• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Κυνηγετικοί Χάρτες Ελλάδος 2018 -19 ( www.alopix.mobi )

Ρύθμιση θήρας λαγού και αγριοκούνελου στον Νομό Δωδεκανήσου

Ημερομηνία Καταχώρισης: .

... για τις επόμενες πέντε κυνηγετικές περιόδους.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.δ. 86/1969».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 90/Α/1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το υπ' αριθ. 143/23-12-2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Π.δ. «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
5. Την υπ’ αριθ. Οικ. 50524/5097/30-10-2012 (ΦΕΚ 3243/Β/5-12-2012) απόφαση της Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής"
6. Τις σχετικές εισηγήσεις των Κυνηγετικών Συλλόγων Ν. Δωδ/σου.
7. Το άρθρο 56 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 4/6-2-2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου μεθέμα «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών ΓραμματέωνΑποκεντρωμένων Διοικήσεων»).
8. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, αποφασίζουμε:
Ρυθμίζουμε τη θήρα του λαγού (Lepus europaeus) και του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) για τις επόμενες πέντε κυνηγετικές περιόδους, δηλαδή από κυνηγετική περίοδο 2016-2017 έως και την κυνηγετική περίοδο 2020-2021, ως εξής:
1. Απαγορεύουμε τη θήρα του λαγού στη νήσο Κάλυμνο.
2. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε την 10ην Ιανουαρίου εκάστου έτους για το Ν. Δωδ/σου, περιορίζουμε δε το κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή και ορίζουμε
μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα.
Η Διεύθυνση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 12 Αυγούστου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Σημεία Πώλησης

Οι χάρτες μας σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε τα σημεία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

© Κυνηγετικός Οδηγός - Κυνηγετικοί Χάρτες - Παναγιώτης Τριανταφυλλάκος, 1989-2015

Το σύνολο του περιεχομένου του efox.gr και των χαρτών του Κυνηγετικού Οδηγού διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .