Οδηγία 409/79/ΕΟΚ «περι διατηρήσεως των αγρίων πτηνών»

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ KOINOΊΉΤΩN. 

Έχοντας υπόψη:

 

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 235.
τη πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώμη της Συνελεύσεως (2).
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Έπιτροπής (3).

Εκτιμώντας:
ότι, η δήλωση του Συμβουλίου της 22ας Νοεμορίου 1973 περί προγράμματος δράσεως των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα τοϋ περιβάλλοντος( 4) προβλέπει ειδικές ενέργειες γιά την προστασία των πτηνών, που, συμπληρώνονται από το ψήφισμα της 17ης Μαίου 1977 του Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων και τών αντιπροσώπων τών κυβερνήσεων τών Κρατών μελών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στά πλαίσια τοϋ Συμβουλίου σχετικά με τη συνέχιση και την πραγματοποίηση μιάς πολιτικής και ενός προγράμματος δράσεως των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος (S) ,

ότι, στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών μελών. ένας μεγάλος αριθμός ειδών πτηνών που ζούν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση υφίσταται μείωση του πληθυσμoύ του, η οποία είναι ταχύτατη σε ορισμένες περιπτώσεις και ότι η μείωση αυτή αποτελεί σοβαρό κίνδυνο γιά τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως εξαιτίας των απειλητικών συνεπειών της στήν οικολογική ισορροπία  

ότι τα είδη των πτηνών που ζούν εκ φύσεως σέ άγρια κατάσταση στο ευρωπαίκό έδαφος των Κρατών μελών είναι κατά μεγάλο μέρος είδη άποδημητικά ότι τέτοια είδη αποτελούν μιά κοινή κληρονομιά και ότι η αποτελεσματική προστασία των πτηνών είναι πρόβλημα περιβάλλοντος τυπικά διασυνοριακό πού συνεπάγεται κοινές εύθύνες

ότι, οι συνθήκες διαβιώσεως των πτηνών στή Γροιλανδία διαφέρουν θεμελιωδώς από τις συνθήκες πού αντιμετωπίζουν τα πτηνά στις άλλες περιοχές του ευρωπαϊκού έδάφους των Κρατών μελών λόγω των γενικών συνθηκών και ιδίως του κλίματος, της μικρής πυκνότητος πληθυσμoύ και ως επίσης καί της εξαιρετικής εκτάσεως και γεωγραφικής θέσεως αυτής της νήσου.

ότι, ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να μην εφαρμοστεί στή Γροιλανδία η παρούσα οδηγία

ότι, η διατήρηση των πτηνών που ζούν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών μελών είναι αναγκαία γιά την πραγμάτωση, στα πλαίσια της λειτουργίας της κοινής άγορας των στόχων της Κοινότητος στούς τομείς της βελτιώσεως των συνθηκών ζωής, μιας αρμονικής αναπτύξεως των οικονομικών δραστηριοτήτων στό σύνολο της Κοινότητος καί μιας εκτάσεως συνεχούς και ισόρροπης, αλλά ότι οι ειδικές εξουσίες που απαιτοϋνται γι'αυτό το σκοπό δεν έxoυv προβλεφθεί από την συνθήκη

ότι, τα προς λήψη μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται στούς διαφόρους παράγοντες πού μπορούν να έπιδράσουν στο επίπεδο πληθυσμoύ των πτηνών, δηλαδή τις επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων καί κυρίως την καταστροφή καί τη ρύπανση του οικοτόπων τους. τη σύλληψη καί τη θανάτωση από τον άνθρωπο καθώς καί το εμπόριο πού δημιουργούν οι δραστηριότητες αυτές καί ότι είναι σκόπιμο να προσαρμοσθεί ο βαθμός αυτών τών μέτρων στήν κατάσταση των διαφόρων ειδών στα πλαίσια μιας πολιτικής διατηρήσεως

ότι, η διατήρηση αυτή έχει ως αντικείμεvο τη μακροπρόθεσμη προστασία καί τη διαχείριση φυσικών πόρων ως αναπόσπαστο μέρος της κληρονομιάς των ευρωπαϊκών λαών

ότι επιτρέπει τη ρύθμιση αυτών των πόρων καί ρυθμίζει την εκμετάλλευσή τους με βάση τά αναγκαία μέτρα γιά τη διατήρηση καί την προσαρμογή των φυσικών ισορροπιών των ειδών στα όρια του λογικά δυνατού

ότι, η διαφύλαξη, η διατήρηση ή η αποκατάσταση μιάς επαρκούς ποικιλίας καί εκτάσεως οικοτόπων είναι απαραίτητες γιά τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών

ότι όρισμένα είδη πτηνών πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μέτρων ειδικής διατηρήσεως σχετικά με τον οικότοπό τους, ώστε να εξασφαλισθεί η επιβίωση καί η αναπαραγωγή τους στήν περιοχή εξαπλώσεώς τους ότι αυτά τα μέτρα πρέπει ομοίως να λάβουν υπόψη τα αποδημητικά είδη καί να συντονισθούν με σκοπό τη δημιουργία ενός συναφούς δικτύου

ότι, γιά να μην ασκούν ένδεχομένως τα εμπορικά συμφέροντα βλαπτική πίεση στα επίπεδα απολήψεως, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί μιά γενική απαγόρευση εμπορίας καί να περιορισθούν οι εξαιρέοεις μόνο στα είδη των οποίων η βιολογική κατάσταση το επιτρέπει, αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες πού επικρατούνστις διάφορες περιοχές

ότι, λόγω τού επιπέδου τού πληθυσμoύ τους, της γεωγραφικής κατανομής τους καί τού ρυθμού αναπαραγωγής τους στό σύνολο της Κοινότητος, ορισμένα είδη μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο θήρας, πράγμα πού αποτελεί μιά αποδεκτή εκμετάλλευση, εφ' όσον θεσπισθούν καί γίνουν σεβαστά ορισμένα όρια η δέ θήρα αυτή πρέπει να συμβιβάζεται με τη διατήρηση τού πληθυσμoύ αυτών των ειδών σε ικανοποιητικό έπίπεδο

ότι τα μέσα, οι εγκαταστάσεις ή οι μέθοδοι συλλήψεως ή θανατώσεως μαζικής καί όχι έπιλεκτικής, καθώς καί η καταδίωξη με όρισμένα μέσα μεταφοράς, πρέπει νά απαγορευθούν εξαιτίας της υπερβολικής πιέσεως πού ασκούν ή μπορούν να ασκήσουν στο έπίπεδο του πληθυσμoύ των σχετικών ειδών

ότι λόγω της σημασίας πού έχoυν όρισμένες ειδικές καταστάσεις είναι σκόπιμο να προβλεφθεί, υπό ορισμένες συνθήκες, η δυνατότητα παρεκκλίσεως η οποία θα υπόκειται στήν επίβλεψη της Επιτροπής

ότι η διατήρηση των πτηνών καί ειδικότερα η διατήρηση των αποδημητικών πτηνών, θέτει ακόμα προβλήματα γιά τα όποία πρέπει να αναληφθούν επιστημονικές εργασίες καί ότι οι εργασίες αυτές θα επιτρέψουν εκτός των άλλων την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων πού λαμβάνονται

ότι πρέπει να υπάρχει μέριμνα, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, ώστε η ενδεχόμενη εισαγωγή ειδών πτηνών τα οποία δεν ζούν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος τών Κρατών μελών να μην προκαλεί βλάβη στην τοπική χλωρίδα καί πανίδα

ότι η Επιτροπή θα ετοιμάζει καί θα κοινοποιεί κάθε τρία χρόνια στα Κράτη μέλη μιά έκθεση συνθέσεως βασισμένη στίς πληροφορίες τις οποίες θα τις διαβιβάζουν τα Κράτη μέλη σχετικά με την έφαρμογή των εθνικων διατάξεων πού θά ληφθούν με βάση τήν παρούσα οδηγία

ότι η τεχνική καί επιστημονική πρόοδος απαιτεί την ταχεία προσαρμογή ορισμένων παραρτημάτων ότι, γιά να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων πού είναι αναγκαία γι' αυτόν το σκοπό, είναι σκόπιμο να  προβλεφθεί μιά διαδικασία, η οποία θα καθιερώνει μιά στενή συνεργασία μεταξύ τών Κρατών μελών καί της Επιτροπής στα πλαίσια μιάς επιτροπής γιά την προσαρμογή στην τεχνική καί επιστημονική πρόοδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ OΔHΓΙA:

Αρθρo 1
1. Η παρούσα οδηγία αφορά στη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών πού ζούν εκ φύσεως σέ άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών μελών στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη. Έχει αντικείμενο την προστασία, τη διαχείριση καί τη ρύθμιση των ειδών αυτών καί κανονίζει την εκμετάλλευσή τους.
2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πτηνά, τα αυγά, τις φωλιές καί τούς οικοτόπους τους.
3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στη Γροιλανδία.

Αρθρo 2
Τά Κράτη μέλη υιοθετούν όλα τα άναγκαία μέτρα με σκοπό να διατηρηθεί ή να προσαρμοσθεί ο πληθυσμός όλων των ειδών των πτηνών πού αναφέρονται στο αρθρο 1 σ' ένα επίπεδο πού να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις οικολογικές, επιστημονικές καί μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις οικονομικές καί ψυχαγωγικές απαιτήσεις.

Αρθρο 3
1. Λαμβάνοντας υπόψη τις αναφερόμενες στο αρθρο 2 απαιτήσεις τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να διαφυλαχθεί, διατηρηθεί ή αποκατασταθεί γιά όλα τα αναφερόμενα στο αρθρο 1 είδη πτηνών μια επαρκής ποικιλία καί επιφάνεια οικοτόπων.
2. Η διαφύλαξη, η συντήρηση καί η άποκατάσταση των βιοτόπων καί των οικοτόπων περιλαμβάνουν προπάντων τα ακόλουθα μέτρα
α) δημιουργία ζωνών προστασίας
δ) συντήρηση καί διευθέτηση σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των οικοτόπων πού βρίσκσνται στο εσωτερικό καί στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας 
γ) αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων  
δ) δημιουργία βιοτόπων

Αρθρο 4
1. Γιά τα είδη πού αναφέρονται στο παράρτημα Ι προβλέπονται μέτρα ειδικής διατηρήσεως. πού άφορούν τον οικότοπό τους, γιά να εξασφαλισθεί η έπιβίωση καί η αναπαραγωγή των ειδών αυτών στη ζώνη εξαπλώσεώς τους. 
Γιά το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη:
α) τα είδη πού απειλούνται με εξαφάνιση.
β) τά είδη πού είναι ευπαθή σε ορισμένες μεταβολές των οικοτόπων τους.
γ) Τά είδη πού θεωρoύνται σπάνια διότι οι πληθυσμοί τους είναι μικροί ή η τοπική τους εξάπλωση περιορισμένη .
δ) άλλα είδη που έχoυν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής, λόγω ιδιοτυπίας του οικοτόπου τους.
Γιά να πραγματοποιηθούν οι εκτιμήσεις θα ληφθούν υπόψη οι τάσεις καί οι μεταβολές των επιπέδων του πληθυσμού.
Τά Κράτη μέλη κατατάσσουν κυρίως σε ζώνες ειδικής προστασίας τα εδάφη τα πιό κατάλληλα. σε αριθμό καί έπιφάνεια, γιά τη διατήρηση των ειδών αύτών στη γεωγραφική θαλάσσια καί χερσαία ζώνη στην οποία έχει εφαρμογή η παρούσα οδηγία.
2. Ανάλογα μέτρα υιοθετοϋνται από τα Κράτη μέλη για τα αποδημητικά είδη πού δεν μνημονεύονται στο παράρτημα Ι, των οποίων η ελευση είναι τακτική, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προστασίας στη γεωγραφική θαλάσσια καί χερσαία ζώνη στήν οποία εφαρμόζεται ή παρούσα οδηγία, όσον αφορά τις περιοχές αναπαραγωγης, αλλαγής φτερώματος καί διαχειμάσεως, καί τις ζώνες όπου βρίσκονται οι σταθμοί κατά μήκος των οδών αποδημίας. 
Γιά το σκοπό αυτό τά Κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στήν προστασία των υγροτόπων, καί ιδίως όσων έχουν διεθνή σπουδαιότητα.
3. Τά Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Έπιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες γιά να μπορεί αυτή να παίρνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες γιά τον αναγκαίο συντονισμό ώστε οι αναφερόμενες στις παραγράφους Ι, αφ' ενός, καί 2, άφ'ετέρου. του παρόντος άρθρου ζώνες να αποτελούν ένα συναφές δίκτυο, πού θα ανταποκρίνεται στίς απαιτήσεις προστασίας των ειδών στή γεωγραφική θαλάσσια καί χερσαία ζώνη στην οποία εφαρμόζεται η παρούσα όδηγία.
4. Τα Κράτη μέλη υιοθετούν κατάλληλα μέτρα γιά να αποφύγουν στίς ζώνες προστασίας πού προβλέπονται στίς παραγράφους 1 καί 2 τη ρύπαvση ή τη φθορά των οικοτόπων. καθώς καί τις επιζήμιες γιά τα πτηνά διαταράξεις, όταν αυτές έχουν σημαντικές συνέπειες σε σχέση με τούς αντικειμενικούς στόχους του παρόντος άρθρου. Τα Κράτη μέλη θα προσπαθήσουν επίσης, να αποφύγoυν τη ρύπανση ή τη φθορά των οικοτόπων καί εξω από τις ζώνες προστασίας.


Αρθρο 5
Μέ την επιφύλαξη των αρθρων 7 καί 9, τα Κράτη μέλη υιοθετοϋν τα αναγκαία μέτρα γιά να εγκαθιδρύσουν ένα γενικό καθεστώς προστασίας όλων των ειδών πτηνών πού αναφέρονται στο άρθρo 1 καί περιλαμβάνουν ειδικότερα την απαγόρευση:
α) τoυ εκ προθέσεως φόνου ή συλλήψεως πτηνών με οιονδήποτε τρόπο 
β) τήν εκ προθέσεως καταστροφής ή βλάβης των φωλιών καί των αυγών καί της αφαιρέσεως των φωλιών 
γ) της συλλογής των αυγών στη φύση καί της κατοχής του έστω καί κενών 
δ) της σκόπιμης ενoχλήσεως των πτηνών, ιδιαίτερα κατά τήν περίοδο αναπαραγωγης καί εξαρτήσεως, όταν αυτή έχει σημαντικές συνέπειες σε σχέση με τούς αντικειμενικούς σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ε) της κατοχής των ειδών πτηνών, των οποίων απαγορεύεται η θήρα καί η σύλληψη.

Αρθρο 6
1. Μέ την επιφύλαξη των παραγράφων 2 καί 3. τα Κράτη μέλη απαγορεύουν γιά όλα τα είδη των πτηνών πού άναφέρονται στο άρθρο 1, την πώληση, τη μεταφορά γιά πώληση, την κατοχή γιά πώληση καθώς καί τη διάθεση γιά πώληση των ζωντανών καί νεκρών πτηνών καθώς καΙ οιουδήποτε μέρους ή προϊόντος πού προέρχεται από το πτηνό καί πού αναγνωρίζεται εύκολα.  
2. Για τα είδη πού περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1, δραστηριότητες πού Αναφέρονται στην παράγραφο 1 δέν Απαγορεύονται Εφ' όσον τα πτηνά έχουν φονευθεί ή συλληφθεί νόμιμα ή έχουν με άλλο νόμιμο τρόπο αποκτηθεί.
3. Τά Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στο έδαφός τους, γιά τα είδη πού περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2, τις δραστηριότητες πού αναφέρονται στην παράγραφο 1 καί να προβλέψουν γι' αυτόν το σκοπό περιορισμούς. εφ' όσον τα πτηνά έχoυν φονευθεί ή συλληφθεί νόμιμα ή έχoυν με άλλο νόμιμο τρόπο αποκτηθεί.
Τα Κράτη μέλη πού επιθυμoϋν νά παραχωρήσουν αυτή την άδεια συμβουλεύονται προηγουμένως την Επιτροπή με την οποία εξετάζουν αν η εμπορία των ατόμων τoυ εν λόγω είδους οδηγεί ή απειλεί, σύμφωνα με λογικές προβλέψεις, να οδηγήσει σε κίνδυνο το επίπεδο τoυ πληθυσμoύ  ή γεωγραφική κατανομή ή τό ρυθμό Αναπαραγωγης του στο σύνολο της Κοινότητος. Αν η έξέταση αυτή δείξει ότι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής η υπό συζήτηση άδεια οδηγεί ή απειλεί να οδηγήσει σε κάποιον από τούς κινδύνους πού απαριθούνται παραπάνω, η  Επιτροπή απευθύνει στο Κράτος μέλος μιά σύσταση δεόντως αιτιολογημένη, αποδοκιμάζοντας την εμπορία τoυ εν λόγω είδους. Αν ή 'Επιτροπή εκτιμά ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, πληροφορεί σχετικά το Κράτος μέλος.
Η σύσταση της  Επιτροπής δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το Κράτος μέλος πού παραχωρεί μιά άδεια με βάση την παρούσα παράγραφο ελέγχει σε κανονικά διαστήματα αν πληρoύvται ακόμη οι απαιτούμενοι όροι γιά τη χορήγηση της αδειας αυτής.
4. Γιά τα είδη πού περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 3, η  Επιτροπή προβαίνει σε μελέτες γιά το βιολογικό καθεστώς τους καί τις επιπτώσεις της εμπορίας σ'αύτό.Υποβάλλει, το αργότερο τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας τού άρθρου 18 παράγραφος Ι, μία έκθεση καί τις προτάσεις της στην επιτροπή πουαναφέρεται στο άρθρo 16, εν όψει αποφάσεως γιά την εγγραφή των ειδών αυτών στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2. 
Περιμένοντας αυτή την απόφαση τα Κράτη μέλη μπoρoϋV να εφαρμόζουν γι' αυτά τα είδη τις υπάρχουσες γεvικές διατάξεις με την έπιφύλαξη της παραγράφου 3.

Aρθρo 7
1. Ανάλογα με το επίπεδο τού πληθυσμoύ τους, τη γεωγραφική κατανομή καί το ρυθμό αναπαραγωγης τους σ'όλη την Κοινότητα, τα αναφερόμενα στο παράρτημα ΙΙ είδη είναι δυνατόν να άποτελέσουν αντικείμενο θηρευτικών πράξεων στα πλαίσια τής εθvικής νομοθεσίας. Τα Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η θήρα αυτών των ειδών να μην υπονομεύει τις προσπάθειες διατηρήσεως πού αναλαμβάνονται στη ζώνη εξαπλώσεώς τους.
2. Τα είδη πού απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1 είναι δυνατόν να Θηρεύoνται στη γεωγραφική Θαλάσσια καί χερσαία ζώνη εφαρμογής της παρούσης όδηγίας.
3. Τα είδη πού απαριΘμούνται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 2, είναι δυνατόν να θηρεύoνται μόνο στα Κράτη μέλη, γιά τα οποία έχoυν σημειωθεί.
4. Τα Κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η θηρευτική δραστηριότητα στην οποία συμπεριλαμβάνονται καί η ιερακoθηρία, όπως προκύπτει από την εφαρμογή των ισχυουσών εθvικών διατάξεων, σέβεται τις αρχές μιάς ορθολογικής χρησιμοποιήσεως καί μιάς οικολογικά ισορροπημένης ρυθμίσεως γιά τα είδη πτηνών πού αφορά, καί ότι η πρακτική αυτή είναι συμβιβάσιμη, ως προς τον πληθυσμό των ειδών αυτών, καί ιδιαίτερα των αποδημητικών, με τις υποχρεώσεις πού προκύπτουν από το άρθρo 2. Τά Κράτη μέλη μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε τα είδη στά οποία εφαρμόζεται η θηρευτική νομοθεσία να μη θηρεύoνται κατά την περίοδο φωλεοποιήσεως, ούτε κατά τις διάφορες φάσεις τής αναπαραγωγης καί εξαρτήσεως. Όταν πρόκειται γιά αποδημητικά είδη μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε τα είδη πού υπόκεινται στη θηρευτική νομοθεσία να μη θηρεύονται κατά την περίοδο αναπαραγωγης καί κατά την επιστρoφή τους στον τόπο φωλεοποιήσεως. 
Τα Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην επιτροπή όλες τις χρήσιμες πληροφορίες γιά την πρακτική εφαρμογή της θηρευτικής νομοθεσίας τους.

Αρθρο 8
1. Όσον αφορά τη θήρα, τη σύλληψη ή τη θανάτωση πτηνών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, τα Κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση οιουδήποτε μέσου, εγκαταστάσεων ή μεθόδων μαζικής ή όχι επιλεκτικής συλλήψεως ή θανατώσεως, ή πού μπορεί να προκαλέσει τοπικά την εξαφάνιση ενός είδους, ιδιαίτερα εκείνων των μέσων πού αναφέρονται στο παράρτημα ΙV υπό α).
2. Τα Κράτη μέλη απαγορεύουν επίσης την καταδίωξη με τα μεταφορικά μέσα καί υπό τούς όρους πού σημειώνονται στο παράρτημα ΙV υπό 6).

Αρθρο 9

1. Εφ' όσον δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις τα Κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις τών ερθρων 5, 6, 7 καί 8 γιά τούς εξής λόγους:
α) -γιά λόγους υγείας καί δημόσιας ασφάλειας,
   - γιά λόγους αεροπορικής ασφάλειας, 
   - γιά να προληφθούν σοβαρές ζημιές στίς καλλιέργειες, στα οικιακά ζώα, στα δάση, στην αλιεία καί στα ύδατα,
   - γιά την προστασία της χλωρίδας καί πανίδας 
β) - γιά ερευνητικούς καί διδακτικούς σκοπούς, γιά σκοπούς εμπλουτισμού πληθυσμών καί επανεισαγωγης, καθώς καί γιά εκτροφή σχετική με αυτές τις ενέργειες 
γ) - γιά να επιτραπεί με αυστηρά ελεγχόμενους όρους καί τρόπο επιλεκτικό η σύλληψη, η κράτηση καί η ορθολογική εκμετάλλευση ορισμένων πτηνών σε μικρές ποσότητες.
2. Οι εξαιρέσεις πρέπει να μνημονεύουν:
- τα είδη πού αποτελούν αντικείμενο εξαιρέσεων,
- τα επιτρεπόμενα μέσα, εγκαταστάσεις ή μεθόδους συλλήψεως ή θανατώσεως,
- τις συνθηκες κινδύνου καί τις χρονικές καί τοπικές περιστάσεις στις όποίες οι έξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοσθούν,
- την αρχή η οποία είναι αρμόδια να δηλώσει ότι πληρούνται οι απαραίτητες προυποθέσεις καί να αποφασίσει ποιά μέσα, εγκαταστάσεις ή μέθοδοι μπορούν νά χρησιμοποιηθούν. σέ ποιά όρια καί από ποιά πρόσωπα,
- τούς έλέγχους πού θα πραγματοποιηθούν.
3. Τά Κράτη μέλη απευθύνoυν κάθε χρόνο στην Επιτροπή έκθεση γιά την εφαρμογή των διατάξεων τoυ παρόντος αρθρου.
4. Βάσει των πληροφοριών πού διαθέτει καί ιδιαίτερα αυτών πού τους έχoυν κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή μεριμνά συνεχως ώστε οι συνέπειες αύτων των έξαιρέσεων να μην είναι ασυμβίβαστες με την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή παίρνει τις κατάλληλες γιά το σκοπό αυτόν πρωτοβουλίες.

Αρθρο 10
1. Τά Κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις αναγκαίες έρευνες καί εργασίες με σκοπό την προστασία, τη διαχείριση καί την εκμετάλλευση των πληθυσμων όλων των ειδων πτηνών πού άναφέρονται στό αρθρο 1.
2. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στις έρευνες καί τις εργασίες γιά τα θέματα πού απαριθμoύvται στο παράρτημα V. Τα Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην επιτροπή όλες τις πληροφορίες πού της είναι αναγκαίες γιά να μπορεί να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό το συvτoνισμότων έρευνων καί έργασιων πού αναφέρονται στό παρόν αρθρο.

Αρθρο 11
Τά Κράτη μέλη μεριμνoύν ώστε η τυχόν εισαγωγή ειδών πτηνών πού δεν ζoύν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στό ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατων μελών να μην προξενεί καμιά βλάβη στην τοπική χλωρίδα και πανίδα. Συμβουλεύονται καί σχετικά την Επιτροπή.

Αρθρο 12
1. Τά Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε τριετία, από τη λήξη της προθεσμίας πού προ6λέπεται στό αρθρο 18 παράγραφος Ι, μία έκθεση γιά την εφαρμογή των εθνικώv διατάξεων πού έχoυν ληφθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
2. Η Επιτροπή ετοιμάζει κάθε τριετία μία έκθεση συvθέσεως βασισμένη στις πληροφορίες πού αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το μέρος τoυ σχεδίου της έκθέσεως τό σχετικό μέ τις πληροφορίες, πού παρέχονται από ένα Κράτος μέλος, διαβιβάζεται γιά επαλήθευση στις άρχές του εν λόγω Κράτους μέλους. Το οριστικό κείμενο της έκθέσεως κοινοποιείται στά Κράτη μέλη.

Αρθρο 13
Η εφαρμογή των μέτρων πού λαμβάνόνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί νά οδηγήσει σε υπoβάθμιση της σημερινης καταστάσεως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών πού άναφέρονται στο αρθρο 1.


Αρθρο 14
Τά Κράτη μέλη μπορούν να πάρουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας από αυτά πού προβλέπονται από την παρούσα δδηγία.

Αρθρο 15
Οι τροποποιήσεις πού είναι αναγκαίες γιά την προσαρμογή των παραρτημάτων Ι καί V στις έπιστημονικές καί τεχνολογικές προόδους, καθώς καί οι Τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρo 6 παράγραφος 4 εδάφιο 2 θεσπίζονται σύμφωνα με την αναφερόμενη στό άρθρo 17 διαδικασία.

Αρθρο 16
1. Για τις ανάγκες των τροποποιήσεων πού αναφέρονται στό άρθρο 15 ιδρύεται μία Επιτροπή γιά την Προσαρμογή στην Επιστημονική καί Τεχνική Πρόοδο της παρούσας οδηγίας ή οποία εφεξής ονομάζεται «επιτροπή» καί απαρτίζεται από αντιπροσώπους των Κρατών μελών υπό την προεδρία ενός εκπροσώπου της Επιτροπής.
2. Η έπιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Αρθρο 17
1. Στις περιπτώσεις πού γίνεται αναφορά στή διαδικασία πού καθορίζεται στο παρόν άρθρο η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της είτε με πρωτοβουλία του είτε μετά από αίτηση τού αντιπροσώπου ενός Κράτους μέλους.
2. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπης υποβάλλει στην επιτροπή ένα σχέδιο των μέτρων πού πρέπει να ληφθούν. 
Η έπιτροπή εκφέρει τή γνώμη της γιά τό σχέδιο αυτό έντός μιας προΘεσμίας την οποία ο πρόεδρος μπορεί να καθορίσει ανάλογα με το επείγον τού θέματος.
Αποφαίνεται με πλειοψηφία 41 ψήφων, οι ψήφoι των Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία πού προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ό Πρόεδρος δεν συμμετέχει στήν ψηφοφορία.
3. α) Η Επιτροπή λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα, αν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπης 
β) όταν τά προβλεπόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή έλλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο μιά πρόταση σχετική με τα μέτρα πού πρέπει να ληφθούν. Το συμβούλιο αποφασίζει με αυξημένη, πλειοψηφία.
γ) αν, μετά τή λήξη μιας προθεσμίας τριών μηνών αφότου επελήφθη τού θέματος το Συμβούλιο, αυτό δεν έχει αποφανθεί, τα προταθέντα μέτρα υιoθετoύται από τήν Επιτροπή.

Aρθρo 18
1. Τα Κράτη μέλη θέτoυν σε ισχύ τις αναγκαίες νoμoθετικές, κανονιστικέςκαι διοικητικές διαtάξεις.γιά να συμμορφωθούν πρός την παρούσα οδηγία εντός δύο ετών από την κοινοποίησή τους. Πληροφορούν,σχετικά, αμέσως την Eπιτρoπή.
2. Τα Κράτη μέλη ανακοινώνονν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που υιoθετoύν στόν τομέα που διέπεtαι από την παρούσα οδηγια.
 
Αρθρο 19
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη.
Έγινε στό Λουξεμβούργο στις 2 Απριλίουυ 1979.

Γιά το Συμβούλιο 
ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παρατίθενται παρακάτω τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ/1, ΙΙ/2, και ΙΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχουν ως εξής:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  Ιδιαιτέρως Προστατευόμενα Είδη
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥΣ

 

 

 

GAVIIFORMES
Gaviidae
Κηλιδοβούτι
 (Gavia stellata )
Λαμπροβούτι (Gavia arctica) 
Παγοβούτι (Gavia immer) 

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)
Θυελλοπούλι της Μαδέρας (Pterodroma madera)
Θυελλοπούλι των Desertas (Pterodroma feae)
Θυελλοπούλι του Bulver (Pterodroma Bulverii)
Κυματοβάτης (Oceanodroma leucorhoa)
Κυματοβάτης της Μαδέρας (Oceanodroma castro)

PROCELLARIIFORMES
Procellariidae
Αρτέμης (
Calonectris diomedia)
Μύχος (Puffinus puffinus mauretanicus)
Μικρομύχος (Puffinus assimilis)
Πελαγοδρόμος (Pelagodroma marina) 
Hydrobatidae
Πετρίλος
 (Hydrobates pelagicus) 

PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)
Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus) 
Pelecanidae
Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)
Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) 

CICONIIFORMES
Ardeidae
Ηταυρος
 (Botaurus stellaris) 
Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus)
Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) 
Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) 
Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Αργυροτσικνιάς (Egretta alba) 
Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea) 
Ciconiidae
Μαυροπελαργός (Ciconia nigra) 
Πελαργός (Ciconia ciconia) 
Threskiornithidae 
Χαλκόκοτα
 (Plegadis falcinellus) 
Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia) 

PHOENICOPTERIFORMES 
Phoenicopteridae 

Φοινικόπτερο (Phoenicopterus ruber)

ANSERIFORMES 
Anatidae 
Νανόκυκνος (Cygnus columbianus bewickii)
Αγριόκυκνος (Cygnus cygnus) 
Ασπρομέτωπη (Anser albifrons flavirostris)
Νανόχηνα (Anser erythropus) 
Δαχτυλιδόχηνα (Branta leucopsis) 
Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis) 
Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea) 
Στικτόπαπια (Marmaronetta anguistirostris) 
Βαλτόπαπια (Aythya nyroca) 
Κεφαλούδι (Oxyura leucocephala) 
Νανοπρίστης (Mergus albellus) 


ACCIPITRIFORMES 
Accipitridae 
Σφηκιάρης
 (Pernis apivorus) 
Ελανος (Elanus caeruleus) 
Τσίφτης (Milvus migrans) 
Ψαλιδιάρης (Milvus milvus) 
Θαλασσαετός (Haliaaetus albicilla) 
Γυπαετός (Gypaetus barbatus) 
Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) 
Ορνιο (Gyps fulvus) 
Μαυρόγυπας (Aegypius monachus) 
Φιδαετός (Circaetus gallicus) 
Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus) 
Βαλτόκιρκος (Circus cyaneus) 
Στεπόκιρκος (Circus macrourus) 
Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus) 
Διπλοσάινο (Accipiter gentilis arrigonii)
Τσιχλογέρακο (Accipiter nisus granti)
Σαϊνι (Accipiter brevipes) 
Αετογερακίνα (Buteo rufinus) 
Κραυγαετός (Aquila pomarina) 
Στικταετός (Aquila clanga) 
Βασιλαετός (Aquila heliaca) 
Βασιλαετός της Ιβηρικής (Aquila adalberti)
Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) 
Σταυραετός (Hieraaetus pennatus) 
Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) 
Pandionidae 
Ψαραετός (Pandion haliaetus) 

FALCONIFORMES 
Falconidae 
Κιρκινέζι
 (Falco naumanni) 
Νανογέρακο (Falco columbarius) 
Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) 
Χρυσογέρακο (Falco biarmicus)
Πετρίτης (Falco peregrinus) 
Ασπρογέρακο (Falco rusticolus) 

GALLIFORMES
Tetraonidae

Αγριόκοτα (Bonasia bonasia) 
Βουνοχιονόκοτα (φυλή Πυρηναίων) (Lagopus mutus pyrenaicus)
Βουνοχιονόκοτα (φυλή των Αλπεων) (Lagopus mutus helveticus)
Λυροπετεινός (Tetrao tetrix tetrix)
Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus)
Phasianidae 
Πετροπέρδικα (φυλή των Αλπεων) (Alectoris graeca saxatilis)
Πετροπέρδικα (φυλή Σικελίας) (Alectoris graeca whitakeri)
Βραχοπέρδικα (Alectoris barbara)
Καμπίσια πέρδικα (φυλή Ιταλίας) (Perdix perdix italica)
Καμπίσια πέρδικα (φυλή Ισπανίας) (Perdix perdix Hispaneniensis)
Rallidae 
Στικτοπουλάδα (Porzana porzana) 
Μικροπουλάδα (Porzana parva) 
Νανοπουλάδα (Porzana pusilla) 
Ορτυκομάνα (Crex crex) 
Σουλτανοπουλάδα (Porphyrio porphyrio)
Λειροφαλαρίδα (Fulica cristata)
Gruidae 
Γερανός (Grus grus) 
Otitidae 
Χαμωτίδα (Tetrax tetrax)
Χλαμυδόγαλος (Chlamydotis undulata) 
Αγριόγαλος (Otis tarda) 

CHARADRIIFORMES 
Recurvirostridae 
Καλαμοκανάς
 (Himantopus himantopus) 
Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta) 
Burhinidae 
Πετροτριλίδα (Burhinus oedicnemus) 
Glareolidae
Αμμοδρόμος (Cursorius cursor) 
Νεροχελίδονο (Glareola pratincola) 
Charadriidae
Βουνοσφυριχτής
 (Charadrius morinellus-Eudromias morinellus)
Βροχοπούλι (Pluvialis apricaria) 
Αγκαθοκαλημάνα (Hoplopterus spinosus) 
Scolopacidae 
Μαχητής
 (Philomachus pugnax) 
Διπλομπεκάτσινο (Gallinago media )
Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris) 
Λασπότρυγγας (Tringa glareola) 
Κολυμπότρυγγας (Phalaropus lobatus) 
Ψευτότρυγγας (Turnix sylvatica) 
Ακτοτούρλι (Limosa lapponica) 
Κολυμπότρυγας (Phalaropus lobatus) 

Stercorariidae 
Laridae
Μαυροκέφαλος Γλάρος (Larus melanocephalus) 
Λεπτόραμφος Γλάρος (Larus genei) 
Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) 
Sternidae 
Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica)
Ροδογλάρονο (Sterna dougalii)
Καρατζάς (Sterna caspia) 
Χειμωνογλάρονο (Sterna sandvicensis) 
Ποταμόγλαρονο (Sterna hirundo) 
Χιονογλάρονο (Sterna paradisaea)
Νανογλάρονο (Sterna albifrons) 
Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger)
Μουστακογλάρονο (Chlidonias Hybridus)
Λεπτοραμφόκεπφος (Uria aaige ibericus)

PTEROCLIDIFORMES
Pteroclidae
Ερημοπεριστερόκοτα
 (Pterocles orientalis)
Περιστερόκοτα (Pterocles alchata) 
COLUMBIFORMES 
Columbidae 
Αγριοπερίστερο
 (Columba trocaz) (φυλή Μαδέρας) 
Αγριοπερίστερο (Columba bolii) (φυλή Bolie) 
Φάσσα (Columba palumbus azorica) (φυλή Αζορών)
Δαφνοπερίστερο (Columba junoniae)

STRIGIFORMES 
Strigidae 
Μπούφος (Bubo bubo) 
Χιονόγλαυκα (Nyctea scandiaca)
Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum) 
Βαλτόμπουφος (Asio flammeus) 
Ελατόμπουφος (Χαροπούλι) (Aegolius funereus) 
Σαϊνόγλαυκα (Surnia ulula)
Σταχτοχούχουτας (Strix nebulosa)
Ουραλοχούχουτας (Strix uralensis)

CAPRIMULGIFORMES 

Caprimulgidae 
Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus) 

APODIFORMES 
Apodidae
 
Καφροσταχτάρα (Apus caffer)

CORACIIFORMES 
Alcedinidae 
Αλκυόνα
 (Alcedo atthis)
Coraciidae 
Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)

PICIFORMES 
Picidae 

Σταχτοτσικλιτάρα (Picus canus)
Μαυροτσικλιτάρα (Dryocopus martius) 
Παρδαλοτσικλιτάρα (Dendrocopus major canariensis) (φυλή Καναρίων) 
Παρδαλοτσικλιτάρα (Dendrocopus major thannerii) (φυλή Τανερ ) 
Βαλκανοτσικλιτάρα (Dendrocopos syriacus) 
Μεσοτσικλιτάρα (Dendrocopos medius) 
Λευκονώτης (Dendrocopus leucotus) 
Τριδάχτυλος (Picoides tridactylus) ( R )

PASSERIFORMES 
Alaudidae 
Χερσόφιλος (Chersophilus duponti) 
Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra) 
Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla) 
Κατσουλιέρης της Θεκλας (Galerida theclae)
Δενδροσταρήθρα (Lullula arborea) 
Motacillidae
Χαμοκελάδα (Anthus campestris) 
Bombycillidae 
Troglodytidae 
Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes) 
Turdidae 
Γαλαζολαίμης
 (Luscinia svecica)
Μαυροπετρόκλης (Oenanthe leucura)
Μαυρολαίμης των Καναρίων (Saxicola dacotiae)
Sylviidae
Μουστακοποταμίδα
 (Acrocephalus melanopogon) 
Νεροποταμίδα (Acrocephalus paludicola)
Λιοστριτσίδα (Hippolais olivetorum)
Σαρδοτσιροβάκος (Sylvia sarda) 
Προβηγκοτσιροβάκος (Sylvia undata) 
Μουστακοτσιροβάκος (Sylvia rueppelli) 
Ψαλτοτσιροβάκος (Sylvia nisoria) 
Muscicapidae
Νανομυγοχάφτης
 (Ficedula parva)
Δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata) 
Κρικομυγοχάφτης (Ficedula albicollis)
Sittidae
Τουρκοτσοπανάκος 
(Sitta krueperi) 
Κορσικοτσοπανάκος (Sitta whiteheadi)
Laniidae
Αετομάχος
 (Lanius collurio) 
Γαϊδουροκεφαλάς (Lanius minor) 
Corvidae
Κοκκινοκαλιακούδα
 (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
Fringillidae
Σπίνος (Fringilla coelebs ombriosa) (φυλή Καναρίων)
Γαλαζόσπινος (Fringilla teydea)
Σταυρομύτης της Σκωτίας (Loxia scotica)
Ερημοπύρρουλας (Bucanetes githagineus)
Πύρρουλας των Αζορών (Pyrrhula murina)
Σμυρνοτσίχλονο (Emberiza cineracea) 
Βλάχος (Emberiza hortulana)
Σκουρόβλαχος (Emberiza caesia)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/1
(Θηρεύσιμα σε όλη την Ευρώπη)

ANSERIFORMES 
Anatidae 
Χωραφόχηνα
 (Anser fabalis) 
Σταχτόχηνα (Anser anser)
Καναδόχηνα (Branta canadensis)
Σφυριχτάρι (Anas penelope
Καπακλής (Anas strepera) 
Κιρκίρι (Anas crecca) 
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 
Ψαλιδονούρα (Anas acuta) 
Σαρσέλα (Anas querquedula)
Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) 
Γκισάρι (Aythya ferina)
Μαυροκέφαλη (Aythya fuligula) 

GALLIFORMES 
Phasianidae 
Σκωτικό γκραους
 (πέρδικα) (Lagopus lagopus scoticus et hibericus)
Λευκοπέρδικα των Αλπεων (Lagopus mutus) 
Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar) 
Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)
Κοκκινοπέρδικα (Alectoris rufa)
Καμπίσια πέρδικα (Perdix perdix) 
Φασιανός (Phasianus colchicus)

GRUIFORMES 
Rallidae 
Φαλαρίδα (Fulica atra) 

CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
 
Κουφομπεκάτσινο (Limnocryptes minimus) 
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

COLUMBIFORMES 
Columbidae 
Αγριοπερίστερο
 (Columba livia) 
Φάσσα (Columba palumbus)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/2
(Θηρεύσιμα σε κάθε μιά χώρα)
Η Ελλάδα επιτρέπει τη Θήρα των ειδών μόνο αυτών που σημειώνονται με σταυρό +

ANSERIFORMES 
  Anatidae 
  Κύκνος (Cygnus olor) 
+Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons) 
  Χήνα η βραγχύρυγχος (Anser brachyrhychos)
  Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla) 
  Φερεντίνι (Netta rufina) 
+Μαριλόπαπια (Aythya marila) 
  Πουπουλόπαπια (Somateria mollisima) 
  Χιονόπαπια (Clangula hyemalis) 
  Μαυρόπαπια (Melanitta nigra) 
  Βελουδόπαπια (Melanitta fusca) 
+Βουκεφάλα (Bucephala clangula) 
  Σκουφοπρίστης (Mergus serrator) 
  Χηνοπρίστης (Mergus merganser) 

GALLIFORMES
  Tetraonidae
  Αγριόκοτα (Bonasia bonasia)
  Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus)
  Λυροπετεινός(Tetrao tetrix)
  Phasianidae 
  Βραχοπέρδικα (Alectoris barbara)
+Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chucar)
+Ορτύκι (Coturnix coturnix) 
  Διάνος άγριος (Μελεαγρίς..) (Meleagris gallopavo)

GRUIFORMES 
  Rallidae 
+Νεροπουλάδα (Gallinula chloropus)
  Νεροκοτσέλαα (Gallinula aquaticus) 

CHARADRIIFORMES 
  Haematopodidae 
  Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)
  Charadriidae
+Βροχοπούλι (Pluvialis apricaria)
  Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola) 
+Καλημάνα (Vanellus vanellus) 
  Scolopacidae 
  Χοντροσκαλίδρα (Calidris canutus) 
  Μαχητής (Philomachus pugnax) 
  Λιμόζα (Limosa limosa) 
  Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus) 
  Τουρλίδα (Numenius arquata) 
  Μαυρότρυγγας (Tringa erythropus) 
  Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus) 
  Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia) 
  Laridae
  Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus) 
  Θυελλόγλαρος (Larus canus) 
  Γιγαντόγλαρος (Larus marinus)
  Ασημόγλαρος Μεσογείου (Larus cachinnans) 
  Μελανόγλαρος (Larus fuscus 
  Ασημόγλαρος (Larus argentatus)

COLUMBIFORMES 
  Columbidae 
+Φασσοπερίστερο (Columba oenas) 
  Δεκοχτούρα (Streptopelia decaocto) 
+Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 

PASSERIFORMES 
  Alaudidae 
+Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 
  Turdidae
+Κότσυφας (Turdus merula) 
+Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
+Τσίχλα (Turdus philomelos)
+Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 
+Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)
  Sturnidae 
+Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
  Corvidae
+Καρακάξα (Pica pica)
+Κάργια (Corvus monedula)
+Κουρούνα (Corvus corone)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

α) Κατάρτιση Εθνικού καταλόγου με τα είδη που απειλούνται με αφανισμό ή κινδυνεύουν ιδιαίτερα. λαμβάνοντας 
υπόψη της γεωγραφική ζώνη εξάπλωσής τους.
β) Απσγραφή και οικολσγική περιγραφή των ζωνών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη αποδημητικά είδη στη διάρκεια της μετανάστευσης. της διαχείμασης και της φωλεοποίησης τους.
γ) Απογραφή των δεδομένων σχετικά με το επίπεδο του πληθυσμού των αποδημητικών πτηνών χρησιμοποιώντας αποτελέσματα δακτυλίωσης.
δ) Προσδιορισμός της επίδρασης των τρόπων απόληψης πάνω στο επίπεδο των πληθυσμών.
ε) Τελειοποίηση και ανάπτυξη οικολογικών μεθόδων για την πρόληψη των βλαβών που προκαλούνται από τα πτηνά.
στ) Προσδιορισμός του ρόλου ορισμένων ειδών ως δεικτών ρύπανσης.
ζ) Μελέτη των επιβλαβών αποτελεσμάτων της χημικής ρύπανσης πάνω στο επίπεδο του πληθυσμού των ειδών πτηνών.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .