως επιλαμβάνεται δευτεροβάθμίως επιτροπή, συγκροτουμένη υπό του Υπουργού Γεωργίας, αποτελουμένη εκ του προϊσταμένου της, Δασικής Αρχής, του Δ/ντου Γεωργίας τoυοικείου Νομοϋ και του Αγρονόμου εις την περιφέρειαν του οποίου συνετελέσθη η ζημία επί γεωργικών εκτάσεων ή την κτηνοτροφίαν. Εις τα μέλη της Επιτροπης   πλήν, της ημερησίας εκτός εδρας αποζημιώσεως και των οδοιπορικών εξόδων, ουδεμία απoζημίωσις καταβάλλεται. Δι'αποφάσεως του Υπουργου Γεωργίας ρυθμίζοvται λεπτομέρειαι, επί της διαδικασίας διαπιστώσεως, εκτιμήσεως, καταβολής κ.λ.π. των ζημιών επί των γεωργικών εκτάσεων και κτηνοτροφίας.

Αρθρον 6
1
Ιδιωτικαί Ελεγχόμεναι Κυνηγετικαί Περιοχαί χαρακτηρίζσνται κατά τας διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 254 του Ν.Δ. 86/69).
2. Η λειτουργία τωv ιδιωτικών Ε.Κ.Π. και εκμετάλλευσις άρχεται μετά την έκδοσιν της κατά τας διατάξειςτης προηγουμένης παραγράφου Υπουργικής αποφάσεως και εξασφάλισιν του αναγκαίου αριθμού θηραμάτων,
3. Δια την λειτουργίαν της Ε.Κ.Π., κατ' έτος συντάσσεται πρόγραμμα θήρας μερίμνη του ιδιοκτήτoυ αυτής, το οπoίoν περιλαμβάνει άπαντα. τα εν τη παραγράφω 3 του άρθρου 3 του παρόντος στoιχεία και εγκρίνεται κατά την αυτην διαδικασίαν ως εις την δημοσίαν ΕΚΠ
4. Συνιδιόκτητοι εκτάσεις εις ας το Δημόσιον μετέχει κατά μικρότερον ποσοστόν ιδιοκτησίας δύναται δι'απoφάσεως του ΥΠ.ΓΕ , κατόπιν αιτήσεως τωv συνιδιοκτητών μετά πρότασιν των περιφερειακώv αρχών και γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών να χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικαί ΕΚΠ. Δια την εκχώρησιν της χρήσεως των εκτάσεων του το Δημόσιον δικαιούται μισθώματος καθοριζομένου δι'αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών δυναμένου να αναπροσαρμόζεται μετά δεκαετίας.
5.Ιδιωτική ΕΚΠ. δύναται εκμισθούται προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κυνηγετικές οργανώσεις, του μισθωτού υποκειμένου εις τας αυτάς με τον ιδιοκτήτην υποχρεώσεις.
6. Συvιδιοκτήται Ιδιωτικης Ε.Κ.Π., δύνανται κατα τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος να εκχωρούν το δικαίωμα οργανώσεως, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως της θήρας επι της χαρακτηρισθείσης ως Ε.Κ.Π. συνιδιοκτήτου εκτάσεως τωv εις τΤο  Υπουργείον Γεωργίας. Η διάρκεια. της εκχωρήσεως δεν μπορεί vα είναι μικpoτέρα τωv δέκα (10) ετών. 
Δι' απoφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Τεχνικου Συμβουλίου Δασών καθορίζονται, το ετήσιοv, υπερ των συνιδιοκτητώv εκ της τοιαύτης εκχωρήσεως, δικαίωμα θήρας, ως και τα της διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως των ιδιοκτήτωv εκτάσεως  των, καθώς επίσης και πάσα ετέρα λεπτομέρεια. σχέσει έχουσα πpος τηv ρύθμισιv θέματος της ιδιωτικής Ε.Κ.Π.
7. Δι' άποφάσεως του Ύπουργου Γεωργίας, δύναται να αρθή κατόπιν προτάσεως της άρμοδίας Δασικής Aρχής και μετά γνώμην του Τεχνικου Συμβουλίου Δασων, ο χαρακτηρισμος Ιδιωτικών εκτάσεων ως Κυvηγετικών Περιοχών, εάν αυταί εντός διετίας από του χαρακτηρισμού των ως τοιούτων ,δεν αρχίσουν λειτουργούσαι.
8.Αν ή λειτουργία και ή διαχείρισις Ιδιωτικής Ε.Κ.Π. δεν ενεργήηται συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόvτος,  η οσάκις κρίvεται ασύμφορoς ή λειτουργία της διά την  εν γένει Θηpαματικην Οικοvομίαv της περιφέρείας, μετά εισήγησιν Τριμελούς Επιτροπής, επιβάλλεται υπό του Νομάρχου της περιοχής πρόστιμον εις τον ιδιοκτήτην ή μισθωτήν διά την πρώτην περίπτωσιν ή ανακαλείται, κατά την διαδικασίαv της παραγράφου 7 του παρόντος, ή περι χαρακτηρισμούως Ιδιωτικής ΕΚΠ, απόφασις, δια την δευτέραν περίπτωσιv. Το ως άνω υποβαλλόμεvοv πρόστιμον καταβάλετται υπερ ΚΤΓΚ και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). Η εν λόγω Επιτροπή, συγκροτουμέvη δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, αποτελείται απο ,του πρoϊσταμένου των Δασικων  Υπηρεσιών, του Δ/vτού Γεωργίας και του Δ/ντου Εσωτερικώv της οικείας Νομαρχίας. Εις τα. μέλη της , Επιτροπής ταύτης, πλήν της ημερησίας εκτός εδρας αποζημιώσεως και των οδοιπορικών εξόδων, ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται.
9. ΟΙ ιδιοκτήται ή oι μισθωταί των Ε.Κ.Π. υποχρεούνται όμου μετα του αναλυτικου προϋπολογισμου έσόδων και εξόδων, να τηρουν τα απαραίτητα βιβλία διαχειρίσεως του χρηματικού και υλικού, θεωρούμενα υπο της Δασικής αρχης, εις ην uπάγεται η περιοχή και υJποχείμενα εις την παρακολούθησιν Και. έλεγχον ταυ Δασάρχου.
10. Η εποπτεία της λειτουργίας των ίδιωτικών E.Κ.Π ασκείται υπό της Δασικής Υπηρεσίας διά των οργάνων της.

Αρθρον 7
Όροι-Προϋποθέσεις θήρας εντός των Ε.Κ.Π.
1
. Δικαίωμα προς θήραν έντος Ε.Κ.Π. κέκτηνται πας όστις δύναται να εφοδιασθή διά αδείαςθήρας, κατά τας κειμένας  περί αυτης διατάξεις (άρθρον 262 Ν .Δ. 86/69), Ισχυούσης δια την Kυνηγετικήν  περιφέρειαν της ΕΚΠ Επί πλέον δε να εφοδιάζεται και διά ειδικής αδείας θήρας.Δι' αποφάσεως ταυ 'Υπουργου Γεωργίας δημοσιευομένης διά της 'Εψημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ό τύπος, η μορφή και τα στoιχεία της ειδικής αδείας θήρας,διαδικασία εκδόσεως ταύτης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως επίσης και πάσα ετέρα λεπτομέρεια επί του τρόπου και των προϋποθέσεων εκδόσεως της ειδικής ταύτης αδείας.
2. Η θήρα έντος της Ε.Κ.Π. ασκείται δια των συνήθων μέσων θήρας, ως ταύτα καθορίζσνται έν άρθρω 252 του Ν.Δ/τος, 86/69) των δυναμένων να περιορισθούν δια του συνταχθησομένου Κανονισμού λειτουργίας των Ε.Κ.Π. 
3. Η θήρα των εύγενών θηραμάτων ασκείται διά χρήσεως βλήματoς και oυχί σφαιριδίων. Ευγενή θηράματα νοούνται όλατ α είδη έλάφου, η δορκάς ή γκαζέλα, το αγριοπρόβατον, όλα τα είδη αιγάγρου και η αντιλόπη.
4. Η θήρα άρχεται απο 15ης Ιουλίου και λήγει την 10ην Μαρτίου του έπομένου έτoυς. Ειδικώτερον κατ' είδος θηράματος  ή χρoνική περίοδος καθορίζεται ως κάτωθι:
α) Δια την κοινήν και πλατύκερον έλαφον από 15/8-30/11 
β) Δια την δορκάδα από 15/7-30/11 
γ) Διά το αγριοπρόβατον (Μουφλόν) άπο 15/10-31/12 
ο) Διά τον αίγαγρον άπο 15/9-31/12 
ε) Διά το αγριοκάτσικο άπό 15/9-31/12 
στ) Διά τον αγριόχοιρον απο 15/10-31/1 
ζ) Διά τον λαγώον απο 1/10-31/12 
ή) Διά τον άγριόκούνελον απο 15/9-10/1 
θ) Δια τον φασιανόν άπο 15/10-15/12 
ι) Δια την όρεινή πέρδικα απο 1/10-15/12 
ια) Δια την πεδινή πέρδοικα απο 20/9-30/11 
ιβ) Διά τον κολίνο (γραμμ. όpτυγα) απο 15/11-15/12 
ιγ) Διά τον κοινόν όρτυγα απο 1/9-20/10 
ιδ) Δια τας τρυγόνας απο 20/8-20/10 
ιε) Διά τα λοιπά περιστεροειδή άπο 1/10-31/1 
ιστ) Δια τα υδρόβια άπο 10/8-10/3 
ιζ) Δια τα λοιπά δενδρόβια απο 20/8-31/1
5 Δια του ετησίου προγράμματος θήρας,δύναται  να τροποποιείται ή άνωτέρω xρoνική περίοδος αναλόγως του είδους, φυλής και γένους θηράματος με γνώμονα την εξασφάλισιν της άναπαραγωγής, αναπληθυσμουκαι αναπτύξεως των νεογνών και νεοσσών.
6. Διά τα λοιπά είδη ο χρόνος θήρας τοιούτων καθορίζεται διά  αποφάσεως του Υπουργου Γεωργίας.
7. Η θήρα αρχεται μίαν (1)ώραν μετά την ανατoλήν του  ηλίου και λήγει δύο (2)ώρας προ της δύσεως εξαιρέσει των ευγενών θηραμάτων, των αγριόχοιρων, των υδροβίων πτηνώv και των επιβλαβών, των οποίων αι ώραι θήρας καθορίζονται διά του ετησίου προγράμματος θήρας.
8. Οι κυνηγοί συνοδεύονται πάντοτε υπο εντεταλμένου οργάνου της ΕΚΠ εις τας εντολάς και υποδείξεις του οποίου οφείλουv να υπακούουν άνευ αντιρρήσεως.
9. Την Ε.Κ.Π. δύναται να επισκέπτωνται όσοι επιθυμούν να γvωρίσοuν την πανίδα και χλωρίδα ταύτης αλλά και διά λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγικούς, και μαθήσεως. Ο τρόπος, ο χρόνος,ο τόπος, η συμπεριφoρά και αι λοιπαί υπoxρεώσεις εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. των επισκεπτών ρuθμίζονται διά του ετησίου προγράμματος θήρας.
10. Η θήρα έντος της Ε.Κ.Π. ασκείται υπο ευνοϊκάς καιρικάς συνθήκας και καλής ορατότητσς, 
11. 'Eκαστος κυνηγός δύναται να χρησιμοποιή μέχρι δύο κυνηγετικούς κύνας,ουχί όμως ιχνηλάτας-διώκτας και πειθαρχούντας απολύτως εις αυτόν άλλως δεν επιτρέπεται η είσοδος τοιούτων. Κατα την μετάβασιν και απoχώρησίν των κυνηγών εκ του τόπου κυνηγίου, οι κυνηγετικoί κύνες δέον να είναι πρoσδεδεμένοι και να οδηγούνται υπο του κατόχου των ασφαλώς.
12.Ο κυνηγός ο έχων την μόνιμον πραγματικήν κατοικίαν εντός της ΕΚΠ καταβάλλει μειωμένα τέλη διά την ειδικην άδειαν θήρας καθώς και διά την άξίαν των θηρευομένων θηραμάτων, το αυτό ισχύει διά τους μονίμους πραγματικούς κατοίκους κυνηγούς του Νομού όπου υπάγεται η ΕΚΠ. Τα ανωτέρω μειωμένα τέλη καιτυχόν λοιποι ευνοϊκοι όροι διά τους ανωτέρω καθορίζονται διά του ετησίου προγράμματος θήρας.
13. Η διαδικασία της καταγραφής των υπο του κυνηγού θηρευομένων θηραμάτων, ό αριθμός, το είδος, το γένος και τα της οικονομικής συναλλαγής τούτου με τα της ΕΚΠ.ως και πασα έτέρα λεπτομέρεια αφoρώσα την αρτιωτέραν οργάνωσιν του θέματος τούτου, ρυθμίζονται διά  αποφάσεως του Υπουργoύ Γεωργίας.

Αρθρον 8
Απαγορεύσεις θήρας εντός της Ε.Κ.Π.
1
.Απαγορεύεται η άσκησις θήρας δια το χρονικόν διαστημα απο 11ης Μαρτίου έως και την 14ην Ιουλίου. Κατά το ως άνω χρονικόν διάστημα δύναται να έπιτρέπεται η θήρα μόνον ασθενών γεγηρεκότων αρρένων επικινδύνων διά την ζωήν των άλλων, των χαρακτηριζομένων ως επιβλαβων θηραμάτων, ως και ή σύλληψις διά, την μεταφoράν άλλαχού διά έπιστημονικούς σκοπούς μόνον παρ'οργάνων της Ε.Κ.Π.
(αρθρον 259 παραγ, 2 Ν.Δ. 86/69).
2. Απαγορεύεται η κατασκευή oιονδήπoτε εγκαταστάσεων προκαλούντων επικινδύνους ρυπάνσεις ή μολύνσεις του περιβάλλοντος άνευ λήψεως των απαραίτητων επιστημoνικών και τεχνικών μέσων, ασφαλείας γενικώς του περιβάλλοντος και ειδικώς του θηράματος.
3. Πάσα δημοσία αρχή, όργανισμος δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η φυσικόν πρόσωπον εκτελών εργασίας ή έργα, η πρoβαίνoν εις εργασίας υπoχρεoύται,να λαμβάνη πάντα τας υπό της θηραματoλoγικής έπιστήμης μέτρα διατηρήσεως του βιοτόπου, απαγορευομένης της καταστροφης ή της φθοράς αυτού.
4. Η προς αποφυγήν ρυπάνσεως του τοπίου εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. προκλήσεως πυρκαγιών και ζημιών εν γένει, καθορίζονται υπό της Δασικής , Αρχής οι χώροι κατασκηνώσεως των πάσης φύσεως επισκεπτων και διερχομένων οί οποίοι uποχρεουνται να τηρούν τα ύπο των έντεταλμένων οργάνων υποδεικνυόμενα μέτρα.
5. Κατά την κατασκευήν άρδευτικού δικτύoυ η δέσμευσιν φυσικών πηγών υπoχρεoύται ό κατασκευαστής να λαμβάνη τα ενδεδειγμένα μέτρα και να αφήνει ελευθέραν ροήν, ποσότητα ύδατος τουλάχιστον εις 20 % της αρχικής παροχής ώστε να έξασφαλίζεται η παροχή ύδατος και η πρoστασία του θηράματος και των ζώων και πτηνών εν γένει.
6. Δια την προστασίαν των καλλιεργειών απαγoρεύεται εις τον κυνηγόν να εισέρχεται εντός αύτων εκτός αν άλλως ρυθμίζεται δια του ετήσιου προγράμματος θήρας.
7. Απαγορεύεται η κοπή, εκρίζωσις, εκθάμνωσις, έκχέρσωσις εκτάσεων άνευ αδείας της αρμοδίας Δασικής, Αρχής (αρθρον 259 παρ. 3 Ν.Δ, 86/69)
8. Απαγορεύεται η μεταφορά εις , τον χώρον της Ε.Κ.Π. παντός είδους θηράματος ως και ή εξάπόλυσίς του, εαν τούτο δεν πρoέρχεται από κρατικόν Ελληνικόν εκτροφείον ή δεν συνοδεύεται από πιστοποιητικόν υγείας αυτού και βεβαιώσεως υπευθύνου αρχής ότι το εκτροφείον ή η περιοχή εκ της οποίαςς προέρχεται δεν ενεφάνισεν κατά την τελευταίαν 3ετίαν επιζωοτικήν ασθένειαν.
9.Απαγορεύεται ή διατήρησις ή η καθ' οιονδήποτε τρόπον χρησιμοποίησις κυνών, έφ' οσον δεν διαθέτουν πιστοποιητικόν της κτηνιατρικης υπηρεσίας ότι εχουν υπό τη προληπτική αγωγή κατά του εχινοκόκκου και των επικινδύνων, διά τον ανθρωπον, την άγρια πανίδα και τα κατοικίδια ζώα, παρασίτων του πεπτικού και αναπνευστικού συστήματος.
10. Απαγορεύεται ή απόρριψις εις ελεύθερον ή περιφραγμένον χώρον έντος και εκτός των χωρίων, αγροικιών, πτηνοτροφείων, βουστασίων, χοιροστασίων, ποιμνιοστασίων κλπ.θανόντων ζώων ή πτηνών. Ταύτα δέον νά θάπτωνται εντός της γης, κατά τρόπον ασφαλή ώστε να μην δύναται να εκταφούν παρά των σαρκοφάγων ζώων ή να καίωνται.
11. Απαγορεύεται η θήρα μη ανεπτυγμένων θηραμάτων. Ώς ανεπτυγμένα θηράματα νοούνται: 
α) ή ευγενής και πλατύκερoς έλαφος ηλικίας άνω των δύο (2) ετών, 
β) η δορκάς των δέκα πέντε (15) μηνών, 
γ) ό αίγαγpoς δύο (2) έτων, 
δ) το αγριοπρόβατον των (3) ετών, 
ε) ο αγριόχoιρoς των δύο (2) ετών, 
στ) η γκαζέλα των τριών (3) ετών. 
Τα πτερωτά θηράματα θεωρούνται ανεπτυγμένα μετά τηv συμπλήρωσιν πέντε (5) μηνών ζωής.
12. Απαγορεύεται η θήρα κατα τας περιόδους παρατεταμένων χιονοπτώσεων, ξηρασίας, πλημμυρών ως και επιδημιών.
13. Επιβάλλεται uποχρεωτικώς η λήψις των ενδεδειγμένων μέτρων παρά των κτηνιατρικών αρχών εν περιπτωσει επιζωοτιών και κινδύνων μεταδόσεως της ασθενείας.

Αρθρο 9
0ικονομικαί  διατάξεις
.
1. Υπό της Δασικής Υπηρεσίας εις την αρμδιότητα της οποίας υπάγεται ΕΚΠ  συντάσσεται προϋπολογισμος εσόδων και εξόδων αυτής, υποβαλλόμενος δυο μήνας τουλάχιστον προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους, εις το Υπουργείον Γεωργίας. Ό προϋπολογισμος ούτος, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, εγκρίνεται υπό του Υπουργου Γεωργίας.
2. Έσoδα των ΕΚΠ είναι άπαντες οι έξ αύτης πόροι, ήτοι: .
α) Η αξία των φονευομένων και παραλαμβανομένων ύπο των κυνηγών θηραμάτων.
β) Η αξία των θηρευθέντων και μη παραλαμβανομένων μερικώς ή ολικώς υπό των κυνηγων θηραμάτων.
γ) Η άξία των τραυματιζομένων και μή συλλαμβανομένων υπό των κυνηγών θηραμάτων.
δ) Ή αξία εκποιήσεως παρά της ΕΚΠ παντός θηρευθέvτος ή συλληφθέντος ζώου ή πτηνού.
ε) Η αξία των απορριπτομένων τροπαίων των ευγενών θηραμάτων.
στ) τα τέλη έκδόσεως ,των ειδικών αδειών θήρας των κυνηγετικων περιοχών.
ζ) Η αξία πωλουμένων ζώντων θηραμάτων αναπαραγωγής και ωών. 
η) Τα έσοδα τα αναλογούντα εις το δημόσιον εκ των ιδιωτικώv ΕΚΠ, η περιφέρεια των όποίων περιλαμβάνει και εκτάσεις του Δημοσίου. 
θ) Τα έσοδα τα αναλογούvτα εις το Δημόσιον εκ μισθωμάτων των Ιδιωτικων ΕΚΠ, αίτιvες μισθούνται εις φυσικά  ή νομικά πρόσωπα και συμπεριλαμβάνουv και εκτάσεις του Δημοσίου.
ι) Αι τυχόν προσφοραί ειδώv ενδύσεως και υποδήσεως και λοιπών έφοδίων δια τούς θηροφύλακες των ΕΚΠ.
Υπο των κυνηγετικών οργανώσεων αίτινες δύναται να διαθέτουν, υφ'οιανδήποτε νομικήν σχέσιν, μέσα κινήσεως ή άλλα αναγκαία όργανα ή μηχανήματα εις αρμοδίας Δασικήν Αρχήν διά την αποκλειστικήν χρήσιν αυτών εις ανάγκας της ΕΚΠ.
ια) Παν έτεpoν έσοδον προβλεπόμενον υπο των σχετικων διατάξεων του Ν. Δ/τος 86/1969, του Ν 177/75 και του παρόντος. 
3. Έξοδα των ΕΚΠ. είναι άπασαι αι δαπάναι αι αφορώσαι, εις την εκτέλεσιν των προγραμματιζομένων διά το έτoς και προβλεπομένων έργων και εργασιών υπα της ιδρυτικης μελέτης της ΕΚΠ  και των ειδικωτέρων αναπτυξιακων μελετών ταυτης ως και αι λειτουργικαί τοιαύται ήτοι.
α) Αι πάσης φύσεως αποδοχαί, πάσης κατηγορίαςς προσωπικού ιδιωτικου Δικαίου.
β) Αι καταβολαι αμοιβών των  τεκμηρίων των φονευομένων επιβλαβών θηραμάτων, ζώων, ερπετών.
γ) Η διατροφή των θηραμάτων και της άγpιας πανίδος εν γένει.
δ) Αι δαπάναι πάσης φύσεως υλικών και οιωνδήποτε μέσων χρησιμοποιουμένων δια την προστασίαν, ανάπτυξιν και διαβίωσιν των θηραμάτων και λειτουργίαν της ΕΚΠ.
ε) Αι δαπάναι αγοράς θηραμάτων εκ του εξωτερικού-εσωτερικού.
στ) Αι δαπάναι ιματισμού, υποδήσεως, εξαρτήσεως και οπλισμού του προσωπικού.
ζ) Αι πρoμήθεια όπλων και πυρομαχικών
η) Αι άποζημιώσεις επί γεωργικών εκτάσεων και κτηνοτροφίας. 
θ) Η δαπάνη αγοράς και ενοικάσεως ιδιωτικών εκτάσεων.
ι) Αι πάσης φύσεως δαπάναι διά την βελτίωσιν του βιοτόπου επί δημοσίων ή μη εκτάσεων.
ια) Η κατασκευή φυλακείων, περιπτέρων, περιφράξεων και παντός εν γένει έργου, 
ως ανορύξεις φρεάτων αρτεσιανών κλπ  σκοπόν, έχoντoς, την ανάπτυξιν και προστασίαν του θηράματος, ως και την εξυπηρέτησιν των κυνηγών και επισκεπτών  και την εν γένει ανάπτυξιν της ΕΚΠ
ιβ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι, προς ενίσχυσιν του αγροτικού και δασοπονικού εισoδήματoς, των ιδιοκτητών γεωργικών ή δασoπoνικών εκμεταλλεύσεων, των εντός της ΕΚΠ, ευρισκομένων καταβαλλόμενων ως τέλος χρήσεως της νομής της θήρας.
4. Δι' εκάστην ΕΚΠ. τηρούνται. παρά της Δασικης 'Υπηρεσίας εις ην υπάγεται αύτη, Ιδιαίτερα βιβλία διαχειρίσεως χρηματικού και υλικού καθοριζόμενα  διά, αποφάσεως του Ύπουργου Γεωργίας.
5. την ευθύνη της εισπράξεως των εσόδων και της εκτελέσεως των πάσης φύσεως δαπανών της ΕΚΠ έχει η Δασικη Υπηρεσία εις την περιφέρειαν της οποίας υπάγεται αυτή.
6. Εντός μηνός απο της λήξεως της Κυνηγέτικης περιόδου υποβάλλεται υπο της αρμοδίας Δασικης 'Υπηρεσίας λεπτομερής απολογισμός έργων και εργασιών της εν γένει δραστηριότητος και διαχειρίσεως της ΕΚΠ μεθ'όλων των στοιχείων εσόδων και εξόδων εγκρινόμενος μετά γνώμην του Τεχνικου Συμβουλίου Δασών υπό του Υπουργου Γεωργίας.

Αρθρον 10 
Μεταβατικαί διατάξε
ις
Αι  εκδοθείσαι αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, περί χαρακτηρισμού εκτάσεων ως Κυνηγετικών περιοχών, βάσει των διατάξεων του Β.Δ. 134/1973 (περί των προϋποθέσεων . και του τρόπου ασκήσεως της θήρας, εντός των κυνηγετικών περιοχών και  της δικαιοδοκασίας εκμισθώσεως αυτών» ως και οι εγκριθέντες Κανονισμοί Λειτουργίας αυτών, εφ'όσον, δεν χρήζουν προσαρμογής προς τας διατάξεις του παρόντος, διατηρούνται εν ισχύι.

Αρθρον 11 
Καταργούμεναι διατάζεις.
Απο της δημοσιεύσεως του παρόντος το Β.Δ. 134/1973 « περί των προυποϋποθέσεων και του τρόπου ασκήσεως της θήρας εντός των κυνηγετικών περιοχών, και διαδικασίας εκμισθώσεως αυτών καταργείται. 

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .