Νόμος περί Προστασίας Αυτοφυούς Χλωρίδας & Πανίδας (ΦΕΚ 23/Α/81, 43/Α/81 & 114/Α/87)

Περί Προστασίας της Αυτοφυούς Χλωρίδος και Αγρίας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ'αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντες υπ'όψει

1.Τας διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.998/79 <<Περί της προστασίαςτων Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας>>

2.Την υπ'αριθ. 864/80 γμωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει των Υπουργών Συντονισμού καιμ Γεωργίας, αποφασίζομεν.

Αρθρον 1
Κηρύσσονται προστατευτέα τα υπό την επιστημονικήν και διεθνήν ονομασίαν αναφερόμενα, είδη της Χλωρίδας και Αγριας Πανίδας εις τους κάτωθι Πίνακες Α & Β (δημοσιεύουμε μόνο τον πίνακα Β)

Αρθρον 2
Απαγορεύεται καθ΄άπασαν την Επικράτειαν και καθ'όλην την διάρκειαν του έτους, η συλλογή, η μεταφύτευσις, η εκρίζωσις, η κοπή, η μεταφορά, η πώλησις και η αγορά, η εξαγωγή εκ της χώρας, ως και η διά παντός τρόπου καταστροφή των αναφερομένων εις τον Πίνακα Α βλαστικών ειδών μετά των ανθέων και καρπών αυτών, των διά του επιστημονικού αυτών ονόματος, κατονομαζομένων, επιφυλασομένων των εξαιρέσεων των άρθρων 6,7 και 8 του παρόντος.

Αρθρον 3
1
. Απαγορεύεται, καθ'άπασαν την Επικράτειαν και καθ'όλην την διάρκειαν του έτους, ο φόνος ή η απόπειρα φόνου, η κακοποίησις, ο τραυματισμός ή η καθ'οιονδήποτε τρόπον πρόκλησις βλάβης, η κατοχή, η σύλληψις, η ταρίχευσις, η αγορά, η πώλησις, η μεταφορά ως και η εξαγωγή εκ της χώρας των εις τον Πίνακα Β αναφερομένων ειδών της άγριας Πανίδας καθώς τμημάτων η παραγώγων αυτών επιφυλασσομένων των άρθρων 6,7 και 8 του παρόντος προβλεπομένων εξαιρέσεων. 
2.Οι ήδη κατέχοντες εις κατάστασιν ταριχεύσεως ένα ή περισσότερα εκ των εις τον Πίνακα απαριθμουμένων και συμφώνως προς το άρθρο 1 του παρόντος κηρυσσομένων ως προστατευτέων ειδών, υποχρεούνται όπως εντός εξαμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος δηλώσουν ταύτα εις τας αρμοδίας δασικάς υπηρεσίας του ΥΠ.ΓΕ
 Εις την ως άνω υποχρέωσιν υπόκεινται και οι διατηρούντες εργαστήρια ταριχεύσεως, ως και καταστήματα πωλήσεως και αγοράς ταριχευμένων ειδών.

Αρθρον 4
1
. Απαγορεύεται η συλλογή, μεταφορά, διακήνισις και εμπορία εδωδίμων σαλιγκαριών (Helix & Eobania) κατά την περίοδον αναπαραγωγής των, ήτοι από 1ης Ιουλίου εκάστου έτους μέχρι της 31ης Ιανουαρίου του επομένου έτους.
2. Δι'αποφάσεων του ΥΠ.ΓΕ, κατόπιν εισηγήσεως της Υπηρεσίας Ζωϊκής Παραγωγής, δύναται διά λόγους προστασίας, να απαγορεύεται η συλλογή, μεταφορά, διακίησις και εμπορία των καθ'όλην την διάρκειαν τουέτους, εις άπασαν την Επικράτειαν ή εις μεμονωμέναδοαμερίσματα αυτής, οσάκις διαπιστούται μείωσις του πληθυσμού των, οφειλομένη εις διάφορους λόγους, εις βαθμόν ώστε να διαταράσσεται επικινδύνως η φυσική πληθυσμιακή των ισορροπία.

Αρθρον 5
Διά τα είδη θηραμάτων, θηλαστικών και πτερωτών ως είδη αυτοφυούς χλωρίδας, τα οποία δεν περιλαμβάνονται εις τους πίνακας Α και Β του παρόντος έχουν εφαρμογήν αι περί θήρας διατ'άξεις του Ν.Δ 86/69 ως και αι λοιπαί σχετικαί τοιάυται.

Αρθρον 6
1
. Η έρευνα, η αφορώσα εις πάν είδος της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας, είναι ελευθέρα υπό τας εξής προϋποθέσεις:
α)Ερευνητής, προτιθέμενος να διεξαγάγη έρευναν, ανακοινώνει εις τας κατά τόπους αρμοδίας αρχάς του ΥΠ.ΓΕ, την φύσιν της ερεύνης και την περιοχήν εις την οποίαν θα λάβη χώραν η έρευνα καθώς και τα αποτελέσματα αυτής.
Τα αποτελέσματα αυτά ανακοινώνονται επίσης εις την Υπηρεσίαν Έρευνας και Τεχνολογίας ως και είς έν τουλάχιστον επιστημονικόν ίδρυμα της χώρας, έχον σκοπόν συναφή προς το αντικείμενον της ερεύνης.
β)Η αρχή προς την οποίαν λαμβάνει χώραν η ανακοίνωσις, δύναται να απαγορεύση την έρευναν, εφ'όσον κρίνη ότο αύτη είναι δυνατόν να προκαλέση σοβαράν βλάβη εις την ισορροπίαν του υπό έρευναν οικοσυστήματος.
2.Εφ'όσον η έρευνα η προβλεπομένη υπό των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της προηγουμένης παραγράφου,περιλαμβάνει μίαν ή πλέίονας των υπό των διατάξεων του άρθρου 2 και της παρ.1 του άρθρου 3 του παρόντος Π.Δ. απαγορευμένων δραστηριοτήτων διά την διενέργειαν της απαιτείται άδεια εκδιδομένη υπο του ΥΠ.ΓΕ. 
Δεν υποχρεούνται εις την λήψιν τοιάυτης αδείας τα ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία οφείλουν μόνον να ανακοινώνουν τας διεξαγόμενας έρευνας εις τας κατά τόπους αρμοδίας αρχάς.

Αρθρον 7
Εξαιρετικώς είναι δυνατόν να αίρωνται τη αιτήσει του ενδιαφερομέου, διά αιτιολογημένης αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ αι απαγορεύσεις αι προβλεπόμεναι υπό των άρθρων 2,3 και 4 του παρόντος διά τους εξής περιοριστικούως αναφερομένους λόγους
α)Διά τον περιορισμόν του αριθμού ωρισμένων ειδών αγρίας πανίαδας και αυτοφυούς χλωρίδος εντός επκριβώς καθωρισμέμης περιοχής διά την διατήρησιν της οικολογικής ισορροπίας εφ'όσον αύτη τελεί εν κινδύνω.
β) Διά την πρόληψιν εξαπλώσεων επιδημιών.
γ)Διά επιστημονικούς σκοπούς  και εμπλουτισμόν των αναγνωρισμένων υπό του Κράτους συλλογών Ζωολογικών και Βοτανικών Κήπων, ως και Μουσείων Φυσικής Ιστορίας.

Αρθρον 8
Διά την ανάπτυξιν πάσης δραστηριότητος αποσκοπούσης εις την συλλογήν προστατευομένων η μή ειδών της αγρίας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας επί σκοπώ ερεύνης απαιτείται άδεια των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠ.ΓΕ., εφ'όσον το συλλεγόμενον υλικόν προορίζεται διά εξαγωγήν. 
Η αυτή άδεια χορηγουμένη υπό όρους της περιπτώσεως α της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος θα καθορίζη τον τρόπον συλλογής και τη ποιότητα του συλλεγησομένου είδους, λαμβανομένης υπ'όψιν της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Αρθρον 9 
Απαγορεύεται διά την καταπολέμησιν των εκάστοτε καθοριζομένων επιβλαβών ειδών, η χρησιμοποίησις τοξικών αυτών και εν γένει δηλητηριωδών ουσιών, όσον αύται θέτουν εις κίνδυνον τα προστατευόμενα είδη άγριας πανίαδς και αυτοφυούς χλωρίδας.

Αρθρον 10
Διά τον συντονισμόν της έρευνας της αποτελεσματικής προστασίας της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, ως και της μετά των αντιστοίχων φορέων του εξωτερικού επικοινωνίας,αρμοδία καθίσταται η Γενική Διεύθυνσις Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β

1. ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ

Α. ΣΚΩΛΗΚΕΣ
Hirudo medicinalis 
Limnatis nilotica 
Erpobdella octoculata 
Placobdella costata 
Erpobdella testacea

Β. ΚΟΡΑΛΛΙΑ
Corallium rubrum

Γ. ΕΝΤΟΜΑ
Ι. ORTHOPTERA
Dolichopoda gracea Chop
Dolichopoda hussomi Chop 
Dolichopoda petrochilosi Chop 
Dolichopoda remyi Chop
Dolichopoda thasosensis Chop
Dolichopoda vandels 
Dolichopoda insignis 
Dolichopoda patrizii
Dolichopoda junicolor
Dolichopoda cassagnaui n. sp. 
Dolichopoda naxia

II. LEPIDOPTERA

α. PIERIDAE
Pieris ergane Geijer
Pieris Krueperi stgr.
Pontia chloridice Hubn
Anthocharisdamone Β
Anthocharis gruneri Sch.
Colias phicomone Esp.
Colias aurorina Stgr.
Colias hyale L.
Gonepteryx rhamni L.
Leptidia duponcheli Stgr.
β. PAPILIONIDAE
Papilio alexanor Esp.
Parnassius apollo L.
Parnassius mneimosyne Athene Stichel
Archon apollinus Herbst
Zerynthia polyxena Schiff
Allancastria cerisyi Godt
Allancastria cerisyi cretica Rebel
Allancastria cerisyi Kastellorissii Koutsaftikis
γ. NYMPHALIDAE
Charaxes jasius L.
Bolonia pales Schiff
Bolonia graeca Stgr.
Glossiana dia L.
Euphydryas cynthia Schiff
Apatura iris L.
Apatura ilia L.
δ. SATYRIDAE
Melanargia russiae Esp.
Erebia ligea L.
Hipparchia aristaeus Βοn
Pseudochazara mamurra Η. Sch.
Erebia triaria Prun
Erebia cassioides Hohenw
Erebia ottomana Η. Sch.
Erebia melas Herbst
Cornonympha leander Esp.
ε. L YCAENIDAE
Strymonidia prumi L.
Thersamonia thetis Klug
Zezeeria knysa Kassandra Moore 
Turanana panagaea Η. Sch.
Philotes bavius Εν.
Freyeria trochylus Εrr.
Vacciniina optilete Knoch.
Kretania psylorita Err.
Cyaniris helena Stgr.
Agrodiaetus admetus Esp.
Agrodiaetus ripartii Err.
Polyommatus eros Ο.
στ. HESPERIIDAE
Pyrgus cinaras Rbr
Pyrgus phlomidis Η. Sch.
Muschampia tesselum
Thymelicus hamza Obth.
ζ. NOCTUIDAE
Heliothis nubigera Katerinae Koutsaftikis

ΙΙΙ COLEOPTERA
Rosalia alpina L.
Raiboscelis azureus Brul1e
Medon petrochilossi
Agabus bipustulatus L.
Lampyris noctiluca L.
Chrysomela gypsophilae Kuster

IV. ΟDΟΝΑΤΑ
α. ANISOPTERA
Hemianax ephippiger Burmeister 
Anax imperator Leach

V. ΜΑΛΑΚΙΑ
Cypraea pirum Gm.
Cypraea spurca L.
Cypraea lurida L.
Dolium galea L.
Isocardia cor L.
Pinna nobilis L.
Argonauta argo L.
Helix codetiana
Ancylus spp.
Zonites spp.

2. ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ 
Α. ΙΧΘΕΙΣ
α. PETROMYZONIDAE
Eudontomyzon mariae Berg.
β. CYPRINIDAE
Barbus capito albanicus Steind.
Barbus plebejus euboicus Stephanidis.
Barbus plebejus cholorematicus Steph.
Tropidophoxinel1us spartiaticus Steph.
Tropidophoxinel1us alburnoides hel1enicus Steph. 
Phoxinellus stymphalicus stymphalicus Cuv. η Va1. 
Phoxinellus stym phalicus marathonicus Vincigueguerra.
Phoxinellus stymphalicus thesproticus Steph.
Phoxinellus pleurobipunctuatus beoticus Steph. 
Ladigesocypris ghigii ghigri Gίanferrari.
Leuciscus souffia Keadicus Steph.
Scardinius graecus Steph.
γ. SILURIDAE
Si1urus aristotelis Agassiz.
δ. GASTEROSTERDAE
Pungitius hellenicus Steph.
Pungitius platygaster Kessler
.
ε. CYPRINODONTIDAE
Valencia hispanica Cuv. η Vai.
στ. GOBIIDAE
Gobius pygmaeus
Proterorhinus marmoratus Pallas.
ζ. ACIPENSERIDAE
Acipenser sturiο, L.
Acipenser naccarii, Bonaparte
η. TRACHIPTERIDAE
Zu cristatus Bonelli
θ. GEMPYLIDAE
Ruvettus pretiosus Cocco
Xyrichthys novacula
ι. GRAMIDAE
Brama brama Bonnaterre
ια. SCARIDAE
Sparisoma (Euscarus) cretense L.
ιβ. PLEURONECTIDAE
Platichthys flesus italicus Gunther
ιγ. HEXANCHIDAE
Hexanchus griseus Bonnat.
Heptranchias perlo Bonnat.
ιδ. TORPEDINIDAE
Torpedo (tetronarce) nobiliana
ιε. MOBULIDAE
Mobula mobular Bonnat

Β. ΑΜΦΙΒΙΑ
Mertensiella luschani
Pelobates syriacus
Hyla arborea
Rana graeca
Rana dalmatina
Bufo viridis
Bufo bufo
Salamandra salamandra 
Triturus alpestris
Triturus vulgaris graecus

Γ. ΕΡΠΕΤΑ
Testudo marginata
Testudo graeca
Testudo hermanni
Emys orbicularis
Mayremys caspica
Dermochelys coriacea
Caretta caretta
Chelonia Mydas
Cyrtodactylus kotschyi
Tarentola mauritanica
Hemidactylus turcicus
Agama stellio
Chameleo chameleon
AIgyroides nigropunctatus
AIgyroides moreoticus
Ophisops elegans
Lacerta viridis
Lacerta trilineata
Lacerta graeca
Podarcis muralis
Podarcis taurica
Podarcis erhardii
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis milensis
Anguis fragilis
Chalcides ocellatus
Ophiomorus punctatissimus 
Malpolon monspessulanus 
Coluber najadum
Coluber gemonensis
Coluber jugularis
Elaphe situla
Elaphe quatorlineata
Elaphe longissima
Natrix natrix
Natrix tesseleata
Coronella austriaca
Telescopus fallax
Vipera lebetina 

Δ. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Ι. ΕΝΤΟΜΟΦΑΓΑ
Erinaceus europaeus
Talpa caeca
Talpa europaea
Talpa romana
Crocidura lasiura
Crocidura leucodon
Crocidura gueldenstaedti
Crocidura russula
Crocίdura suaveolens
Neomys anomalus
Sorex minutus
Suncus etruscus

II. ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ
Tadarida teniotis
Rhinolophus ferrun-equinum 
Rhinolophus hipposideros 
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus mehelyi
Vespertilio serotinus
Miniopterus schreibersi
Leuconoe capaccinii
Selysius emarginatus
Myotis myotis
Selysius mystacinus
Selysius natterreri
Myotis oxygnathus
Νyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus Kuhli
Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus savii
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Vespertilio murinus

III. ΤΡΩΚΤΙΚΑ
Sciurus vulgaris
Sciurus anomalus
Cittelus cuttetus
Dryomys nitedula
Glis glis
Muscardinus avellanarius 
Cricetulus migratorius 
micromys minutus
Hystrix cristata

IV. ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ
Mustela nivalis
Martes martes
Putorius putorius
Vormela peregusna
Lutra lutra
Monachus monachus

V. ΠΕΡΙΣΣΟΔΑΚΤΥΛΑ
Equus caballus

VI. ΚΗΤΩΔΗ
Balaenoptera acutorostrata 
Balaenoptera physalus
Phocaena mysculus
Phocaeηa phocaena 
Delphinus delphis . 
Tursiops truncatus 
Orcinus orca

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .