ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ NATURA 2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Ερμηνεία

α) Το παράρτημα ΙΙ είναι συμπληρωματικό του παραρτήματος Ι για τη δημιουργία ενός συγκροτημένου δικτύου ειδικών ζωνών διατήρησης.
β) Τα είδη που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα αναφέρονται:
- με το όνομα του είδους ή του υποείδους ή
- με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε μια ανώτερη συστηματική ομάδα ή σε προκαθορισμένο τμήμα της εν λόγω ομάδας.
Η σύντμηση "spp." που ακολουθεί το όνομα μιας οικογένειας ή ενός γένους χαρακτηρίζει όλα τα είδη που ανήκουν στην εν λόγω οικογένεια ή είδος.
γ) Σύμβολα
Ένας αστερίσκος (*) μπροστά από το όνομα είδους δηλώνει ότι το εν λόγω είδος είναι είδος προτεραιότητας.
Τα περισσότερα από τα αναφερόμενα στο παρόν παράρτημα είδη, αναφέρονται επίσης στο παράρτημα IV. Εφόσον ένα είδος του παρόντος παραρτήματος δεν αναφέρεται ούτε στο παράρτημα IV ούτε στο παράρτημα V σημειώνεται το σύμβολο (V).

-Οι λατινικές λέξεις με  μαύρο χρώμα πχ, αφορούν Ομοταξίες π.χ Θηλαστικά, Πτηνά κλπ.
-Οι λατινικές λέξεις μπλέ χρώμα με πχ, αφορούν τάξεις
-Οι λατινικές λέξεις με κατάληξη σε -idae αφορούν οικογένειες
-Οι λατινικές λέξεις με κατάληξη σε  -inae αφορούν υπο-οικογένειες


Ζ Ω Α   Σ Π Ο Ν Δ Υ Λ Ο Ζ Ω Α  


ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
INSECTIVORA
Talpidae
Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteini
Myotis blythii
Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis

RODENTIA
Sciuridae
Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
   Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Castoridae
   Castor fiber (εκτός των φινλανδικών και σουηδικών πληθυσμών)
Microtidae
   Microtus cabrerae
* Microtus oeconomus arenicola

CARNIVORA
Canidae
* Alopex lagopus
* Canis lupus
 (ισπανικοί πληθυσμοί: μόνο αυτοί νοτίως του Duero 
   ελληνικοί πληθυσμοί: μόνο αυτοί νοτίως του 39ο παραλλήλου )
Ursidae
Ursus arctos 
Mustelidae
* Gulo gulo
   Lutra lutra
   Mustela lutreola
Felidae
   Lynx lynx 
* Lynx pardina
Phocidae
   Halichoerus grypus (V)
* Monachus monachus
   Phoca hispida bottnica (o)
* Phoca hispida saimensis
   Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
   Rangifer tarandus fennicus (o)
Bovidae
   Capra aegagrus (φυσικοί πληθυσμοί)
* Capra pyrenaica pyrenaica
   Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon)
 (φυσικοί πληθυσμοί  Κορσικής  και Σαρδηνίας)
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)
   Rupicapra rupicapra balcanica

CETACEA
Phocoena phocoena
Tursiops truncatus

ΕΡΠΕΤΑ
CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae
* Caretta caretta
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa

SAURIA
Lacertidae
   Gallotia galloti insulanagae
* Gallotia simonyi
   Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
   Lacerta monticola
   Lacerta schreiberi
   Podarcis lilfordi
   Podarcis pityusensis
Scincidae
Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis)
Gekkonidae
Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Viperidae
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
   Vipera ursinii

ΑΜΦΙΒΙΑ
CAUDATA
Salamandridae
   Chioglossa lusitanica
   Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
* Salamandra atra aurorae
   Salamandrina terdigitata
   Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
   Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
   Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
   Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
Hydromantes (Speleomantes) supramontes
ANURA
Discoglossidae
Alytes muletensis
   Bombina bombina
   Bombina variegata
   Discoglossus galganoi (inclut Discoglossus "jeanneae")
   Discoglossus montalentii
   Discoglossus sardus
Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
Pelobates fuscus insubricus

ΙΧΘΕΙΣ
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (O)
Lampetra fluviatilis (V)
 (εκτός των φινλανδικών και σουηδικών πληθυσμών)
Lampetra planeri (o) (εκτός των φινλανδικών και σουηδικών πληθυσμών)
Lethenteron zanandreai (V)
Petromyzon marinus (o)
 (εκτός των σουηδικών πληθυσμών)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
* Acipenser sturio
CLUPΙIFORMES
Clupeidae
Alosa spp. (V)
SALMONIFORMES
Salmonidae
Hucho hucho (φυσικών πληθυσμών (V)
Salmo macrostigma (o)
Salmo marmoratus (o)
Salmo salar (uniquement en eau douce) (V) (εκτός των φινλανδικών πληθυσμών)
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus (ανάδρομοι πληθυσμοί σε ορισμένους τομείς της Βόρειας Θάλασσας)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (o) 
(εκτός των φινλανδικών πληθυσμών)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma polylepis (o) (inclut C. Willkommi)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
* Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)
Phoxinellus spp. (O)
Rhodeus sericeus amarus (o)
Rutilus alburnoides (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus frisii meidingeri (o)
Rutilus lemmingii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus pigus (o)
Rutilus rubilio (o)
Scardinius graecus (o)
Cobitidae
Cobitis taenia (o) (εκτός των φινλανδικών πληθυσμών)
Cobitis trichonica (o)
Misgurnus fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)
Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa)
SILURIFORMES
Siluridae
Silurus aristotelis (V)
ATHΙRINIFORMES
Cyprinodontidae
   Aphanius iberus (o)
   Aphanius fasciatus (o)
* Valencia hispanica
* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)
PERCIFORMES
Percidae
Gymnocephalus schraetzer (V)
Zingel spp. [(o) exceptι Zingel asper et Zingel zingel (V)]
Gobiidae
Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)
Padogobius nigricans (o)
Pomatoschistus canestrini (o)
SCORPAΙNIFORMES
Cottidae
Cottus gobio (o) (εκτός των φινλανδικών πληθυσμών)
Cottus petiti (o)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟ 1:
 Αξιολόγηση, σε εθνικό επίπεδο, της σχετικής σημασίας των περιοχών για κάθε τύπο φυσικού οικοτόπου του παραρτήματος Ι και κάθε είδος του παραρτήματος ΙΙ (συμπεριλαμβανομένων των τύπων φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και των ειδών προτεραιότητας)
Α. Κριτήρια αξιολόγησης της περιοχής για ένα δεδομένο τύπο φυσικού οικοτόπου του παραρτήματος Ι
α) Βαθμός αντιπροσωπευτικότητας του τύπου του φυσικού οικοτόπου στην περιοχή. 
β) Έκταση της περιοχής που καλύπτεται από τον τύπο φυσικού οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια η οποία καλύπτεται από αυτό τον τύπο φυσικού οικοτόπου στο εθνικό έδαφος. 
γ) Βαθμός διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του συγκεκριμένου τύπου φυσικού οικοτόπου και δυνατότητα αποκατάστασης. 
δ) Συνολική αξιολόγηση της αξίας της περιοχής για τη διατήρηση του συγκεκριμένου τύπου φυσικού οικοτόπου. 
Β. Κριτήρια αξιολόγησης της περιοχής για ένα δεδομένο είδος του παραρτήματος ΙΙ
α) Μέγεθος και πυκνότητα του πληθυσμού του είδους που είναι παρών στην περιοχή σε σχέση με τους πληθυσμούς που είναι παρόντες στο εθνικό έδαφος. 
β) Βαθμός διατήρησης των στοιχείων του οικοτόπου που είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο είδος και δυνατότητα αποκατάστασης. 
γ) Βαθμός απομόνωσης του πληθυσμού που είναι παρών στην περιοχή σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο φυσικής κατανομής του είδους. 
δ) Συνολική αξιολόγηση της αξίας της περιοχής για τη διατήρηση του συγκεκριμένου είδους. 
Γ. Με βάση τα κριτήρια αυτά, τα κράτη μέλη ταξινομούν τις περιοχές που προτείνουν στον εθνικό τους κατάλογο ως περιοχές που είναι δυνατό να αναγνωριστούν ως κοινοτικής σημασίας ανάλογα με τη σχετική τους αξία για τη διατήρηση κάθε τύπου φυσικού οικοτόπου ή κάθε είδους που περιλαμβάνεται αντίστοιχα στα παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ το οποίο τις αφορά. 
Δ. Στον κατάλογο αυτό φαίνονται οι περιοχές στις οποίες παρέχεται προστασία στους τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και στα είδη προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί από τα κράτη μέλη με βάση τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στα σημεία Α και Β παραπάνω. 
ΣΤΑΔΙΟ 2: Αξιολόγηση της κοινοτικής σημασίας των περιοχών που περιλαμβάνονται στους εθνικούς καταλόγους
Όλες οι περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη στο στάδιο 1, οι οποίες παρέχουν προστασία σε τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή/και σε είδη προτεραιότητας θεωρούνται ως περιοχές κοινοτικής σημασίας. 
Κατά την αξιολόγηση της κοινοτικής σημασίας των άλλων περιοχών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των κρατών μελών, δηλαδή κατά την αξιολόγηση της συμβολής τους στη διατήρηση ή στην αποκατάσταση, υπό ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης, ενός φυσικού οικοτόπου του παραρτήματος Ι ενός είδους του παραρτήματος ΙΙ ή/και της συμβολής τους στη συνοχή του Natura 2 000 θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 
α) η σχετική αξία της περιοχής σε εθνικό επίπεδο-
β) η γεωγραφική θέση της περιοχής σε σχέση προς τις μεταναστευτικές οδούς ειδών του παραρτήματος ΙΙ καθώς και προς το ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος ενός οικοσυστήματος χαρακτηριζόμενου από συνοχή το οποία να βρίσκεται εκατέρωθεν εσωτερικών συνόρων της Κοινότητας-
γ) η συνολική έκταση της περιοχής-
δ) ο αριθμός τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος Ι και ειδών του παραρτήματος ΙΙ που είναι παρόντα στην περιοχή-
ε) η συνολική οικολογική αξία της περιοχής για την ή τις συγκεκριμένες ευρύτερες βιογεωγραφικές περιοχές ή/και για το σύνολο του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 2, τόσο από την άποψη της χαρακτηριστικής ή της μοναδικής φύσης των στοιχείων από τα οποία συντίθεται η περιοχή, όσο και από την άποψη του συνδυασμού τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Τα είδη που αγιοράφονται σ' αυτό το παράρτημα αναφέρονται: 
- με την ονομασία του είδους ή του υποείδους ή
- με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη τάξη ή σε καθορισμένο τμήμα της εν λόγω τάξης.
Η συντομογραφία "spp." μετά την ονομασία οικογένειας ή γένους υποδηλώνει όλα τα είδη που ανήκουν σ' αυτή την οικογένεια ή σ'αυτό το γένος.

Ζ Ω Α   Σ Π Ο Ν Δ Υ Λ Ο Ζ Ω Α 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
CARNIVORA
Canidae 

-Canis aureus
-Canis lupus
 (Ισπανικοί πληθυσμοί βορείως του Ντουέρο και ελληνικοί πληθυσμοί βορείως του 39ου παραλλήλου)
Mustelidae
-Martes martes
-Mustela putorius

Phocidae
-Όλα τα είδη που δεν αναφέρονται στο παράρτημα IV
Viverridae
-Genetta genetta
-Herpestes ichneumon
DUPLICIDENTATA
Leporidae
-Lepus timidus
ARTIODACTYLA
Bovidae

-Capra ibex
-Capra pyrenaica
 (εκτός από Capra pyrenaica pyrenaica)
-Rupicapra rupicapra (εκτός από Rupicapra rupicapra balcarica)

ΑΜΦΙΒΙΑ
ANURA
Ranidae
-Rana esculenta
-Rana perezi
-Rana ridibunda
-Rana temporaria

ΙΧΘΕΙΣ
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
-Lampetra fluviatilis
-Lethenteron zanandrai
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
-Όλα τα είδη που δεν αναφέρονται στο παράρτημα V
SALMONIFORMES
Salmonidae
-Thymallus thymallus
-Coregonus spp. 
εκτός από Coregonus oxyrhynchus - ανάδρομοι πληθυσμοί)
-Hucho hucho
-Salmo salar
 (μόνο σε γλυκά νερά)
Cyprinidae
-Barbus spp.
PERCIFORMES
Percidae
-Gymnocephalus schraetzer
-Zingel zingel
CLUPEIFORMES
Clupeidae
-Alosa spp.
SILURIFORMES
Siluridae
-Silurus aristotelis

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
α) Μη επιλεκτικά μέσα
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
- Τυφλά ή ακρωτηριασμένα ζώα χρησιμοποιούμενα για δόλωμα
- Μαγνητόφωνα
- Ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά συστήματα που μπορούν να θανατώνουν ή να προκαλούν σύγχυση
- Τεχνητές φωτεινές πηγές
- Καθρέπτες και άλλα μέσα που θαμπώνουν
- Μέσα φωτισμού στόχων
- Συστήματα στοχάστρων για νυκτερινή σκόπευση που περιλαμβάνουν μεγεθυντή εικόνων ή μετατροπέα ηλεκτρονικών εικόνων
- Εκρηκτικά
- Δίκτυα μη επιλεκτικά ως προς την αρχή που διέπει τη χρήση τους ή ως προς τις συνθήκες χρήσης τους
- Παγίδες μη επιλεκτικές ως προς την αρχή που διέπει τη χρήση τους ή ως προς τις συνθήκες χρήσης τους
- Βαλλίστρα
- Δηλητήρια ή δολώματα με δηλητήριο ή με αναισθητικό
- Διοχέτευση αερίων ή καπνών
- Ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας μπορεί να χωρέσει περισσότερα από δύο φυσίγγια
ΙΧΘΕΙΣ
- Δηλητήριο
- Εκρηκτικά
β) Μεταφορικά μέσα
- Αεροσκάφη
- Εν κινήσει οχήματα με κινητήρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: 
ΤΥΠΟΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .