Σύμβαση της Βέρνης Ν.1135 (ΦΕΚ 32/Α/83)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1335 

ΚΥΡΩΣΗ ΔIΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

Αρθρον πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ,1 του Συντάγματος η Διεθνής Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, που υπογράφτηκε στη Βέρνη στις 19 Σεπτεμβρίου 1979, της οποίας το κείμενο με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙI και IV σε πρωτότυπο στη Γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχουν ως εξής:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΝΙO 
Τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα  άλλα Μέρη που υπογράφουν την παρούσα Σύμβαση. 
-Εχοντας υπόψη ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η περαιτέρω σύσφιγξη της ενότητας των μελών του,
-Λαμβάνοντας υπόψη τη θέληση του Συμβουλίου της Ευρώπης για συνεργασία με άλλα Κράτη στον τομέα της διατήρησης της φύσης, 
-Αναγνωρίζοντας ότι η άγρια χλωρίδα και πανίδα αποτελούν φυσική κληρονομιά με αξία αισθητική, επιστημονική, ψυχαγωγική, οικονομική και ενδογενή η οποία είναι αναγκαίο να διατηρηθεί και να μεταβιβαστεί στις επερχόμενες γενεές, 
-Αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν η άγρια χλωρίδα και πανίδα στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας, 
-Διαπιστώνοντας τη σπανιότητα πολυάριθμων ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας και την απειλή αφανισμού η οποία βαρύνει ορισμένα από αυτά, 
-Εχοντας συνείδηση ότι η διατήρηση των φυσικών οικοτόπων είναι ένα από τα ουσιώδη στοιχεία για την προστασία και διαφύλαξη της άγριας χλωρίδας και πανίδας, 
-Αναγνωρίζοντας ότι οι Κυβερνήσεις θα ήταν σκόπιμο να λάβουν υπόψη τους τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας κατά τον καθορισμό των στόχων και των εθνικών προγραμμάτων τους και ότι μία διεθνής συνεργασία θα ήταν σκόπιμο να αναληφθεί για τη διατήρηση ιδίως των αποδημητικών ειδών, 
-Εχοντας σοβαρώς συνείδηση των αιτήσεων ανάληψης κοινής δράσης των προερχομένων από Κυβερνήσεις ή Οργανισμούς διεθνούς δικαίου, ιδίως των αιτήσεων που εκφράστηκαν από τη Συμβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά τη Σύνοδο των ΗνωμένωXt Εθνών για το Περιβάλλον του 1972,
-Επιθυμώντας ιδίως να ακολουθήσουν στον τομέα της' διατήρησης της άγριας ζωής τις συστάσεις της υπ' αριθμόν 2 Απόφασης της Δεύτερης Ευρωπαϊκής Υπουργικής Διάσκεψης για το Περιβάλλον,

Συμφώνησαν τα ακόλόυθα:

ΚΕΦΑΛΑΙO ΠΡΩΤΟ 
Γενικές διατάξεις

Αρθρο 1
1. Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η εξασφάλιση της διατήρησης της άγριας χλωρίδας και πανίδας και των φυσικών αυτών οικοτόπων, ιδίως των ειδών και των Oικοτόπων εκείνων για τη διατήρηση των οποίων απαιτείται συνεργασία μεταξύ περισσοτέρων Κρατών, καθώς η προώθηση της συνεργασίας αυτής.
2. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στα είδη εκείνα, συμπεριλαμβανομένων και των αποδημητικών, τα οποία απειλούνται δι' αφανισμού ή είναι ευπαθή.

Αρθρο 2
Τα συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσουν ή να προσαρμόσουν τον πληθυσμό της άγριας χλωρίδας και πανίδας σε επίπεδο ανταποκρινόμενο ιδίως στις οικολογικές, επιστημονικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις καθώς και τις ανάγκες των υποειδών, ποικιλιών ή τύπων οι οποίοι απειλούνται σε τοπικό επίπεδο.

Αρθρο 3
1
. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή εθνικής πολιτικής διατήρησης της άγριας χλωρίδας και πανίδας και των φυσικών οικοτόπων αυτών, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα είδη που απειλούνται με αφανισμό ή που βρίσκονται σε κίνδυνο κυρίως δε στα ενδημικά είδη και στους απειλούμενους οικοτόπους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
2. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας κατά τη χάραξη της χωροταξικής και αναπτυξιακής πολιτικής αυτού καθώς και κατά τη λήψη των μέτρων καταπολέμησης της ρύπανσης.
3. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος ενθαρρύνει την εκπαίδευση και τη διάδοση γενικών πληροφοριών περί της ανάγκης διατήρησης των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας και των οικοτόπων αυτών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Προστασία οικοτόπων

Αρθρο 4
1
. Κάθε συμβάλλόμενο Μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα και απαραίτητα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα για την προστασία των οικοτόπων και άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας, ιδίως των απαριθμουμένων στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και για τη διαφύλαξη των φυσικών οικοτόπων οι οποίοι κινδυνεύουν να εξαφανισθούν.
2. Τα συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν υπόψη, κατά τη χάραξη της χωροταξικής και αναπτυξιακής τους πολιτικής, τις ανάγκες διατήρησης των προστατευόμενων ζωνών των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, ώστε να αποφευχθεί ή να μειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο κάθε υποβάθμιση τοιούτων ζωνών.
3. Τα συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να στρέψουν ιδιαίτερα την προσοχή τους στην προστασία των ζωνών που έχουν σημασiα για τα αποδημητικά είδη τα απαριθμούμενα στα Παραρτήματα ΙΙ καιΙΙΙ και οι οποίες έχουν κατάλληλη θέση σε σχέση προς τις διόδους αποδημίας, ως περιοχές διαχείμασης, συγκέντρωσης διατροφής, αναπαραγωγής ή έκδυσης.
4. Τα συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συντονίσουν, όσο τούτο είναι αναγκαίο, τις προσπάθειες τους για να προστατεύσουν τους φυσικούς οικοτόπους που αναφέρονται στο άρθρο αυτό όποτε βρίσκονται εκατέρωθεν συνόρων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Διατήρηση ειδών

Αρθρο 5
Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα και απαραίτητα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσει την ειδική διατήρηση των ειδών άγριας χλωρίδας που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι. 
Θα απαγορεύονται η εκ προθέσεως συγκομιδή, συλλογή, κοπή ή εκρίζωση των αναφερομένων φυτών. 
Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος απαγορεύει, όσο είναι τούτο αναγκαίο, την κατοχή ή την εμπορία των ειδών αυτών.

Αρθρο 6
Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα και απαραίτητα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσει την ειδική διατήρηση των ειδών άγριας πανίδας που απαριθμούνται στο Παράρτημα II. 
Θα απαγορεύονται για τα είδη αυτά ιδίως:
α) Ολοι οι τρόποι εκ προθέσεως σύλληψης, κατοχής ή θανάτωσης.
β) Η εκ προθέσεως υποβάθμιση ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των περιοχών αναπαύσεως, 
γ) Η εκ προθέσεως διατάραξη της άγριας πανίδας, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής, εξάρτησης ή διαχείμασης στο μέτρο που η διατάραξη θα μπορούσε να έχει σημαντικό αποτέλεσμα λαμβανομένων υπόψη των στόχων της παρούσας Σύμβασης.
δ) Η εκ προθέσεως καταστροφή ή συλλογή ωών εκ του φυσικού περιβάλλοντος ή η κατοχή των έστω και κενών, 
ε) Η κατοχή και το εσωτερικό εμπόριο των ζώων αυτών, ζώντων ή νεκρών, συμπεριλαμβανομένων των ταριχευμένων ζώων, καθώς και η κατοχή ή εσωτερικό εμπόριο οιουδήποτε τμήματος ή προϊόντος, ευκόλως διακρινομένων, προερχομένων εκ του ζώου, οσάκις το μέτρο τούτο συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 7
1
. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα και απαραίτητα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
2. Οποιαδήποτε εκμετάλλευση των ειδών άγριας πανίδας των απαριθμουμένων στο Παράρτημα ΙΙΙ οργανώνεται κατά τρόπο διασφαλίζοντα τη διατήρηση των πληθυσμών αυτών, εκτός κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 2.
3. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ιδίως:
α) Τον καθορισμό περιόδων απαγόρευσης ή και άλλα κανονιστικά της εκμετάλλευσης μέτρα, 
β) Την προσωρινή ή τοπική απαγόρευση, εκμετάλλευση, εάν τούτο είναι αναγκαίο, ώστε να επιτραπεί στους υπάρχοντες πληθυσμούς να επανακτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο, 
γ) Τη ρύθμιση, εάν είναι αναγκαίο, της πώλησης, της κατοχής, της μεταφοράς ή της προσφοράς προς πώληση άγριων ζώων, ζώντων ή νεκρών.

Αρθρο 8
Προκειμένου περί της σύλληψης ή της θανάτωσης των ειδών άγριας πανίδας των απαριθμουμένων στο Παράρτημα ΙΙΙ, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνονται παρεκκλίσεις του άρθου 9 εν σχέσει προς τα είδη τα απαριθμούμενα στο Παράρτημα ΙΙ, τα συμβαλόμενα Μέρη απαγορεύουν τη χρήση οποιουδηποτε μη επιλεκτικου μέσου σύλληψης ή θανάτωσης καθώς και μέσων τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν την τοπική εξασφάνιση, ή να διαταράξουν σοβαρά την ησυχία των πληθυσμών ενός είδους, ειδικότερα δε των μέσων των απαριθμουμένων το Παράρτημα IV.

Αρθρο 9
1. Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη ικανοποιητική λύση και εφόσον η παρέκκλιση δεν βλάπτει την επιβίωση του συγκεκριμένου πληθυσμού, 
κάθε συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να παρεκκλίνει των διατάξεων των άρθρων 4,5,6,7 και της απαγόρευσης χρησιμοποίησης των μέσων των αναφερομένων 
στο άρθρο 8.
-για το σκοπό της διατήρησης της χλωρίδας και της πανίδας, 
-για την πρόληψη σημαντικών ζημιών στην καλλιέργεια, την κτηνοτροφία, τα δάση, την αλιεία, τα ύδατα και σε άλλες μορφές ιδιοκτησίας, 
-για το συμφέρον της δημόσιας υγείας και ασφαλείας, της ασφάλειας της αεροπλοίας ή άλλων πρωταρχικών δημόσιων συμφερόντων, 
-για το σκοπό έρευνας και εκπαίδευσης, επανεγκατάστασης πληθυσμού, επανεισαγωγής και εκτροφής, 
-για να επιτρέπεται, με αυστηρές ελεγχόμενες προϋποθέσεις, σε επιλεκτική βάση και εντός ορισμένου μέτρου η σύλληψη, η κατοχή ή οποιαδήποτε άλλη ορθολογική εκμετάλλευση ορισμένων άγριων ζώων κα', φυτών σε μικρές ποσότητες.
2. Τα συμβαλλόμενα Μέρη υποβάλλουν στη Διαρκή Επιτροπή έκθεση ανά διετία επί των παρεκκλίσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου.
Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν:
-τους πληθυσμούς οι οποίοι αποτελούν ή απετέλεσαν αντικείμενο παρεκκλίσεων και, εάν είναι δυνατό, τον αριθμό των εμπλεκόμενων δειγμάτων, 
-τα επιτρεπόμενα μέσα θανάτωσης ή σύλληψης, 
-τις συνθήκες κινδύνου, τις τοπικές και χρονικές περιστάσεις υπό τας οποίας αι παρεκκλίσεις αυτές εφαρμόζονται, 
-την αρχή η οποία είναι αρμόδια να πιστοποιήσει ότι οι συνθήκες αυτές πραγματοποιήθηκαν και να αποφασίζει ως προς τα μέσα τα οποία είναι δυνατό να εφαρμοστούν, ως προς τα όριά τους και ως προς τα πρόσωπα τα επιφορτισμένα με την εκτέλεση, 
-τους πραγματοποιηθέντες ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ειδικές διατάξεις σχετικές προς τα αποδημητικά είδη

Αρθρο 10
1
. Επιπλέον των μέτρων των υποδεικνυομένων στα άρθρα 4, 6, 7 και 8 τα συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συντoνίσoυν τις προσπάθειες τους για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών των απαριθμουμένων στα Παραρτήματα II και ΙΙΙ και των οποίων η γεωγραφική κατανομή εκτείνεται στο έδαφος τους.
2. Τα συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν μέτρα ώστε να είναι βέβαιο ότι οι περίοδοι απαγόρευσης ή και άλλα κανονιστικά της εκμετάλλευσης μέτρα ληφθέντα δυνάμει της παραγράφου 3α του άρθρου 7, ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες των αποδημητικών ειδών των απαριθμουμένων στο Παράρτημα ΙΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Συμπληρωματικές διατάξεις

Αρθρο 11 
1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως τα συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως:
α) να συνεργάζονται όταν θα είναι τούτο χρήσιμο, ιδίως όταν η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων των ληφθέντων σύμφωνα προς τα λοιπά άρθρα της παρούσας Συμβάσεως, 
β) να ενθαρρύνουν και συντονίζουν τις ερευνητικές εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με τους στόχους της παρούσας Συμβάσεως, 
2. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως:
α) να ενθαρρύνει την επανεισαγωγή ιθαγενών ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας εφόσον το μέτρο αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη διατήρηση ενός είδους απειλουμένου με αφανισμό, με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιήσει προηγουμένως και υπό το φως της εμπειρίας άλλων συμβαλλόμcνων Μερών, μελέτη προς διερεύνηση του κατά πόσο μια τέτοια επανεισαγωγή θα ήταν αποπλεσματική και αποδεκτή, 
β) να ελέγχει αυστηρά την εισαγωγή ειδών μη ιθαγενών.
3. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποιεί στη Διαρκή Επιτροπή τα είδη τα οποία στο έδαφος του απολαύουν πλήρους προστασίας και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Αρθρο 12
Τα συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να θεσπίσουν μέτρα αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας και των φυσικών οικοτόπων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Διαρκής Επιτροπή

Αρθρο 13
1. Ιδρύεται Διαρκής Επιτροπή για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης.
2. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να εκπροσωπείται στη Διαρκή Επιτροπή με έναν ή περισσότερους εκπροσώπους. Κάθε αντιπροσωπεία διαθέτει μία ψήφο. 
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στους τομείς τους αναγόμενους στις αρμοδιότητας της, διαθέτει τόσες ψήφους όσα είναι και τα Κράτη-Μέλη αυτής τα οποία είναι συμβαλλόμcνα Μέρη στην παρούσα Σύμβαση. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα δεν ασκεί το δικαίωμα ψήφου στις περιπτώσεις κατά τις οποίας τα ενδιαφερόμενα Κράτη-Μέλη ασκούν το δικό τους και αντίστροφα.
3. Κάθε Κράτος-Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο Μέρος στην παρούσα Σύμβαση μπορεί να αντιπροσωπευθεί στην Διαρκή Επιτροπή με ένα παρατηρητή.Η Επιτροπή μπορεί, ομόφωνα, να καλέσει κάθε Κράτος μη μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο Μέρος στην παρούσα Σύμβαση, να εκπροσωπηθεί με έναν παρατηρητή σε μια των συνεδριάσεων της Κάθε οργανισμος ή οργάνωση τεχνικώς καταρτισμένη στον τομέα της προστασίας, της διατήρησης ή της διαχείρισης της άγριας χλωρίδας και πανίδας και των φυσικών οικοτόπων των, και υπαγόμενη σε μια των κατωτέρω κατηγοριών:
α) οργανισμοί, ή οργανώσεις διεθνείς, εί τε κυβερνητικοί είτε μη κυβερνητικοί ή οργανισμοί ή οργανώσεις εθνικοί κυβερνητικοί, 
β) οργανισμοί ή οργανώσεις εθνικοί μη κυβερνητικοί οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από το Κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, μπορούν να ενημερώσουν το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, σχετικά με πρόθεση τους να εκπροσωπηθούν στη συνεδρίαση αυτή από παρατηρητές. 
Γίνονται δεκτοί εκτός εάν, έναν τουλάχιστον μήνα προ της συνεδριάσεως, το ένα τρίτο των συμβαλλομένων Μερών ειδοποιήσει το Γενικό Γραμματέα ότι αντιτίθεται.
4. Η Διαρκής Επιτροπή συγκαλείται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώης. Η πρώτη συνεδρίαση αυτής πραγματοποιείται εντός προθεσμίας ενός έτους υπολογιζομένης από της ημέρας θέσεως σε ισχύ της Σύμβασης. Συνέρχεται εν συνεχεία τουλάχιστον ανά διετία και εν πάση περιπτώσει οσάκις το ζητήσει η πλειοψηφία των συμβαλλομένων Μερών.
5. Η πλειοψηφία των συμβαλλομένων Μερών αποτελεί την αναγκαία απαρτία για την πραγματοποίηση μιας συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής.
6. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, η Διαρκής Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Αρθρο 14
1. Η Διαρκής Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.
Μπορεί ειδικότερα:
-να αναθεωρεί διαρκώς τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης περιλαμβανομένων και των Παραρτημάτων και να εξετάζει τις τροποποιήσεις που δυνατό να είναι αναγκαίες,
-να απευθύνει συστάσεις προς τα συμβαλλόμενα Μέρη περί των ληπτέων μέτρων για την ενεργοποίηση της παρούσας Σύμβασης, 
-να συνιστά τα κατάλληλα μέτρα προς εξασφάλιση της ενημέρωσης του κοινού επί των έργων των αναληφθέντων εντός του πλαισίου της παρούσας Σύμβασης, 
-να απευθύνει συστάσεις προς το Συμβούλιο των Υπουργών σχετικά με την πρόσκληση Κρατών μη μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως προσχωρήσουν στην παρούσα Σύμβαση, 
-να κάνει οποιαδήποτε πρόταση τείνουσα στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρούσας Σύμβασης και αναφερόμενη κυρίως στη σύναψη, μετ'άλλων Κρατών, τα οποία δεν είναι συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση, συμφωνιών ικανών να καταστήσουν πλέον αποτελεσματική τη διατήρηση ειδών ή ομάδων ειδών
2. Η Διαρκής Επιτροπή μπορεί, για την πραγμάτωση της αποστολής της, να προβλέπει με πρωτοβουλία της συζητήσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Αρθρο 15
Μετά από κάθε συνάντηση της η Διαρκής Επιτροπή διαβιβάζει στο Συμβούλιο των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έκθεση επί των εργασιών της και επί της λειτουργίας της Σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Τροποποιήσεις

Αρθρο  16
1. Οποιαδήποτε τροποποίηση στα άρθρα της παρούσας Σύμβασης προταθείσα από συμβαλλόμενο Κράτος ή από την Επιτροπή Υπουργών κοινοποιείται στο Γενικό 
Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και διαβιβάζεται επιμελεία αυτού δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την συνέλευση της Διαρκούς Επιτροπής στα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος σε κάθε Κράτος κληθέν όπως υπογράψει την παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 και σε κάθε Κράτος κληθέν όπως προσχωρήσει σ' αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.
2. Κάθε τροποποίηση προταθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξετάζεται από τη διαρκή Επιτροπή, η οποία:
α) προκειμένου περί των τροποποιήσεων των άρθρων 1 έως 12, υποβάλλει το κείμενο το γενόμενο αποδεκτό από την πλειοψηφία τριών τετάρτων των ψηφισάντων μελών προς αποδοχή από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
β) προκειμένου περί τροποποιήσεων των άρθρων 13 έως 24, υποβάλλει το κείμενο το γενόμενο αποδεκτό από την πλειοψηφία τριών τετάρτων των ψηφισάντων μελών προς έγκριση από την Επιτροπή των Υπουργών. Το κείμενο τούτο κοινοποιείται μετά την έγκριση του στα συμβαλλόμενα Μέρη προς αποδοχή.
3. Κάθε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ανακοίνωση όλων των συμβαλλόμενων Μερών προς τον Γενικό Γραμματέα ότι την αποδέχθηκαν.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2α και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για την υιοθέτηση νέων παραρτημάτων στην παρούσα Σύμβαση.

Αρθρο 17
1.Κάθε τροποποίηση στα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης, προταθεί σα υφ'ενός συμβαλλόμενου Μέρους ή υπό της Επιτροπής των Υπουργών, 
κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και επιμελεία του διαβιβάζεται, δύο τουλάχιστον μήνες προ της συνόδου της διαρKoύς Επιτροπής, προς τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, προς πάντα υπογράφοντα, σε κάθε συμβαλλόμενο Μέρος και σε κάθε Κράτος κληθέν όπως υπογράφει την παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.
2. Κάθε τροποποίηση προταθείσα σύμφωνα με τις, διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξετάζεται από τη Διαρκή Επιτροπή η οποία μπορεί να την αποδεχθεί κατά πλειοψηφία δύο τρίτων τών σιιμβαλλόμενων Μερών. Το γενόμενο αποδεκτό κείμενο κοινοποιείται στα συμβαλλόμενα Μέρη.
3. Κάθε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ, έναντι των συμβαλλόμενων Μερών τα οποία δεν διετύπωσαν αντιρρήσεις. μετά πάροδο τριών μηνών από την αποδοχή της εκ μέρους της Διαρκούς Επιτροπής και εφόσον το ένα τρίτο των συμβαλλόμενων Μερών δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις.

ΚΈΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Διευθέτηση διαφορών

Αρθρο 15
1. Η Διαρκής Επιτροπή διευκολύνει, όσο είναι αναγκαίο, τη φιλική διευθέτηση οποιασδήποτε δυσχέρειας η οποία θα ήταν δυνατό να προκύψει από την εκτέλεση της Σύμβασης.
2. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ συμβαλλόμενων Μερών σε σχέση ή με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης η οποία δεν διευθετήθηκε επί τη βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ή μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαφωνούντων μερών, εκτός αντίθετης συμφωνίας αυτών, υποβάλλεται σε διαιτησία, κατόπιν αιτήσεως ενός των Μερών. Εκαστο μέρος διορίζει διαιτητή και οι δύο διαιτητές ορίζουν τρίτο διαιτητή. 
Εάν, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το ένα των μερών δεν έχει διορίσει διαιτητή εντός προθεσμίας τριών μηνών από της αιτήσεως περί διαιτησίας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβαίνει, μετά από αίτηση του άλλου Μέρους, σε διορισμό διαιτητή εντός νέας προθεσμίας τριών μηνών. Η ιδία διαδικασiα εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία οι δύο διαιτητές δεν μπορούν να συμφωνήσουν στην εκλογή του τρίτου διαιτητή εντός προθεσμίας τριών μηνών υπολογιζομένης από το διορισμό των δύο πρώτων διαιτητών.
3. Σε περiπτωση διαφοράς μεταξύ δύο συμβαλλόμενων Μερών εκ των οποίων το ένα είναι Κράτος-Μέρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, 
συμβαλλόμενου Μέρους και αυτής, το έτερο συμβαλλόμενο Μέρος απευθύνει την αίτηση περί διαιτησίας ταυτοχρόνως προς το Κράτος-Μέλος και προς την Κοινότητα, οι οποίοι του γνωστοποιούν από κοινού, εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη λήψη της αιτήσεως, εάν το Κράτος-Μέλος ή η Κοινότης, ή το Κράτος-Μέλος και η Κοινότης ομού μετέχουν ως Μέρη στη διαφoρά. Eλλείψει ταύτης γνωστοποιήσεως εντός της ειρημένης πρoθεσμίας το Κράτος-Μέλος και η Κοινότης θεωρούνται ως ένα και το αυτό και μέρος στη διαφορά για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη συγκρότηση και τη διαδαασία του διαιτητικού δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και οσάκις το Κράτος-Μέλος και η Κοινότης μετέχουν από κοινού ως Μέρος στη διαφορά.
4. Το διαιτητικό δικαστήριο συντάσσει ίδιους κανόνες εσωτερικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Η απόφαση αυτού είναι οριστική και υποχρεωτική.
5.Εκαστο μέρος στη διαφoρά επιβαρύvεται με τα έξοδα του διαιτητή του υπ' αυτού διορισθέντος και τα Μέρη επιβαρύνονται, εξίσου. με τα έξοδα του τρίτου διαιτητή.
καθώς και με τις υπόλοιπες δαπάνες που προκύπτουν από τη διαιτησία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ EΝAΤΟ 
Τελικές διατάξεις

Αρθρο 19
1. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή προς υπογραφή έναντι των Κρατών-Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Κρατών μη Μελών τα οποία συμμετείχαν στην κατάρτιση αυτής καθώς και έναντι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
Μέχρι την ημερομηνίά της ισχύος της. η Σύμβαση είναι επίσης ανοικτή προς υπογραφή έναντι παντός άλλου Κράτους κληθέντος από την Επιτροπή των Υπουργών να την υπογράψει.
Η Σύμβαση θα υπόκειται σε κύρωση. αποδοχή ή έγκριση. Οι πράξεις κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2. Η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα του μήνα ο οποίος ακολουθεί την εκπνοή μιας περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία πέντε Κράτη, εκ των οποίων τα τέσσερα τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα έχουν δηλώσει ότι συγκατατίΘενται να δεσμεύονται απο τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει έναντι οποιουδήποτε  ή έναντι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, που δήλωσαν μεταγενέστερα ότι επιθυμούν να δεσμεύονται εξ αυτής, την πρώτη  ημέρα του μήνα ο οποίος ακολουθεί την εκπνοή μιας περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατάθεσης της πράξης κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης.

Αρθρο 20
1. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί κατόπιν συνεννοήσεως μετά των συμβαλόμενων Μερών.να καλέσει να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση κάθε Κράτος μη Μέλος του Συμβουλίου το οποίο κληθέν να την υπογράψει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, δεν έχει ακόμη υπογράψει, καθώς επίσης και κάθε Κράτος μη Μέλος.
2.Εναντι κάθε προσχωρούντος Κράτους, η σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα ο οποίος ακολουθεί την εκπνοή μιας περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατάθεσης της πράξης προσχώρησης στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αρθρο 21
1. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά την υπογραφή ή την κατάθεση της πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να καθορίσει το ή τα εδάφη επί των οποίων θα εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση.
2. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, κατά την κατάθεση της πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, ή σε κάθε άλλη στιγμή μεταγενέστερα, να επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, με δήλωση του απευθυνόμενη προς το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, εφ' οιουδήποτε άλλου εδάφους οριζομένου στη δήλωση επί του οποίου ασκεί αρμοδιότητα διεθνών σχέσεων ή για λογαριασμό του οποίου έχει την εξουσία να ενεργεί.
3. Κάθε δήλωση γενόμενη δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατό να ανακληθεί, όσον αφορά σε οποιοδήποτε έδαφος καθοριζόμενο στη δήλωση αυτή, με γνωστοποίηση απευθυνόμενη προς τον Γενικό Γραμματέα.
Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα ο οποίος ακολουθεί την εκπνοή μιας περιόδου έξη μηνών μετά την ημερομηνία λήξεως της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα.

Αρθρο 22
1. Κάθε Κράτος μπορεί, κατά την υπογραφή ή την κατάθεση της πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να διατυπώσει μία ή περισσότερες επιφυλάξεις ως προς ορισμένα είδη απαριθμούμενα, στα Παραρτήματα Ι ως και ΙIΙ ή για ορισμένα εκ των ειδών των κατονομαζομένων στην ή στις επιφυλάξεις, 
όσον αφορά σε μέσα ή μεθόδους θήρας και άλλες μορφές εκμετάλλευσης αναφερόμενες στο Παράρτημα IV. Επιφυλάξεις γενικού χαρακτήρα δεν γίνονται δεκτές.
2. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης επί εδάφους καθοριζομένου στη δήλωση την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 μπορεί, για το συγκεκριμένο έδαφος, να διατυπώσει μία ή περισσότερες επιφυλάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Ουδεμία άλλη επιφύλαξη γίνεται δεκτή.
4. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο διατύπωσε επιφύλαξη δυνάμει των παραγράφων Ι και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να την ανακαλέσει ενόλω ή εν μέρει απευθύνοντας γνωστοποίηση στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης από το Γενικό Γραμματέα.

Αρθρο 23
1. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, οποτεδήποτε, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση απευθύνοντας γνωστοποίηση στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2. Η καταγγελία παράγει τα έννομα αυτής αποτελέσματα την πρώτη ημέρα του μήνα ο οποίος ακολουθεί την εκπνοή μιας περιόδου έξη μηνών μετά τη λήψη της γνωστοποίπησης από το Γενικό Γραμματέα.

Αρθρο 24
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κοινοποιεί στα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης σε κάθε υπογράφον Κράτος, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα υπογράφουσα την παρούσα Σύμβαση και σε κάθε συμβαλλόμενο Μέρος:
α) Κάθε πογραφή.
β) Την κατάθεση κάθε πράξης κύρωσης αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, 
γ) Κάθε ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 αυτής, δια κάθε πληρoφoρία κοινοποιούμενη δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 13, 
ε) Κάθε έκθεση συντασσόμενη κατ' εφαρμογή των διατάξεων τοι, άρθρου 15.
στ) Κάθε τροποποίηση ή κάθε νέο παράρτημα υιοθετηθέν σύμφωνα προς τα άρθρα 16 και 17 καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία η τροποποίηση ή 
το νέο παράρτημα αρχίζουν να ισχύουν, 
ζ) Κάθε δήλωση γενόμενη δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 τοι, άρθρου 21, 
η) Κάθε επιφύλαξη διατυπωθείσα δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων Ι και 2 του άρθρου 22, 
θ) Την ανάκληση κάθε επιφύλαξης γενόμενη δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 22, 
ι) Κάθε γνωστοποίηση γενόμενη δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 και την ημερομηνία κατά την όποία η καταγγελία αρχίζει να ισχύει.
Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.
Έγινε στη Βέρνη, στις 19 Σεπτεμβρίου 1979, στη γαλλική και αγγλική γλώσσα των δύο κειμένων εχόντων την αυτή τυπική ισχύ, σε ένα αντίτυπο, το οποίο θα είναι 
κατατεθειμένο στα αρχεία του Συμβομλίου τηc Ευρώπης. 
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης κοινοποιεί ακριβές αντίγραφο σε κάθε Κράτος-Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε κάθε Κράτος-Μέλος και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, καθώς και σε κάθε Κράτος, κληθέν να υπογράψει την παρούσα Σύμβαση ή να προσχωρήσει σ'αυτή. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(αφορά είδη χλωρίδας και δεν δημοσιεύεται στη παρούσα σελίδα καθόσον δεν ενδιαφέρουν άμεσα τους κυνηγούς) 

Σ τα παρακάτω παραρτήματα έχουν παραληφθεί διάφορες ομοταξίες ως μη ενδιαφέρουσες τους κυνηγούς πχ.Ερπετά, Ιχθύες κλπ
-Οι λατινικές λέξεις με μώβ χρώμα πχ, αφορούν Ομοταξίες π.χ Θηλαστικά, Πτηνά κλπ.
-Οι λατινικές λέξεις με μπλέ χρώμα πχ, αφορούν τάξεις
-Οι λατινικές λέξεις με κατάληξη σε -idae αφορούν οικογένειες
-Οι λατινικές λέξεις με κατάληξη σε  -inae αφορούν υπο-οικογένειες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Είδη πανίδας υπό αυστηρά προστασία)

Θ Η Λ Α Σ Τ Ι Κ Α

INSECTIVORA 
Talpidae 
Desmana pyrenaica 
(Galemys pyrenaicus)

MICROCHIROPTERA
Όλα τα είδη πλην της κοινής νυκτερίδας (Pipistrellus pipistrellus)

RODENTIA 
Sciuridae 
Citellus citellus 
Cricetidae 
Cricetus cricetus 
Hystricidae 
Hystrix cristata

CARNIVORA 
Canidae 
Canis lupus 
Alopex lagopus
Ursidae
Όλα τα είδη
Mustelidae
Lutreola (Mustela) lutreola 
Lutra lutra
Gulo gulo 
Felidae 
Lynx pardina (pardallus) 
Panthera pardus 
Panthera tigris 
Odobenidae 
Odobenusrosmarus 
Phocidae
Monachus monachus


ARTIODACTYLA 
Bovidae
Capra aegagrus 
Rupicapra rupicapra ornata
Ovibus moschatus

ODONTOCETI 
Delphinidae 
Derphinus delfui 
Delphinus truηcatus (tursio)
 
Phocaenidae 
Phocaena phocaena

MYSTACOCETI 
Balaenopteridae 
Sibbaltus (Balaenoptera) musculus 
Megaptera novaengliae (longirnana, nodosa)
 
Balaenidae 
Eubalena glacialis 
Balaena mysticetus

Π Τ Η Ν Α

GAVIFORMES 
Gavidae
Όλα τα είδη

PODICIPEDIFORMES 
Podicipedidae 

Podiceps grιseigeηa
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis (caspicus) 
Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES
Hydrobatidae
Όλα τα είδη
Procellariidae
Puffinus puffinus
Procellaria diomedea

PELECANIFORMES 
Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax Ρygmaeus 
Pelecanidae
Όλα τα είδη

CICONIFORMES 
Ardeidae 
Ardea purpurea
Casmerodius albus (Egretta alba) 
Egretta garzetta
Ardeola ralloides
Bulbucus (Ardeola) ibis
Nycticorax nycticorax
Ixobrychus minutus
Botaurus stellaris
 
Ciconiidae
Όλα τα είδη
Threskiornithidae
Όλα τα είδη

ANSERIFORMES 
Anatidae 
Cygnus cygnus
Cygnus bewickii (columbianus) 
Αnser erythopus
Branta leucopsis 
Branda ruficollis 
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea
Marmoronetta (Anas) angustirostris 
Somateria spectabilis 
Polysticta stelleri 
Histrionicus histrionicus 
Bucephala islandica 
Mergus albellus
Oxyura leycocephala

FALCONIFORMES
Όλα τα είδη

GRUIFORMES 
Turnicidae 
Turnix sylvatica 
Gruidae
Όλα τα είδη
Rallidae 
Porzana porzana
Porzana pusilla
Porzana parva 
Crex crex
Ροrphyriο porphyriο
Fulica cίstata 
Otitidae
Όλα τα είδη

CHARADRIIFORMES 
Charadriidae 
Hoplopterus spinosus
Charadrius hiaticula 
Charadrius dubbius 
Charadrius alexandrinus
Charadrίus leschenaulti 
Eudromias morinellus
Atenaria interpres 
Scolpacidae 
Gallinago media
Numenius tenuirostris 
Τringa stagnatilis 
Trίnga ochropus 
Trίnga glareola 
Tringa hypoleucos 
Tringa cinerea 
Calidris minuta
Calidris temminckii 
Calidris matitima
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris alba
Limicola falcinellus
 
Recurνirostridae
Όλα τα είδη
Phalaropidae
Όλα τα είδη
Burhinidae 
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
Όλα τα είδη
Laridae
Pagophila eburnea 
Larus audouinii
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus minutus
Larus (Xenia) sabini 
Chlidonias niger 
Chlidonias leucoptera 
Chlidonias hybrida 
Gelochelidon nilotica 
Hydroprogne caspia
Sterna hiruηdo
Sterna paradisaea (macrura) 
Sterna dugallii 
Sterna aIbifrons 
Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES 
Pteroclididae
Όλα τα είδη

CUCULIFORMES 
Cuculidae 
Clamator glandarius

STRIGIFORMES
Όλα τα είδη

CAPRIMULGIFORMES 
Caprimulgidae
Όλα τα είδη

APODIFORMES 
Apodidae
Apus pallidus
Apus meIba
Apus caffer

CORACIIFORMES 
Alcedinidae 
Alcedo atthis 
Meropidae 
Merops apiaster
Coraciidae
Coracias garrulus
Upopidae 
Upupa epops.

PICIFORMES
Όλα τα είδη

ΡASSERIFORMES 
Alaudidae 
Calandrella brachydactyla 
Calandrella rufescens 
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera
Melaηocorypha Υeltonieηse
Galerida theclae 
Eremophila alpestris 
Hirundinidae
Όλα τα είδη
Motacillidae
Όλα τα είδη
Laniidae
Όλα τα είδη
Bombycillidae
Bombycilla garrulus
Cinclidae 
Cinclus cinclus
Troglodytidae 
Troglodytes troglodytes 
Prunelidae 
Όλα τα είδη
Muscicapidae
Turdinae
Saxicola ruberta
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka (leucomela) 
Oenanthe hispanica 
Oenanthe isabellina 
Oenanthe leucura
Cercotrichas galactotes
Monticola saxatilis 
Phoenicurus ochrurus 
Phoenicurus Phoenicurus 
Erithacus rubecula 
Luscinia megarhynchos 
Luscinia luscinia 
Luscinia (Cyanosylvia) svecica 
Tarsiger cyanurus
Sylyinae
όλα τα είδη
Regulinae
όλα τα είδη
Muscicapinae
όλα τα είδη
Timaliinae 
Panurus biarmicus 
Sittidae
όλα τα είδη
Certhiidae
όλα τα είδη
Emberizidae
Emberiza citrinella
Emberiza leucocephala 
Emberiza cirlus
Emberizacinerea 
Emberiza caesia 
Emberiza cia
Emberiza schoeηiclus 
Emberiza melanocephala 
Emberiza aureola 
Emperiza pusilIa
Emberiza rustica 
Plectrophenax nivalis 
Calcarius lapponicus

Fringillidae 
Carduelis cl1loris 
Carduellis carduellis 
Carduelis spinus 
Carduelis flavirostris 
Carduelis cannabina
Carduelis nammea
Carduelis hornemann!
Serinus citrinella
Serinus serinus 
Loxia curvirostra
Loxia pityopsittacuS 
Loxia leycoptera 
Pinicola enucleator 
Carpotacl1s erytrinuS 
Rhodopechys githagines 
Cοccοthraustes coccοthraustes 
Ploceidae
Petronia petronηia
Μοntίfringillia nivalis
 
Sturnidae 
Sturnus unicolor 
Sturnus roseus
Oriolidae 
Oriolus oriolus
Corvidae 
Perisoreus iηfaustus
Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pyrrhocorax graculus

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
(Είδη πανίδας υπό προστασία)

Θ Η Λ Α Σ Τ Ι Κ Α

INSECTOVORA 
Erinaceidae
 
Erinaceus europaeus
Soricidae
όλα τα είδη

MICROCHIROPTERA
Vespertilionidae 
Pipistrellus ρίρίstrellus

DUPLICIDENTATA 
Leporidae 
Lepus timidus
Lepus capensis ( europaeus)

RODENTIA 
Sciuridae 
Sciurus vulgaris
Marmota marmota
Castoridae 
Castor fiber 
Gliridae
όλα τα είδη
Microtidae 
Microtus ratticeps (oeconomus) 
Microtus nivalis (lebrunii)

CETACEA
όλα τα είδη που δεν αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

CARNIVORA 
Mustelidae 
Meles meles
Mustela erminea 
Mustela nivalis 
Putorius (Mustela) putorius 
Martes martes
Martes foina 
Viveridae 
όλα τα είδη
Felidae 
Felis catus (silvestris) 
Lynx lynx

Phocidae 
Phoca vitulina
Pusa (Phoca) hispida 
Pagophilus groenlandica (Phoca groenlandica) 
Erignathus barbatus 
Halichoerus grypus 
Cystophora cristata

ARTIODACTYLA 
Suidae
 
Sus scrofa meridionalis 
Cervidae
όλα τα είδη
Bovidae 
Ovis aries (musimon, ammοn) 
Capra ibex 
Capra pyrenaica
Rupicapra rupicapra
 

Π Τ Η Ν Α

AVES 
όλα τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ εκτός από 
Larus marinus
Lurus fuscus
Larus argentatus
Columba palumbus 
Passer domesticus
Sturnus vulgaris 
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula 
Corvus frugilegus
Corvus corone (corone και cornix)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Απαγορευμένα μέσα και μέθοδοι κυνηγίου και άλλων μορφών εκμεταλλεύσεως

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
Βρόχοι 
Ζωντανά ζώα τυφλωμένα ή ακρωτηριασμένα που χρησιμοποιούνται σαν κράχτες. 
Μαγνητόφωνα 
Ηλεκτρικά μηχανήματα ικανά να σκοτώσουν ή να αναισθητοποιήσουν 
Τεχνητές φωτεινές πηγές Καθρέπτες και άλλα εκτυφλωτικά αντικείμενα
 Μηχανισμοί που φωτίζουν το στόχο 
Μηχανισμοί σκοπεύσεως που περιλαμβάνουν μετατροπέα εικόνας ή ηλεκτρονικό ενισχυτή εικόνας για νυκτερινή σκόπευση 
Εκρηκτικά (Εκτός αν πρόκειται για κυνήγι φαλαινών) 
Δίχτυα (Εφόσον χρησιμοποιούνται για σύλληψη ή θανάτωση μαζική ή μη επιλεκτική) 
Παγίδες (Εφόσον χρησιμοποιούνται για σύλληψη ή θανάτωση μαζική ή μη επιλεκτική) 
Δηλητήρια και δηλητηριώδη ή ηρεμιστικά δολώματα Χρήση αερίων και καπνού 
Ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας μπορεί να χωρέσει περισσότερα από 2 φυσίγγια 
Αεροπλάνα 
Μετακινούμενα αυτοκίνητα.


ΠΤΗΝΑ
Βρόχοι (Εκτός από το Β. Lagopus, Β.Γ.Π. 58") 
Ξώβεργες 
Αγκίστρια 
Ζωντανά πουλιά τυφλωμένα ή ακρωτηριασμένα που χρησιμοποιούνται σαν κράχτες 
Μαγνητόφωνα 
Ηλεκτρικά μηχανήματα ικανά να σκοτώσουν ή να αναισθητοποιήσουν 
Τεχνητές και φωτεινές πηγές Καθρέπτες και άλλα εκτυφλωτικά αντικείμενα Μηχανισμοί που φωτίζουν το στόχο 
Μηχανισμοί σκοπεύσεως που περιλαμβάνουν μετατροπέα εικόνας ή ηλεκτρονικό ενισχυτή εικόνας για νυχτερική σκόπευση 
Εκκρηκτικά 
Δίχτυα 
Παγίδες 
Δηλητήρια και δηλητηριώδη ή ηρεμιστικά δολώματα 
Ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα των οποίων ο γεμιστή ρας μπορεί να χωρέσει περισσότερα από 2 φυσίγγια 
Αεροπλάνα 
Μετακινούμενα οχήματα.

Αρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του κράτους 
Αθήνα 12 Μαρτίου 1983

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘNΙKHΣ OIKONOMIAΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΓIΕΩΡΓΙAΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

ΧΩΡOTAΞΙAΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 1983

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .